Co to jest cykl życia produktówCykl życia produktu Produkty będące przedmiotem wymiany utrzymują się na rynku przez pewien czas. Przecho-dzą przy tym przez pewne fazy, które składają się na tzw. cykl życia produktu. Ekonomiczne starzenie się produktów jest następstwem rozwoju nauki i techniki, wymiany międzynarodowej, społecznej zamożności oraz coraz szerszego przepływu informacji. W ogromnej większości przypadków sposób zaspokojenia każdej potrzeby ma charakter przejściowy i zostaje z czasem zastąpiony przez warianty bardziej doskonałe. Rynkowa żywotność produktu zależy z jednej strony od tempa pojawiania się wynalazków oraz szybkości ich przekształcania w realne dobra i usługi, z drugiej - od chłonności rynku, determi-nowanej nawykami, otwartością na zmiany i zamożnością konsumentów. Barierą wejścia na rynek nowego, doskonalszego produktu bywa często wysoka cena. Większość produktów przechodzi przez cztery fazy rynkowego życia: wprowadzenia, wzrostu, dojrzałości i spadku. W fazie wprowadzania na rynek spraedaż produktu rośnie powoli, ponieważ nie jest on jeszcze znany szerszemu ogółowi, a produkcja jest dopiero rozwijana. W fazie wzrostu konsumenci znają już produkt, w związku z czym jego sprzedaż nabiera tempa. W fazie dojrzałości następuje spowolnienie sprzedaży zwiazane z nasyceniem rynku, a także pojawienie się na nim innych produk-tów (substytutów), zaspokajających te same potrzeby. W fazie spadku, wskutek dostępności na rynku licznych substytutów oraz wprowadzenia nowych, doskonalszych produktów, sprzedaż gwał-townie spada. Produkty mogą utrzymywać się na rynku przez dziesiątki lat lub kilkanaście dni. Wykresy ży-wotności produktów wykazują też znaczne różnice w strukturze cyklu. Wiąże się to z rozmaitymi pre-sjami podaży i popytu w poszczególnych segmentach rynku. Realny przebieg krzywej życia może znacznie różnić się od klasycznego schematu. Niektóre produkty mogą wchodzić na rynek z wielkimi oporami, ale bardzo długo utrzymywać się na nim, inne - błyskaiwcznie uzyskać wielką popularność, aby równie szybko ją utracić. Badanie prowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazało, że krzywa życia więklszości artykułów drogeryjnych wykazywała tzw. recykl. Taki przebieg cyklu oznacza, że sprzedaż produktu po przejściu przez trzy perwsze fazy zna-lazła się w fazie regresu intensywnie i skutecznie przezwyciężanej przy pomocy reklamy, obniżki cen itp. Zabiegi te sprawiają, że produkt przeżywa niejako „drugą młodość” Krzywa życia produktów, które w trakcie lub przy końcu fazy dojrzałości poddane zostały mo-dyfikacjom gwałtownie rośnie, obrazując znaczny wzrost sprzedaży.

Co to jest cykl życia produktów

Materiały

Cechy i funkcje powieści oświeceniowej BOHATER POZYTYWNY DRUGIEJ POŁOWY XVIII WIEKU - MIKOŁAJ DOŚWIAD-CZYŃSKI - WZORZEC OSOBOWY DOBY OŚWIECENIA Cechy powieści W 1775 roku Ignacy Krasicki napisał pierwszą polską powieść literatury nowożytnej pod tytułem: “Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. Był to utwór, w którym Krasicki skoncentrował trzy typy powieści: cechy ut...

Czas trwania baroku w Europie i polsce Europa:koniec XVII - poł. XVIII w. stopniowo pojawiły się nowe tendencje czas trwania: ok.150 lat Polska:1680-1740: tzw. czasy saskie, kryzys kultury, pojawiły się nowe tendencje, zwłaszcza rokoko czas trwania: ok.160 lat

Krytyka sentymentalizmu w "Ślubach panieńskich" Aleksandra Fredry 63. Sentymentalizm jako zapowiedź romantyzmu. Krytyka sentymentalizmu w \"Ślubach panieńskich\" Aleksandra Fredry. Sentymentalizm jako prąd umysłowy i literacki rozwinął się w różnych krajach Europy w okresie oświecenia i był zjawiskiem konkurencyjnym wobec klasycyzmu. Wiązał się z emancypacją klas średnich, zwłaszcza mieszczaństwa, zainter...

Bohater pozytywistyczny według Żeromskiego Bohater pozytywistyczny: społecznik, kierują nim emocje inteligentny samotny z racji swej nieprzeciętności, indywidualista altruista reprezentuje nieprzeciętne wartości moralne, jednostka bierze odpowiedzialność za zło, los świata, narzuca sobie obowiązki, które usiłuje bezkompromisowo rozwiązać.

Struktura "Wielkiego Testamentu" Struktura dzieła Wielki Testament jest poematem o złożonej, niejednorodnej strukturze. Ujęte w regularne strofy (w przekładzie polskim – oktawa) poetyckie refleksje przeplatane są fragmentami o innej budowie, ale również zachowującymi podział na zwrotki, tzn. balladami. Jak czytamy w artykule Elżbiety Skibińskiej i Marcina Cieńskiego...

"Iliada" jako epos w literaturze europejskiej Temat: \"Iliada\" Homera jako pierwszy epos w literaturze europejskiej. „Iliada” Homera jako pierwszy epos w literaturze europejskiej. „Iliada” jest uważana za wzór doskonale skomponowanego eposu starożytnego (w niektórych opracowaniach można też spotkać się z pojęciem epopei starożytnej). Od imienia twórcy jest on rów...

Twórczość Jana Kasprowicza Scharakteryzuj twórczość Kasprowicza Jan Kasprowicz (1860-1926) urodził się w biednej rodzinie chłopskiej. Doskonały obraz epoki twórczej odnajdujemy w pierwszym okresie twórczości Kasprowicza, trwającym od 1891. Cechuje go społeczny radykalizm, zainteresowanie problematyką chłopską, którą doskonale znał głównie z racji swojego pochodzenia. ...

Motyw bezdomności w literaturze Bezdomność Bezdomność - Człowiek bezdomny taj ktoś nie mający domu, schronienia, niel mający gdzie mieszkać, tułacz, wygna-] nieć, żebrak, sierota. Biblia (ST) - 1) Wyrokiem boskimi Adam i Ewa zostali wygnani z raju j i skazani na pracę, cierpienie, ból. Utra¬cili bezpieczne schronienie, jakim był j Ogród Eden, odtąd mieli o nie troszczyć...