Co to jest motyw?Motyw Mianem motywu określa się elementarną, czyli dająca się wyodrębnić, jednostkę konstrukcyjną świata przedstawionego Może ona stanowić: zdarzenie, przedmiot, sytuacje, przeżycie, itp. Motywy w dziele literackim podlegają określonym zasadom kombinacji, wchodzą w związki — czasowe, — przestrzenne, — przyczynowo-skutkowe, łączą się na zasadzie współrzędności, bądź na zasadzie hierarchicznego podporządkowania, tworząc zespoły wyższego rzędu: postacie, wątki, temat. Ze względu na stosunek do ośrodkowych elementów świata przedstawionego rozróżnia się motywy: spoiste - wiążą się organicznie z zasadniczą linią tematyczną utworu, wprost lub pośrednio sprzyjają jej krystalizacji, luźne - pozostają poza zasadniczymi dla tematu relacjami, np. poza układem przyczynowo-skutkowym fabuły. Wówczas stanowią epizody lub elementy wprowadzone w dygresji. W dziele fabularnym rozróżnia się również: wątki dynamiczne - rozwijające świat przedstawiony w czasie, przede wszystkim zdarzenia. Rozmaite powiązania tworzą w świecie przedstawionym dzieła całostki wyższego rzędu: postacie, przebiegi zdarzeń, itp. wątki statyczne - rozbudowujące świat przedstawiony w przestrzeni, przedmioty, cechy, wyglądy, itp. Motywy o wyrazistym członie schematyzującym, a więc takie, których jednostkowa realizacja w niewielkim tylko stopniu przesłania ich standardowy charakter, zwykło się określać jako motywy obiegowe (wędrowne). Ich rola jest szczególnie znaczna w mitach, baśniach,, bajkach, balladach. Podmiot dzieła literackiego Ukształtowana w dziele fikcyjna osoba, z której wypowiedzi wyłania się świat przedstawiony Podmiot: opowiada o nim lub go opisuje - utwory narracyjne, wyraża przeżycia lub snuje rozmyślania - utwory liryczne. Pozycja podmiotu literackiego stanowi główny czynnik koordynujący strukturę dzieła, nie należy go utożsamiać z twórcą dzieła

Co to jest motyw?

Materiały

Ważne cechy pozytywizmu polskiego Cechy pozytywizmu polskiego nie był ruchem jednolitym ideowo, zawierał przeciwstawne poglądy program społeczno-gospodarczy propagował ustrój kapitalistyczny wrogo odniósł się do rewolucji jako do ruchu niszczącego naturalną, ewolucyjną drogę rozwoju społeczeństwa

Akcje - wyjaśnienie, podział Akcja jest papierem wartościowym potwierdzającym własność do części majątku firmy, która je wyemitowała. Przynosi ona dochód zmienny składający się z dwóch elementów: 1. bieżącego kursu waloru, 2. wysokości wypłaconej dywidendy. W zależności od oznaczenia akcjonariusza, wyróżnia się akcje:  imienne (zbywalność ograniczona), ...

Program społeczny i literacki pozytywizmu Program społeczny i literacki: Praca i ziemia. Te ideały miały zastąpić walkę zbrojną. Ziemia to ojczyzna, opieka nad nią to swoista walka z zaborcą, patriotyzm, czynne oczekiwanie na wolność. Praca organiczna - praca nad wszystkimi warstwami społecznymi, gdyż tylko one razem jako jeden organizm są w stanie stawić czynny opór zaborcy. Pr...

Organizacja działu handlu zagranicznego w zależności od grup klientów Organizacja działu handlu zagranicznego w zależności od grup klientów. Jeśli odbiorcy produktów przedsiębiorstwa wyraźnie różnią się między sobą np. zwyczajami kupieckimi, rodzajem, ilością nabywanych towarów, to dla ich obsługi w organizacji działu handlu zagranicznego można powołać specjalnych menedżerów i podporządkować im odrębne sekcje. Ni...

Wymowa "Konrada Wallenroda" Wymowa \"Konrada Wallenroda\" Autor za pomocą historii przedstawia swoją współczesność. Romantycy odczytali dzieło jako wezwanie do walki narodowowyzwoleńczej. Idea zawarta w \"Konradzie Wallenrodzie\" zmaterializowała się w powstaniu listopadowym. Nieco później zaczęto dostrzegać problem tragizmu. Jego źródłem jest próba połączenia materia...

Mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego Mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego (na wybranych przykładach). Totalitaryzm - system rzadów uznający wyższość państwa nad jednostką; podporzadkowuje sobie społeczeństwo za pomocą terroru, rozbudowanych tajnych służ, propagandy, narzucając wszystkim jedną oficjalną ideologię; jest to system rządów dyktatorskich, tłumiący wszel...

Piękno natury w literaturze Pejzaż romantyczny w literaturze Uwrażliwienie romantyka na piękno natury, na malowniczość krajobrazu potwierdzali poeci w większości swych dzieł, mistrzowską ręką kreśląc opisy przyrody ojczystego pejzażu, okolic, w których przebywali. Mistrzem w tej dziedzinie okazał się Adam Mickiewicz. W „Balladach i romansach” ukazał urok na...

Geneza oświecenia Geneza oświecenia w Polsce związana jest z kryzysem sarmatyzmu oraz jego politycznymi i kulturalnymi skutkami. Należy do nich zaliczyć szlachecki republikanizm i parlamentaryzm za wszystkimi narosłymi przez wieki deformacjami. Krytykowano także literaturę bezkrytyczną i pełną ozdobnego pustosłowia. Bezprzykładna anarchia, pozorny charakter szlac...