Cele EWGCele organizacji :  utworzenie wspólnego rynku węgla, stali, rudy żelaza i złomu, rozwój gospodarczy w oparciu o wspólny rynek, racjonalna produkcja i podział produktów przemysłu węglowego i stalowego  zapewnienie państwom EWWiS regularnych dostaw węgla i stali, stworzenie jednakowych warunków dostępu do tych produktów, kontrola cen  połączenie istotnych dla obronności sektorów węgla i stali - co miało przyczynić się do umocnienia pokoju (poprzez powiązanie siecią zależności przemysłów Francji i RFN) Do nadzorowania postanowień traktatu powołano instytucję o charakterze ponadpaństwowym - Wysoką Władzę (od 1967 roku Komisja WE). Wspólne Zgromadzenie EWWiS zostały uwspólnione z odpowiadającymi organami pozostałych dwóch Wspólnot po powstaniu EWG i układach o fuzji (1965) i są obecnie wspólnymi instytucjami Unii Europejskiej (Parlament Europejski, Rada UE, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Trybunał Rewidentów Księgowych i Komitet Ekonomiczno Społeczny). Kolejnym etapem prowadzącym do integracji europejskiej było powołanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (w 1992r. nazwa zmieniona na Wspólnota Europejska) podpisany w Rzymie w 1957, wszedł w życie 1 stycznia 1958r. Impulsem do podpisania traktatów rzymskich był raport Spaaka przedstawiający koncepcję rozszerzenia integracji europejskiej w zakresie ekonomicznym. Cele Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej:  stworzenie wspólnego rynku i stopniowe zbliżenie polityki gospodarczej krajów członkowskich  stały i zrównoważony wzrost gospodarczy  zwiększenie stabilności gospodarczo-walutowej  przyspieszony wzrost stopy życiowej Szczegółowe projekty obejmowały:  zniesienie opłat celnych i ograniczeń ilościowych w handlu wzajemnym,  ustanowienie wspólnej taryfy celnej i wspólnej polityki handlowej wobec państw trzecich,  zniesienie barier w przepływie osób, usług i kapitału między krajami członkowskimi,  ustanowienie Wspólnej Polityki Rolnej,  wprowadzenie wspólnej polityki transportowej,  ochronę wolnej konkurencji,  zbliżenie ustawodawstwa krajów członkowskich w stopniu umożliwiającym właściwe, funkcjonowanie wspólnego rynku, utworzenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Od 1992 EWG zmieniła nazwę na Wspólnota Europejska. Jej instytucje pierwotne, takie jak Rada Ministrów, Komisja zostały uwspólnione z odpowiadającymi organami pozostałych dwóch Wspólnot po powstaniu EWG i układach o fuzji (1965) i są obecnie wspólnymi instytucjami Unii Europejskiej (Parlament Europejski, Rada UE, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Trybunał Rewidentów Księgowych i Komitet Ekonomiczno Społeczny). Wraz z traktatem o EWG w Rzymie został zawarty - przez te same państwa - traktat o utworzeniu trzeciej Wspólnoty: Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej Euroatomem. Wszedł w życie 1 stycznia 1958 roku.

Cele EWG

Materiały

Analiza słow "trzeba zobaczyć Syzyfa szczęśliwym" Rozpoczynając pracę od \"Mitu o Syzyfie\", należy od razu zaznaczyć, że jest on wyrazem marzeń człowieka o niedoścignionym szczęściu bycia nieśmiertelnym i o niemożności jego uzyskania. Syzyf próbuje przechytrzyć bogów i odsunąć od siebie wizję starości i śmierci. Jego poczynania zostają jednak odkryte, a sam bohater ponosi dotkliwą karę. Boskie...

"Do matki polki" - tragizm losów młodzieży Poeta zwraca się do polskich matek i uświadamia im, że jeśli ich synowie od najwcześniejszych lat życia interesują się historią własnego narodu, przejawiają godność narodową, myślą szlachetnymi kategoriami, to jest to zapowiedź ich przyszłej tragedii. Podejmą bowiem nierówną walkę z zaborcą i zginą w niej przedwcześnie, niedoczekawszy wolności. ...

Ogólny opis utworu "Bema pamięci rapsod żałobny" \"Bema pamięci rapsod żałobny\" utwór poświęcony pamięci Józefa Bema, bohatera powstania listopadowego, który za \"wolność waszą i naszą\" walczył we Francji i Portugalii, w czasie Wiosny Ludów bił się w obronie Wiednia i na Węgrzech, swoją wspaniałą drogę żołnierza zakończył w służbie tureckiej. Wiersz powstał w 1851 roku, kilka miesięcy po zgo...

Gwiazda w reklamie komercyjnej Gwiazda w reklamie komercyjnej Twarz człowieka na zdjęciu reklamowym jest bardzo ważnym czynnikiem wywierania wpływu przez reklamę. Tak naprawdę wystarczy młoda, piękna i szczęśliwa buzia, aby spowodować chęć utożsamienia się i przez to osiągnąć cel. Człowiek ma nieświadome założenie \"dobrze wyglądający = dobry\", podobnie ludzie wyżsi i d...

Tematyka pieśni Jana Kochanowskiego Tematyka Kochanowski wykorzystał dla swoich celów wzorzec antyczny „carmen” – ale wykazał się oryginalnością polegającą na tym, że posłużył się przyjętym kanonem nie tylko dla stworzenia wzniosłej ody, ale wiersza lirycznego. W jego pieśniach znajdziemy styl uroczysty, ale i potoczny; uderzająca jest też różnorodność tema...

Dystrybucja - kanały Kanały dystrybucji 1. Bezpośrednie i pośrednie. 2. Szerokie i wąskie. 3. Konwencjonalne i zintegrowane pionowo (korporacyjne, kontraktowe i administrowane). Czynniki determinujące wybór krótkiego kanału dystrybucji 1. Większa jednostkowa wartość produktu. 2. Bardzo duże jednorazowe partie zakupu. 3. Mała częstotliwość...

Secesja - wyjaśnienie SECESJA dosłownie -> oddzielenie, odłączenie, autonomia, dotyczy wszystkich dziedzin sztuki/życia w sztuce to tzw. styl wężowaty, linearny, kwiatowy zw. z malarstwem, dekoratorstwem, modą, (takze edytorstwo) charakteryzuje sie specyficznymi barwami (wygaszone pastele, ciemne kontury, wielość elementów kwiatowych) smukłe fo...

Krzysztof Kamil Baczyński - życie i twórczość Życie i twórczość Krzysztof Kamil Baczyński (pseudonim Jan Bugaj) urodził się 22 stycznia 1921, a zmarł 4 sierpnia 1944 r. w Warszawie. Większość opracowań prezentujących sylwetkę poety podaje choćby najbardziej skrócone informacje na temat jego rodziców – bo też ich wpływ na rozwój osobowości syna był ogromny. Ojcem Krzysztofa był S...