Charakterystyka postaci w "Noce i dnie" Dąbrowskiej“NOCE I DNIE” M. DĄBROWSKIEJ datą graniczną tej powieści jest powstanie styczniowe wpływa ono na życie bohaterów każde z nich widzi je inaczej Barbara patriotka niechęć i nienawiść do wszystkich i wszystkiego co związane było z zaborcami ceniła tych, którzy brali udział w powstaniu; powstanie uważa za bohaterski czyn zbrojny ma swoją dumę, honor razi ją to, że Bogumił nie chce mówić o powstaniu zainteresowała się Bogumiłem ponieważ on brał udział w powstaniu, obdarzyła go szacunkiem specyficzny stosunek miała także do wuja Klemensa, który brał udział w powstaniu uważała za swój obowiązek opiekować się nim mityzacja powstania (przyczynili się do tego tacy ludzie jak Barbara) za mąż wyszła z obowiązku Bogumiła traktowała wielokrotnie lekceważąco tęskni za miastem boi się śmierci jest nietolerancyjna pełna sprzeczności cechuje ją egotyzm Bogumił ma inny stosunek do powstania gdy ono wybuchło był jeszcze młodym chłopcem, musiał bardzo szybko wydorośleć powstanie wywarło na nim ogromne piętno starał się wymazać je z pamięci bezpośredni kontakt ze śmiercią nauczył go cenić życie, nie miał dużych wymagań, cieszył się chwilą powstanie ukształtowało w nim pogląd na życie według niego największą wartością człowieka jest praca jest realistą, trzeźwo patrzy na świat nie ma dużych wymagań od życia nie pracował dla pieniędzy lecz z miłości do ziemi i pracy często zaniedbywał przez to żonę i dzieci starał się pomagać Barbarze lecz rzadko zgadywał jej pragnienia kochał Barbarę na równi ze swoją pracą dużo wymagał od ludzi ale najwięcej od siebie spotyka na swojej drodze wiele przeszkód staje na przeciw losowi, jest optymistą był odpowiedzialny za swoje czyny bohater pozytywistyczny w powieści uosabia mądrość życiową kieruje się rozsądkiem

Charakterystyka postaci w "Noce i dnie" Dąbrowskiej

Materiały

Analiza rynku reklamy w Polsce Analiza ogólna rynku reklamy w Polsce Rozważania dotyczące jakiegokolwiek rynku zazwyczaj zaczyna się od oceny mobilności sektora konkurencyjnego. Mobilność sektora jest cechą obrazującą możliwości wejścia i wycofania się z rynku stanowiącego obiekt zainteresowania konkurujących firm. Możliwości te zależą od wysokości barier: z jednej strony br...

Wielka wojna Polski z Zakonem Najświętszej Marii Panny w "Krzyżakach" Wielka wojna Polski z Zakonem Najświętszej Marii Panny. Wielka wojna z Krzyżykami kojarzy się z reguły z wiekopomną bitwą pod Grunwaldem z 1410 roku. Był to jeden z niewielu dużej rangi sukcesów Polski w tej wojnie. Zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie powstał w 1190 roku. W 1198r. został przekształcony w za...

Motyw samobójstwa w literaturze Samobójstwo Samobójstwo - Gest samobójczy, ode¬branie sobie życia, np. z powodów oso¬bistych (nieszczęśliwa miłość, nie uło¬żone życie prywatne), politycznych (zdrada, niezgoda na zastany porządek polityczny) lub egzystencjalnych (ból istnienia, brak idei przewodniej w życiu, niepogodzenie się z samym sobą itp.). W literaturze pr...

Motywy biblijne w poezji Motywy Biblijne w poezji. Anna Kamieńska - Hiob i młodzieniec. Poetka zwraca uwagę nie tylko na wartości religijne, jakie reprezentował Hiob i umiejętność znoszenia śmierci, cierpienia, obelg, starości, choroby, upływu czasu, \"posłuszeństwa, którym się brzydzę\". Wisława Szymborska - Żona Lota. Szymborska poszerza przyczyny dla jakich żon...

Rynek marketingowy RYNKOWA SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Określają ją plany marketingowe opierające się na wszechstronnym rozpoznaniu aktualnego i przewidywanego układu czynników. RYNEK PRZEDSIĘBIORSTWA Można definiować w trzech wymiarach: przedmiotowym, podmiotowym, przestrzennym. WYMIAR PRZEDMIOTOWY RYNKU Wiąże się z określeniem potrzeb, które firma widzi ...

"Kazania sejmowe" - troska o Rzeczpospolitą Piotr Skarga (1536 - 1612) był duchownym, członkiem zakonu jezuitów, człowiekiem bardzo wykształconym, nadwornym kaznodzieją Zygmunta III Wazy. Dlatego też wygłaszał często do otoczenia królewskiego oraz do posłów płomienne kazania nacechowane głęboką troską o losy państwa. Osiem z nich zostało wydrukowanych w 1597 roku (\"Kazania sejmowe\"). ...

Antoni Słonimski - skamander -Antoni S³onimski: zalicza siê go do nurtu parnasistowskiego, wi¹¿¹cego siê z romantyzmem; polega³ o na zwracaniu szczególnej uwagi na doskona³oœæ formy literackiej z jednoczesnym poszukiwaniem nowych, oryginalnych i oczywiœcie doskona³ych rozwi¹zañ wersyfikacyjnych (ogó³...

Wizerunek i rola inteligencji w literaturze 25. Wizerunek, rola inteligencji w literaturze Wielu poetów i pisarzy polskich obok dokonywania sądu nad własna ojczyzną, w swoich utworach przedstawiali rożne warstwy społeczne mające bezpośredni lub pośredni wpływ na losy państwa. Dokonywali oni analizy wpływu tych warstw na przyszłość kraju oraz ukazywali zależności między nimi. Niezależn...