Co to jest bilans?BILANS Majątek przedsiębiorstwa to ogół środków posiadanych przez przedsiębiorstwo. Występuje w różnych postaciach dlatego jego grupowanie powinno odbywać się wg zbliżonego charakteru. Podstawowym kryterium grupowania składników majątku jest jego płynność – łatwość zamiany na gotówkę. Wg tego kryterium majątek dzieli się na: - Majątek trwały, to ten który przedsiębiorstwo wykorzystuje przez okres dłuższy niż 1 rok. - Majątek obrotowy – przebywa w przedsiębiorstwie krótko, podlega ciągłej rotacji. Za posiadane środki pieniężne kupuje materiały i surowce, przetwarza je na wyroby gotowe, sprzedaje je i znowu uzyskuje gotówkę. Wielkość majątku i jego struktura ma wpływ na kształtowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Bezpośrednio do osiągania zysku przyczynia się majątek obrotowy, który dzięki ciągłemu obrotowi tworzy nową dodatkową wartość. Majątek trwały jest ważny ale w tworzeniu zysku ma charakter pośredni. Przedsiębiorstwo powinno więc dążyć do największego udziału majątku obrotowego przynoszącego zysk i możliwie niewielkich zasobów majątku trwałego (powinno być go tylko tyle aby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować i realizować swoje cele). Duży udział majątku obrotowego ma ważną zaletę – zwiększa płynność finansową. Posiadanie dużej gotówki w kasie mimo, iż poprawia płynność finansową nie jest zjawiskiem finansowo korzystnym, gdyż nie przyczynia się do osiągania zysków. Majątek musi mieć pokrycie w kapitale jako źródło jego finansowania. Podstawowym kryterium wg którego grupuje się kapitały jest ich własność. W oparciu o nie, wyróżniamy kapitały własne i obce. Kapitał własny jest tym, który właściciele zaangażowali w działalność przedsiębiorstwa. W zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa może on przybierać postać: - Kapitału akcyjnego w spółkach akcyjnych. - Kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. - Funduszu założycielskiego w przedsiębiorstwach państwowych. - Funduszu udziałowego w ....... Do kapitałów własnych zalicza się również fundusze zapasowe, rezerwowe oraz zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo. Kapitały własne mają kluczową rolę w przedsiębiorstwie, bez nich przedsiębiorstwo nie może istnieć. W pewnym stopniu pełni on rolę ochronną dla kapitałów obcych, ewentualnie straty ponoszone przez przedsiębiorstwo w pierwszej kolejności obciążają kapitał własny. Majątek przedsiębiorstwa ma najczęściej większą wartość niż posiadane kapitały własne. Część majątku jest więc w przedsiębiorstwie finansowana kapitałem obcym. Kapitał obcy w przedsiębiorstwie również pełni ważne role. Pozwala zwiększyć rozmiary przedsiębiorstwa oraz może przyczynić się do zwiększenia zysku w wyniku pozytywnego efektu dźwigni finansowej. Kapitał obcy jako kapitał wierzycielski nie pretenduje do udziału w zysku ale otrzymuje zyski w dywidendzie i korzyści w postaci odsetek. Kapitałem obcym przedsiębiorstwo powinno finansować głównie majątek obrotowy, a własnymi majątek trwały. Inny podział kapitałów to: a) Kapitał długoterminowy (stały) – jest to kapitał własny za wyjątkiem zysku przeznaczonego na wypłatę dywidend oraz kapitał obcy długoterminowy (zobowiązania długoterminowe). b) Kapitał krótkoterminowy. Bilans jest usystematyzowanym zestawieniem w wyrazie pieniężnym poszczególnych składników majątku i źródeł jego finansowania. Przedstawiony w nim jest cały majątek jakim dysponuje przedsiębiorstwo i korzystnie zaangażowane w nim kapitały. Majątek ujęty w bilansie to aktywa, a źródła jego finansowania to pasywa. Bilans sporządza się w formie dwustronnej, po lewej aktywa, po prawej pasywa. Ważną zasadą finansów jest ich równość (aktywa = pasywa; majątek = kapitały). Zasadą którą ujmuje się aktywa w bilansie jest ich płynność – od najmniej płynnych, po najbardziej płynne. Zasada wg której usystematyzowane są składniki pasywów jest ich wymagalność. Cechą bilansu jest jego statystyczny charakter, nie ujmuje składników narastająco. Sporządzany jest na dany dzień.

