Charakter ballad MickiewiczaBallady Mickiewicza to programowe dzieła polskiego romantyzmu, ściśle stosujące się do jego filozofii. Bohaterów cechuje odrzucenie racjonalnego poznawania świata, przenoszą się w sferę uczuć i fantazji; intuicyjnie interpretują zachodzące zjawiska i wydarzenia (głos Jasia, szum wody w Świtezi). Bohaterowie nie walczą z własną imginacją, są całkowicie poddani duchowi - twórcy ich głębokich przeżyć. To z kolei nie zawsze podoba się otoczeniu - Starzec w "Romantyczności" symbolizuje ludzi bez wyższych uczuć, wchodzacych w konflikty z romantykami. Na plan pierwszy wysuwa się u Mickiewicza ludowość. To także jedno z założeń romantyzmu - czerpać z podań i mitów krążących wśród ludu. Mamy tutaj do czynienia z poszukiwaniem "prawd żywych", które ubrane w szatę podań ludowych krążą wśród nieskażonego cywilizacją gminu. Istnieje tu swoista sprawiedliwość natury, która karze za występki przeciwko drugiemu człowiekowi. Ten sposób myślenia wynika również z zakorzenionego głęboko poglądu o sprawiedliwości wymierzanej przez matkę - ziemię. Wykorzystanie motywów folklorystycznych ma na celu uświadomienie głębokiej zależności człowieka od natury, stojącej odwiecznie na gruncie prawdy, piękna i dobra. Jest ona zawsze w stanie pomóc uczciwemu, kierującemu się dobrem innych. Prosty lud, nieskrępowany salonowymi wzorcami zachowań wykazuje dużą dojrzałość uczuciową. Jest gotowy do poświęceń, pomocy cierpiącemu. Bohaterowie ballad są tragiczni. Nie mogą wyrwać się czy to z udręki (Karusia), czy też uciec od przeznaczenia (córka Tuhana broniąca Świtezi). Podejmują jednak trud heroicznej walki zgodny z romantycznym ideałem poświęcenia się w imię ukochanej kobiety czy ojczyzny. Jest cechą romantyczną głęboka wiara bohaterów w Boga. Ludzie ci, niezależnie do pochodzenia, zdolni są do wyższych uczuć, są to postacie ponadprzeciętne, stąd szukają u Boga pomocy w dokonaniu własnego planu - zachowania godności. Ingerencja natury po stronie sprawiedliwych zawsze pozostawia piętno w krajobrazie. Coś zmienia się, pojawiają się nowe zjawiska często w niewytłumaczalny sposób. Czas akcji utworu jest albo niezdefiniowany albo ma miejsce w średniowieczu - epoce rycerstwa, wielkich bitew, głębokich puszcz i egzystującego w nich obyczaju pogańskiego. Tajemniczość ma wprowadzić czytelnika w nastrój grozy i oczekiwanie na niewiadome do końca, zwykle fantastyczne i absolutnie nierealne zakończenie.

Charakter ballad Mickiewicza

Materiały

Warunki pracy w ustroju kapitalistycznym w "Zmierzchu" 3) Warunki pracy w początkach kapitalizmu. W „Zmierzchu” warunki pracy pokazane są poprzez wysiłek Gibałów, harują od świtu do nocy. Przyroda kładzie się spać, oni nie, gdyż dla nich koniec wysiłku wyznacza palik, a nie noc. Oni podlegają prawom wyzysku, a nie prawom przyrody. Wysiłek Gibałów podkreśla naturalistyczny opis. Oblepia ...

Zagadnienia rozwoju społecznego - opis ZAGADNIENIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO. Od początku istnienia socjologii jednym z jej zadań było badanie zmian jakim podlegają społeczeństwa. Początkowo problematykę tych zmian określano dość niejednoznacznie, a więc terminami „zmiany społecznej”, „rozwoju społecznego”, „ewolucji społecznej” czy też terminem „...

Egzystencjalizm - wyjaśnienie pojęcia EGZYSTENCJALIZM Egzystencjalizm to współczesny kierunek filozofii burżuazyjnej, według którego istnienie ludzkie (jedyny konkretny zupełnie byt) nie jest z góry wyznaczone, lecz tworzone przez człowieka samego, przypadkowe, kruche, wypełnione troską i trwogą, ciążące ku śmierci, otoczone nicością; egzystencjalny - dotyczący istnienia; e...

Współczesny system zarządzania Współczesny nurt zarządzania System zarządzania zorientowany na wzrost wartości firmy dla akcjonariu¬szy wywarł w ostatnich piętnastu latach przemożny wpływ na strategie i sposób prowadzenia biznesu. Szczególnie widoczne jest to w korporacjach amerykańskich, które od potowy lat 80 konsekwentnie wdrażają zasady za¬rządzania ukierunkowa...

Modele ekonometryczne- podział, opis Modele ekonometryczne służą do: 1) ilościowego opisu zależności w ekonomii 2) weryfikacji statycznej teorii ekonomicznych 3) prognozowania zjawisk gospodarczych 4) symulacji procesów ekonomicznych itp. Typ modelu ekonometrycznego decyduje o przyjęciu określonej procedury badawczej i zastosowaniu określonej metody badania. ...

Urok romantycznej poezji i kryjące się w niej niebezpieczeństwa dla poety i społeczeństwa Urok romantycznej poezji i kryjące się w niej niebezpieczeństwa dla poety i społeczeństwa 1. “NK” Z. Krasiński Czym jest poezja w świetle “Nieboskiej komedii”? Przekleństwem. Fałszem. “Matką Piękności i Zbawienia”. Prawdą. To są definicje poezji, jakie zawarł w swoim dramacie Krasiński, chociaż są sprzecz...

Identyfikacja zagrożeń - metryka ryzyka Metryka ryzyka Kolejnym sposobem identyfikacji zagrożeń jest metryka ryzyka. Metoda ta polega na systematycznym przeglądzie katalogu kilkudziesięciu typowych czynników ryzyka i przypisaniu każdemu z nich odpowiedniej miary. Po zsumowaniu miar przypisanych poszczególnym czynnikom możemy dokonać klasyfikacji ryzyka, np. określić czy ryzyko przeds...

"Odprawa posłów greckich" jako utwór uniwersalny Kwestia odpowiedzialności władcy i obywateli za państwo. Zagładzie Troi są winni są sami jej obywatele, zaś pretekst Heleny jest tylko czynnikiem przyspieszającym upadek owego państwa. \"Odprawa posłów Greckich\" jest utworem uniwersalnym, gdyż odnosi się do każdego państwa, w którym nad poczuciem solidarności górę bierze prywata, przekupstw...