Co to jest epitet?Epitet to wyraz pełniący w tekście funkcje określającą wobec rzeczownika Stosowanie epitetów może stać się jedną z cech charakterystycznych stylu pisarza lub epoki. Np. skłonność do tworzenia epitetów przymiotnikowych o budowie złożonej charakteryzowała styl A. Naruszewicza i innych pisarzy XVIII w. Do tworzenia epitetów rzeczownikowych skłonny był Żeromski, np. “krowiny-żywicielki”, “deszczyk-kapuśniaczek”. Ze względu na to, jaką częścią mowy jest epitet wyrażony, wyróżniamy: epitet przymiotnikowy, np. “granitowe skały” epitet imiesłowowy, np. “tańczący jastrząb” epitet rzeczownikowy, np. wieża gigant” Natomiast ze względu na charakter epitetu dzieli się je na: stałe, czyli utrwalone przez tradycję literacką i natychmiast kojarzone z daną osobą lub rzeczą. Taki charakter maja epitety odnoszące się do mitologicznych bogów i bohaterów greckich, np. “białoramienna Hera”, “gromowładny Zeus”. zdobnicze, czyli takie, które co prawda przydają opisowi ozdoby, ale przez swoją banalność nie spełniają już funkcji ekspresywnej, np. z poezji sentymentalnej “słodki, luby, wdzięczny” czy z poezji młodopolskiej “odwieczny, senny, bezbrzeżny” metaforyczne, a zatem dzięki połączeniu z określonym wyrazem tworzące związek przenośny, np. “gorzki uśmiech”, “skrzydlata myśl”. Tu należy wyróżnić: oksymorony (epitety sprzeczne) - związek frazeologiczny obejmujący dwa opozycyjne znaczeniowo wyrazy (antonimy), najczęściej rzeczownik z epitetem, rzeczownik i czasownik lub czasownik i przysłówek. W związku tym dochodzi do metaforycznego przekształcenia znaczeń, co daje efekt paradoksu, np. “gorejący mróz”, “ogień lodowy” - epitety utworzone przez J. A. Morsztyna. metonimiczny - - epitet zastępujący element nazwy jakiegoś przedmiotu lub zjawiska nazwą innego, pozostającego w pewnej uchwytnej zależności realnej, np. “białe sady”

Co to jest epitet?

Materiały

Szarzyński o człowieku w swoich utworach - Szarzyński tworzył w materiale klasycznym - sonecie. Zachowało się niewiele jego liryki, ale to co możemy teraz czytać zajmuje się między innymi właśnie filozoficzną analizą człowieka. \"O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem\" - dla nas najważniejszy sonet. Ukazuje sytuację człowieka w świecie; dominującym motywem jest ...

Streszczenie Sonetów Leopolda Staffa Kowal Sonet ten znalazł się w debiutanckim tomiku poezji Leopolda Staffa, wydanym w roku 1901, pod tytułem Sny o potędze. Tytuł zbioru poezji jest bardzo wymowny i sugeruje generalne przesłanie wierszy, które się nań złożyły. Młody Staff proponuje przezwyciężenie modernistycznego dekadentyzmu, sporo czerpiąc przy tym z filozofii Fryderyka Nie...

Co to jest opwiadanie? Opowiadanie obok utworów o wyraziście zarysowanych konturach kompozycji również zalicza się do gatunku nowelistycznego. Najczęściej jest ono relacją o pojedynczym zdarzeniu, tzw. anegdocie (H. Sienkiewicz “Wspomnienie z Maripozy”), może mieć jednak rozbudowaną fabułę, ale charakteryzująca się jednolitością wątku fabularnego (M. Konop...

Krótka charakterystyka Młodej Polski Epoka ta rozpoczyna się około roku 1890. Ogólnie uznaje się za jej początek rok 1891 a dokładnie debiut trzech młodych poetów, między innymi Kazimierza Przerwy Tetmajera. W tym okresie utrwala się nowy układ prądów literackich. Nazwa tej epoki wywodzi się z tytułu artykułów Artura Górskiego w \"życiu krakowskim\". Nazwa ta była Kopią \"Młodej...

Tragizm bohatera romantycznego Tragizm bohatera romantycznego. Na szczycie góry, tak wysokiej jak Mont Blanc stoi samotny, wsparty na ramieniu, zaopatrzony w kosmiczną kulę gwiazd - „posąg człowieka na posągu świata”. Może być w masce spiskowca, ze szpadą u boku, z rozdartym sercem szczęśliwego kochanka. Tak go widzę „oczyma duszy mojej” – boh...

Bolesław Leśmian - kreacjonista Temat: Bolesław Leśmian - wielki kreacjonista liryczny. Kreacjonizm to nowatorska metoda twórcza we współczesnej literaturze, której założeniem jest zastąpienie mimetyzmu (sztuka jako reprodukowanie rzeczywistości) zasadą całkowitej autonomiczności świata przedstawionego w dziele literackim, swobodnie kreowanego w wyobraźni twórcy, niez...

Starożytna Grecja i Rzym - filozofia i sztuka Wyraz filozofia pochodzi od dwóch słów phileo (lubię) i sophia (mądrość). W starożytności termin ten oznaczał całokształt wiedzy racjonalnej. Filozofia grecka zaczęła rozwijać się w VI w.p.n.e., natomiast jej największy rozkwit przypada na V i IV w.p.n.e. Heraklit z Efezu (VI/V w.p.n.e.) - filozof grecki, przedstawiciel jońskiej filozofii( Jo...

Gęstość zaludnienia, struktura demograficzna - wyjaśnienie Gęstość zaludnienia. Jest to wskaźnik relatywny – liczba do powierzchni. Dysproporcje w skali makro i regionalnej jest bardzo duże- 1: 400. W Polsce 125 osób na 1 km2 -w skali makro nie odbiega to od normy. Dysproporcje w Świecie związane są : - z warunkami geograficznymi, - klimat Struktura demograficzna – to rozpatrywanie spraw...