Charakterystyka papierów wartościowychCharakterystyka rynku papierów wartościowych Papier wartościowy to dokument reprezentujący prawa majątkowe, jakie przysługują posiadaczowi z racji jego posiadania Pojęcie rynku papierów wartościowych - tworzą go transakcje papierami wartościowymi o różnym stopniu płynności i ryzyka. Instrumenty rynku papierów wartościowych a. akcja b. obligacja Charakterystyka akcji a. akcja - jest to papier wartościowy potwierdzający udział w majątku spółki akcyjnej b. rodzaje akcji • imienne i na okaziciela • zwykłe i uprzywilejowane (co do głosu, co do dywidendy, co do podziału majątku) a. prawo poboru - akcjonariusze zgodnie z kodeksem handlowym mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych Charakterystyka obligacji a. obligacja - jest to papier wartościowy o charakterze wierzycielskim b. rodzaje obligacji • wg kryterium emitenta: obligacje skarbowe, komunalne, przedsiębiorstw • wg kryterium oprocentowania: o stałym oprocentowaniu, o zmiennym oprocentowaniu • pozostałe rodzaje obligacji: obligacje zamienne, z opcją wykupu Uczestnicy rynku papierów wartościowych a. emitenci - czyli osoby prawne wystawiające papiery wartościowe we własnym imieniu b. pośrednicy - czyli domy maklerskie, banki instytucje organizujące rynek i obrót papierów wartościowych c. inwestorzy - czyli osoby fizyczne i prawne , które angażują swój kapitał w papiery wartościowe w celu osiągnięcia zysku Rynek papierów wartościowych dzieli się na: rynek pierwotny rynek wtórny Charakterystyka rynku pierwotnego a. na rynku pierwotnym następuje sprzedaż nowych emisji papierów wartościowych inwestorom b. na rynku pierwotnym rozróżnia się dwa sposoby oferowania papierów wartościowych inwestorom: • oferta publiczna (informacje przekazywane w środkach masowego przekazu jest kierowana do więcej niż 300 osób lub nieoznaczonego adresata w środkach masowego przekazu) • oferta niepubliczna (jest kierowana do mniej niż 300 osób lub, gdy akcje są udostępniane pracownikom na preferencyjnych warunkach lub, gdy propozycja nabycia akcji dotyczy jednoosobowych spółek skarbu państwa (10% pakietu dla jednego nabywcy)) Rynek wtórny obejmuje: a. rynek giełdowy b. rynek poza giełdowy

Charakterystyka papierów wartościowych

Materiały

Cele korporacji międzynarodowych Cele korporacji międzynarodowych związane z wykorzystaniem różnych kanałów transferu funduszy w skali międzynarodowej. 1. Finansowanie działalności filii zagranicznych, 2. Obniżka kosztów odsetek od pożyczek, 3. Obniżenie płatności podatkowych, 4. Wydrenowanie zablokowanych funduszy filii zagranicznych. Czynniki wpływające na wybór kana...

"Artysta nie może oddzielić się od niedoli świata" - rozwinięcie myśli Camusa \"Artysta nie może oddzielić się od niedoli świata\". Rozwiń myśl A.Camusa odwołując się do XX - wiecznych utworów literatury polskiej i obcej. Literatura wyrasta z przeżyć i doznań człowieka, rejestruje jego reakcję, postawy wobec rzeczywistości. Sztukę tworzą konkretne jednostki, mające rozmaite doświadczenia życiowe, obdarzone indywidualną...

Opis jednego dnia z łagru Iwana Denisowicza Jeden dzień Iwana Denisowicza (Aleksander Sołżenicyn) Opowiadanie Sołżenicyna należy do literatury łagrowej, podejmującej temat sowieckich obozów pracy. Warto pamiętać, że Sołżenicyn jest także autorem słynnej powieści pt. \"Archipelag Gułag\" - panoramy potwornej krainy łagrów, w której odsłonił prawdę o machinie stalinowskich obozów. ...

Funkcje marketingowe Firmy działające na rynkach krajów rozwiniętych stosują powszechnie marketing - kompleks skoordynowanych działań , na który składa się znalezienie pomysłu na produkt ( materialny lub usługę ), którego potrzebują odbiorcy , zaprojektowanie , wytworzenie i wprowadzenie produktu na rynek oraz jego sprzedaż poprzez celowo dobrane kanały dystrybucji...

Rodzaje i typy pamiętników PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI Rodzaje i typy pamiętników Pamiętniki w XVII wieku pisali prawie wszyscy. Nie pisali ich tylko chłopi. Można wyróżnić trzy rodzaje pamiętników: pamiętniki, które powstawały dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia pamiętniki pisane u schyłku życia pamiętniki spisywane z dnia na dzień (były to ...

"Ferdydurke" - Miętus i Józio w poszukiwaniu parobka Miętus i Józio w poszukiwaniu parobka parobek - prawdziwy chłopak, wolny od fałszu Miętus - buntownik przeciw systemowi, który nakazuje mu być dzieckiem szkoła stawia wymagania, które można stawiać dzieciom, a nie dorosłym Józio z nim jako niewolnik - sam nie ma żadnego wyjścia jest w kropce, więc zostaje z Miętusem stróże, dozorcy - par...

Sytuacja ekonomiczna i polityczna w trzech zaborach Sytuacja w trzech zaborach: ZABÓR AUSTRIACKI - GALICJA. • Kryzys rolnictwa wywołany konkurencją Stanów Zjednoczonych, powolna mechanizacja - spowodowana brakiem funduszy; przewaga drobnych gospodarstw własnościowych. W przemyśle zaznaczył się ogólny słaby wzrost produkcji, rozpoczęto wydobycie ropy naftowej. • Dzięki autonomii...