Co to jest bilans?BILANS Majątek przedsiębiorstwa to ogół środków posiadanych przez przedsiębiorstwo. Występuje w różnych postaciach dlatego jego grupowanie powinno odbywać się wg zbliżonego charakteru. Podstawowym kryterium grupowania składników majątku jest jego płynność – łatwość zamiany na gotówkę. Wg tego kryterium majątek dzieli się na: - Majątek trwały, to ten który przedsiębiorstwo wykorzystuje przez okres dłuższy niż 1 rok. - Majątek obrotowy – przebywa w przedsiębiorstwie krótko, podlega ciągłej rotacji. Za posiadane środki pieniężne kupuje materiały i surowce, przetwarza je na wyroby gotowe, sprzedaje je i znowu uzyskuje gotówkę. Wielkość majątku i jego struktura ma wpływ na kształtowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Bezpośrednio do osiągania zysku przyczynia się majątek obrotowy, który dzięki ciągłemu obrotowi tworzy nową dodatkową wartość. Majątek trwały jest ważny ale w tworzeniu zysku ma charakter pośredni. Przedsiębiorstwo powinno więc dążyć do największego udziału majątku obrotowego przynoszącego zysk i możliwie niewielkich zasobów majątku trwałego (powinno być go tylko tyle aby przedsiębiorstwo mogło funkcjonować i realizować swoje cele). Duży udział majątku obrotowego ma ważną zaletę – zwiększa płynność finansową. Posiadanie dużej gotówki w kasie mimo, iż poprawia płynność finansową nie jest zjawiskiem finansowo korzystnym, gdyż nie przyczynia się do osiągania zysków. Majątek musi mieć pokrycie w kapitale jako źródło jego finansowania. Podstawowym kryterium wg którego grupuje się kapitały jest ich własność. W oparciu o nie, wyróżniamy kapitały własne i obce. Kapitał własny jest tym, który właściciele zaangażowali w działalność przedsiębiorstwa. W zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa może on przybierać postać: - Kapitału akcyjnego w spółkach akcyjnych. - Kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. - Funduszu założycielskiego w przedsiębiorstwach państwowych. - Funduszu udziałowego w ....... Do kapitałów własnych zalicza się również fundusze zapasowe, rezerwowe oraz zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo. Kapitały własne mają kluczową rolę w przedsiębiorstwie, bez nich przedsiębiorstwo nie może istnieć. W pewnym stopniu pełni on rolę ochronną dla kapitałów obcych, ewentualnie straty ponoszone przez przedsiębiorstwo w pierwszej kolejności obciążają kapitał własny. Majątek przedsiębiorstwa ma najczęściej większą wartość niż posiadane kapitały własne. Część majątku jest więc w przedsiębiorstwie finansowana kapitałem obcym. Kapitał obcy w przedsiębiorstwie również pełni ważne role. Pozwala zwiększyć rozmiary przedsiębiorstwa oraz może przyczynić się do zwiększenia zysku w wyniku pozytywnego efektu dźwigni finansowej. Kapitał obcy jako kapitał wierzycielski nie pretenduje do udziału w zysku ale otrzymuje zyski w dywidendzie i korzyści w postaci odsetek. Kapitałem obcym przedsiębiorstwo powinno finansować głównie majątek obrotowy, a własnymi majątek trwały. Inny podział kapitałów to: a) Kapitał długoterminowy (stały) – jest to kapitał własny za wyjątkiem zysku przeznaczonego na wypłatę dywidend oraz kapitał obcy długoterminowy (zobowiązania długoterminowe). b) Kapitał krótkoterminowy. Bilans jest usystematyzowanym zestawieniem w wyrazie pieniężnym poszczególnych składników majątku i źródeł jego finansowania. Przedstawiony w nim jest cały majątek jakim dysponuje przedsiębiorstwo i korzystnie zaangażowane w nim kapitały. Majątek ujęty w bilansie to aktywa, a źródła jego finansowania to pasywa. Bilans sporządza się w formie dwustronnej, po lewej aktywa, po prawej pasywa. Ważną zasadą finansów jest ich równość (aktywa = pasywa; majątek = kapitały). Zasadą którą ujmuje się aktywa w bilansie jest ich płynność – od najmniej płynnych, po najbardziej płynne. Zasada wg której usystematyzowane są składniki pasywów jest ich wymagalność. Cechą bilansu jest jego statystyczny charakter, nie ujmuje składników narastająco. Sporządzany jest na dany dzień.

