Dwojaka prawda w Konradzie Wallenrodzie"Konrad Wallenrod" to powieść poetycka o tematyce przede wszystkim narodowowyzwoleńczej. Główny bohater walczy ze znienawidzonym wrogiem ojczyzny.Jednak podobnie jak w wielu innych utworach (np. "Dziady cz. III") zawarł tu Mickiewicz swój pogląd na rolę poezji w życiu każdego narodu. "Pieśń wajdeloty" śpiewana przez starego Halbana jest nie tylko piękną opowieścia o losach młodego Waltera Alfa - jest także odpowiedzią na pytanie, czym powinna być literetura.Mickiewicz mówi o dwóch jej zadaniach. Poezja ma być narodową skarbnicą, w której każde społeczeństwo składać będzie kolejne opowiadania o swoich losach, drogocenne myśli przekazywane z pokolenia na pokolenie, a będące zawsze najbardziej strzeżoną tajemnicą.W ten sposób "wieść gminna", jak nazywa Mickiewicz poezję, ma stać się pomostem między pokoleniami, ma je jednoczyć we wspólnej, narodowej historii. Jednocześnie, pamiętając o położeniu swojego kraju, autor przypisuje poezji jeszcze jedno zadanie: ma być poezją trytejską, nawoływać do walki, sama też powinna mieć taki, związany z walką charakter, stać na straży pamiątek narodowych, gdyż:( i tu cytat) "Płomień rozgryzie malowane dzieje Skarby mieczowi spustoszą złodzieje Pieśń ujdzie cało." Charakterystyczne jest to, że Mickiewicz przez cały czas mówi raczej o poezji ludowej, bardzo związanej z losami narodu, będącej ich odzwierciedleniem, a jednocześnie wyrazem ludowej mądrości. Stary Halaban śpiewający "Pieśń walejdoty" staje się uosobieniem patriotyzmu tkwiącego w ludzie i promieniującego na cały naród.

Dwojaka prawda w Konradzie Wallenrodzie

Materiały

"Pamiętnik z powstania warszawskiego" - czas i miejsce akcji Czas i miejsce akcji Czas przedstawionych w Pamiętniku zdarzeń obejmuje okres sześćdziesięciu trzech dni powstania warszawskiego – od wybuchu do ogłoszenia kapitulacji, kilka dni przygotowań do opuszczenia miasta, okres przebywania w obozie przejściowym w Pruszkowie, podróż do miejsca pracy przymusowej – do Łambinowic na Dolnym...

Organizacja przedsiębiorstwa międzynarodowego Na pewnym etapie zaawansowania procesów internacjonalizacji przedsiębiorstwa cele, które chce ono osiągnąć w sferze międzynarodowej, przekraczają możliwości ich realizacji przez dział handlu zagranicznego. Powstaje w związku z tym konieczność dokonania odpowiednich zmian organizacyjnych. Zmiany te mogą polegać na wyraźnym oddzieleniu działalnośc...

Pojęcie i rodzaje wartości a) wartość – wyobrażony stan rzeczywistości mający sens, oceniany zdecydowanie pozytywnie, pobudzający człowieka do jego realizowania. Wartość związana jest z celami i sposobami ich realizacji. Według Frankla wartości są wybierane świadomie b) rodzaje wartości: - autoteliczne: wartości same w sobie - instrumentalne: wartości służące wa...

Misja, wizerunek i osobowość firmy MISJA FIRMY Wyraża syntetycznie rolę, jaką firma chce spełniać na rzecz otoczenia. Wyjaśnia w jakim zakresie i ewentualnie w jaki sposób firma ma zamiar rozwiązać problemy. WIZERUNEK FIRMY Jest ważnym czynnikiem rynkowej pozycji firmy i czynnikiem kształtującym skuteczność i efektywność działań marketingowych dotyczących poszczególnych pro...

Weksel - co to jest Dokument ten musi spełniać pełną formę: musi istnieć zapis, że jest to weksel, miejsce i termin płatności, polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej. Klasyczną postacią weksla jest weksel trasowany, w którym wystawca (trasant) poleca płatnikowi (trasatowi) zapłatę określonej kwoty pieniężnej na rzecz beneficjanta. Istnieje m...

Motywy egzystencjalne w literaturze XX-lecia Pojawia się w wielu miejscach, jest uważany za dość ważny problem filozoficzny Kafka zastanawia się problemem winy i kary w życiu człowieka, oraz jego wpływie na zmianę jego osądu: człowiek właściwie okazuje się winny od samego początku (grzech pierworodny), także wina wypływa z samego faktu egzystencji na tym świecie; tak więc od samego pocz...

Krótka charakterystyka utworu "Jerozolima wyzwolona" JEROZOLIMA WYZWOLONA (Torquato Tasso) \"Jerozolima wyzwolona\" - na język polski utwór przełożył w 1618 roku Piotr Kochanowski, bratanek Jana Kochanowskiego. Tło epopei stanowią dzieje pierwszej wyprawy krzyżowej i zdobycie Jerozolimy w 1096 roku. Prawda i rzeczywistość krucjaty przysłonięta jest epizodami fantastycznymi, przez co utw...

Koncepcja rodzaju społecznego - na czym polega Istotą tej koncepcji jest płeć, do której przynależność jest kwestią konwencji społecznej, a nie płci biologicznej. Ważne są układy ról przypisane kobietom i mężczyznom i relacje między płciami. Może pojawiać się nierówność praw, a nawet dyskryminacja. W społeczeństwach przedkapitalistycznych istniało rozróżnienie między strukturami społecznymi ...