Cel ustalania wyniku finansowegoCel ustalania wyniku finansowego nie ogranicza się do określenia czy przedsiębiorstwo osiągnęło zysk czy też doznało straty. Podczas sporządzania wyniku finansowego, a także po uzyskaniu efektu końcowego możemy się wiele dowiedzieć i wiele zaobserwować . Wynik finansowy bowiem: • informuje w sposób syntetyczny o finansowym rezultacie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa • jest efektem decyzji ekonomicznych podejmowanych we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko przez przedsiębiorstwo • służy jako baza przy podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie bieżącego gospodarowania, • jest powszechnie uznanym i stosowanym miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa, • podlega weryfikacji sprawdzającej rzetelność i prawdziwość dokonanych ustaleń liczbowych • pokazuje w jakiej sumarycznej wysokości kształtowały się przychody i koszty w minionym okresie • pokazuje jakie wyniki zostały osiągnięte podczas normalnej działalności gospodarczej, a jakie w wyniku operacji nadzwyczajnych • (zysk) jest składnikiem formuł służących do obliczania efektywności gospodarowania, • jest wielkością ustalaną w rachunku strat i zysków, • informuje o realizacji bezpośredniego celu działalności przedsiębiorstwa tzn o ilości i jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, o tym czy istnieje odpowiednie zapotrzebowanie na wyroby i usługi oraz czy • znajdujące się w dyspozycji przedsiębiorstwa środki produkcji są wykorzystywane racjonalnie i efektywnie, • (zysk) jest głównym źródłem finansowania rozwoju i modernizację przedsiębiorstwa, • (zysk) jest źródłem tworzenia funduszy specjalnych dla przedsiębiorstwa i załogi, • (zysk) jest źródłem finansowania zadań ogólnospołecznych (oświata, ochrona zdrowia, ochrona środowiska), • (zysk) jest traktowany jako pieniężny odpowiednik wartości wytworzonego i zrealizowanego produktu czystego, • (zysk) jest bodźcem materialnego zainteresowania, • (zysk) odzwierciedla efekty w sferze produkcji, jak również w sferze obrotu • ma charakter wynikowy, podlega statystyce państwowej. Wynik finansowy jest odbiciem zmian w :  rozmiarach produkcji, obrotu,  poziomie kosztów własnych,  strukturze asortymentowej,  jakości produkcji,  stopniu realizacji sprzedaży,  poziomie cen. Już na pierwszy rzut oka staje się jasne, jak ważnych informacji dostarcza rachunek strat i zysków adresatom zamknięcia rocznego. Dlatego jest on, według prawa gospodarczego, stałym elementem zamknięcia rocznego, z którego nie można zrezygnować.

Cel ustalania wyniku finansowego

Materiały

Charakterystyka i motywy działania postaci pierwszoplanowych w "Makbecie" Charakterystyka i motywy działania postaci pierwszoplanowych Wiodącą rolę w przebiegu akcji odgrywają Makbet i jego żona. Szekspir poświęcił wiele uwagi psychologicznemu szkicowi obojga małżonków. Zadbał o szczegółowe przedstawienie sposoby myślenia postaci omotanych ambicją zdobycia i umacniania władzy, ujawnił towarzyszące im emocje, mar...

Liryka osobista i patriotyczna Słowackiego 57. Omów lirykę osobistą i patriotyczną Juliusza Słowackiego. Juliusz Słowacki był wielkim patriotą i mimo złego stanu zdrowia pragnął uczestniczyć w walce o wolność swej ojczyzny. Nie mógł tego czynić z bronią w ręku, więc wziął w tę dłoń pióro. Wybuch powstania listopadowego powitał wierszami patriotycznymi, wśród których na szczególną uw...

"Lord Jim" - sposób prowadzenia narracji i kompozycja powieści Sposób prowadzenia narracji i kompozycja powieści Narracja i kompozycja powieści Lord Jim od początku zwracały uwagę krytyków. Dostrzegano nowe rozwiązania, komentowano sposób prowadzenia opowieści, zwracano uwagę na uporządkowanie różnych elementów utworu. W przedmowie poprzedzającej tekst powieści autor odpowiada na zarzuty krytyków. Dow...

Kraina Eldorado i jej funkcja - Kandyd Motyw krainy Eldorado i jego funkcja ideowa. Kandyd wraz ze swym towarzyszem Kakambo do Eldorado przybyli czółnem, pozwalając się ponieść prądowi rzeki. Była to położona na wyspie cudowna kraina, gdzie rozmawiano po peruwiańsku, językiem Kakamba, a dzieci bawiły się zabawkami ze złota i diamentów. Zostali tam wspaniale ugoszczeni w bezpłatnej g...

Totalitaryzm czasów wojny i okupacji Totalitaryzm czasów wojny i okupacji. Człowiek współczesny poszukuje nowych dróg, nowych wartości, wzorów i postaw, które wskażą mu jak postępować, jak żyć. Jest słaby, mały, bezradny i zagubiony. Ma ambitne plany i dążenia, ale trudno jest mu je zrealizować. Rzeczywistość, która go otacza, często obojętna jest wobec jego klęsk. Total...

Terminowe kursy walutowe - problematyka PROBLEMATYKA TERMINOWYCH KURSÓW WALUTOWYCH Wyznaczanie kursu walutowego: W Polsce: kursy wyznaczane przez NBP- kurs płynny kierowany:- kurs średni dnia –fixing-średni zamknięcia –ważony kursy wyznaczane przez banki i kantory- zbliżone do kursów płynnych, wyznaczane na podstawie popytu i podaży. Elementy brane pod uwagę przy wyznacz...

Literatura Polski w służbie najistotniejszych spraw dla narodu i społeczeństwa Polska- nasza ojczyzna od zarania dziejów borykała się z różnymi problemami i zagrożeniami. Na naszych ziemiach toczyły się liczne wojny, bądź to prowadzone przez Polaków bądź też przez naszych sąsiadów. Zagrażało nam Cesarstwo Niemieckie, potem zakon krzyżacki, w wiekach późniejszych, Prusy, Szwecja, Tatarzy, Cesarstwo Rosyjskie. Nasi przodkowi...

Motyw młodości w literaturze Młodość___ Młodość - Okres w życiu ludzkim odznaczający się doskonałą formą fizy¬czną i psychiczną. Kojarzony zwykle z emocjonalnym stosunkiem do rzeczy¬wistości, brakiem doświadczenia, bez¬troską i buntowniczym nastawieniem do świata. Patrz też: konflikt pokoleń. Biblia (ST) - 1) Absalom w młodzień¬czej zapalczywości buntu...