Co to jest bilans?

Materiały

Kontrakt opcyjny - wyjaśnienie W poniższym rozdziale uwaga zostanie skupiona na kategorii opcji, która w zarządzaniu finansowym znajduje szerokie zastosowanie zarówno jako samodzielny instrument, jak i koncepcja służąca do konstrukcji szeregu innych instrumentów finansowych oraz analiz poprzedzających podjęcie decyzji dotyczących różnych obszarów działania firmy. Opcja to ...

Przekroje analizy wyniku finansowego Przekroje analizy wyniku finansowego Z = P – K , gdzie: Z – wynik finansowy, P – przychody z całokształtu działalności, K – koszty działalności. Wynik finansowy może być dodatni lub ujemny. Wynik dodatni to zysk, występuje wówczas, gdy przychody są większe niż koszty. Sytuacja odwrotna oznacza stratę. Dodatni wynik fi...

Teoria oczekiwań - opis Teoria oczekiwań Najwszechstronniejsze wyjaśnienie motywacji uzyskujemy dzięki tej teorii. Stwierdza się, że siła skłonności do działania w określony sposób zależy od siły oczekiwania, że działanie to przyniesie określony skutek i od atrakcyjności tego skutku dla danej osoby. Uwzględnia trzy zmienne: • Atrakcyjność: znaczenie przywiązywa...

Spółka komandytowa SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Spółka komandytowa jest spółką, w której wobec wierzycieli za zobo¬wiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Umowa spółki powinna zawierać między ...

Typy stylizacji Typy stylizacji: Pastisz to stylizacja zmierzająca do całkowitego upodobnienie do wzoru: konkretnego dzieła, autora czy szkoły literackiej. Polega na celowym wyostrzeniu wybranych cech dzięki czemu pierwowzór ukazuje się w postaci ostentacyjnej. Np. J. Słowacki napisał pastisze “Pana Tadeusza”, “Konrada Wallenroda”, &#...

Tragedia postaw Kordiana, Konrada, Judyma i Wokulskiego Tragedia postaw Kordiana, Konrada, Judyma i Wokulskiego. Kordian: Najbardziej tragicznym momentem w życiu Kordiana nie jest wcale chwila, gdy Laura odtrąca jego miłość, ani ta, gdy strzela do siebie, ani nawet gdy wygłasza swój monolog na Mont Blanc, czy jest uwięziony z wyrokiem śmierci. Nie. Tragizm to sytuacja, z której nie ma wyjścia, tr...

Narrator w "Chłopach" - jako powieści mitologizującej chłopską egzystencję Chłopi jako powieść mitologizująca chłopską egzystencję Podczas lektury Chłopów zwraca szczególną uwagę rozmach epicki dzieła. Pierwsze, co uderza, to bogactwo motywów. Tworzą one wielopłaszczyznowy obraz wsi i życia chłopa. Jak słusznie pisze Maria Rzeuska: W strukturze czasu i przestrzeni w ujęciu człowieka i jego bytowania przebija tend...

Racja Kreona czy Antygony? W Antygonie Sofoklesa mamy do czynienia z konfliktem tragicznym , sprzecznością pomiędzy prawem ziemskim i boskim . Autor stawia głównych bohaterów : Antygone , Kreona , Hajmona i Eurydyke w sytuacji wyboru . Nie są oni zmuszeni wybierać między dobrem a złem lecz między wartościami równorzędnymi .Nad bohaterami ciąży klątwa bogów , dlatego każde...