Czas przemijania w uwtorach barokuZanim zajmę się tematem, chciałbym podać jedną z różnic pomiędzy barokiem, a renesansem. Chodzi mi tutaj o postrzeganie człowieka. W renesansie człowiek był w centrum myśli - potężny plan natury. Jednym z prądów Renesansowych był własnie humanizm. W Baroku człowiek ukazywany jest jako kruszyna w kosmosie. Powrót wiary w jednyną potęgę Boga. Istnienie ludzkie to nieopisywalnie mały kawałek z życia całego wszechświata. Co za tym idzie w Baroku zaczęto fascynować się przemijaniem, szatanem, śmiercią. Motywami tymi zajęło się wielu znanych pisarzy. Do jednych z nich należy M. Sęp-Szarzyński. (PRZEMIJANIE) W utworze "O krótkości i niepewności naświecie żywota człowieczego" - Spogląając na ulotnośc i krótkość życia, poeta gani sam siebie za pogoń za soczesnymi rozkoszami, która odwróciła jego uwagę od spraw wiary. Człowiek powinien zrozumieć, iż te niestałe dobra nie przynoszą szczęścia i prowadzą do grzechu. Jedynym prawdziwym dobrem jest Bóg. W utworze "O nietrwałej miłości rzeczy świata tego", miłość do życia doczesnego, zaszczytów słwy, rozkoszy i złota, Szarzyński uważa za niepełną. Człowiek bowiem kocha to, co skazane jest na przemijanie, podczas gdy jedyną prawdziwąmiłościąjest Bóg. "Epitafium Rzymowi" Szarzyńskiego ma charakter refleksji nad upadkiem starożytniego imperium i narodzinami nowego, chrześcijańskiego (Dziś w Rzymie zwyciężonym Rzym niezwycięzony(...) leży pogrzebiony). Jednocześnie zauważa on, iż prawem tego świata jest nieustanna zmienność (to się popsowało, co było nieruchome). (SZATAN) W utworze "Owojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem" ukazuje człowieka jako skazanego w życiu na nieustanną walkę, w której siły są bardzo nierówne. Po stronie dobra jest tylko ludzka dusza. Po stronie zła świat, ciało i on srogi ciemności hetman - Szatan, który nasze pilno czyni zepsowanie. Reasumując zadany temat dodam jedynie fakt, że czas to podstawowe azgadnienie Sfery Filozoficznej Baroku ujmowany jest on w innych, takich jak: człowiek i jego kondycja we wszechświecie, przemijalność istnienia, destrukcyjna siła czasu, śmierć i życie po śmierci. (:))

Czas przemijania w uwtorach baroku

Materiały

Krótko o Wisławie Szymborskiej Wisława Szymborska - poetka pytań i wątpliwości. O Wisławie Szymborskiej i jej poezji Stanisław Barańczak napisał: Poetka bierze na siebie rolę współczesnego Noego; jej twórczość staje się arką, w której przynajmniej próbki tych wartości pragnie ocalić. Jakie to wartości? - obrona pojedynczości, przypadku, żywiołu życia przed kolektywizmem, d...

Świat roślinny Europy Świat roślinny Europa leży w obrębie państwa roślinnego wokółbiegunowego pn. holarktycznego (Holarctis); daleką pn. zajmuje bezleśny obszar ark., z roślinnością typu tundrowego; dalej na pd. (szczególnie w Skandynawii) występuje strefa zarośli i widnych lasków brzozowych. Od pn. granicy po obszar śródziemnomor. i irano-turański na pd. rozciąga...

Elementy więzi społecznej Inne elementy więzi społecznej to:  styczność przestrzenna – jak spostrzegają innych ludzi, lokalizują ich w przestrzeni, uświa-damiają sobie ich obecność w danej przestrzeni; jest bardzo ważnym etapem dla powstawania kolejnych etapów więzi społecznej;  styczność psychiczna – przekształca się w łączność psychiczn...

Realizm socjalistyczny - co to ? Socrealizm Socrealizm, czyli realizm socjalistyczny, kierunek określany jako metoda twórcza, obowiązujący w ZSRR od 1934 r. we wszystkich dziedzinach sztuki, następnie przeniesiony do innych państw socjalistycznych. Proklamowany na Zjeździe Związku Literatów Polskich w styczniu 1949 r. w Szczecinie, obowiązywał do połowy lat 50. Podporządkow...

Nierówność społeczna w "Zapomnieniu" Stefana Żeromskiego Nierówność społeczna w Zapomnieniu Akcja osadzona jest w końcu XIX w., po reformie uwłaszczeniowej, w zaborze rosyjskim. Narrator jest uczestnikiem zdarzeń, wypowiada się w 1. osobie. Żeromski zwraca uwagę na fakt, że ustawa o podziale ziemi nie uporządkowała spraw społecznych na wsi. Chłopi stali się wolnymi obywatelami, jednak nie zawsze...

Charakterystyka społeczeństwa polskiego w romantyźmie i renesansie W romantyzmie i renesansie podobnie jak w pozostałych epokach literackich pisarze bardzo często podejmowali się oceny społeczeństwa w którym przyszło im żyć. Zwracali uwagę na problemy z jakimi borykali się ludzie, wytykali błędy w rządzeniu i podsuwali własne pomysły. W ten sposób nieśli swoją pomoc dla narodu, choć nie zawsze osiągali zamierzo...

Krótka charakterystyka "Odprawy posłów greckich" “ODPRAWA POSŁÓW GRECKICH” Akcja tej tragedii rozgrywa się w starożytnej Troi lecz problem jest aktualny w czasach Kochanowskiego. Dylemat bohaterów dramatu: czy oddać Helenę posłom i uchronić ojczyznę od wojny czy pozostawić ją w Troi według życzenia królewicza, a ojczyznę narazić na wojnę. Staje się to uniwersalnym problemem prze...

Główne instytucje wspólnot europejskich Instytucje Wspólnot Europejskich Układ instytucjonalny Wspólnot Europejskich wywodzi się z sytemu demokratycznego przyjętego przez ich państwa członkowskie. Jednostkowe rozwiązania i kompetencje poszczególnych organów są wprawdzie w skali wspólnotowej inne niż w skali narodowej, ale zachowano podstawową dla systemu demokratycznego zasadę ...