Cykl transakcji w handlu zagranicznym - 4 fazyPierwszą fazą jest przygotowanie transakcji handlu zagranicznego. Do podstawowych czynności w tym okresie zalicza się: - zebranie informacji na temat ewentualnych nabywców danych towarów lub ich potencjalnych sprzedawców (pośredników) za granicą - badanie rynku (popyt, podaż, dystrybucja i innych elementów o charakterze marketingowym) - przygotowanie i wysłanie materiałów reklamowych w przypadku eksportu lub zapytań ofertowych w przypadku importu - dokonanie porównania ofert przysłanych przez zagranicznych dostawców i po przeprowadzeniu kalkulacji wysłanie w razie potrzeby kontroferty - przeprowadzenie wstępnych rozmów handlowych. Drugą fazą jest zawarcie transakcji handlu zagranicznego. W tej fazie przeprowadzanie są ostateczne negocjacje handlowe, dotyczące ustalenia poszczególnych klauzul kontraktowych. Składają się na nią: - zawarcie kontraktu z zagranicznym importerem lub eksporterem - zawarcie innych umów, np. z krajowym odbiorcą lub dostawcą towaru będącego przedmiotem transakcji, gdy występuje instytucja pośrednika handlowego. Trzecią fazą jest realizacja transakcji handlu zagranicznego. Zalicza się do niej: - zlecenie spedycji, gdy korzystamy z wyspecjalizowanej firmy spedycyjnej; - zawarcie umowy z ubezpieczycielem; - uzyskanie pozwolenia przywozu lub wywozy (według potrzeb); - przygotowanie towaru do wysyłki lub przygotowanie się do nadejścia towaru i jego odbioru; - uzyskanie wszystkich świadectw i zaświadczeń niezbędnych do wywozu lub przywozu towaru; - wystawienie faktury (w eksporcie) i uzyskanie odpowiednich dokumentów przewozowych i ubezpieczeniowych; - dostarczenie towaru do miejsca ustalonego w kontrakcie lub jego odbiór; - zapłatę za towar lub jej przyjęcie. Czwartą fazą jest rozliczenie, likwidacja i kontrola transakcji. Do fazy tej zalicza się: - ustalenie zgodności dokumentów ze stanem faktycznym, np. czy wpłynęła zapłata za towar; - analizę prawidłowości decyzji podjętych w poprzednich fazach transakcji; - archiwowanie dokumentów; - reklamacje oraz spory z zagranicznymi oraz krajowymi partnerami. Niekiedy wyróżnia się tylko trzy fazy: - przygotowanie transakcji, obejmujące czynności związane z doprowadzeniem do zawarcia kontraktu zgodnie z prawem i w sposób ekonomicznie uzasadniony; - zawarcie transakcji, obejmujące czynności konieczne do zawarcia kontraktu oraz związane bezpośrednio z faktem jego zawarcia; - wykonanie i likwidacja transakcji, obejmujące czynności niezbędne do zrealizowania i zlikwidowania wzajemnych zobowiązań wynikających z kontraktu. Interesujące jest ukazanie wyżej wymienionych faz w poszczególnych rodzajach transakcji, tj. w transakcji eksportowej i importowej.

Cykl transakcji w handlu zagranicznym - 4 fazy

Materiały

Jestem średniowiecznym rycerzem, którą panne bym wybrał Danusię czy Jagienkę? „Gdybym był średniowiecznym rycerzem – - którą pannę bym wybrał ?” Mając do wyboru za żonę, jako średniowieczny rycerz, Danusię lub Jagienkę, musiałbym naprawdę dłużej się zastanowić. Żadna z nich nie jest wyraźnie gorsza. Każda z tych dziewcząt posiada inne cechy lepsze od drugiej, co utrudnia wybór. Moim zdaniem, obie dz...

Podsumowanie identyfikacji ryzyka PODSUMOWANIE Mimo dostępnych procedur, opisanych w wielu opracowaniach, zarządzanie ryzykiem nie jest wcale łatwe. Wymaga ono dodatkowo wysokiej kultury zespołu projektowego, dobrych relacji z klientem i inwestorem, dużej wyobraźni i twórczego, adaptacyjnego podejścia do niepewnej przyszłości. Praktyka ujawnia jednak, że w wielu projektach ry...

Co to jest przypowieść? Przypowieści są to przytaczane przez Chrystusa różne opowieści, w których oprócz sensu wynikającego z samej fabuły doszukać się można znaczeń o wiele głębszych. Najbardziej rozpowszechnione są przypowieści o siewcy, o synu marnotrawnym i o miłosiernym samarytaninie. Przypowieść O siewcy jest opowieścią o człowieku, który wyszedł w pole, aby za...

Poetyka powieści młodopolskiej w "Ludziach bezdomnych" Poetyka powieści młodopolskiej Utwór Ludzie bezdomni to przykład powieści przełamującej poetykę gatunku utrwaloną w poprzedniej epoce literackiej. Do powieści pozytywistycznej nawiązuje autor, przedstawiając panoramiczny obraz życia społecznego w różnych regionach Polski, ukazując problemy ludzi tego czasu i warunki ich życia. Sposób ujmow...

"Jedynym sposobem uratowania godności ludzkiej w nieludzkich warunkach jest uwierzyć choćby w otchłań zła w istnienie dobra" - analiza myśli „Jedynym sposobem uratowania godności ludzkiej w nieludzkich warunkach jest uwierzyć choćby w otchłań zła w istnienie dobra”. Skomentuj tę myśl odwołując się do wybranych utworów literackich. Rzadko zastanawiamy się nad tym, co zrobilibyśmy znalazłszy się w sytuacji zagrożenia naszej godności. Cieszymy się życiem, zdrowiem, snujem...

Mądrość i piękno literatury staropolskiej Mądrość i piękno literatury staropolskiej. Literatura staropolska posiada swoisty urok polegający na połączeniu piękna literatury z jej dobrem i użytecznością. Źródłem z jakiego kożystali artyści średniowiecza była Biblia. Przesłania moralne Bibli stały się aspiracjami dla poetów i pisarzy średniowiec...

Interpretacja pozostałych scen II cz. Dziadów Do tej kwestii ustosunkowuje się Mickiewicz w drugiej scenie III części \"Dziadów\". W I części \"Wielkiej Improwizacji\" Konrad opisuje się jako genialnego, obdarzonego nadprzyrodzoną mocą poetę. Widzimy samotnego więźnia z szalonym obliczem, w głębi zaś pojawiają się postacie metafizyczne prowadzące walkę o duszę bohatera. Autor dotyka kwest...

"Ajudah" Adama Mickiewicza Ajudah Ajudah, góra-niedźwiedź, to ostatni element przyrody Krymu uwieczniony w słynnym cyklu sonetów A. Mickiewicza. Jej nazwa pojawia się w tytule ostatniego utworu tej grupy liryków. Ajudah tchnie spokojem i pogodą. Klasyczna budowa tego sonetu uwydatnia wrażenie harmonii, jaka panuje pomiędzy poetą i światem. Medytacja w obliczu sk...