Definicja przywództwa, rodzajePRZYWÓDZTWO - jest oddziaływaniem na zachowania innych; to rodzaj społecznego wpływu, który pojawia się wówczas, gdy jedna osoba (przywódca) jest zdolna do powodowania pożądanego przez siebie zachowania kogoś innego, ulegającego jej z powodu więzi, jaka ich łączy (z powodu stosunku społecznego, jaki pomiędzy nimi zachodzi); wiąże się z pewnymi szczególnymi cechami i zachowaniami osoby, której inni są skłonni zaufać i podporządkować się (mówimy wtedy, że ta jednostka ma w grupie autorytet, władzę, którą inni dobrowolnie akceptują). Przyczyny wzrostu znaczenia przywództwa w organizacjach gospodarczych: • od przywódców zależy poziom życia i gospodarki • nasilenie się konkurencji (należy umieć przewodzić) • globalizacja współczesnej gospodarki (dużymi organizacjami najlepiej kierują ludzie o cechach przywódczych) • kieruje się ludźmi wykształconymi (nieskuteczne byłoby oddziaływanie takie, jak 20 lat temu) • firmy znajdują się w burzliwym otoczeniu (muszą być plastyczne, zmieniać się, a najskuteczniej zmiany przeprowadzają przywódcy • w Polsce przeżywamy okres transformacji (Ţ zmiany) Rodzaje przywództwa: 1. strategiczne - polega na umiejętności radzenia sobie sytuacjach trudnych do przewidzenia i w czasie ważnych zmian w otoczeniu; polega na ciągłym dostosowywaniu, reorientacji i usprawnianiu organizacji; jego istotą jest wprowadzanie zmian; zaczyna się od wyznaczenia kierunku działania, opracowaniu wizji przyszłości i ustalenia strategii; “przywództwo na ciężkie czasy” 2. kierownicze - jego istotą jest określanie wytycznych do pracy, którą należy wykonać, skłanianie ludzi do pracy, ich inspiracja, dostarczanie energii niezbędnej, aby osiągnąć wyznaczone cele; ten typ występuje częściej i obejmuje ludzi kierujących jedynie określonymi działaniami Władza i wpływ w organizacjach wiążą się z autorytetem formalnym (posiadanie prawa do wywierania wpływu) oraz autorytetem nieformalnym (władza sprawowana ze względu na przyzwolenie jednostek). Co za tym idzie różnice w sposobach sprawowania władzy tkwią w jej źródłach (np. przywódcy - częściej sięgają po źródło władzy nieformalnej; manager - częściej korzysta ze źródeł władzy formalnej Źródła władzy, autorytetu i przywództwa: 1. władza nagradzana - jej istota to nagradzanie osób za wykonanie zadania 2. władza wymuszana - jej istota to kary 3. władza z mocy prawa - władza formalna 4. władza ekspercka - podwładni są przekonani o kompetencjach i wiedzy w danej sprawie swego przywódcy 5. władza odniesienia - pojawia się wówczas, gdy osoby podwładne wykazują chęć do naśladowania lub upodobnienia się do sprawującego władzę 6. uczucia - nieformalne; siła wpływu zależy również od emocji i uczuć 7. osobowość - wpływy zależy od osobistych cech sprawującego władzę 8. charyzma - sprawujący władzę jest postrzegany jako człowiek o wyjątkowych cechach; podporządkowanie się mu wynika z wiary w jego możliwości rozwiązania pewnych spraw (źródłem charyzmy jest skuteczność w ich rozwiązywaniu)

Definicja przywództwa, rodzaje

Materiały

Treny jako triumf sztuki nad życiem - Jana Kochanowskiego Treny jako triumf sztuki nad życiem wszechstronność, erudycja oraz kunszt poetycki Jana Kochanowskiego W miarę, jak rozwija się cykl Trenów, coraz większego znaczenia nabiera w nich pierwiastek racjonalistyczny – spada temperatura uczuć, opadają emocje, obniża się napięcie, wybuchy rozpaczy stają się mniej gwałtowne. Niejako „w...

Co to jest epizod? Epizod - samodzielne zdarzenie lub sytuacja nie odgrywająca większej roli w całościowym przebiegu zdarzeń, luźno z nim zespolone i nie włączone w układ przyczynowo-skutkowy czy celowościowy (fabułę). W obrębie fabuły epickiej najmniejsza cząstką, dalej nierozkładalną, a wiec motywem jest zdarzenie. Zdarzenia układają się w ciągi, którym jednol...

Wielofunkcyjny charakter poezji Krasickiego Uniwersalny charakter poezji Ignacego Krasińskiego. Sposobem przedstawienia wad społeczeństwa były dwa cykle \"Satyr\". Pierwszy został poprzedzony listem dedykacyjnym \"Do Króla\", w którym sądząc władcę, Krasicki z pozorną aprobatą przytacza argumenty przeciwników monarchy , by tym bardziej ośmieszyć ich niedorzeczność. Wstęp...

"Ferdydurke" Gombrowicza powieścią awangardową Kompozycja nawiązuje do nowoczesnych kanonów XX-lecia; Zrywa z kanonem powieści realistycznej i większością zasad w niej panujących: tytuł nie ma absolutnie żadnego znaczenia, sam w sobie ani w związku z powieścią; jest co prawda uporządkowanie chronologiczne i przyczynowo-skutkowe (powieść absurdu), ale same zdarzenia są nielogiczne, niepraw...

Analiza chwytów reklamowych na przykładach z reklam \"Reklama to sztuka redukcji\" . Zredukowanie potencjalnego klienta do pozycji biernego odbiorcy komunikatu reklamowego, a także, poprzez adekwatne zabiegi stylistyczne, próba pozbawienia owego konsumenta, choćby najmniejszej chęci rzeczowej analizy zasłyszanego, czy też przeczytanego tekstu - to główne założenia w procesie tworzenia \"dobrej\" ...

Interpretacja tytułu "Mała apokalipsa" Konwickiego A. Apokalipsa miasta: - poczucie niepewności mieszkańców - nieznajomość dokładnej daty, chaos myślowy, - brudne, ciemne ulice, - rozsypujące się budynki, infrastruktura miejska, - całkowita dezorganizacja życia miasta - komunikacji, handlu (żałosne zaopatrzenie), gastronomii, ... - nonsensy gospodarcze - reglamentacja wszystkiego,...

Liryka w pozytywiźmie LIRYKA W POZYTYWIŹMIE Parnasizm „Parnas” to masyw górski w Grecji, który w wierzeniach uważany był za jedną z siedzib boga sztuk Apollina i dziewięciu muz. Od antyku do dziś wyraz ten bywa synonimem krainy sztuki, dziedziny poezji, bractwa artystów. Bractwo to było połączone kultem poezji pojmowanej jako „szt...

Zdefiniowanie rynku docelowego Z d e f i n i o w a n i e r y n k u d o c e l o w e g o W wyniku oceny poszczególnych segmentów przedsiębiorstwa mogą zdecydować się na działania w obrębie jednego segmentu lub kilku segmentów rynku. Jest to tzw. wybór rynku docelowego. Rynek docelowy składa się z nabywców o podobnych cechach Charakterystycznych, na których przedsi...