Czynniki wpływające na sukces w firmieW gospodarce rynkowej bez względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej firma bez względu na wielkość i na to czy dopiero firma startuje, czy też już funkcjonuje – każda firma chce odnosić sukces. Sukces – rozumiany jako powodzenie jej działań, jako pomyślny finał określonego przedsięwzięcia. Przesłanki , które musi spełnić aby myśleć pozytywnie o sukcesie: - musi mieć dobre rozeznanie w sektorze swojej działalności - firma wchodząca na rynek musi rozpoznać tzw. Bariery wejścia – są to pewne elementy ostrzeżenia, od których zależy powodzenie wejścia firmy, bo jeśli przy wejściu nie pokona tych barier – skazana jest na fiasko - firma już funkcjonująca – musi rozpoznać swoje szanse tzn. musi ocenić konkurencję nie tylko z punktu widzenia ilości, ale z punktu widzenia produktów, usług, musi rozpoznawać na rynku w sektorze działalności te obszary , które mogą stworzyć jej szansę lub niepowodzenie, albo nowy rodzaj działalności. Źródła sukcesu ( jak trzeba postępować, aby zwiększyć szansę na sukces) : - wielkość firmy i jej udział w rynku - rentowność firmy - reputacja firmy (nie tylko w sektorze działalności, reputacja na całym rynku, wśród producentów, wśród danych kręgów gospodarczych) Sukces firmy jest rezultatem wielu czynników, które dadzą się pogrupować w 2 grupy : 1) grupa zależna od kierownictwa firmy, przedsiębiorstwa : - strategia firmy – strategia dobrze przemyślana, perfekcyjnie przygotowana i konsekwentnie realizowana, która uwzględnia możliwości firmy, uwarunkowania w sektorze działalności, uwzględnia szansę ich zagrożenia - wielkość firmy – jej struktura organizacyjna do wielkości firmy i rodzaju prowadzonej działalności - preferowany styl zarządzania firmą – sposób w jaki jest zarządzana, uwzględniający pewne wymogi przedsiębiorczości - system motywowania pracowników firmy – czyli system, który skutecznie skupia pracowników wokół realizacji celów i misji firmy (jeśli menedżer nie potrafi skupić uwagi pracowników na tym co robią, jego firma źle skończy - koncepcja asortymentowo-rynkowa, czyli koncepcja produktu, usługi – ich właściwości, cechy, stopień zaspokajania potrzeb klientów, nowoczesność, jakość - organizacja produkcji – stosowane technologie - realokacja zasobów firmy – źródło zasobów, dostawcy, kooperanci, bezpieczeństwo dostaw, gwarancja jakości dostaw, ciągłość dostaw - polityka cenowa firmy – polityka dostosowana do stanu równowagi na rynku, cena musi być elementem odzwierciedlenia kosztów produkcji, wartości towaru, musi uwzględniać warunki konkurencyjności (możemy wyznaczyć dowolną cenę, ale kto ją zaakceptuje ?) Nie są to jednak wszystkie czynniki warunkujące sukces. Istnieje wiele innych : - lojalność pracowników - dostęp do wysoko kwalifikowanej kadry menedżerskiej - fakt wykorzystania czynników twórczych pracowników, ich innowacyjność - zaangażowanie pracowników Wszystko zależy od regulowanego systemu motywacyjnego, z czym są największe problemy, ponieważ od nas się zawsze czegoś oczekuje, wymaga (nie mamy dużej możliwości wykazania się) 2) Grupa przyczyn całkowicie niezależnych od rynkowych funkcji podmiotów: - polityka gospodarcza rządu – czy jest ,czy nie jest, a jeśli jest to jaka ? Polska w latach 90tych nie posiadała żadnych koncepcji polityki przemysłowej, gospodarczej – była to droga wzajemnie zwalczających się rozwiązań. Był to jeden wielki chaos - polityka podatkowa – która albo sprzyja rozwojowi firm, albo stanowi barierę - polityka kredytowa – czyli dostępność kredytów, który będzie sprzyjał rozwojowi firmy , albo będzie go utrudniał. Kredyt w Polsce jest bardzo drogi. Polityka kredytowa jest elementem polityki rządu rzutującym dla firm - polityka kursowa – czyli zmiany kursu walut - koszty kredytu - zmieniające się koszty surowców (w 99r były 23 podwyżki paliw wzrost : w Polsce o 57%, na świecie 11%) - rynek pracy – musi być to rynek ukształtowany, stabilny. Rynek oparty na pełnych prawach równowagi w którym istnieje rzeczywista możliwość doboru kadr. Dotyczy to kadr menedżerskich – fachowców, jak i kadr podstawowych. W Polsce nadal możemy znaleźć dobrą pracę dzięki znajomościom Czynniki o ujemnym zabarwieniu : - sytuację wywrotową w firmie mającą wpływ na sukces firmy jest postawa związków zawodowych - na sytuację firmy ma wpływ w państwie o gospodarce rynkowej (wykluczamy Polskę) ma wpływ sytuacja międzynarodowa, sytuacja danego regionu, czynniki polityczne. W zależności od stanu sytuacji politycznej natychmiast uruchamiane są wskaźniki ekonomiczne, giełda, itd. I to ma wpływ w firmie i jej sukces - inflacja – szkodzi firmom. Obydwie te grupy współdziałają razem, a w ekstremalnych sytuacjach zachodzą na siebie. Tworzy się swoisty układ czynników, który oddziaływuje na firmę. Jedna grupa może jednej firmie pomóc, a drugiej zaszkodzić. Różne jest ich