Cykl transakcji w handlu zagranicznym - 4 fazyPierwszą fazą jest przygotowanie transakcji handlu zagranicznego. Do podstawowych czynności w tym okresie zalicza się: - zebranie informacji na temat ewentualnych nabywców danych towarów lub ich potencjalnych sprzedawców (pośredników) za granicą - badanie rynku (popyt, podaż, dystrybucja i innych elementów o charakterze marketingowym) - przygotowanie i wysłanie materiałów reklamowych w przypadku eksportu lub zapytań ofertowych w przypadku importu - dokonanie porównania ofert przysłanych przez zagranicznych dostawców i po przeprowadzeniu kalkulacji wysłanie w razie potrzeby kontroferty - przeprowadzenie wstępnych rozmów handlowych. Drugą fazą jest zawarcie transakcji handlu zagranicznego. W tej fazie przeprowadzanie są ostateczne negocjacje handlowe, dotyczące ustalenia poszczególnych klauzul kontraktowych. Składają się na nią: - zawarcie kontraktu z zagranicznym importerem lub eksporterem - zawarcie innych umów, np. z krajowym odbiorcą lub dostawcą towaru będącego przedmiotem transakcji, gdy występuje instytucja pośrednika handlowego. Trzecią fazą jest realizacja transakcji handlu zagranicznego. Zalicza się do niej: - zlecenie spedycji, gdy korzystamy z wyspecjalizowanej firmy spedycyjnej; - zawarcie umowy z ubezpieczycielem; - uzyskanie pozwolenia przywozu lub wywozy (według potrzeb); - przygotowanie towaru do wysyłki lub przygotowanie się do nadejścia towaru i jego odbioru; - uzyskanie wszystkich świadectw i zaświadczeń niezbędnych do wywozu lub przywozu towaru; - wystawienie faktury (w eksporcie) i uzyskanie odpowiednich dokumentów przewozowych i ubezpieczeniowych; - dostarczenie towaru do miejsca ustalonego w kontrakcie lub jego odbiór; - zapłatę za towar lub jej przyjęcie. Czwartą fazą jest rozliczenie, likwidacja i kontrola transakcji. Do fazy tej zalicza się: - ustalenie zgodności dokumentów ze stanem faktycznym, np. czy wpłynęła zapłata za towar; - analizę prawidłowości decyzji podjętych w poprzednich fazach transakcji; - archiwowanie dokumentów; - reklamacje oraz spory z zagranicznymi oraz krajowymi partnerami. Niekiedy wyróżnia się tylko trzy fazy: - przygotowanie transakcji, obejmujące czynności związane z doprowadzeniem do zawarcia kontraktu zgodnie z prawem i w sposób ekonomicznie uzasadniony; - zawarcie transakcji, obejmujące czynności konieczne do zawarcia kontraktu oraz związane bezpośrednio z faktem jego zawarcia; - wykonanie i likwidacja transakcji, obejmujące czynności niezbędne do zrealizowania i zlikwidowania wzajemnych zobowiązań wynikających z kontraktu. Interesujące jest ukazanie wyżej wymienionych faz w poszczególnych rodzajach transakcji, tj. w transakcji eksportowej i importowej.

Cykl transakcji w handlu zagranicznym - 4 fazy

Materiały

Uniwersalność mitów Uniwersalność mitów opowieści mitologiczne mają charakter religijny mają charakter uniwersalny, tzn. Mówią o prawdach, które nie przemijają, są ponadczasowe o ogólnoludzkie mówią o sprawach człowieka, jego dążeniach, marzeniach były wielokrotnie wykorzystywane w sztuce można je przyrównać do zdarzeń mających miejsce w współczesności

Dramat elżbietański w "Romeo i Julia" Dramat i teatr elżbietański Twórczość dramatyczna Szekspira kojarzy się zazwyczaj z pojęciem d r a m a t e l ż b i e t a ń s k i. Nazwa ta wiąże się z okresem panowania królowej Elżbiety I. Dotyczy konstrukcji dramatów, która wyłamuje się z obowiązującego kanonu i – lekceważąc pewne ustalone zasady utworów tego rod...

Bohaterowie "Ferdydurke" Bohaterowie Postaci Ferdydurke nie zostały skonstruowane jako pełne osobowości. Prawie wcale nie ma informacji o ich przeszłości. Są one tylko nośnikami pewnych aktualnie rozważanych form, mają określone „gęby”, które zostały im przypięte w danej sytuacji wobec takich a nie innych osób („gęb”). Pełnego rysunku psych...

Ameryka Południowa - opis Tititaca – największe wysokogórskie jezioro na Ziemi. Leży w obniżeniu tektonicznym w Peru i Boliwi Maracaibo – wysłodzone jezioro lagunowe w Wenezueli Ameryka Południowa jest częścią prakontynentu Gondwany. Po oddzieleniu się od Gondwany na początku nie było jeszcze Andów. Kontynent miał wtedy kształt podobny do obecnego jakby obc...

Antyk - nawiązania do epoki 1.Nawiązania do Antyku. Klasycyzmem określamy nie tylko twórczość starożytnych artystów lecz także późniejsze prądy artystyczne, odwołujące się do źródeł antycznych. Przykładem epoki przywołującej klasyczne piękno i kanony ustalone w starożytności, może być sztuka Renesansu i Oświecenia. Tworzą one w swoim dorobku klasyczne - czyli nawiązujące ...

Ryzyko rynkowe - wyjaśnienie Ryzyko rynkowe występuje we wszystkich sferach działalności gospodarczej przyjmując w każdej z nich pewne cechy specyficzne. W gospodarce rynkowej rynek jest miejscem akceptacji stopnia użyteczności lub w ogóle nieużyteczności wytwarzanych towarów, dóbr i usług. Na rynku przedsiębiorca i menedżer dowiaduje się, czy podjęte przez nich przed...

Oblicze szlachty XVI wieku OBLICZE SZLACHTY XVI WIEKU “O POPRAWIE RZECZY POSPOLITEJ” FRYCZ-MODRZEWSKI KSIĘGA I [o obyczajach] Jest to traktat o uczciwości i rozumie, który ma wspomagać działanie każdego człowieka. Mówi też o sprawiedliwości; wszyscy są równi. Za najwyższą cnotę uznaje on rozum (humanista). Zlikwidowanie żebractwa przez przytułki. ...

Znaczenie pracy w "Nad Niemnem" W jaki sposób udowadnia E. Orzeszkowa wartość pracy? Odpowiedz w oparciu o powieść pt. \"Nad Niemnem\". Stosunek pisarki do ideału pracy jest jasny - proponuje ona pogląd, że praca jest najwyższą wartością wolnego człowieka, stanowi o jego godności, nadaje życiu sens i szczęście. Powieść \"Nad Niemnem\" udowadnia powyższe założenia poprzez: ...