Charakterystyka EFTAProces znoszenia ceł i ograniczeń ilościowych w imporcie oraz wyeliminowanie opłat podatkowych trwał do roku 1967, kiedy to zostały usunięte ostatnie przeszkody we wzajemnym handlu. Państwa przyjęły opracowane reguły co do pochodzenia towarów, wprowadziły określone opłaty graniczne, zakaz stosowania ceł eksportowych oraz zakaz zwrotu ceł od importowanych surowców i materiałów zużytych w eksportowanych wyrobach. Wprowadzono również możliwość stosowania klauzul zabezpieczających, które miały przywrócić ograniczenia w handlu ze względu na bezpieczeństwo państwa, zakłócenia w bilansie płatniczym i okresowe trudności zachodzące w przemyśle lub regionach. Drugą sferą budowy strefy wolnego handlu były reguły konkurencji. Zakaz subsydiowania eksportu i innej ingerencji państwa, mogącej zniekształcić korzyści z wymiany. Określono ścisłe procedury realizacji zamówień publicznych, które nie mogły dyskrymino-wać dostawców z innych państw ugrupowania. Tylko w dziedzinach związanych z produkcją i handlem państwa mogły tworzyć przedsiębiorstwa na obszarze ugrupowania. Transport, bankowość, ubezpieczenia, rolnictwo i rybołówstwo nie zostały objęte tym zezwoleniem. Przepływ siły roboczej mógł się tylko dokonywać w formie pomocy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw ponadnarodowych z państw członkowskich. Dla obrony przed nieuczciwym importem stosowano środki anytydumpingowe i antysubwencyjne. Kolejną sferą tworzenia strefy wolnego handlu było znoszenie technicznych barier w handlu. Towary pochodzące z EFTA oznaczone były według określonych norm technicznych co ułatwiło swobodę handlu. Podpisano dziewięć konwencji i programów o wzajemnym uznawaniu norm technicznych na swoim obszarze. Handel artykułami rolnymi i produktami rybołówstwa morskiego stał się kolejną płaszczyzną budowy strefy wolnego handlu. Początkowo Konwencja Sztokholmska nie obejmowała tych segmentów handlu redukcją taryf i restrykcji ilościowych. Naciski państw doprowadziły do wzajemnej wymiany w tych dziedzinach. Zaczęto zawierać dwustronne umowy między członkami w sprawie bilateralnych koncesji w tym handlu.

Charakterystyka EFTA

Materiały

Inwestycje kapitałowe banków Alokacja aktywów oznacza plan inwestowania w różnego rodzaju instrumenty finansowe w celu ochrony zainwestowanego kapitału przed niekorzystnymi czynnikami występującymi na rynku. Budowa portfela polega na ogół na koncepcji przetrzymywania różnorodnych instrumentów finansowych, nie zaś na przywiązywaniu się do pojedynczej inwestycji. Ma to na...

Katastrofizm w literaturze międzywojennej Katastrofizm i jego przejawy w literaturze międzywojennej O ile dokonaniom poezji awangardowej patronował w latach dwudziestych Tadeusz Peiper, o tyle prekursorem nowych zjawisk i przywódcą nowej generacji twórców debiutujących w drugim dziesięcioleciu okresu międzywojennego był niewątpliwie Józef Czechowicz. Jego patronat obejmuje zwłaszcza k...

Rośliny bulwiaste: bataty, jam, tar • BATATY: pochodzą z Ameryki Środkowej, są one roślinami alimentacyjnymi, wykorzystywane także do produkcji krochmalu i spirytusu, ich bulwy bogate są w skrobię i cukier, występują w całej strefie międzyzwrotnikowej. Uprawa: - Azja (90% światowych zbiorów), w tym Chiny 85%, Indie. Producenci: - Chiny, Uganda, Indonezj...

Znaczenie tytułu "Kamieni na szaniec" CO OZNACZA TYTUŁ\'\' KAMIENI NA SZANIEC\'\'? Gdy skatowany przez gestapo Rudy umiera, prosi Czarnego Jasia, by ten zadeklamował mu utwór \'\'Testamen mój\" Juliusza Słowackiego. \" Rudy trzymał w dłoni rękę Zośki i szeptem powtórzył sinymi wargami jedną ze zwrotek: Lecz zaklimam - niech żywi nie tracą nadziei I przed narode...

Humanizm i demokratyzm w utworach Andrzeja Frycza-Modrzewskiego HUMANIZM I DEMOKRATYZM POGLĄDÓW Andrzeja Frycza- -Modrzewskiego. Należał do galerii pisarzy politycznych złotego wieku, ale był pisarzem politycznym w całej swej działalności. Tworząc dzieło poświęcone problemom państwowym szedł torami wytyczonymi przez starożytnych. Przywołuje traktaty: Platona - \"Państwo\", Arystotelesa - \"Polityka\" i...

Analiza "Nic dwa razy" Wisławy Szymborskiej Nic dwa razy Powszechnie znany wiersz W. Szymborskiej z tomu Wołanie do Ye¬ti z 1957 r. (popularny również w formie piosenki w dwu wersjach mu¬zycznych – A. Mundkowskiego z repertuaru Ł. Prus oraz M. Jackowskiego w wykonaniu Kory) w prosty sposób komentuje oczywistą prawdę, że człowiek podlega biologicznemu prawu przemijani...

Ocena efektywności pracownika Ocena efektywności pracownika Podstawowym warunkiem uczciwej i efektywnej oceny działań pracowników jest wyznaczenie rozsądnych, osiągalnych, ambitnych, dających się zmierzyć celów działania, które są ustalane wspólnie z pracownikiem. Okresowo – raz w roku - powinno sporządzać się ocenę wyników pracy. Opis danego stanowiska zawiera wyka...

Społeczeństwo w "Lalce" „Lalka\" drukowana była na łamach „Kuriera Codziennego\" w latach 1877-79. Bolesław Prus zamierzał nadać dziełu tytuł „Trzy pokolenia\". Z „Listu do nieznanego adresata ...\" wy-nika, iż inspiracją ostatecznej nazwy stał się proces o dziecinną lalkę w Wiedniu. Wywołał on „skrystalizowanie się, sklejenie całej powieś...