Definicja rodziny, podziałRodzina Grupa prywatna. Typowa rodzina to grupa mała, przejściowa. Mogą wystąpić więzi: - małżeńskie - rodzicielskie - pokrewieństwa - powinowactwa (małżeństwa krewnych) - adopcji Małżeństwa mogą występować w formie monogamicznej lub poligamicznej (poligamia to jeden mężczyzna i wiele kobiet, a poliandria to jedna kobieta i wielu mężczyzn). Rodziny patrlinarne – dziedziczenie pozycji społecznej po linii ojca, a matrlinarne – matki. Kohabitat – para żyjąca bez formalnoprawnego uregulowania związku (małżeństwa). Mogą występować związki o charakterze: - endogenicznym – małżeństwo z tej samej wspólnoty / kultury - egzogenicznym – małżeństwo z różnych wspólnot / kultur Rodzina prokreacyjna – występowanie w roli dziecka, wnuka itp. Rodzina pochodzenia – występowanie w roli małżonka i rodzica. Można mieć jednocześnie obie z wyżej wymienionych. Jako że istnieją formy legalizacji rodziny i kodeksy regulujące jej działanie (kodeksy rodzinno-opiekuńcze), może być to grupa formalna. Rodzina jest instytucją – realizuje cele dla szerszego układu społecznego; jest częścią społeczności terytorialnej, miejskiej lub wiejskiej ze względu na tytuł naukowy, wykonywaną pracę itp. Funkcje rodziny: - prokreacyjna (prokreacja poza rodziną jest niewskazana, bo stwarza rodziny niepełne) - materialno – ekonomiczna (gospodarstwo domowe, zabezpieczenie bytu rodziny, zabezpieczenie na starość, gromadzenie majątku) - opiekuńczo – zabezpieczająca (związana z postępowaniem wobec dzieci i osób starszych - legislacyjno – kontrolna (rodzina zezwala na wiele rzeczy nielegalnych poza nią; członkowie rodziny wzajemnie się kontrolują) - kulturowa - rekreacyjno – towarzyska - emocjonalno – ekspresyjna (zaspokajanie potrzeby przynależności, poczucia bezpieczeństwa, odbicia emocjonalnego. Często grupy rówieśnicze zastępują dzieciom rodziny, w których brakuje klimatu emocjonalno-ekspresyjnego.) - stratyfikacyjna (kształtowanie miejsca w strukturze społecznej) Współczynnik dostępu danej warstwy społecznej do szkolnictwa W=(a/b)/(c/d) Gdzie: a – studenci pochodzący z danej warstwy społecznej b – wszyscy studenci c – liczba wszystkich ludzi pochodzących z danej warstwy społecznej d – cala ludność Polski W latach 70-tych: Robotnicy = 0,73 Młodzież rzemieślnicza=0,94 Młodzież chłopska=0,55 Młodzież inteligencka=2,45 Zmiany w rodzinie: - wzrost liczby rozwodów - zmniejszenie wielkości rodzin (mniej dzieci) - zmiana sposobu realizacji funkcji (powstały inne instytucje, np. opiekujące i wychowujące dzieci takie jak szkoła czy kościół) - przekazywanie innym instytucjom niektórych funkcji - indywidualizacja rodziny – izolacja młodych od krewnych - tendencja do wychowywania dzieci przez dziadków (starsze pokolenie ma wpływ na potomstwo młodszego) - autonomizacja jednostki w rodzinie - zmienia się zakres obowiązków (np. kobieta pracująca) - obniżenie się autorytetu ojca i męża - wzrost pozamałżeńskich kontaktów seksualnych - wzrost liczby pracujących matek - wzrost wolności osobistej członków rodziny - stopniowy zanik postępowania według norm religijnych Rodzina należy do szerszej całości i podlega jej zachowaniu Rodzina nuklearna (czyli mała) – pod dachem tylko dwa pokolenia (rodzice i dzieci). Redukcja funkcji emocjonalnej i prokreacyjnej i zmiana sposobu ich realizacji.

Definicja rodziny, podział

Materiały

Wiersze Baczyńskiego - interpretacje KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃŚKI „Pokolenie” (II). Ukazane pokolenie Baczyńskiego . Podmiot liryczny przemawia w imieniu swojej generacji . Występuje 1 os. L. mn. „my, nas, o nas”. Utożsamia się z pokoleniem, z doświadczeniami, ukazuje dramat młodych ludzi urodzonych w wolnej Polsce, których los, historia i wydarzenia zmusi...

Polityka cen w przedsiębiorstwie Cenotwórstwo jest integralnie związane z realizowaną przez przedsiębiorstwo strategią marketingową. Opatrując zespół środków realizacji strategii przedsiębiorstwa terminem „polityka”, całokształt działań zmierzających do określenia w niej miejsca i roli ceny oferowanego produktu określa się mianem polityki cen. Biorąc pod uwagę sze...

Nauczanie w literaturze nowożytnej Dydaktyzm w literaturze nowożytnej Celem literatury jest dydaktyzm. Literatura staropolska posługiwała się parenezą, tzn. pouczała pokazując wzór do naśladowania. W Średniowieczu istniały wzorce osobowe świeckie (rycerza doskonałego i mądrego władcy) oraz religijne (asceci i święci). Dzieła, które konstruowały i propagowały wzory osobowe naz...

Życie i śmierć w poezji Reja i Kochanowskiego Czym jest życie i śmierć? Czy po ciężkim i długim życiu czeka nas coś jeszcze? Pytania te są oczywiste dla wszystkich tych, którzy myślę. Któż przecież nie chciałby wiedzieć co się z nim stanie, kiedy zakończy tę męczącą egzystencję? Ludzi takich na pewno trzeba by szukać bardzo długo, a i tak efekt nie byłby zapewniony. Z tego powodu tak częste...

Opis Soplicowa i Korczynu „Jam jest dwór polski” – Korczyn i Soplicowo Dworek szlachecki – stał się w literaturze polskiej symbolem. Znakiem Polski. W małym majątku możemy obejrzeć odbicie całego kraju. O takiej posiadłości swobodnie możemy powiedzieć: „Oto miniatura kraju”. Do tej pory w literaturze spotkałam się z dwoma modelami ...

Clifing - umowa, definicja CLIFING Umowa cifingu stanowi odmianę leasingu finansowego, stosowanego przy leasingu samochodów. Przedmiot umowy clifingu, czyli samochód osobowy o określonej wartości, jest w związku z tym zaliczony do majątku leasingobiorcy (użytkownika). Obsługa finansowa clifingu może być zaliczona w koszty uzyskania przychodu na podstawie ar...

Na co zostały przeznaczone fundusze Phare dla Polski Pomoc finansowa Unii Europejskiej, udzielona Polsce w ubiegłych latach, została przede wszystkim skierowana na wzmocnienie infrastruktury, restrukturyzację przedsiębiorstw, rozwój regionalny, edukację i szkolenia, rolnictwo, ochronę środowiska oraz wsparcie administracji. W latach 1990-1998 Phare obejmował 117 programów. W pierwszym roku f...

Sposoby narracji w "Lalce" i "Ludziach bezdomnych" Prus wprowadził dwóch narratorów. Pierwszy prowadzi obiektywną narrację autorską, która obejmuje wydarzenia z dwóch lat. Jest wszechwiedzący, ocenia i komentuje akcję. Niekiedy posługuje się postacią Wokulskiego - z jego perspektywy opisuje Powiśle. Istnieje przewaga między narracją a dialogami. Narrator subiektywny to Rzecki w \"Pamiętniku s...