Charakterystyka papierów wartościowychCharakterystyka rynku papierów wartościowych Papier wartościowy to dokument reprezentujący prawa majątkowe, jakie przysługują posiadaczowi z racji jego posiadania Pojęcie rynku papierów wartościowych - tworzą go transakcje papierami wartościowymi o różnym stopniu płynności i ryzyka. Instrumenty rynku papierów wartościowych a. akcja b. obligacja Charakterystyka akcji a. akcja - jest to papier wartościowy potwierdzający udział w majątku spółki akcyjnej b. rodzaje akcji • imienne i na okaziciela • zwykłe i uprzywilejowane (co do głosu, co do dywidendy, co do podziału majątku) a. prawo poboru - akcjonariusze zgodnie z kodeksem handlowym mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych Charakterystyka obligacji a. obligacja - jest to papier wartościowy o charakterze wierzycielskim b. rodzaje obligacji • wg kryterium emitenta: obligacje skarbowe, komunalne, przedsiębiorstw • wg kryterium oprocentowania: o stałym oprocentowaniu, o zmiennym oprocentowaniu • pozostałe rodzaje obligacji: obligacje zamienne, z opcją wykupu Uczestnicy rynku papierów wartościowych a. emitenci - czyli osoby prawne wystawiające papiery wartościowe we własnym imieniu b. pośrednicy - czyli domy maklerskie, banki instytucje organizujące rynek i obrót papierów wartościowych c. inwestorzy - czyli osoby fizyczne i prawne , które angażują swój kapitał w papiery wartościowe w celu osiągnięcia zysku Rynek papierów wartościowych dzieli się na: rynek pierwotny rynek wtórny Charakterystyka rynku pierwotnego a. na rynku pierwotnym następuje sprzedaż nowych emisji papierów wartościowych inwestorom b. na rynku pierwotnym rozróżnia się dwa sposoby oferowania papierów wartościowych inwestorom: • oferta publiczna (informacje przekazywane w środkach masowego przekazu jest kierowana do więcej niż 300 osób lub nieoznaczonego adresata w środkach masowego przekazu) • oferta niepubliczna (jest kierowana do mniej niż 300 osób lub, gdy akcje są udostępniane pracownikom na preferencyjnych warunkach lub, gdy propozycja nabycia akcji dotyczy jednoosobowych spółek skarbu państwa (10% pakietu dla jednego nabywcy)) Rynek wtórny obejmuje: a. rynek giełdowy b. rynek poza giełdowy

Charakterystyka papierów wartościowych

Materiały

"Inny Świat" - geneza utworu Geneza i pierwsze publikacje utworu Inny Świat to utwór, którego źródeł należy szukać w autobiografii au¬tora. Przeżycia i obserwacje obozowe nie mogły pozostać bez wpływu na sposób myślenia i odczuwania byłego więźnia. Literackie ujęcie tych doświadczeń mogło być zarazem formą „oczyszczenia”, próbą analizy niecodzienneg...

Umowy preferencyjne w polskim handlu zagranicznym UMOWY PREFERENCYJNE W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM 16 grudnia 1991 roku Polska, Czechosłowacja i Węgry podpisały ze Wspólnotami Europejskimi układy w kwestii stowarzyszenia ze Wspólnotami znane pod nazwą Układów Europejskich . Głównym celem tych układów jest wolny handel artykułami przemysłowymi, a także liberalizacja handlu artykułami rolny...

"Antygona" jako utwór ponadczasowy Uniwersalny to inaczej ponadczasowy. Przymiotnik ten odnosi się do dramatu Sofoklesa pt.: Antygona Zawiera on treść obrazującą istotę problemów życia ludzkiego, dotyczącą czasów, w których utwór powstał oraz dziejów współczesnych i przyszłych. Najważniejszym zagadnieniem, które pojawia się w Antygonie jest odwieczny dylemat sprawowania władzy, ...

Bunt Konrada przeciw Bogu Bunt Konrada w III cz. \"Dziadów\" Mickiewicza odbywa się na trzech podstawowych płaszczyznach: pierwsza związana jest z definicją poezji romantycznej, druga chęć uzyskania od Boga prawa do uszczęśliwiania ludzi, a związana z tym trzecia płaszczyzna to problem wyzwolenia Polski; Cały bunt przeciw Bogu, zawarty w Wielkiej Improwizacji zaczyna ...

Dkumenty związane z odprawą celna DOKUMENTY ZWIAZANE Z ODPRAWĄ CELNĄ Jednolity Dokument Administracyjny SAD jest wnioskiem o wszczęcie postępowania celnego składany jest z: 1. W przypadku zgłaszania towarów klasyfikowanych według jednego kodu Taryfy Celnej PCN, pochodzących z jednego kraju, objętych jedną stawką podatkową. Na jednym formularzu SAD zawierającym 9 kart numer...

Gatunki literackie w Biblii Jakie gatunki spotykamy w Biblii – omów trzy wybrane przykłady. Sam czas powstania, a także wielość autorów sugeruje, że nie jest to dzieło jednolite, lecz zbiór różnych gatunków literackich. Opracowując Biblię, analizowaliśmy psalmy, które stanowią odrębny gatunek literacki. Innym gatunkiem jest przypowieść, czyli parabo...

Azja - ukształtowanie, morza, rzeki półwyspy, niziny AZJA Na odcinku ik. 3000 km graniczy z Europą Afrykę od Azji oddziela przesmyk Sueski Amerykę Płn. od Azji oddziela cieśnina Beringa ? Australię od Azji oddziela granica umowna (ale jest chyba jakiś pas anomali magnetycznych) ok 150 deg. - rozciągłość E-W Azji Azja to kontynent oblany wieloma morzami (Ocean Arktyczny w tym przedmiocie ...

Treść i charakterystyka społeczeństwa w "Nad Niemnem" “Nad Niemnem” treść Dworek Korczyńskich zamieszkują Benedykt, jego żona Emilia, ich dzieci Witold i Leonia, którzy uczą się w szkołach w mieście, i właśnie przyjechali na wakacje, Marta Korczyńska, krewna Benedykta, która zajmuje się domem i wspiera kuzyna w prowadzeniu majątku, Justyna Orzelska - uboga siostrzenica pana domu, ...