Definicja etnocentryzmuEtnocentryzm – stereotypy narodowe i etniczne Etnocentryzm – wartościująca postawa określająca afirmatywny stosunek do kultury własnej grupy etnicznej lub do kultur innych grup (religijnych, rasowych, regionalnych) i równocześnie deprecjonujący stosunek do kultury grupy obcej: - własna kultura jest uważana za najlepszą, wzorcową, godną kontynuacji i naśladowania - kultura obca oceniana jest przez pryzmat własnych standardów kulturowych , a różnice traktowane są jako odstępstwa od normy i anomalie Wszystkie definicje etnocentryzmu są do siebie podobne – kładą nacisk na jedność pozytywnych postaw wobec własnej kultury i grup oraz negatywnych wobec obcej Typy etnocentryzmu: a) fundamentalizm – ma charakter naturalny i powszechny, wynika z psychologicznego procesu enkulturacji prowadzącego do psychokulturowej identyfikacji jednostki z własną grupą i jej wartościami (stają się punktem odniesienia w wysiłkach zrozumienia świata), brak możliwości całkowitego oderwania się od świata własnych wartości kulturowych. b) umiarkowany – przede wszystkim afirmatywna postawa względem własnych wartości z mniejszym uwzględnieniem deprecjacji wzorów obcych (może wynikać z przekonania o wyższości własnej kultury, z niewiedzy, z charakteru epoki itd. c) agresywny – najgroźniejszy, prowadzi zwykle do wykształcenia ruchu ideologicznego, propagującego absolutną hegemonię własnych wartości i nietolerancją wobec innych norm (może przejawiać się jako natywizm skrzyżowany z ksenofobią, dyskryminacją czy segregacją rasową, fanatyzmem religijnym) Skutki etnocentryzmu; - wzmocnienie identyfikacji z własną grupą, solidaryzm - wzrost nieufności wobec tego, co inne, obraz świata podzielony na swoich i obcych – wzmacnia to odporność grupy na zewnętrzne działania innowacyjne, - utrudnienie komunikacji interetnicznej stanowiące podłoże różnorodnych konfliktów, sprzyjają temu stereotypy negatywne, uprzedzenia etniczne, nietolerancja, akty dyskryminacji Stereotypy narodowe i etniczne to funkcjonujący w świadomości potocznej skrótowy, uproszczony i zabarwiony wartościująco obraz rzeczywistości, odnoszący się do narodów, grup etnicznych, ras, często oparty na niepełnej lub fałszywej wiedzy o tych obiektach, utrwalony i nie ulegający zmianom. Stereotyp ujawnia zakres swej stereotypowości w kontaktach z obiektywnymi faktami. Stereotyp etniczny to schematyczny obraz danej grupy etnicznej lub wyobrażenie cech jej członków związane z ich przynależnością do danej grupy, zwykle zabarwione emocjonalnie i wartościująco. Uogólnienie dotyczące wielkiej liczby osób posiada ryzyko fałszu (zwłaszcza jeśli jest zabarwione wartościująco) i pewność fałszu, jeśli ocenie poddaje się cechę inności. Stereotyp etniczny powstaje gdy podmiot i przedmiot osiągają pewną tożsamość kulturową, nie ma między nimi izolacji, ale kontakty nie są tak ożywione, jak między członkami grupy wewnętrznej – istnieje pewien dystans. Stopień, zakres i rodzaj stereotypu etnicznego zależy od - siły procesów społeczno – gospodarczych wywierających nacisk na kontakt grup - reakcji politycznej drugiej strony na inicjatywę nawiązania kontaktów z pierwszej strony - składu klasowego zbiorowości reprezentujących obie grupy w kontaktach Badanie stereotypu etnicznego: - poznanie obrazu grupy obcej jaki posiada grupa badana - stwierdzenie co w tym obrazie odbiega od obiektywności spojrzenia na odrębność - określenie przeszłych i obecnych kontaktów oraz dystansu - określenie o ile fałszywy obraz grupy obcej wynika z wartościowania cech inności

Definicja etnocentryzmu

Materiały

Rozliczenia pieniężne Instrumenty pośrednictwa bankowego w sferze rozliczeń krajowych Rozliczenia pieniężne wynikają z relacji zachodzących w gospodarce między zarówno podmiotami gospodarczymi jak i osobami fizycznymi. Polegają na przemieszczaniu się pieniądza w celu realizacji transakcji kupna/sprzedaży, opłat składek ubezpieczeniowych, zobowiązań podatkowych, s...

