Cechy powieści tendecyjnej i cechy realizmu w "Nad Niemnem"Jakie cechy powieści tendencyjnej, a jakie cechy realizmu wielkiego dostrzegasz w powieści „Nad Niemnem”? ‘Nad Niemnem” E. Orzeszkowej spełnia ideał powieści „dobrze skomponowanej” jak określali to współcześni krytycy. Powieść „dobrze skomponowana” tzn. przemyślana, o zwartej strukturze, w której wszystkie elementy są logicznie powiązane i uzasadnione. Taką powieścią „Nad Niemnem” jest, przy czym spełnia wiele założeń realizmu, choć nie da się ukryć, że jest nieco tendencyjna – preferuje, bowiem ideał pracy i program pozytywistów. Jakim jest wobec tego gatunkiem? „Nad Niemnem” jest powieścią realistyczną z pewną skłonnością do tendencji (powieści z tezą). „Nad Niemnem” jako powieść realistyczna na plan pierwszy wysuwa świat przedstawiony i prawdę o nim. Orzeszkowa jest narratorem wszechwiedzącym, nie ujawnia bezpośrednio swoich ocen. Epickość powieści ujawnia się w opisach przestrzeni, w których dostrzegamy realizm szczegółu i dokładność relacji. Przykładem może być opis siedzib np. Korczyna, który rysuje w wyobraźni jako długi, drewniany dwór z wielkim gankiem i rzędem okien. Dalszy opis postępuje „okiem kamery”, jakby z punktu widzenia kogoś, kto zbliża się do budynku, wchodzi do środka i ogląda wnętrze. /Dokładnie serwuje nam autorka prezentację ludzi, zaznaczając wiek, wygląd, charakter, przeszłość, uderza drobiazgowość opisu stroju. Orzeszkowa dokładnie określa czas – porę roku, pogodę, wprowadza słynne opisy przyrody, stanowiące panoramę nadniemeńskiej okolicy. Używa pisarka scenicznej prezentacji zdarzeń, – czyli zanim wprowadzi postać, „tworzy” jej scenę, opisuje miejsce, a potem narracja staje się ramą dialogu. Bohaterowie – ludzie z krwi i kości, realni, są przedstawicielami różnych warstw społecznych, mówią językiem, który odzwierciedla rzeczywistość obyczajową 8i społeczną. Akcja jest prawdopodobna, pozbawiona jakiejkolwiek fantastyki czy baśniowości, zwarta – jedne wydarzenia pociągają za sobą następne. Można śmiało nazwać tę powieść ‘nadniemeńskim zwierciadłem”, że pisarka udowadnia założone z góry tezy, ujawniają się jej pouczenia i moralizatorstwo. Dzieje się tak np., gdy płyną mądre (chwilami przemądrzałe0 wypowiedzi Witolda, gdy czytamy charakterystykę osób i zauważamy tendencję pisarki do podziału postaci na „dobre” i „złe’. Taką czarną postacią jest, np., Kirło, a białą – Jan Bohatyrowicz. Zabawny jest nieco fakt, że wszyscy pracowici Bohatyrowiczowie są zadowoleni z siebie, piękni, radośni i zdrowi fizycznie. Tutaj zabrakło Orzeszkowej nieco realizmu – piękno i zdrowie niekoniecznie bowiem zależą od pracy, a praca to nie tylko radość, lecz także wysiłek, trud i zmęczenie. „Podejrzana” jest także miłość głównych bohaterów – jest jednak nieco „papierowa’, pozbawiona prawdy uczuć, erotyzmu – funkcjonuj jako dowód założonej tezy, ze pracowici będą szczęśliwi. Podsumowując rozważania o cechach „Nad Niemnem”, można uznać tę powieść za realistyczną, posiadającą nawet cechy epopeiczne, choć w niektórych warstwach tendencyjną.

Cechy powieści tendecyjnej i cechy realizmu w "Nad Niemnem"

Materiały

Interpretacja i symbolika "Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach" “Krzak dzikej róży w Ciemnych Smreczynach” Kasprowicz zrezygnował z opisu wsi i przeszedł do opisu górskiego. Prezentacja impresjonistyczna. Nagromadzenie się efektów dźwiękowych, kolorystycznych, dynamicznych. Gra świateł. Ukazano krajobraz w świetle słońca. Zmiana barw i odcieni. Cztery opisy jednego krajobrazu zmieniającego się...

Poezja Morsztyna Dworskość poezji J.A. Morsztyna Jan A. Morsztyn pochodził z zamożnego, wpływowego rodu. Był arianinem; człowiekiem wykształconym. Związany był z dworem Tęczyńskich i królewskim: Władysława IV i Jana Kazimierza. Oskarżony o zdradę schronił się we Francji. Zyskał miano „polskiego Marinie-go\". Wiersze zawarł w tomach „Lutnia\" i...

Prus jako publicysta TEMAT: Bolesław Prus jako publicysta. Twórczość rozpoczął Prus od publicystyki. Były to humorystyczne obrazki i wierszyki zebrane w tomie „To i owo”. Przez 40 lat pisał felietony pod wspólnym tytułem „Kroniki tygodniowe”. Wydane w formie książkowej dałyby 30 grubych tomów. Tematyka felietonów zróżnicowana: społeczna, o...

"Pamiętnik z powstania warszawskiego" jako gatunek Uściślenia gatunkowe W tytule utworu Białoszewski umieścił termin – pamiętnik. Istotnie, utwór spełnia wymagania gatunku. Wypowiedź jest prowa¬dzona w pierwszej osobie, jej nadawcą (narratorem) jest autor, którego imię i nazwisko pojawia się wielokrotnie w tekście. Jest to prozatorska relacja o zdarzeniach7, których uczestnikiem...

Globalne ocieplenie - podsumowanie Do najpoważniejszych ekologicznych zagrożeń, przed którymi stanęła ludzkość u progu nowego tysiąclecia należą zmiany klimatu następujące w wyniku emisji do atmosfery gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych. Człowiek wykorzystując paliwa kopalne uwalnia do atmosfery dodatkowe ilości tych gazów, przyczyniając się do...

Weksle inwestycyjno-terminowe Komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe (KWIT) Na rynku pieniężnym istotną rolę spełniają komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe (KWIT). Weksle te są swoistą formą weksla finansowego, wykorzystywanego przez wystawców (przedsiębiorstwa) w celu pozyskania bezpośrednio na rynku pieniężnym większych, krótkoterminowych pożyczek, od różnych...

Stres psychologiczny - opis 2. Stres psychologiczny – szczególny rodzaj sytuacji (sytuacje stresowe) bądź czynników oddziaływujących na człowieka (stresory). – Stan wewnętrzny oznaczający napięcie emocjonalne o ujemnym znaku (stan stresu) – Zmiany w zachowaniu się zarówno pod względem sprawności jak i przejawów eksploracyjnych występujących na skutek...

Bohater romantyczny w twórczości Adama Mickiewicza - postawy romantyczne u wszystkich autorów ulega³y transformacji; - romantyzm wykreowa³ now¹ postawê bohatera romantycznego, który posiada³ wielka indywidualnoœæ, bogat¹ psychikê, wszelkie uczucia (mi³oœæ, nienawiœæ, cierpienie, rozpacz) ulega³y drastycznemu zwielokrotni...