Cechy poezji Tadeusza RóżewiczaHydry wojny i hydry cywilizacji w poezji Tadeusza Różewicza. Tadeusz Różewicz urodził się w 1921 roku, więc jest reprezentantem pokolenia Kolumbów. [Kolumbowie - określenie zaczerpnięte z powieści Romana Bratnego „Kolumbowie rocznik 20”] W czasie wojny ukończył tajną podchorążówkę i walczył w oddziałach partyzantki Armii Krajowej. Wojna była dla Różewicza szokiem, po którym nie potrafił znaleźć swego miejsca w świecie. Został okaleczony psychicznie, o czym mówi w wierszu „Ocalony”. Utwór jest świadectwem kataklizmu, który ogarnął świat i którego uczestnikami stali się reprezentanci pokolenia rówieśnego Różewiczowi. Podmiot liryczny, poeta, był świadkiem wydarzeń, które relacjonuje: „Człowieka tak się zabija jak zwierzę widziałem furgony porąbanych ludzi którzy nie zostaną zbawieni”. Autor wprawdzie ocalał fizycznie [„Mam dwadzieścia cztery lata ocalałem prowadzony na rzeź”], ale nie ocalał system wartości moralnych, niezbędnych człowiekowi do życia. Wojna dowiodła, że: „Pojęcia są tylko wyrazami: cnota i występek prawda i kłamstwo piękno i brzydota męstwo i tchórzostwo”. Pojęcia te nie są już dla poety przeciwstawne, nie używa więc spójnika „a”, lecz „i”. Człowiek nie może żyć bez systemu wartości, bez przekonania o celowości ładu estetycznego, więc autor sięga po biblijny topos antynomii (przeciwstawności) „światła” i „ciemności”, szuka „nauczyciela i mistrza”, który przywróci mu utraconą wiarę w sens wartości moralnych. W wierszu „Powrót” podmiot liryczny pragnie znaleźć ucieczkę od rzeczywistości i wspomnień wojennych. Zazdrości matce, która - jest tego pewien - przebywa w niebie. Raj jest krainą codzienności: „Tu w niebie matki robią zielone szaliki na drutach brzęczą muchy ojciec drzemie pod piecem po sześciu dniach pracy” Zwykłe, szare życie sprzed wojny jest dla poety „utraconym rajem”, do którego nie może trafić: „Przecież nie mogę im powiedzieć że człowiek człowiekowi skacze do gardła”. Pełne tragizmu jest tytułowe wołanie podmiotu lirycznego wiersza „Zostawcie nas”. To także spowiedź i skarga wygłaszana w imieniu całego pokolenia: „Zapomnijcie o nas o naszym pokoleniu żyjcie jak ludzie zapomnijcie o nas my zazdrościliśmy roślinom i kamieniom zazdrościliśmy psom [...] zapomnijcie o nas nie pytajcie o naszą młodość zostawcie nas” Wiersz został opublikowany w 1956 roku. Poeta nie wyzwolił się z koszmaru wojny, nie nadaje się do normalnego życia, może nie potrafi znieść kłamliwości czasów stalinowskich? Wojna zburzyła porządek świata, odarła ludzi z ich człowieczeństwa. Nastały lata pokoju, lecz poetę wciąż prześladują koszmarne sny. Ożywają obrazy śmierci, hydry wojny wciąż są żywe, jak mitologiczne potwory o wielu głowach, odrastających po odcięciu. Wydaje się, że nie znalazł się „nauczyciel i mistrz”, potrafiący uleczyć psychikę poety, wpoić mu na nowo wiarę w istnienie dobra w człowieku. Kim jest człowiek w powojennym świecie? Różewicz określa go mianem „ludożercy”, czyli skrajnego egoisty stwarzającego sobie kosztem innych jak najlepsze warunki i miejsce codziennego życia. Do takich ludzi adresuje swój poetycki „List do ludożerców” prosząc: „nie patrzcie wilkiem na człowieka [...] nie depczcie słabszych [...] posuńcie się trochę ustąpcie”. W ostatnim fragmencie wiersza podmiot liryczny wypowiada się już w 1 sobie liczby mnogiej: „Kochani ludożercy nie zjadajmy się Dobrze bo nie zmartwychwstaniemy Naprawdę”. Poeta utożsamia się z „ludożercami”, nie czuje się wolny od winy. Sądzę, że bierze na siebie część odpowiedzialności za egoizm współczesnego społeczeństwa. Świat współczesny nie spełnia oczekiwań Różewicza, jest zły. Poeta szuka przyczyn powodujących upadek wartości moralnych i poszukiwania te prowadzą go do hipotezy, że Bóg opuścił ludzi, bo ludzie opuścili Boga. Jak odnaleźć miejsce w życiu, w społeczeństwie, skoro: „życie bez boga jest możliwe życie bez boga jest niemożliwe”. Świat jest więc chaosem pełnym sprzeczności. Poeta zastanawia się nad przyczynami odejścia Boga i ten fragment wiersza ma już formę osobistego wyznania. Skoro Bóg opuścił ludzi, opuszczony czuje się także sam Różewicz. Może Stwórca nie akceptuje radości życia, może poeta obraził Go uporem, pychą, próbą stworzenia „nowego człowieka, nowego języka”? Odejście Boga stało się ciche, poeta wyrzuca sobie: „zajęty roztargniony nie zauważyłem twojej ucieczki twojej nieobecności w moim życiu”. Podmiot liryczny zdał sobie sprawę z nieobecności Boga, to może tłumaczyć zło świata współczesnego i zagubienie człowieka. Cywilizacja bez Boga stworzyła nową istotę, której portret dał poeta w krótkiej miniaturze poetyckiej: „Nowy człowiek to ten tam tak to ta rura kanalizacyjna przepuszcza przez siebie wszystko”. Wytwór cywilizacji XX wieku jest kaleką psychicznym i intelektualnym, którym można tylko gardzić. Cywilizacja jest kolejną hydrą (po wojnie), która odbiera ludziom człowieczeństwo, czyni z nich „ludożerców” opuszczonych nawet przez Boga. Różewicz nie widzi przyszłości dla świata, staje się katastrofistą i w wierszu „Wygaśnięcie Absolutu...” (1991) zawiera wizję umierania cywilizacji: „marnieje religia filozofia sztuka maleją naturalne zasoby języka [...] wymierają pewne gatunki motyli ptaków poetów”. Być może poeta uważa, że świat współczesny nie może istnieć, bo toczą go (niby robaki trupa) hydry wojny i cywilizacji. Nawet Bóg opuścił ludzi, umiera kultura, sztuka, religia. Świat pozbawił siebie istnienia sacrum, zakwestionował świętość (Boga, wartości etycznych) i dlatego puste są „wnętrza świątynii”. Przerażająca jest ta wizja samozagłady cywilizacji ludzkiej.

