Co to jest motyw?Motyw Mianem motywu określa się elementarną, czyli dająca się wyodrębnić, jednostkę konstrukcyjną świata przedstawionego Może ona stanowić: zdarzenie, przedmiot, sytuacje, przeżycie, itp. Motywy w dziele literackim podlegają określonym zasadom kombinacji, wchodzą w związki — czasowe, — przestrzenne, — przyczynowo-skutkowe, łączą się na zasadzie współrzędności, bądź na zasadzie hierarchicznego podporządkowania, tworząc zespoły wyższego rzędu: postacie, wątki, temat. Ze względu na stosunek do ośrodkowych elementów świata przedstawionego rozróżnia się motywy: spoiste - wiążą się organicznie z zasadniczą linią tematyczną utworu, wprost lub pośrednio sprzyjają jej krystalizacji, luźne - pozostają poza zasadniczymi dla tematu relacjami, np. poza układem przyczynowo-skutkowym fabuły. Wówczas stanowią epizody lub elementy wprowadzone w dygresji. W dziele fabularnym rozróżnia się również: wątki dynamiczne - rozwijające świat przedstawiony w czasie, przede wszystkim zdarzenia. Rozmaite powiązania tworzą w świecie przedstawionym dzieła całostki wyższego rzędu: postacie, przebiegi zdarzeń, itp. wątki statyczne - rozbudowujące świat przedstawiony w przestrzeni, przedmioty, cechy, wyglądy, itp. Motywy o wyrazistym członie schematyzującym, a więc takie, których jednostkowa realizacja w niewielkim tylko stopniu przesłania ich standardowy charakter, zwykło się określać jako motywy obiegowe (wędrowne). Ich rola jest szczególnie znaczna w mitach, baśniach,, bajkach, balladach. Podmiot dzieła literackiego Ukształtowana w dziele fikcyjna osoba, z której wypowiedzi wyłania się świat przedstawiony Podmiot: opowiada o nim lub go opisuje - utwory narracyjne, wyraża przeżycia lub snuje rozmyślania - utwory liryczne. Pozycja podmiotu literackiego stanowi główny czynnik koordynujący strukturę dzieła, nie należy go utożsamiać z twórcą dzieła

Co to jest motyw?

Materiały

Definicja empiryzmu, ateizmu, deizmu, racjonalizmu, sensualizmu, utylitaryzmu FILOZOFIE Empiryzm Twórca - Franciszek Bacon. Twierdził, ze prawdziwe jest to co można sprawdzić za pomocą doświadczenia. Kontynuował John Locke. Ateizm (materializm) Odrzucał wszelkie zasady religijne, również istnienie Boga. Ateiści uznawali kult materii. Wartości duchowe były dla nich nieważne. Ateizm wypływał z racjonalizmu. Pojawił si...

Hrabia Henryk jako przedstawiciel arystokracji Początkowo dramat Zygmunta Krasińskiego miał nosić tytuł „Mąż” i skupić tym samym uwagę czytelnika na konstrukcji losów głównego bohatera oraz na problematyce związanej z człowiekiem, z dylematami jego duszy. Autor jednak nadał swojemu dziełu tytuł : „Nie – Boska komedia”, zmierzając raczej w kierunku rozważań histo...

Problematyka "Małej Apokalipsy" i "Folwarku Zwierzęcego" Tematyka „Małej Apokalipsy\" i „Folwarku Zwierzęcego\" „Mała apokalipsa\" Konwicki Problematyka utworu: • polityczna - autor stworzył powieść, w której ukazał rozpad totalitarnego systemu. Polityka jest wszechobecna. Wszędzie rozwieszone są transparenty przypominające ludziom wielkość PRL. „Mała apokalipsa\" je...

"Memento mori" i "Non omnis moriar" - postawy człowieka średniowiecza i renesansu „Memento mori” i „Non omnis morial”, jako przykłady odmiennych postaw człowieka średniowiecza i człowieka renesansu. Wiemy, że słowa „Memento mori” były podstawowym hasłem epoki średniowiecza. Znaczą one – „Pamiętaj, że umrzesz”. Natomiast „Non omnis morial” znaczy – ...

Inne nazwy Młodej Polski Inne nazwy Młodej Polski i ich uzasadnienie Okres w literaturze polskiej umownie objęty datami 1890-1918 zwykło się nazywać Młodą Polską. Lecz określenie to mimo najszerszego znaczenia nie było jedynym stosowanym dla określenia tej epoki. Wielu twórców opowiadało się za innymi nazwami (określeniami), starając się udowodnić słuszność takich okre...

Rola kościoła w średniowieczu . Rola Kościoła chrześcijań-skiego. Najwyższą wartością w tym okresie był Bóg. Pogląd ten nazywamy teocentryzmem. Kościół pełnił w średniowieczu rolę kulturotwórczą. Duchowni dawali początek literaturze. Na podstawie filozofii ludności wyróżnia się jej typy: - scholastyka - rozumowe udowadnianie prawd Biblii - augustynizm - teorie św. Augustyn...

Cele korporacji międzynarodowych Cele korporacji międzynarodowych związane z wykorzystaniem różnych kanałów transferu funduszy w skali międzynarodowej. 1. Finansowanie działalności filii zagranicznych, 2. Obniżka kosztów odsetek od pożyczek, 3. Obniżenie płatności podatkowych, 4. Wydrenowanie zablokowanych funduszy filii zagranicznych. Czynniki wpływające na wybór kana...

Wpływy mikroklimatyczne - wyjaśnienie Wpływy mikroklimatyczne. Związane są z głównymi strefami klimatycznymi kuli ziemskiej. W gorących i wilgotnych klimatach tropikalnych należy: - dla ochrony przed parnością zapewnić swobodny przewiew wiatru w celu zapobiegania przegrzaniu organizmu ludzkiego, - zapewnić ochronę przed częstymi i silnymi opadami. Dlatego w strefie międzyzwrot...