Główne prądy oświeceniowe: klasycyzm i sentymentalizm Klasycyzm i sentymentalizm Klasycyzm byl najwazniejszym pradem w epoce oswiecenia. Zespol cech, charakterystycznych dla dztuki antycznej, greckiej i rzymskiej, uznany od czasow odrodzenia za tworczosc doskonala pod wzgledem artystycznym, a takze dajaca poelny i harmonijny obraz swiata i czlowieka. Klasycyzm tworzy literature zaangazowana w...

Stan psychiczny bohaterów Iliady Prawda uczuć ludzkich w Iliadzie Homera. Stany psychiczne bohaterów Iliady Achilles - rozpacz po stracie przyjaciela, chęć zemsty, nienawiść do wroga, gniew, pogarda dla zwłok Hektora, zaspokojenie żądzy zemsty, litość, współczucie, szacunek dla starości, miłość do ojca, wzruszenie, stłumienie dumy, pragnienie zadośćuczynienia krzywdom. ...

Powstanie ruchu społecznego Ruch społeczny to zbiorowe działanie i dążenia ludzi do realizacji wspólnego celu. Działania te są mniej lub bardziej zorganizowane. Mechanizm powstawania ruchu społecznego: - jeśli pewna ilość ludzi nie może zaspokoić swoich potrzeb - rodzi to frustrację, niezadowolenie, zmobilizowanie energii na osiągnięcie środków pozwalających zaspokoić p...

Wieś w ujęciach renesansu W renesansie możemy doszukać się dwóch ujęć tematyki wiejskiej. Pierwsze z nich to ujęcie pochwalające życie na wsi jako spokojne i zgodne z naturą. Przedstawicielem tego nurtu jest Jan Kochanowski. Poświęca on temu tematowi obszerny utwór pt.: \"Pieśń świętojańska o Sobótce\". Szczególnie wymowna jest pieśń panny XII, która śpiewa słynne sło...

Wyjaśnienie pojęć: transport i lokalizacja TRANSPORT + ŁĄCZNOŚĆ = KOMUNIKACJA TRANSPORT – PRZENOSZENIE RZECZY MATERIALNYCH I PRZESYŁAENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ. ŁĄCZNOŚĆ – PRZESYŁANIE RZECZY NIEMATERIALNYCH (INFORMACJI, OBRAZU, DŹWIĘKU). KRYTERIA TRANSP. – ODLEGŁOŚĆ WYRAŻANA JEST W JEDNOSTKACH MIARY, CZASU (SZLAKI W GÓRACH) LUB JEST ODLEGŁOŚĆ EKONOMICZNA (WYRAŻA...

Elementy ludowe w IV cz Dziadów Czas akcji utworu zamyka się w trzech godzinach. Rozpoczyna się wieczorem, \"dopiero co po wieczerzy\", w dzień zaduszny. Czas akcji nie jest dokładnie określony, nie wiemy, który to rok. Miejscem akcji jest mieszkanie księdza greckokatolickiego. Ksiądz, wdowiec, mieszka samotnie z dziećmi. Do księdza przychodzi pustelnik, Gustaw, jego dawny ucz...

Poezja pozytywizmu - "Do młodych", "Wolny najmita" Poezja wykazuje zróżnicowanie tematyczne na wiersze programowe, społeczne, refleksyjne, miłosne i pejzaże. Twórcami byli Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Felicjan Faleński. A. Asnyk w wierszu \"Daremne żale, próżny trud...\" twierdzi, że upadły wartości romantyczne. Czas zerwać z przeszłością - \"Trzeba z żywymi naprzód iść\" - poszukiwać nowe idea...