Czek i inkaso - zagraniczny obrótCzek W obrocie zagranicznym wykorzystywane są również czeki. Postępowanie z czekiem, który przedstawił kontrahent odbywa się w banku w następujących trybach:  Skup czeków, czyli bank przekazuje natychmiast kwotę na rachunek posiadacza czeku (kontrahenta) w zamian za przelanie na bank prawa do czeku,  Inkaso czeków, czyli bank przekazuje kwotę na rachunek posiadacza czeku wówczas, kiedy otrzyma środki z banku, w którym wystawca czeku posiada rachunek bankowy (jest to dłuższy proces). Skup czeków stosowany jest w przypadku czeków znanych wystawców. Chętnie skupowane są czeki podróżnicze bądź czeki wystawiane przez banki (czek bankierski). Wobec pozostałych czeków stosowane jest inkaso. Inkaso Usługa inkasa polega na zainkasowaniu przez bank należności klienta lub zabezpieczeniu zapłaty należności klienta w zamian za wydanie dokumentów powierzonych bankowi przez klienta. Inkaso wykorzystywane jest w celu zwiększenia pewności uzyskania zapłaty za wyeksportowany towar. W operacji inkasa biorą udział:  eksporter (podawca), który powierza bankowi dokumenty związane z przedmiotem transakcji,  bank eksportera, który przyjmuje zlecenie inkasa i dokumenty od podawcy,  bank inkasujący (bank importera),  importer (płatnik). Operacja inkasa przebiega następująco:  eksporter wysyła towar do importera, natomiast swojemu bankowi zleca wydanie importerowi podanych przez siebie dokumentów dotyczących towaru w zamian za zapłatę od importera.  Bank eksportera zleca wykonanie inkasa bankowi zagranicznemu, w którym importer prowadzi rachunek. W zleceniu znajdują się instrukcje jak należy wykonać usługę.  Bank importera wykonując zlecenie banku eksportera wydaje dokumenty dotyczące dostawy importerowi, jeżeli importer zapłaci za dostawę. Przedmiotem inkasa są dokumenty handlowe (faktury, dokumenty tytułu własności, dokumenty transportowe) lub dokumenty finansowe (czeki, weksle). Bez uzyskania tych dokumentów importer nie jest właścicielem nadesłanego towaru. W przypadku inkasa dokumentów finansowych występuje inkaso finansowe. Natomiast w przypadku inkasa dokumentów handlowych występuje inkaso dokumentowe. Ze względu na sposób i termin zapłaty za dokumenty wyróżnia się inkaso:  gotówkowe – wydanie dokumentów dokonywane jest w zamian za zapłatę,  akceptacyjne – wydanie dokumentów dokonywane jest w zamian za zaakceptowanie zapłaty, która odbywa się w trybie późniejszym. Ze względu na czynności wykonywane przez bank w usłudze inkasa wyróżnia się inkaso:  eksportowe – bank pełni funkcję banku podawcy,  importowe – bank jest bankiem inkasującym.

Czek i inkaso - zagraniczny obrót

Materiały

Założenia humanizmu w czasach renesansu Filozofia epoki i jej wpływ na światopogląd ludzi: • kontynuacja tomizmu i franciszkanizmu • stosowanie filozofii antycznej, stoicyzmu i epikureizmu • filozofia eklektyczna czyli niejednolita • głównym prądem epoki jest humanizm Założenia humanizmu: Hasło Terencjusza: Homo sum et nil humanum alienum ad me es...

Podział reklamy PODZIAŁ REKLAMY Reklamę dzielimy wg różnych kryteriów: Cel (funkcje) reklamy • reklama informująca Informuje o występowaniu na rynku wszelkich nowych zjawisk i o potencjalnych klientach. • reklama zachęcająca Przekonuje odbiorców do zakupu poprzez ukazanie skali korzyści wynikające z faktu nabycia określonego produktu lub doko...

"Inny Świat" - człowiek w obozie Człowiek w obozie Więźniowie jercewskiego obozu to przede wszystkim narzędzia pra¬cy formowane w duchu komunizmu. Zazwyczaj bywali aresztowani za niewielkie przewinienie lub przez przypadek, nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Wystarczyło podobieństwo nazwisk, zbyt śmiałe wypowiadanie poglądów, sympatie dla kultury Zachodu, brak kontrol...

Wyjaśnienie pojęć średniowiecznych Teocentryzm - światopogląd uznający Boga za centrum zainteresowań i uwagi człowieka. Przeniknął on do twórczości, która powstaje w języku łacińskim, zawiera pierwiastki religijne i służy Kościołowi. Pogląd cechuje uniwersalizm - był charakterystyczny dla ówczesnej Euro-py. Dominują dwa style: romański i gotycki. Scholastyka - \"szkolna wi...

"Lalka" powieść realizmu \"Lalka\" jest to powieść dojrzałego realizmu - ze względu na skomplikowany obraz przedstawionego świata i jego wieloznaczną koncepcję, kształtuje odmiennie niż dotąd rodzaj fabuły. Konwencjom tradycyjnego romansu, uproszczonym charakterystykom postaci i tła przeciwstawiona jest rozległa epickość, wielowątkowość oraz głębsze związki między psych...

Na co zostały przeznaczone fundusze Phare dla Polski Pomoc finansowa Unii Europejskiej, udzielona Polsce w ubiegłych latach, została przede wszystkim skierowana na wzmocnienie infrastruktury, restrukturyzację przedsiębiorstw, rozwój regionalny, edukację i szkolenia, rolnictwo, ochronę środowiska oraz wsparcie administracji. W latach 1990-1998 Phare obejmował 117 programów. W pierwszym roku f...

Zbiór społeczny, zbiorowość społeczna, grupa społeczna Zbiór społeczny – u pewnej ilości ludzi występują cechy, które upodabniają ich do siebie i w ten sposób łączą. Cechy te mogą być biologiczne albo dotyczyć pozycji w społeczeństwie. Nie jest to realnie funkcjonująca całość, ale tylko jej zapowiedź – kategoria statystyczna. Takie zbiory nie są samodzielne, chociaż dbają o swoje interes...

Wiersze Juliana Przybosia Julian Przyboś „Gmachy\" konstruktywizm - wyraz zachwytu nad konstrukcjami architek. „Poeta - wykrzyknik ulicy\" - metafora odległych skojarzeń metafora musi być oryginalna i nowoczesna, nie zbanalizowane, utarte myśli zestawić dotąd nie zestawione pojęcia, odległe od siebie kiedyś opiewał, teraz wykrzykuje, słyszany w wielkom...