Definicja rodziny, podziałRodzina Grupa prywatna. Typowa rodzina to grupa mała, przejściowa. Mogą wystąpić więzi: - małżeńskie - rodzicielskie - pokrewieństwa - powinowactwa (małżeństwa krewnych) - adopcji Małżeństwa mogą występować w formie monogamicznej lub poligamicznej (poligamia to jeden mężczyzna i wiele kobiet, a poliandria to jedna kobieta i wielu mężczyzn). Rodziny patrlinarne – dziedziczenie pozycji społecznej po linii ojca, a matrlinarne – matki. Kohabitat – para żyjąca bez formalnoprawnego uregulowania związku (małżeństwa). Mogą występować związki o charakterze: - endogenicznym – małżeństwo z tej samej wspólnoty / kultury - egzogenicznym – małżeństwo z różnych wspólnot / kultur Rodzina prokreacyjna – występowanie w roli dziecka, wnuka itp. Rodzina pochodzenia – występowanie w roli małżonka i rodzica. Można mieć jednocześnie obie z wyżej wymienionych. Jako że istnieją formy legalizacji rodziny i kodeksy regulujące jej działanie (kodeksy rodzinno-opiekuńcze), może być to grupa formalna. Rodzina jest instytucją – realizuje cele dla szerszego układu społecznego; jest częścią społeczności terytorialnej, miejskiej lub wiejskiej ze względu na tytuł naukowy, wykonywaną pracę itp. Funkcje rodziny: - prokreacyjna (prokreacja poza rodziną jest niewskazana, bo stwarza rodziny niepełne) - materialno – ekonomiczna (gospodarstwo domowe, zabezpieczenie bytu rodziny, zabezpieczenie na starość, gromadzenie majątku) - opiekuńczo – zabezpieczająca (związana z postępowaniem wobec dzieci i osób starszych - legislacyjno – kontrolna (rodzina zezwala na wiele rzeczy nielegalnych poza nią; członkowie rodziny wzajemnie się kontrolują) - kulturowa - rekreacyjno – towarzyska - emocjonalno – ekspresyjna (zaspokajanie potrzeby przynależności, poczucia bezpieczeństwa, odbicia emocjonalnego. Często grupy rówieśnicze zastępują dzieciom rodziny, w których brakuje klimatu emocjonalno-ekspresyjnego.) - stratyfikacyjna (kształtowanie miejsca w strukturze społecznej) Współczynnik dostępu danej warstwy społecznej do szkolnictwa W=(a/b)/(c/d) Gdzie: a – studenci pochodzący z danej warstwy społecznej b – wszyscy studenci c – liczba wszystkich ludzi pochodzących z danej warstwy społecznej d – cala ludność Polski W latach 70-tych: Robotnicy = 0,73 Młodzież rzemieślnicza=0,94 Młodzież chłopska=0,55 Młodzież inteligencka=2,45 Zmiany w rodzinie: - wzrost liczby rozwodów - zmniejszenie wielkości rodzin (mniej dzieci) - zmiana sposobu realizacji funkcji (powstały inne instytucje, np. opiekujące i wychowujące dzieci takie jak szkoła czy kościół) - przekazywanie innym instytucjom niektórych funkcji - indywidualizacja rodziny – izolacja młodych od krewnych - tendencja do wychowywania dzieci przez dziadków (starsze pokolenie ma wpływ na potomstwo młodszego) - autonomizacja jednostki w rodzinie - zmienia się zakres obowiązków (np. kobieta pracująca) - obniżenie się autorytetu ojca i męża - wzrost pozamałżeńskich kontaktów seksualnych - wzrost liczby pracujących matek - wzrost wolności osobistej członków rodziny - stopniowy zanik postępowania według norm religijnych Rodzina należy do szerszej całości i podlega jej zachowaniu Rodzina nuklearna (czyli mała) – pod dachem tylko dwa pokolenia (rodzice i dzieci). Redukcja funkcji emocjonalnej i prokreacyjnej i zmiana sposobu ich realizacji.

Definicja rodziny, podział

Materiały

Literatura i jej miejsce w świecie 29. Wchodzisz w dorosłe życie. W jakim stopniu literatura nauczyła Cię dojrzale rozważać swoje miejsce w świecie? Powołaj się na wybrane przykłady z różnych epok. Nawet pobieżny i niekompletny przegląd bohaterów literackich pozwala zauważyć, że w minionych epokach tworzono ideały, wzory do naśladowa-nia. Pisarze mieli...

Style kierowania techniki zarządzania i pewne elementy przywództwa. White i Lippit opisali 3 style: a) demokratyczny b) autokratyczny c) bierny a) demokratyczny – sytuacja, gdy kierownik zasięga opinii merytorycznej u swoich podwładnych przed podjęciem decyzji: - stosunki ich mają charakter otwarty - utrzymuje dobry klimat - docenia rolę głosu ...

Tradycje i życie szlacheckie w "Panu Tadeuszu" 53. Tradycje chwały wojennej i codzienności życia szlacheckiego w \"Panu Tadeuszu\" A. Mickiewicza. \"Pan Tadeusz\" wyrósł z bezmiernej tęsknoty poety za ojczyzną. Mickiewicz przebywał na emigracji we Francji. Liczne grono Polaków było skłócone. Sprawy polityczne, wzajemne oskarżenia i zarzuty - to główne rysy ówczesnej Wielkie...

Poezja Młodej Polski Charles Baudelaire 1821-1867 • Padlina – trupizm, brzydota, przemijalność ludzkiego ciała (nawiżaznie do baroku), bardzo naturalistyczne spojrzenie; • Kwiaty zła 1857 – największe osiągnięcie artysty, haszysz, opium, choroba weneryczna; • Spleen II – odraza do rzeczywistości, przygnębienie, ponury stan dusz...

Definicja pojęć: humanizm, racjonalizm i irracjonalizm 18. Humanizm, racjonalizm i irracjonalizm wyjaśnij pojęcia; z jakimi epokami Ci się kojarzą, omów na przykładach. Humanizm - (z łac. \"humanitas\" - człowieczeństwo) prąd umysłowy Renesansu, który poniekąd poprzedził całą epoką, był jej zwiastunem, jej świtem. Waga tego pierwszego objawienia polegała przede wszystkim na uzmysłowieniu sobie wart...

Motyw podróży w literaturze Podróż/wędrówka Podróż/wędrówka - Przebywanie dro¬gi do jakiegoś miejsca, przenoszenie się, przemieszczanie z miejsca na miejsce po rozległych terenach; kolejne odwie¬dzanie wielu miejsc w poszukiwaniu czegoś. Czasem wędrówka może przy¬brać formę pielgrzymki, czyli drogi, którą się przebywa, zmierzając do miej¬sca świętego. ...

UE - cele Głównym zadaniem Unii Europejskiej jest organizacja stosunków między państwami członkowskimi i między narodami Europy w sposób oparty na zasadzie solidarności i zrozumienia. Główne cele UE to:  Wspieranie i przyczynianie się do rozwoju gospodarczego i społecznego (przykłady: ustanowienie jednolitego rynku wewnętrznego w 1993, us...

System kursów zmiennych - opis W gospodarce istnieją dwa zasadnicze, podstawowe systemy kursów walutowych, tzw. „czystych modeli” jakimi są systemy kursów zmiennych oraz system stałego kursu walut. To właśnie ich kombinacje oraz odmiany tworzą pozostałe tzw. pośrednie systemy kursowe walut. Zanim jednak przejdę do omówienia mechanizmu stałego kursu walutowego, bę...