natężenie, okres oddziaływania, różna jest możliwość przeciwdziałania tym czynnikom lub wykorzystania ich. Podłożem sukcesu jest właściwa ocena poszczególnych czynników i ich wpływu na funkcjonowanie danej firmy. Praktycznym odzwierciedleniem tego podejścia jest wprowadzenie 2 metod analiz : 1) analiza SWOT 2) analiza 5 czynnikowa Michaela Portera Na podstawie obu analiz dana firma będzie miała świadomość o swoich słabych i mocnych stronach, o szansach i ewentualnych potencjalnych zagrożeniach, będzie miała świadomość o ruchach konkurencji. W teorii organizacji i zarządzania wg źródeł amerykańskich wydzielono 7 czynników firmy od których traktowania zależy sukces firmy : - strategia - produkt - rynek - czynnik warunkujący musi sprowadzać się do określania konkretnych celów, do których będzie dążyć firma i którym podporządkowany będzie formalnej strukturze organizacyjnej. Powinno się to skupiać w realizacji domeny firmy. Domena firmy – klient - formalna struktura organizacyjna – firma powinna funkcjonować w oparciu o regulamin organizacyjny. W firmie musi istnieć podział zadań i podział kompetencji - system planowania – sprowadzać się musi do określenia procedur działania zastosowania odpowiednich instrumentów sterowania i uwzględnienia systemu kontrolowania i monitorowania - styl kierowania – styl przedsiębiorczy, styl zarządzania przez cele lub zadania, duża szybkość podejmowania decyzji, elastyczność w myśleniu i działaniu uwzględnia warunki ryzyka i niepewności - stały personel – patrzymy w 2 grupach pracowników wykonawczych i kadra menedżerska musi być stała, wysoko kwalifikowana, dynamiczna, elastyczna w działaniu, nie bojąca się wyzwań, kadra z pewną szczyptą hazardu. Pracownicy wykonawczy – mają być konkretne specjalności zatrudnionych pracowników do ściśle określonych prac – konkretne kategorie pracowników - czynnik specjalnych umiejętności – firma powinna się specjalizować w określonym działaniu, produktach, usługach i rozwijać się w tym kierunku, doskonalić swe umiejętności, bo nabiera wprawy, praktyki i doświadczenia - nadrzędne cele – chodzi tu o wartości wpojone pracownikom w postaci motywów przewodnich firmy, żeby każdy czuł się odpowiedzialny za los firmy, zaangażowanie, odpowiedzialność, dyscyplina, uczciwość itd. Pierwsze 3 czynniki decydują o tzw zwartym stylu zarządzania – jest to typowy styl preferowany przez amerykanów. Model ten określają zadania statyczne, zadania precyzyjnie sformułowane i zorientowane na sukces za wszelką cenę. Natomiast 4 – 7 tworzą tzw „korzeń miękki” preferowany przez japończyków. Występują tu wyłącznie role dynamiczne, innowacyjne, traktuje się zarządzanie jak sztukę. Głównymi elementami przyczyniającymi się do sukcesu firmy mogą być : - skłonność do działania ( a nawet obsesja) polega to na stałym wymuszaniu szybkiej analizy pojawiających się problemów, formułowaniu się odpowiedzi na nie i bezzwłocznym wdrażaniu zaproponowanych rozwiązań – szybka dynamiczna reakcja - bliskie i bezpośrednie kontakty z klientami – polega na określeniu ich potrzeb preferencji i upodobań, a następnie szybkim ich zaspokajaniu - autonomia i przedsiębiorczość – sprowadza się do stawiania odpowiednich warunków jednostkom i zespołom zdolnym do inicjatywy, aby mogli kreować innowacje i wprowadzać je w życie - wydajność i efektywność poprzez ludzi – sprowadza się do wmówienia pracownikom przeświadczenia, że ich dobra praca ma zasadnicze znaczenie dla firmy i ,że będą oni mieli korzyści wynikające z sukcesu firmy - koncentracja na wartościach – jakość, styl działania, niezawodność usługi i na tym tle stwarzanie filozofii działalności firmy - trzymanie się swojej specjalności – koncentrowanie się na podstawowym profilu działalności firmy, czyli maksymalne wykorzystanie wszystkich doświadczeń i umiejętności firmy w danym zakresie - prosta struktura organizacyjna i nieliczny kształt - współistnienie dyscypliny i swobody – zdecentralizowanie pewnych sfer i scentralizowanie innych w zależności od roli funkcji komórki organizacyjnej firmy. Sukces działalności firmy może być mierzony na tle dyskusyjnym. Metoda PIMS (Profit Impact of Market Strategy) – metoda opracowana przez General Electric, udoskonalona przez Business Harvard School – twierdzi, że o powodzeniu danej firmy na rynku decyduje 37 czynników ekonomicznych z których 7 ma znaczenie strategiczne : - intensywność inwestowania - produktywność - pozycja rynkowa - wzrost przemysłu - jakość produktów i usług - innowacje produktowe - integracja pionowa - wzrost kosztów - dodatkowe inwestowanie Sukces firmy zależy przede wszystkim od kadry menedżerskiej. Sukces warunkuje system planowania firmy, to w jaki sposób firma planuje, zależy to od 3 dokumentów : - struktury i jakości business-planu firmy - struktury i jakości programu działania firmy - jakość analizy ekonomiczno-finansowej przedsięwzięcia

