Co to jest cykl życia produktówCykl życia produktu Produkty będące przedmiotem wymiany utrzymują się na rynku przez pewien czas. Przecho-dzą przy tym przez pewne fazy, które składają się na tzw. cykl życia produktu. Ekonomiczne starzenie się produktów jest następstwem rozwoju nauki i techniki, wymiany międzynarodowej, społecznej zamożności oraz coraz szerszego przepływu informacji. W ogromnej większości przypadków sposób zaspokojenia każdej potrzeby ma charakter przejściowy i zostaje z czasem zastąpiony przez warianty bardziej doskonałe. Rynkowa żywotność produktu zależy z jednej strony od tempa pojawiania się wynalazków oraz szybkości ich przekształcania w realne dobra i usługi, z drugiej - od chłonności rynku, determi-nowanej nawykami, otwartością na zmiany i zamożnością konsumentów. Barierą wejścia na rynek nowego, doskonalszego produktu bywa często wysoka cena. Większość produktów przechodzi przez cztery fazy rynkowego życia: wprowadzenia, wzrostu, dojrzałości i spadku. W fazie wprowadzania na rynek spraedaż produktu rośnie powoli, ponieważ nie jest on jeszcze znany szerszemu ogółowi, a produkcja jest dopiero rozwijana. W fazie wzrostu konsumenci znają już produkt, w związku z czym jego sprzedaż nabiera tempa. W fazie dojrzałości następuje spowolnienie sprzedaży zwiazane z nasyceniem rynku, a także pojawienie się na nim innych produk-tów (substytutów), zaspokajających te same potrzeby. W fazie spadku, wskutek dostępności na rynku licznych substytutów oraz wprowadzenia nowych, doskonalszych produktów, sprzedaż gwał-townie spada. Produkty mogą utrzymywać się na rynku przez dziesiątki lat lub kilkanaście dni. Wykresy ży-wotności produktów wykazują też znaczne różnice w strukturze cyklu. Wiąże się to z rozmaitymi pre-sjami podaży i popytu w poszczególnych segmentach rynku. Realny przebieg krzywej życia może znacznie różnić się od klasycznego schematu. Niektóre produkty mogą wchodzić na rynek z wielkimi oporami, ale bardzo długo utrzymywać się na nim, inne - błyskaiwcznie uzyskać wielką popularność, aby równie szybko ją utracić. Badanie prowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazało, że krzywa życia więklszości artykułów drogeryjnych wykazywała tzw. recykl. Taki przebieg cyklu oznacza, że sprzedaż produktu po przejściu przez trzy perwsze fazy zna-lazła się w fazie regresu intensywnie i skutecznie przezwyciężanej przy pomocy reklamy, obniżki cen itp. Zabiegi te sprawiają, że produkt przeżywa niejako „drugą młodość” Krzywa życia produktów, które w trakcie lub przy końcu fazy dojrzałości poddane zostały mo-dyfikacjom gwałtownie rośnie, obrazując znaczny wzrost sprzedaży.

Co to jest cykl życia produktów

Materiały

Leopold Staff jako najbliższy z poetów XX-lecia Który z poetów 20-lecia międzywojennego jest Ci najbliższy (na wybranych przykładach). Leopold Staff (1878-1957) to poeta trzech pokoleń literackich, dramatopisarz i tłumacz (z języka francuskiego, niemieckiego i łacińskiego).Twórczość swoją rozpoczął w okresie Młodej Polski tomem \"Sny o potędze\" (1901 r.). Omawiając ten etap twórczości wyk...

Forma w "Ferdydurke" \"Ferdydurke\" Gombrowicza jako rzecz o formie. Gombrowicz w swojej twórczości, wiele razy zajmował się tematem formy, rozumianej jako wszelkie sposoby wyrażania siebie, gesty czyny, mówienie, decyzje, postawa, styl i sposób bycia; czyli jest to ogólna postawa wobec życia i kształt, jaki przyjmuje człowiek wobec reszty świata Forma jest to ...

Krótkie streszczenie "Folwarku zwierzęcego" Wspaniałymi wydawały się zwierzętom perspektywy roztaczane przez starego knura Majora.Dotyczyły one rewolycji i życia po niej.Rewolucji,która miała raz na zawsze uwolnić ciemiężone oraz wyzyskiwane zwierzęta spod władzy okrutnego i egoistycznego człowieka.Po ukazaniu wizji przyszłoœci i otwarciu trzódce oczu na œwiat prosiak-wywrotowiec nieb...

Kredytowanie banków - zalety, etapy Zaletą kredytowania jest optymalne oddziaływanie na efektywność zmusza ono bowiem do kalkulowania opłacalności. Kredyt trzeba spłacić w terminie wraz z odsetkami. Kredyt można swobodnie kształtować zależnie od tempa realizacji inwestycji – zwalniać lub przyspieszać jego wykorzystanie w stosunku do pierwotnych założeń. Stopa procent...

Porównanie chłopów w powieści Reymonta "Chłopi" a Wyspiańskiego "Wesele" Porównania można dokonać poprzez analizę problematyki powieści Reymonta pt \"Chłopi\" i dramatu Wyspiańskiego pt. \"Wesele\". Obaj pisarze ukazali społeczność wiejską, ale sposób jej przedstawienia znacznie się różni. Utwór Reymonta to epopeja chłopska, za którą otrzymał nagrodę Nobla w 1924 roku. Powieść jest szerokim panoramicznym obrazem ż...

Poczucie Nudy i Nienasycenia w "Szewcach" Poczucie Nudy i Nienasycenia Złożony w swej problematyce dramat Szewcy zwracał uwagę odbiorców przede wszystkim na przebieg i efekty kolejnych rewolu¬cji oraz groteskowość różnych elementów utworu. Profesor Stefan Szuman, psycholog, filozof i lekarz, przyjaciel Witkacego (właśnie je¬mu autor dedykował dramat), jako naczelne zagad...

Klasyczna teoria organizacji - zarządzanie Henri Fayol- klasyczna teoria organizacji określenia zasad i umiejętności leżących u podłoża skutecznego zarządzania, twierdził, że umiejętności kierowania można się nauczyć, jeżeli się pozna zasady leżące u jej podstaw. Max Weber- biurokracja –działania i cele są racjonalnie obmyślane i w której wyraźnie określono podział pracy. 14 zasa...

Ballada "Romantyczność" A.Mickiewicza - Romantyzm \"Zdaje mi się, że widzę...gdzie ? Przed oczyma duszy mej.\" Cytat powyższy jest mottem ballady \"Romantyczność\", a są to słowa Wiliama Shakespeare\'a (Szekspira). Akcja dzieła rozgrywa się na wiejskim placu, na którym widzimy kilku bohaterów. Główna postać „Romantyczności” to dziewczyna o imieniu Karusia. Widzimy ją płaczącą ...