EFTA - efekt kreacji handluO efekcie kreacji handlu mówimy wtedy gdy występuje znaczne ożywienie obrotów międzynarodowych pod wpływem liberalizacji handlu. Efekt powstaje w rezultacie wykorzystania różnic w kosztach produkcji między producentami krajów liberalizujących obroty handlowe. Towary produkowane po wyższych kosztach w danym kraju zostają zastąpione towarami produkowanymi po niższych kosztach, pochodzącymi z drugiego kraju Stowarzyszenia. Kreacja wymiany oznacza nowy strumień obrotów międzynarodowych pod wpływem zetknięcia się konkurencyjnych przedsiębiorstw z różnych krajów. Produkcja i dostawy przesunięte zostają z droższego do tańszego producenta partnerskiego, co wiąże się z lepszą alokacją zasobów. Liberalizacja wymiany wywołuje również wystąpienie efektów substytucji dostawców i towarów. Wpływ liberalizacji handlu odbywa się poprzez obniżenie cen na rynku kraju importującego, którą w warunkach wolnej konkurencji określa poziom krańcowych wytwarzania kraju eksportującego i eksportującego. Wiąże się z nią zmniejszenie produkcji producentów kraju importującego i wzrost wymiany między partnerami. Wzrost jest silniejszy jeśli jest wyższa elastyczność podaży w kraju eksportującym i im wyższa jest elastyczność podaży w kraju importującym. Występuje efekt kreacji wewnętrznej tzn. wewnątrz ugrupowania, polegający na ożywieniu wymiany między partnerami. Może także mieć miejsce kreacja zewnętrzna polegająca na tym iż pod wpływem utworzenia ugrupowania, poprzez obniżkę taryf zewnętrznych lub wzrost dochodów, nastąpi wzrost obrotów z krajami trzecimi. Kreacja handlu ma duży wpływ na przepływ strumienia pieniądza towarzyszącego zawieranym transakcją. Koniecznym elementem wymiany między krajami Stowarzyszenia jest wymienialność walut krajów uczestniczących w tym procesie. Badania empiryczne wykazały, że powstanie EFTA przyniosło wymierne korzyści ekonomiczne państwom członkowskim, w formie szybkiego wzrostu wzajemnych obrotów handlowych. Liczbowo sytuacja związana z kreacją handlu w EFTA w latach 1959-1969 przedstawia się następująco: - import krajów członkowskich zwiększył się o 190,2% - eksport do partnerów wzrósł o186,4% - import globalny krajów Stowarzyszenia zwiększył się o 108,3% - eksport globalny wzrósł o 111,1% W ujęciu rocznym wymiana wewnątrz EFTA rosła średnio o 11,1% w zakresie eksportu i o 11,2% importu, globalny eksport o 7,8%, import 7,6%. Obroty wewnątrz rosły szybciej niż na zewnątrz, co wywołało wzrost znaczenia handlu wzajemnego między partnerami. Najbardziej rozwijały się obroty Portugalii oraz Szwajcarii. Zwiększenie obrotów handlowych wywołane było nie tylko zniesieniem ceł oraz innych ograniczeń ale również efektem przesunięcia handlu.

EFTA - efekt kreacji handlu

Materiały

Czas przemijania w uwtorach baroku Zanim zajmę się tematem, chciałbym podać jedną z różnic pomiędzy barokiem, a renesansem. Chodzi mi tutaj o postrzeganie człowieka. W renesansie człowiek był w centrum myśli - potężny plan natury. Jednym z prądów Renesansowych był własnie humanizm. W Baroku człowiek ukazywany jest jako kruszyna w kosmosie. Powrót wiary w jednyną potęgę Boga. Ist...

IFC - krótki opis IFC (MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA FINANSOWA) 155 członków, organami są organu IBRD, powstała w 56 r. Na mocy odrębnego statutu. Zadania: dokonywanie na warunkach rynkowych bezpośrednich inwestycji kapitałowych wspólnie z kapitałem prywatnym w przedsiębiorstwach prywatnych krajów członkowskich (restrukturyzacja i prywatyzacja). Operacje finansowe ...

Sytuacja Polski po powstaniu styczniowym - zabory Sytuacja w polsce po powstaniu styczniowym zabór rosyjski rozpoczęto bardzo brutalną akcję rusyfikacji (administracja, szkolnictwo) język rosyjski stał się językiem narodowym likwidacja polskich szkół i uczelni terytorium zaboru rosyjskiego - Kraj Nadwiślański - zmiana nazwy, aby nie było mowy o Polsce dekret uwłasz...

Teoria Czystej Formy i pojęcie Istnienia w "Szewcach" Teoria Czystej Formy i pojęcie Istnienia Filozofia zajmuje w wypowiedziach Witkacego wiele miejsca. Wkracza także do literatury. Dla pełniejszego zrozumienia dramatur¬gii tego autora zapoznajmy się z dwoma pojęciami: Czystej Formy i Istnienia. Zanim teoretyk sztuki przystąpił do zdefiniowania Czystej Formy starał się wyjaśnić, co rozu...

"Konrad Wallenrod" - zdrada i tragizm \"Konrad Wallenrod\" - apoteoza zdrady, czy jej tragizm? -------------------------------------------------------------------------------- Maria Konopnicka miala racje, twierdzac, ze \"Konrad Wallenrod\" nie jest apoteoza zdrady, ale raczej ukazuje tragiczne jej skutki. Bohater powiesci poetyckiej z powodu swej zdrady traci wszystko, co posiada -...

"Iliada" jako epos oparty na micie "Wojny trojańskiej" Temat: \"Iliada\" Homera jako bohaterski epos oparty na micie o \"Wojnie trojańskiej\" \"Iliada\" opisuje jeden z epizodów ostatniego roku trwajšcej 10 lat wojny o Troję-gniew Achillesa, który został obrażony przez wodza Greków, Aganemnona. Zabrał on Achillesowi brankę wojennš, Bryzeidę, co doprowadziło do wycofania się herosa z udziału w walka...

Znaczenie pojęć: odrodzenie, humanizm, reformacja 19. Scharakteryzuj pojęcia: odrodzenie, humanizm, reformacja. Wszystkie te trzy pojęcia odnoszą się do okresu kultury i literatury europejskiej i polskiej. Pojęcie \"odrodzenie\" jest nadrzędne w stosunku do pozostałych, gdyż zakres pojęć: \"humanizm\" i \"reformacja\" mieści się w zakresie \"odrodzenia\". Terminem \"odrodzenie\" lub \"r...

"Konrad Wallenrod" - przebieg zdarzeń Przebieg zdarzeń Utwór rozpoczyna krótki poetycki Wstęp, w którym – w ogólnym ujęciu – zarysowane są wzajemne powiązania historyczne i nienawiść pomiędzy Niemcami a Litwinami oraz zapowiedź klęski wrogów ojczyzny (narracja prowadzona jest z pozycji członka lub zwolennika narodu litewskiego): O Niemnie! wkrótce runą do twych...