Cechy powieści tendecyjnej i cechy realizmu w "Nad Niemnem"Jakie cechy powieści tendencyjnej, a jakie cechy realizmu wielkiego dostrzegasz w powieści „Nad Niemnem”? ‘Nad Niemnem” E. Orzeszkowej spełnia ideał powieści „dobrze skomponowanej” jak określali to współcześni krytycy. Powieść „dobrze skomponowana” tzn. przemyślana, o zwartej strukturze, w której wszystkie elementy są logicznie powiązane i uzasadnione. Taką powieścią „Nad Niemnem” jest, przy czym spełnia wiele założeń realizmu, choć nie da się ukryć, że jest nieco tendencyjna – preferuje, bowiem ideał pracy i program pozytywistów. Jakim jest wobec tego gatunkiem? „Nad Niemnem” jest powieścią realistyczną z pewną skłonnością do tendencji (powieści z tezą). „Nad Niemnem” jako powieść realistyczna na plan pierwszy wysuwa świat przedstawiony i prawdę o nim. Orzeszkowa jest narratorem wszechwiedzącym, nie ujawnia bezpośrednio swoich ocen. Epickość powieści ujawnia się w opisach przestrzeni, w których dostrzegamy realizm szczegółu i dokładność relacji. Przykładem może być opis siedzib np. Korczyna, który rysuje w wyobraźni jako długi, drewniany dwór z wielkim gankiem i rzędem okien. Dalszy opis postępuje „okiem kamery”, jakby z punktu widzenia kogoś, kto zbliża się do budynku, wchodzi do środka i ogląda wnętrze. /Dokładnie serwuje nam autorka prezentację ludzi, zaznaczając wiek, wygląd, charakter, przeszłość, uderza drobiazgowość opisu stroju. Orzeszkowa dokładnie określa czas – porę roku, pogodę, wprowadza słynne opisy przyrody, stanowiące panoramę nadniemeńskiej okolicy. Używa pisarka scenicznej prezentacji zdarzeń, – czyli zanim wprowadzi postać, „tworzy” jej scenę, opisuje miejsce, a potem narracja staje się ramą dialogu. Bohaterowie – ludzie z krwi i kości, realni, są przedstawicielami różnych warstw społecznych, mówią językiem, który odzwierciedla rzeczywistość obyczajową 8i społeczną. Akcja jest prawdopodobna, pozbawiona jakiejkolwiek fantastyki czy baśniowości, zwarta – jedne wydarzenia pociągają za sobą następne. Można śmiało nazwać tę powieść ‘nadniemeńskim zwierciadłem”, że pisarka udowadnia założone z góry tezy, ujawniają się jej pouczenia i moralizatorstwo. Dzieje się tak np., gdy płyną mądre (chwilami przemądrzałe0 wypowiedzi Witolda, gdy czytamy charakterystykę osób i zauważamy tendencję pisarki do podziału postaci na „dobre” i „złe’. Taką czarną postacią jest, np., Kirło, a białą – Jan Bohatyrowicz. Zabawny jest nieco fakt, że wszyscy pracowici Bohatyrowiczowie są zadowoleni z siebie, piękni, radośni i zdrowi fizycznie. Tutaj zabrakło Orzeszkowej nieco realizmu – piękno i zdrowie niekoniecznie bowiem zależą od pracy, a praca to nie tylko radość, lecz także wysiłek, trud i zmęczenie. „Podejrzana” jest także miłość głównych bohaterów – jest jednak nieco „papierowa’, pozbawiona prawdy uczuć, erotyzmu – funkcjonuj jako dowód założonej tezy, ze pracowici będą szczęśliwi. Podsumowując rozważania o cechach „Nad Niemnem”, można uznać tę powieść za realistyczną, posiadającą nawet cechy epopeiczne, choć w niektórych warstwach tendencyjną.

Cechy powieści tendecyjnej i cechy realizmu w "Nad Niemnem"

Materiały

"Przedwiośnie" powieść o mijaniu się marzeń z rzeczywistością “Przedwiośnie” – książka o rozmijaniu się marzeń z rzeczywistością. Rozmijanie się marzeń z rzeczywistością, czyli rozczarowanie, w powieści Stefana Żeromskiego pt. “Przedwiośnie” dotyka bardzo mocno i często głównego bohatera – Cezarego Barykę. Wszystkie jego perypetie opisane w książce można uznać za pasmo ...

Nowa Europa - dokładny opis W swojej pracy chciałbym opisać dzieje państwa, które powstało i formowało się od wieku V do XI (jego rozpad). Było ono państwem niezwykłym ponieważ kilku kolejnych władców tego państwa zdołało podporządkować bardzo duże terytorium. Żadnemu innemu władcy (grupie władców) w historii nie udało się zjednoczyć tylu państw pod panowaniem jednego ...

Charakterystyka bohatera byronicznego i werterowskiego Scharakteryzuj typ bohatera byronicznego i werterowskiego, występujący w literaturze polskiego romantyzmu. Na poczatek chcial bym rozpatrzec typ werterowskiego bohatera. Wiąże się on z konkretnym modelem zachowań: odczuwaniem weltschmerzu (bólu świata), wybujałą uczuciowością, patrzeniem na rzeczywistość przez pryzmat poezji i marzeń, wiecznym...

Norwid - poeta myśli Norwid był poetą drugiego pokolenia romantyków. Pisarz miał bardzo silne poczucie zarówno przynależności pokoleniowej jak i odrębności swojej generacji. Doświadczenia losów generacji własnej i poprzedniej, a także przekonanie o ich zmarnowaniu i przemyślenia na ten temat zaważyły na poglądach poety. Były one na tyle oryginalne, że aż niezro...

Zadania etyki ZADANIA REFLEKSJI ETYCZNEJ. Wypowiadając się o świecie posługujemy się zarówno zdaniami opisującymi istniejący stan rzeczy, jak i zdaniami oceniającymi, wartościującymi owe zjawiska według jakichś kryteriów. Przykładami zdań pierwszego typu są np. zdania: \"X hoduje róże i tulipany\", \"Y przywłaszczył sobie czyjeś mienie\" - zaś przykładami zd...

Poezja polska w 1939 r. Literatura wojny i okupacji. TEMAT: Wrzesień 1939r. w poezji polskiej. W. Broniewski „Żołnierz polski”. Jest złota polska jesień, a polski żołnierz przeżywa dramat. Dostał się do niewoli, współczuje mu tylko „brzoza płaczka”. „Szedł z bagnetem na czołgi żelazne, ale przeszły, zdeptały na miazgę”. Odebra...

"Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei" J.Przyboś Rozpoczynając rozważania na ten temat, należałoby zadać sobie pytanie – jakie zadanie ma spełniać utwór literacki, by można go było określić mianem wielkiego dzieła literackiego na skalę światową? Oczekuje się, że będzie zawierał treści ogólnoludzkie, wartości nieprzemijające, nie tylko w danej epoce, ale w ogóle, na przestrzeni stuleci...

Definicje psychologiczne - opis Definicje psychologiczne - skupiają uwagę na psychicznych mechanizmach kształtowania się kultury; analizują mechanizmy uczenia się, formowania nawyków kulturowych, internalizacji norm obowiązujących w danej zbiorowości i wartości przez tę zbiorowość uznawanych za oraz wpływ kultury na kształtowanie osobowości jednostek. Szczególny nacisk jest ...