Czynniki wpływające na sukces w firmie

Materiały

Poezja młodopolska - inspiracje Inspiracją dla poezji młodopolskiej stały się wiersze Charles\'a Baudelaire\'a, Paula Verla-ine\'a i Jeana-Arthura Rimbauda. Baudelaire w tomie \"Kwiaty zła\" ukazywał podłość i zwierzęcość ludzkiej natury, brnącej w grzech i upadek. Drwił z moralności, przedstawiał perwersyjną erotykę. W turpistycznym wierszu \"Padlina\" użył kontrastu międz...

Historia wojny trojańskiej 1. Wesele Tetydy i Peleusa. przybycie niepożądanego gościa - Eris, kłótnia bogiń o jabłko, przyznanie jabłka Afrodycie. 2. Igrzyska w Troi. zwycięstwo Parysa, powrót Parysa do rodziny królewskiej. 3. Porwanie Heleny. Postanowienie wojny. odprawa posłów greckich, Ifigenia uratowana przez Artemidę, konieczność udziału...

Poezja grecka i rzymska Do najwybitniejszych poetów tego okresu należeli: - Safona - poetka żyjąca na wyspie Lesbos, gdzie pisała pieśni weselne, hymny, pieśni miłosne. Poetka miała duże znaczenie dla jej współczenych, określali ją krótkim mianem\"Poetka\". Ważna była rola mecenasa i opiekuna, którą Safona przyjęła dla gromady dziewcząt, żyjących na wyspie Lesbos. Z...

Kim jest poeta? W oparciu o literaturę różnych epok Poeta – nauczyciel, poeta – artysta, poeta – wieszcz... w literaturze polskiej. Rozwiń temat w oparciu o przykłady z różnych epok Słowo poeta może mieć wiele znaczeń. Może zarówno oznaczać kogoś, kto zajmuje się twórczością literacką – niezależnie od rodzaju uprawianej twórczości, jak i człowieka, który nie ma nic ...

Leasing w polskich firmach - znaczenie Od kilku lat staje się w Polsce nowe zjawisko gospodarcze LEASING bardzo popularny. Choć z tym zjawiskiem zetknął się już kilkadziesiąt tysięcy firm z całej Polski, ciągle daje się zauważyć niedostatek wiedzy o leasingu. Przedsiębiorcy kierujący swe kroki do firm leasingowych z reguły nie do końca . Wiedza na co się decydujący a z drugie...

Krótko o "Opowiadaniach" Borowskiego \"Opowiadania\" T.Borowski - obozowe opowiadania Tadeusza Borowskiego również ukazują życie i zachowanie więźniów (są także napisane techniką behawiorystyczną) i stają się oskarżeniem hitlerowskiego systemu masowej zagłady. Jednak Borowski pisze o obozach w sposób inny niż wszyscy inni przed nim. Czyni narratorem obozowego cwaniaka który prezen...

"Kordian" - powstanie listopadowe Dramat \"Kordian\" został napisany w Szwajcarii w 1833 roku, a ukazał się w Paryżu w 1834 roku anonimowo. Utwór nawiązuje do powstania listopadowego, chociaż czas akcji umieszcza autor wcześniej, o czym mówi w przygotowaniu, w noc sylwestrową 1799-1800. Przedstawia sąd na przywódcami wydarzeń nawiązuje do 1830 roku tworząc dygnitarzy na okres...

"Pan Wołodyjowski" jako ostatnia powieść trylogii Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski – ostatnie ogniwo Trylogii Henryka Sienkiewicza Wieloletnia praca nad Potopem była dla Sienkiewicza przedsięwzięciem niezwykle wyczerpującym. Po śmierci żony, Marii z Szetkiewiczów (1885) z trudem powracał do równowagi. Żeby uciec od przygnębiających wspomnień, w październiku 1886 r. udał się do kilku krajów (Turcja,...