Działalność firmy - miernik ocenyNowe mierniki oceny rezultatów działalności firmy Wzrost roli inwestorów instytucjonalnych (co spowodowało wydłużenie horyzontu czasowego oceny rezultatów działalności przedsiębiorstw, wraz z ich ściślejszym powiązaniem z rynkiem kapitałowym) zmusił do poszuki¬wania alternatywnych względem dotychczasowych, opartych głównie na danych księgowych, wskaźników oceny nowych projektów inwestycyjnych i tworzenia wartości przedsiębiorstw. Bezpośrednią przyczyną tych poszu-kiwań były rezultaty badań empirycznych (Rappaport: 1998. banków inwe¬stycyjnych: Credit Suisse First Boston, firm konsultacyjnych: Pricewaterho-useCoopers), jednoznacznie dowodzących słabej korelacji między cenami akcji i wartością rynkową przedsiębiorstw a konwencjonalnymi wskaźnika¬mi ich oceny. W przypadku wskaźnika cena/dochód (P/E) kształtowała się ona w przedziale: 0-15%. przy uwzględnieniu rentowności kapitału własne¬go (ROE) wzrastała do ok. 35% korelacji, jednak dopiero przy uwzględnie¬niu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Discounted Cash Flow, DCF) wzrastała do ok. 60-80%. Obok powszechnie znanych wskaźników, takich jak: zyskowność akcji (Earnings Per Share, EPS). okres zwrotu kapitału akcyjnego (Return of Equity, ROE). okres zwrotu aktywów netto (Return of Net Assets, RONA), czy okres zwrotu zaangażowanego kapitału (Return of Capital Employed, ROCE), w analizach i ocenach finansowych rezultatów działalności przedsiębiorstw rozpowszechniły się nowe mierniki zasadniczo uwzględ¬niające:  przepływy środków pieniężnych:  wolne przepływy pieniężne (Free Cash FloW),  przepływy pieniężne przypadające na jedną akcję (Cash Flow per Share),  przepływy pieniężne z zainwestowanych środków pieniężnych (Cash Flow Return on Investment);  dodaną wartość dla akcjonariuszy:  rynkową wartość dodaną (Market Valne Added).  ekonomiczną wartość dodaną (Economic Value Added),  dodaną wartość dla akcjonariuszy (Shareholders Value Added);  całkowity zwrot dla akcjonariuszy (Total Shareholders Reurn).

Działalność firmy - miernik oceny

Materiały

Szczegółowa interpretacja "Zagłębie Dąbrowskie" „Zagłębie Dąbrowskie”. Pejzaż Zagłębiowski niezwykle ponury, wyraźnie przypomina opisy z „Ludzi bezdomnych”. W krajobrazie ciemne zarysy kopalnianych szybów, „widma domostw i gruda błota”. Ponurości nie przedstawia nawet noc, skoro w ciemnościach nad widnokręgiem łuna błotnisto - krwawa, a na czarnym niebie s...

Wdrażanie polityki cen Przyjmując określoną koncepcję polityki cen należy także zadecydować, czy będzie ona oparta na cenach ustalanych na długi okres, czyli tzw. ceny zwyczajowe, czy też o ceny zmienne względem bieżących zmian kosztów i popytu. Następnie należy określić, czy dana polityka oparta będzie na koncepcji tzw. ceny jednolitej czy też cen elastycznych. Zasad...

"Siłaczka" jako wzór do naśladowania Siłaczka – wzór do naśladowania Siłaczka stała się sztandarowym przykładem utworów komentują¬cych realizację haseł pozytywistycznych w praktyce i skłoniła do pra¬sowej dyskusji o katastrofalnej sytuacji oświaty. Autor rozważa tu również zagadnienie wierności ideałom, konfrontując w tym celu losy dwu głównych postaci: Stanis...

Opowiadania Żeromskiego - krytyka narodu polskiego Opowiadania Stefana Żeromskiego ukazują dokładny obraz ziem polskich epoki po powstaniu styczniowym i uwłaszczeniu. Jednak tematyka tych dzieł sięga dalej - \"O żołnierzu tułaczu\" to opowiadanie o czasach napoleońskich. Pisarz ujawnia tutaj rzeczywisty los polskiego żołnierza w armii francuskiej, która wcale nie kwapi się do udzielenia narodowi...

Natura w "Balladach i romansach" Natura pojmowana jest jako byt podmiotowy, uduchowiony. Wyraża się to w przeświadczeniu o jej zdolności od działania, odczuwania. Staje się swoistym narzędziem w wymierzaniu sprawiedliwości. Autor odkrywa także groźne i mroczne oblicze natury. Bywa ona przewrotna, okrutna, chimeryczna. Jest jednym z bohaterów utworów romantycznych. Ponieważ j...

Radość życia w poezji Horacego Horacy to poeta rzymski; żył od 65 do 8r.p.n.e. Syn wyzwolonego niewolnika, wysoko wykształcony. Pisał liryki zwane carmina, czyli pieśń. Później te utwory określono jako ody. Oda - gatunek liryki, uroczysty, patetyczny utwór opiewający doniosłe wydarzenie, wybitną postać, wielkie idee. „O co prosi poeta Apollina?” Nie zależy po...

Poglądy filozoficzne średniowiecza - w średniowieczu mamy trzy wielkie teorie filozoficzne, odwołujące się do roli człowieka i świata pod panowaniem Boskim, które w jakiś sposób porządkują wartości rządzące życiem człowieka, wszystkie jednak podporządkowują świat Bogowi (teocentryzm) scholastyka św. Anzelma: podporządkowany wierze, ale starał się tłumaczyć prawdy religijne (d...

"Piosenka o końcu świata" - krótka interpretacja „Piosenka o końcu świata” -czytelnik obserwuje pogodzenie się podmiotu lirycznego z faktem, że oto koniec świata \"staje się już\", mimo że w wierszu pojawiają się sielankowe niemal obrazy. oczekiwany kataklizm nie nadchodzi, oto kobiety spacerują po polu, łódka podpływa do wyspy, a nawet pijak śpi na trawniku. Staruszek mó...