Co to jest bilans?

Materiały

"Do obywatela Johna Brown" Cypriana Norwida Do obywatela Johna Brown Wiersz ten jest kolejnym przykładem odwoływania się do po¬stawy wybitnego człowieka – tym razem skazanego na śmierć ame¬rykańskiego farmera, który zorganizował powstanie mające na celu zniesienie niewolnictwa. Do obywatela Johna Brown i John Brown to dwa utwory Cypriana Norwida skierowane przeciwko ...

Papierosy - jak wpływa reklama na zakup Papierosy Z roku na rok w Polsce rośnie, czasem przechodząc w fanatyzm, zainteresowanie gwiazdami filmowymi. Ludzie pogrążeni są w amoku spowodowanym widokiem Bogusława Lindy czy Marka Kondrata. Polskie brukowce w znaczny sposób przyczyniają się do takiego zachowania. Wskutek takiego szału fani chcą za wszelką cenę upodobnić się do bohateró...

Pierwiastki dobra i zła Pierwiastki dobra i zła Od początku świata, od momentu stworzenia pierwszego człowieka na świecie istniało dobro i zło. Każdy człowiek w swoim życiu przechodził chwile, które zmuszają go do opowiedzienia się po którejś ze stron. Wybór jest często sprawą osobistą i dlatego stanowi zazwyczaj problem, którego rozwiązanie uzależnione jest od kode...

Problematyka utworu "Panny z wilka" “PANNY Z WILKA” J. IWASZKIEWICZA - problematyka autobiograficzna u podstaw fabuły legły wspomnienia młodzieńczego pobytu Iwaszkiewicza we dworze w Byszewach, gdzie jako gimnazjalista udzielał korepetycji. Zapamiętane obrazy, osoby, sytuacje wykorzystał pisząc opowiadanie psychologiczna leży w centrum zainteresow...

"Wojna chocimska" i "Pan Tadeusz" - eposy wzorowane na tekstach Homera \"Wojna Chocimska\" Cechy epopeji : -kategoria narratora wszechwiedzącego -bohater zbiorowy -opisowość -sceny batalistyczne -paralelizm akcji - świat ludzi i świat bogów; mitologiczna motywacja działań boaterów -inwokacja -operowanie dwoma stylami : uroczystym - wysokim realistycznym - styl opisów -funkcja opisów: pozn...

Wizja społeczeństwa, motyw zbrodni i kara w "Zbrodni i karze" Relatywizm etyczny w “Zbrodni i Karze” Fiodora Dostojewskiego Relatywizm etniczny to względność wartości moralnych. Powieść ta powstała w latach 1865-66. autor miał długi (ciężka sytuacja finansowa) negacja tendencji (modernizm - nowe wartości w obliczu natury) Tłem wydarzeń jest obraz Petersburga, który wytwarza...

Weksel - rodzaje WEKSEL 1) własny (sola) – dokument, w którym wystawca zobowiązuje się do wypłacenia wskazanej w wekslu osobie, w oznaczonym miejscu i czasie. 2) trasowany – jest to dokument, w którym wystawca (trasant) zleca trasatowi zapłacenie określonej kwoty na rzecz beneficjenta. Trasat staje się dłużnikiem wekslowym (jest zobowiązany do zapł...

Kultura starożytnego Rzymu - charakterystyka Rzymianie podziwiali i naśladowali kulturę Greków rozpowszechnili ją wcałym swoim imperium .Rzymianie jako twórcy ustępowali Grekom,stworzyli jednak swój własny ,bardzo realistyczny styl w rzeźbie (portetymaski przedsytawiające ich przodków). Większość pozostałych rzeźb ,utrzymana była w stylu hellenistycznym. Charakterystyczne dla rzymskiego...