Cechy poezji Tadeusza Różewicza

Materiały

Uniwersalna wymowa "Zbrodni i kary" Uniwersalna wymowa utworu Wielki dramat moralny rozgrywający się w duszy Raskolnikowa stanowi zasadniczy wątek utworu. Słabość człowieka, próby tworzenia własnych systemów wartości i przyjmowania utylitarnych wygodnych stanowisk oraz konsekwencje takich działań to zagadnienia zawsze ak¬tualne i ważne dla ludzi każdej epoki. Sens życia...

Tematyka utworów Franciszka Karpińskiego FRANCISZEK KARPIŃSKI Różnorodność tematyczna : Tematyka utworów Karpińskiego jest związana bezpośrednio z biografią autora : - miłosne sielanki (m.in. \"Do Justyny. Tęskność na wiosnę\") odzwierciedlają młodzieńczą miłość do Justyny - zaangażowane politycznie wiersze patriotyczne (np :\"Pieśń dziada Sokalskiego w kordonie cesarskim) - związa...

Wielkość i pojemność rynku Wielkość rynku: stan rynku w określonym momencie lub okresie czasu wyrażony liczbą konsumentów danego rodzaju produktów, a więc:  osób fizycznych;  gospodarstw domowych;  wytwórców produktów;  instytucji danego rodzaju;  użytkowników urządzeń. Wielkość rynku daje więc ogólne wyobrażenie o jego pote...

Budowa utowru "Ikar" Grochowiaka Utwór S.Grochowiaka pt.,,Ika\'\'zbudowany jest z trzech części. Pierwsza część zawiera rozwarzania nad funkcją słowa poetyckiego.Poeta mówi,iż wyrażanie prawdy jest bardzo skomplikowane,gdyż z natury swej rzeczy jest ona nieestetyczna,pozbawiona piękna i czasami nieprzyjemna(,,ta prawda,co jest ciemna,lecz ziarnista jak stal\'\').Ale czyż prawd...

"Bema pamięci żałobny rapsod" „BEMA PAMIĘCI ŻAŁOBNY RAPSOD” Gen. Józef Bem był w XIXw. znany i popularny. Uczestniczył w powstaniu listopadowych, powstaniu na Węgrzech, Wiośnie Ludów, wojnie z Turcją. Dla Norwida jest on symbolem narodowej wolności. Treścią utworu jest głównie pogrzeb. Jest on stylizowany na dawny pogrzeb wodzów średniowiecznych (użyte są rek...

Tragiczny los młodzieży polskiej - "Do matki Polki" Tragizm losu patriotycznej młodzieży polskiej w okresie zaborów na podstawie wiersza A.Mickiewicza \"Do matki Polki\" Poeta zwraca się do polskich matek i uświadamia im, że jeśli ich synowie od najwcześniejszych lat życia interesują się historią własnego narodu, przejawiają godność narodową, myślą szlachetnymi kategoriami, to jest to zapowiedź...

Sposób przedstawienia Boga w renesansie Słynna, otoczona poetycką legendą pieśń Jana Kochanowskiego, zaczynająca się od słów : „czego chcesz od nas, Panie z twe hojne dary?\", dla podniosłej treści i patetycznej formy częstokroć nazywana Hymnem, posiada - w spuściźnie czarnoleskiej i świadomości czytelniczej wielu pokoleń Polaków - miejsce zgoła wyjątkowe. Łączy ona w zadziwiaj...

Kilka nazw renesansu NAZWY EPOKI Renesans Nazwę epoce dał późniejszy włoski malarz, architekt i pisarz, Giorgio Vasari. Nazwa ta miała wyrażać przeciwstawienie nowej epoki czasom średniowiecza. Termin ten oznacza powrót do starożytności, do sztuki i filozofii antycznej oraz odrodzenie człowieka i kultury. Z początku używano tej nazwy w znaczeniu odrodzenia...