Czynniki ryzyka w firmieW każdej firmie występują określone czynniki ryzyka: - marketing - należy zwrócić uwagę na potencjalne występowanie ryzyka przede wszystkim w zakresie jakości produkcji, cenie produktów i terminów zbytu - strategie firmy - ryzykiem jest zagrożenie niezrealizowaniem założeń strategicznych (nie możemy jej wykonać). - portfel projektów do realizacji – chodzi o wystąpienie zakłóceń wymagań przyjętych do realizacji projektów, sytuacja ta może generować ryzyko nie wykonania projektów. - Zasoby produkcyjne i finansowe – ryzyko pozyskania lub substytucyjności tych zasobów - system informacyjny – ryzyko tkwi w bezpieczeństwa funkcjonowania systemu - technologie procesów - determinują szereg czynników ryzyka w procesach związanych z realizacją danej działalności (technologie) - organizacja przestrzenna procesów – chodzi o wadliwą strukturę organizacyjną, niespójny system czynności, wąskie gardła techniczne i technologiczne, niespójny system zasilania firmy - harmonogramowanie procesów – dzięki niemu można bliżej i szybciej rozpoznać elementy ryzyka - rodzaj działalności – obejmuje szereg sytuacji ryzykownych, które mogą powstać wokół poszczególnych czynników prowadzonej działalności - weryfikacja – obejmuje kontrolę wykonania zadań, ryzyko dotyczy nie wychwycenia sytuacji niezgodnych z wymaganiami i ponoszenie z tego tytułu strat - sprzedaż produktów – jest obciążona dużym ryzykiem , jakie można było prognozować w zadaniach marketingowych skorygowanych poprzez zmianę zjawisk oglądanych z upływem czasu - serwis po sprzedaży – niesie konkretne ryzyko niespełnienia przez produkt wymagań odbiorcy - likwidacja lub zagospodarowanie środków produkcji i odpadów – ryzyko wiąże się tutaj z niemożliwością upłynnienia starego parku maszynowego oraz nie rozwiązaniem problemu utylizacji odpadów - inwestycje – ryzyko wyraża się tutaj z możliwością nie osiągnięcia spodziewanej stopy zwrotu zainwestowanego kapitału

Czynniki ryzyka w firmie

Materiały

Rodzaje sponsoringu . Rodzaje sponsoringu. Po dokonaniu rozróżnienia sponsoringu od najbliższych podobnych przedsięwzięć warto przedstawić jego rodzaje. Można wyróżnić kilka rodzajów sponsoringu. 1. Podstawowym kryterium jest wyróżnienie sponsora ze względu na cel, jaki sponsor zamierza osiągnąć dzięki wspieraniu innych. Celem tym może być: • Osiągn...

Prezentacja dwóch światów w "Odzie do młodości" Prezentacja dwóch światów: zastanego gnuśny, nie dążą do nowości, nie kierują się uczuciami, są egoistyczni, nie dbanie o szczęście ogółu, świat martwy, ludzie bez uczuć i duszy, krępujący świat powstającego dopiero świat dla młodych ludzi, musimy się jednoczyć, szczęśliwa młodość, świat lepszy, nieograniczona swoboda, ludzie ot...

Jakie są potrzeby poznawcze człowieka a) potrzeba poznawcza – potrzeba wyrosła z popędu eksploracyjnego b) formy potrzeby poznawczej - potrzeba do bodźców: potrzeba informacji (deprywacja sensoryczna) - dochodzące bodźce powinny być spójne - potrzeba tworzenia struktur, organizacji informacji - potrzeba znajdowania sensu, nadawania sensu, pytanie „dlaczego”, ...

Dwa oblicza sarmatyzmu w baroku W późnym średniowieczu powstało stwierdzenie, że Polacy są spadkobiercami Sarmatów. W XVII wieku szlachta polska doszukiwała się swej genealogii u starożytnych Sarmatów, cechujących się odwagą, walecznością, rycerskością oraz wspaniałomyślnością. Za najważniejszą cechę Sarmaty uważano pobożność- Sarmata był rycerzem wciąż gotowym do walki w obr...

Zasady kredytu, umowa kredytowa Ogólne zasady kredytowania, umowa kredytowa Kredyty należą do podstawowych aktywów banku. Są głównym źródłem uzyskiwanych zysków. Kredyt - operacja udzielenia kredytu polega na postawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, który zobowiązany jest zwrócić je z odsetkami i to w umownym terminie. Ogólne zasady udzie...

Stanisław Ignacy Witkiewicz - twórczość niezwykłego człowieka Był wybitną indywidualnością XX-lecia, zajmował się wieloma różnymi stukami: najpierw malował, ale nie będąc zadowolonym z rezultatów, zachłannie rzucił się na dramatopisarstwo, przy okazji tworząc Teorię Czystej Formy, która miała określać zadania nowej, awangardowej sztuki; Nie uczył się w szkole publicznej, lecz był edukowany przez własneg...

Rada europejska - co to jest RADA EUROPEJSKA - bywa mylona z Radą Unii Europejskiej, różnica polega na tym, że Rada Europejska jest instytucją Wspólnot Europejskich, natomiast Rada Unii Europejskiej jest samodzielną organizacją międzynarodową. Najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się Rada to:  sytuacja ekonomiczna i monetarna,  problemy energetyczn...

Wydarzenia historyczne i literatura w starożytnej Grecji 1. GRECJA WYDARZENIA HISTORYCZNE LITERATURA I SZTUKA 1. epoka minojska 0k. 1450 r. p.n.e. następuje koniec panowania Krety na morzu, gdyż najechali ich Grecy z lądu. Najważniejszym ośrodkiem kultury tej epoki było Knossos, ale ok.1380 r. p.n.e. pałac w Knossos ulega zniszczeniu. Brak zabytków z tego okresu. Kultura minojska - pierwsza wy...