Cykl transakcji w handlu zagranicznym - 4 fazyPierwszą fazą jest przygotowanie transakcji handlu zagranicznego. Do podstawowych czynności w tym okresie zalicza się: - zebranie informacji na temat ewentualnych nabywców danych towarów lub ich potencjalnych sprzedawców (pośredników) za granicą - badanie rynku (popyt, podaż, dystrybucja i innych elementów o charakterze marketingowym) - przygotowanie i wysłanie materiałów reklamowych w przypadku eksportu lub zapytań ofertowych w przypadku importu - dokonanie porównania ofert przysłanych przez zagranicznych dostawców i po przeprowadzeniu kalkulacji wysłanie w razie potrzeby kontroferty - przeprowadzenie wstępnych rozmów handlowych. Drugą fazą jest zawarcie transakcji handlu zagranicznego. W tej fazie przeprowadzanie są ostateczne negocjacje handlowe, dotyczące ustalenia poszczególnych klauzul kontraktowych. Składają się na nią: - zawarcie kontraktu z zagranicznym importerem lub eksporterem - zawarcie innych umów, np. z krajowym odbiorcą lub dostawcą towaru będącego przedmiotem transakcji, gdy występuje instytucja pośrednika handlowego. Trzecią fazą jest realizacja transakcji handlu zagranicznego. Zalicza się do niej: - zlecenie spedycji, gdy korzystamy z wyspecjalizowanej firmy spedycyjnej; - zawarcie umowy z ubezpieczycielem; - uzyskanie pozwolenia przywozu lub wywozy (według potrzeb); - przygotowanie towaru do wysyłki lub przygotowanie się do nadejścia towaru i jego odbioru; - uzyskanie wszystkich świadectw i zaświadczeń niezbędnych do wywozu lub przywozu towaru; - wystawienie faktury (w eksporcie) i uzyskanie odpowiednich dokumentów przewozowych i ubezpieczeniowych; - dostarczenie towaru do miejsca ustalonego w kontrakcie lub jego odbiór; - zapłatę za towar lub jej przyjęcie. Czwartą fazą jest rozliczenie, likwidacja i kontrola transakcji. Do fazy tej zalicza się: - ustalenie zgodności dokumentów ze stanem faktycznym, np. czy wpłynęła zapłata za towar; - analizę prawidłowości decyzji podjętych w poprzednich fazach transakcji; - archiwowanie dokumentów; - reklamacje oraz spory z zagranicznymi oraz krajowymi partnerami. Niekiedy wyróżnia się tylko trzy fazy: - przygotowanie transakcji, obejmujące czynności związane z doprowadzeniem do zawarcia kontraktu zgodnie z prawem i w sposób ekonomicznie uzasadniony; - zawarcie transakcji, obejmujące czynności konieczne do zawarcia kontraktu oraz związane bezpośrednio z faktem jego zawarcia; - wykonanie i likwidacja transakcji, obejmujące czynności niezbędne do zrealizowania i zlikwidowania wzajemnych zobowiązań wynikających z kontraktu. Interesujące jest ukazanie wyżej wymienionych faz w poszczególnych rodzajach transakcji, tj. w transakcji eksportowej i importowej.

Cykl transakcji w handlu zagranicznym - 4 fazy

Materiały

Kultura i cywilizacja - wyjaśnienie pojęć, wprowadzenie Aby odpowiedzieć na stwierdzenie zawarte w temacie pracy, musimy wyjaśnić dwa podstawowe pojęcia , które zawierają się w stwierdzeniu powyżej tzn. kultura i cywilizacja . Kiedy słowo kultura pojawiło się po raz pierwszy w językach europejskich , nie miało jeszcze takiego znaczenia jakie ma dzisiaj. Pierwotnie termin cultura wiązał się z u...

Cechy renesansu w utworach Szarzyńskiego Co w tych utworach jest jeszcze renesansowe? - miłość do życia, fakt, iż przemija nie umniejsza jego wartości, wręcz wyczuwamy, że poeta pragnie życia - jest to pogląd renesansowy. - przedstawia walkę z szatanem, lecz nie odmalowuje straszliwych obrazbw sżatana i śmierci, pełnych grozy, stractu - charakterystycznych dla póżniejszej epoki, - ...

Znaczenie pracy w "Nad Niemnem" W jaki sposób udowadnia E. Orzeszkowa wartość pracy? Odpowiedz w oparciu o powieść pt. \"Nad Niemnem\". Stosunek pisarki do ideału pracy jest jasny - proponuje ona pogląd, że praca jest najwyższą wartością wolnego człowieka, stanowi o jego godności, nadaje życiu sens i szczęście. Powieść \"Nad Niemnem\" udowadnia powyższe założenia poprzez: ...

Treści patriotyczne w utworach Jana Kochanowskiego i kazaniach Piotra Skargi Poglądy polityczne Jana Kochanowskiego mają gruntowną podbudowę filozoficzną, opierają się na znajomości dzieł starożytnych filozofów: Sokratesa, Platona, Cycerona, Horacego. Poeta wypowiada w utworach troskę o losy Rzeczypospolitej, wzywa do działań gwarantujących istnienie i pomyślność państwa oraz przedstawia swoją koncepcję państwa i oby...

Rozważania w "Rozmowie Mistrza Polikarpa ze śmiercią" Stosunek średniowiecza do śmierci.Kościół celowo skłaniał ludzi do myślenia o śmierci, co potwierdza popularne wówczas powiedzenie \"Memento mori\". Śmierć należała do tzw. spraw ostatecznych obok sądu ostatecznego, piekła i nieba. Kościół różnicował śmierć człowieka grzesznego i cnotliwego. Pierwsza miała być przykra, druga stanowiła zwykłą kon...

Twórczość Słowackiego oparta na patriotyźmie Twórczość Juliusza Słowackiego była i jest szkołą uczuć i myśli patriotycznych. Juliusz Słowacki był jednym z najwybitniejszych poetów romantycznych. Cała jego twórczość przesiąknięta była miłością do ukochanego kraju, do ojczyzny, od której był daleko i do której nie mógł wrócić. Miłość do ojczyzny i narodu jest obecna prawie w każdym jeg...

Koncepcje człowieka idealnego a) koncepcja Rogers’a - pole fenomenologiczne: tworzą je wszystkie gromadzone doświadczenia. Ludzie mają tendencję do tworzenia „ja” z ograniczonej liczby doświadczeń. „Ja’ chromi się żeby informacje wyparte nie dostały się do świadomości. Cały czas jesteśmy zajęci utrzymywaniem nie realnego obrazu siebie. Niektórz...

"Skąpiec" w 150 słowach Eliza, córka Harpagona, rozprawia z Walerym (synem Anzelma) o ich wzajemnej miłości. W następnej rozmowie z bratem, Kleantem dowiaduje się o jego prawdziwym uczuciu do Marianny, córki Anzelma. Nieufny Harpagon podejrzewa swoje dzieci o spisek przeciwko jego majątkowi, zdradza także swoje plany dotyczące powtórnego małżeństwa. W celu pożyczki pie...