Czek i inkaso - zagraniczny obrótCzek W obrocie zagranicznym wykorzystywane są również czeki. Postępowanie z czekiem, który przedstawił kontrahent odbywa się w banku w następujących trybach:  Skup czeków, czyli bank przekazuje natychmiast kwotę na rachunek posiadacza czeku (kontrahenta) w zamian za przelanie na bank prawa do czeku,  Inkaso czeków, czyli bank przekazuje kwotę na rachunek posiadacza czeku wówczas, kiedy otrzyma środki z banku, w którym wystawca czeku posiada rachunek bankowy (jest to dłuższy proces). Skup czeków stosowany jest w przypadku czeków znanych wystawców. Chętnie skupowane są czeki podróżnicze bądź czeki wystawiane przez banki (czek bankierski). Wobec pozostałych czeków stosowane jest inkaso. Inkaso Usługa inkasa polega na zainkasowaniu przez bank należności klienta lub zabezpieczeniu zapłaty należności klienta w zamian za wydanie dokumentów powierzonych bankowi przez klienta. Inkaso wykorzystywane jest w celu zwiększenia pewności uzyskania zapłaty za wyeksportowany towar. W operacji inkasa biorą udział:  eksporter (podawca), który powierza bankowi dokumenty związane z przedmiotem transakcji,  bank eksportera, który przyjmuje zlecenie inkasa i dokumenty od podawcy,  bank inkasujący (bank importera),  importer (płatnik). Operacja inkasa przebiega następująco:  eksporter wysyła towar do importera, natomiast swojemu bankowi zleca wydanie importerowi podanych przez siebie dokumentów dotyczących towaru w zamian za zapłatę od importera.  Bank eksportera zleca wykonanie inkasa bankowi zagranicznemu, w którym importer prowadzi rachunek. W zleceniu znajdują się instrukcje jak należy wykonać usługę.  Bank importera wykonując zlecenie banku eksportera wydaje dokumenty dotyczące dostawy importerowi, jeżeli importer zapłaci za dostawę. Przedmiotem inkasa są dokumenty handlowe (faktury, dokumenty tytułu własności, dokumenty transportowe) lub dokumenty finansowe (czeki, weksle). Bez uzyskania tych dokumentów importer nie jest właścicielem nadesłanego towaru. W przypadku inkasa dokumentów finansowych występuje inkaso finansowe. Natomiast w przypadku inkasa dokumentów handlowych występuje inkaso dokumentowe. Ze względu na sposób i termin zapłaty za dokumenty wyróżnia się inkaso:  gotówkowe – wydanie dokumentów dokonywane jest w zamian za zapłatę,  akceptacyjne – wydanie dokumentów dokonywane jest w zamian za zaakceptowanie zapłaty, która odbywa się w trybie późniejszym. Ze względu na czynności wykonywane przez bank w usłudze inkasa wyróżnia się inkaso:  eksportowe – bank pełni funkcję banku podawcy,  importowe – bank jest bankiem inkasującym.

Czek i inkaso - zagraniczny obrót

Materiały

Organizacja Wirtualna - wyjaśnienie Organizacja Wirtualna Forma kooperacji prawie niezależnych organizacji, które dostarczają usługi lub produkty na zasadzie wspólnego stosunku gospodarczego. Cechy: • wiedza fachowa • absolutne zaufanie • brak rywalizacji (współdziałanie) • najnowsza technologia informatyczna Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w...

Poezja Horacego - inspiracje Horacy to poeta rzymski, żyjący w latach 65 - 8 r.p.n.e. Pisywał ody, pieśni, był także autorem \"Listu do Pizonów\", w którym wykładał zasady sztuki poetyckiej. Na jego poezję wpływ miały dwie doktryny filozoficzne: stoicyzm i epikureizm. Poeta połączył te dwa systemy w sposób EKLEKTYCZNY(wybiórczy), głosząc w swych utworach zasadę złotego śr...

Arkadia jako "mała ojczyzna" w literaturze polskiej 2.Temat: Arkadia, „mała ojczyzna”, centrum polskości, mikrokosmos... o różnych funkcjach dworu ziemiańskiego w literaturze polskiej. Dwór stał się w literaturze polskiej symbolem życia szlacheckiego i ziemiańskiego, oazą życia rodzinnego, kultywowania tradycji, swoistym znakiem Polski. W małym majątku znajduje się odbicie niemal...

Pisarze baroku i oświecenia w trosce o dobro kraju \"Pisarze baroku i oświecenia w trosce o dobro kraju\". Temat troski o dobro kraju w literaturze ma charakter ponadczasowy. Już w renesansie wytworzył się ideał patrioty. Kochanowski w \"Odprawie posłów greckich\" ukazał Antenora jako obywatela kochającego ojczyznę, spełniającego wszelkie powinności wobec państwa, stawiający jej dobro ponad sw...

Szczegółowo o Nie-Boskiej komedii \"Nie - Boska komedia\" powstała w 1833 roku, drukiem ukazała się dwa lata później w Paryżu. Jest to dramat romantyczny, którego cechami są luźna struktura, przemieszanie scen realistycznych z wizyjnymi, zerwanie z klasyczną zasadą trzech jedności, przeplatanie się świata realnego z nadrealnym, łączenie różnych rodzajów literackich (liryki, epik...

System stratyfikacji społecznej System stratyfikacji społecznej utrzymuje się w praktycznie każdym bardziej lub mniej rozwiniętym społeczeństwie. Stratyfikacja wiąże się głównie z nierównomiernym rozdziałem dóbr ekonomicznych. Zróżnicowany podział tych dóbr społecznych określa stratyfikację społeczną i przyczynia się do jej powstawania. Istniejący system stratyfikacji utrzymuj...

Analiza "Pan Cogito - powrót" Zbigniewa Herberta Pan Cogito – powrót Utwór ten został opublikowany w tomie Raport z oblężonego mias¬ta i inne wiersze, wydanym w Paryżu, w 1983 r. Interpretatorzy od¬najdują tu ton refleksji autobiograficznej. Herbert wyjeżdżał i wracał do kraju kilkakrotnie – w 1959, 1971 i na początku 1981 r. Pobyt na Zachodzie wiązał się z nowymi...

Charakterystyka Kultury Polskiej Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza Początki ( X-XI-XII ) Kultury Polskiej Przyjęcie chrześcijaństwa odegrało zasadniczą rolę w formującym się państwie pierwszych piastów i ówczesnym procesie przemian społeczno-ustrojowych. Najwyrażniej początkowe wpływy chrześcijanstwa widać w budowlach jakie zaczeły być wznoszone oraz w tec...