Byronizm - co to jest ?Byronizm - nazwa postawy pochodz¹ca od nazwiska Georga Byrona i zwi¹zana z jego ¿yciorysem (który przypomina nieco romantyczny) oraz bohaterami jego powieœci poetyckich, m.in. „Giaura"; jest to postawa typowo romantyczna, wi¹¿¹ca siê z buntem wobec otaczaj¹cej rzeczywistoœci, indywidualnoœci¹ jednostki, tajemniczoœci¹, dum¹. Przedstawiciel takiej postawy jest czêsto poddawany dzia³aniu silnych, czasem przeciwstawnych uczuæ, które wi¹¿¹ siê z rozdarciem wewnêtrznym. „Giaur" jest powieœci¹ przedstawiaj¹cego typow¹ postaæ byroniczn¹: opowiada o tajemniczym cz³owieku przyby³ym do Grecji opanowanej przez Turków i nazwanym przez nich innowierc¹; tu zakocha³ siê w Leili, która nale¿a³a do haremu baszy Hassana; Leila by³a jednak wyró¿niana przez turka, ale gdy ten dowiedzia³ siê o zdradzie, wg zwyczaju, pod ods³on¹ nocy kaza³ j¹ utopiæ; gdy Giaur siê o tym dowiedzia³, postanowi³ dokonaæ zemsty, która jednak ostatecznie nie da³a mu ulgi, wiêc zamkn¹³ siê w klasztorze i tam prze¿y³ na rozmyœlaniach 6 lat; jest tu wiêc wszystko co byroniczne: tajemniczoœæ (Giaura jako osoby, struktura powieœci te¿ sprawia wra¿enie mrocznej tajemniczoœci), indywidualizm (wyobcowany, sk³ócony ze œwiatem, buntuje siê przeciw zasadom tureckiej moralnoœci), mistycyzm czy te¿ elementy nierealistyczne (widzenie Leili we œnie pod koniec ¿ycia), jest te¿ nieszczêœliwa mi³oœæ do Leili

Byronizm - co to jest ?

Materiały

Motywy średniowiecza Najpopularniejszymi motywami Średniowiecza stały się wyrzeczenie się dóbr życia doczesnego, pokuta, ubóstwo, cierpienie, śmierć. Dlatego współcześnie termin średniowiecze używa się często w znaczeniu starodawny, zacofany, ciemny, mroczny. Jednak rozwój różnych dziedzin kultury nastąpił właśnie w średniowieczu. W tamtym okresie powstało wiele ws...

"Ogniem i mieczem" - krótka recenzja filmu Recenzja z filmu \"Ogniem i mieczem\" \"Ogniem i mieczem\" zrealizowano z hollywoodzką logiką i zasadami. Kolosalny budżet dawał reżyserowi Jerzemu Hoffmanowi, najlepszemu polskiemu specjaliście w tej kategorii filmowej nieograniczone możliwości kupienia każdego doskonałego aktora. Pieniędzy dostarczały plakaty, piwo \"Zagłoba\", telewizyjne ...

Diagnoza dzieła "O poprawie Rzeczypospolitej" „O POPRAWIE RZECZYPOSPOLITEJ” ANDRZEJ FRYCZ-MODRZEWSKI (DIAGNOZA) Dzieło to nawiązuje do myśli Arystotelesa i Cycerona i związane jest z ówczesną myślą społeczno-polityczną zapoczątkowaną przez Erazma z Rotterdamu. Traktat ten wynika z obserwacji sytuacji w Polsce, stosunków politycznych, społecznych, ekonomicznych i religijny...

Oświecenie jako "pożar umysłów" Pożar kojarzy się z czymœ groŸnym, niszczšcym i nagłym. Bywajš co prawda pożary, które powstajš od długo tlšcego się żaru, a nie od podpalenia benzynš, ale każdy pożar ma to do siebie, że wybucha. Podobnie jak rewolucja, bomba czy entu-zjazm. A czy oœwiecenie wybuchło nagle i czy coœ zniszczyło? Oczywiœcie nie nagle. Przecież już wczeœniej tu i...

Formizm - definicja pojęcia Formizm: Formiści - była to grupa artystyczna działająca w Krakowie od 1917 r. Należeli do niej Tytus Czyżewski, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Leon Chwistek, Zbigniew i Andrzej Pronaszko. Początkowo współpracowali z Poznańskim \"Buntem\" i nazywali siebie ekspresjonistami. Grupa ta wypowiadała się głównie poprzez manifestację i działalność plasty...

Relacje między szczęściem jednostki a dobrem ogółu w literaturze polskiej Literatura polska w pewnych epokach tworzyła wzorce osobowe, które miały być przykładem postaw społecznych i wskazanego postępowania . Przez cały wiek XIX który był symbolem ucisku i uciemiężenia narodu polskiego, takim wzorcem był spiskowiec walczący o wyzwolenie kraju z pod ucisku zaborcy. Jeden z najbardziej wymownych wzorców stworzyła liter...

"Przedwiośnie" jako powieść o nadziei i rozczarowaniu Początkowo Cezarego fascynuje rewolucja, dostrzega wyłącznie jej zalety, nie widząc wad. Uważa, że jest to doskonała droga do wprowadzenia nowego, idealnego porządku. Jednak śmierć matki i okoliczności jej towarzyszące uświadamiają mu, jak wielki błąd w ocenie tego przewrotu popełnił. Rewolucja okazała się być zła, niszcząca. Ojciec Cezarego,...

Klasyfikacja zawodów Klasyfikacja zawodu – podział na zawody jest sprawa obiektywną, ale granica między zawodami bywają płynne. Charakter czynności zawodowych mieszczący się w jednej roli zawodowej może mieć różny zakres. Postęp technologiczny powoduje, że pojawiają się nowe czynności zawodowe, które układają się w nowe zawody stąd też potrzeba klasyfikacji za...