Byronizm - co to jest ?Byronizm - nazwa postawy pochodz¹ca od nazwiska Georga Byrona i zwi¹zana z jego ¿yciorysem (który przypomina nieco romantyczny) oraz bohaterami jego powieœci poetyckich, m.in. „Giaura"; jest to postawa typowo romantyczna, wi¹¿¹ca siê z buntem wobec otaczaj¹cej rzeczywistoœci, indywidualnoœci¹ jednostki, tajemniczoœci¹, dum¹. Przedstawiciel takiej postawy jest czêsto poddawany dzia³aniu silnych, czasem przeciwstawnych uczuæ, które wi¹¿¹ siê z rozdarciem wewnêtrznym. „Giaur" jest powieœci¹ przedstawiaj¹cego typow¹ postaæ byroniczn¹: opowiada o tajemniczym cz³owieku przyby³ym do Grecji opanowanej przez Turków i nazwanym przez nich innowierc¹; tu zakocha³ siê w Leili, która nale¿a³a do haremu baszy Hassana; Leila by³a jednak wyró¿niana przez turka, ale gdy ten dowiedzia³ siê o zdradzie, wg zwyczaju, pod ods³on¹ nocy kaza³ j¹ utopiæ; gdy Giaur siê o tym dowiedzia³, postanowi³ dokonaæ zemsty, która jednak ostatecznie nie da³a mu ulgi, wiêc zamkn¹³ siê w klasztorze i tam prze¿y³ na rozmyœlaniach 6 lat; jest tu wiêc wszystko co byroniczne: tajemniczoœæ (Giaura jako osoby, struktura powieœci te¿ sprawia wra¿enie mrocznej tajemniczoœci), indywidualizm (wyobcowany, sk³ócony ze œwiatem, buntuje siê przeciw zasadom tureckiej moralnoœci), mistycyzm czy te¿ elementy nierealistyczne (widzenie Leili we œnie pod koniec ¿ycia), jest te¿ nieszczêœliwa mi³oœæ do Leili

Byronizm - co to jest ?

Materiały

Cechy romantyczne i oświeceniowe w "Odzie do młodości" Utwór \"Oda do młodości\" Adama Mickiewicza łączy w sobie, pozornie sprzeczne, cechy romantyczne i oświeceniowe; Z poprzedniej epoki wyrasta pogląd o wyższości celów społecznych nad prywatnymi jednego człowieka i wynikającej z tego konieczności podporządkowania się interesom ogółu; służba społeczna musi się odbywać się oczywiście w grupie (sp...

Opis stanowiska: kierownik produktu reklamy zewnętrznej Kierownik produktu reklamy zewnętrznej Przełożony: Dyrektor ds.. Rozwoju Podwładni:  Kierownicy projektu reklamy zewnętrznej Zastępstwo: Kierownik projektu reklamy zewnętrznej Cel stanowiska: Zapewnienie najwyższej jakości reklamie zewnętrznej i realizacji zgodnie z przyjętymi metodami. Zapewnienie realizacji projektów zgodnie ...

Młodzi gniewni, czyli młodość w wybranych utworach 19. Młodzi gniewni-MŁODOŚĆ Młodość to najpiękniejszy okres w życiu każdego człowieka. To czas zmian w psychice, czas kształcenia się pełnej świadomość każdego z nas. Młodzi ludzie inaczej myślą, czują i rozumieją, bardziej spontanicznie podejmują decyzje. Potrafią mocniej kochać i głębiej wierzyć światu i ludziom - to właśnie czyni ich lepszy...

Dzieje "Konrada Wallenroda" A.Mickiewicza Dzieje Konrada Wallenroda na tle historii Powieść poetycka Mickiewicza przedstawia koleje losu tytułowego bohatera uwikłanego w wypadki historyczne, od których uzależnione jest jego działanie na rzecz ojczyzny, ale i sposób rozstrzygania spraw osobistych. Konrad jest zdominowany we wszystkich swoich poczynaniach przez moment dziejowy, w kt...

Hasła pozytywizmy i ich odbicie w literaturze Powstanie styczniowe zakończyło okres wielkich zrywów narodowowyzwoleńczych. Naród polski, wykrwawiony i zniechęcony kolejnymi klęskami zbrojnych wystąpień przeciwko zaborcom, potrzebował innego programu politycznego. Nowe ideały musiały zostać oparte na nowych zasadach. Młode pokolenie sformułowało swoje poglądy, opierając się na dwóch podstawo...

Humaniści Europy Erazm z Rotterdamu (Niderlandy) - myśliciel, polityk, religioznawca, publicysta (cynik - liczne satyry). Korespondował z Zygmuntem Starym i Kanclerzem Łaskim. Głosił tolerancję religijną w duchu irenizmu. Był autorem satyrycznego dzieła pt. \"Pochwała Głupoty\" z 1520 r. Michał Montaigne (Francja) - pisarz, moralista, autor 3-tomowego dzieła ...

Miłość w utworach romantyzmu i pozytywizmu Romantyzm: Miłość romantyczna to uczucie tragiczne. W wielu lekturach romantycznych oglądamy ją wciąż taką samą: zakochany, młody, wrażliwy romantyk wyznaje swój afekt wybrance. Ona jest mu przychylna. Poza uczuciem łączą ich podobne poglądy i zainteresowania, podobne spojrzenie na świat i poezję. Wszystko zatem byłoby dobrze, gdyby nie nieub...

Streszczenie "Powracająca fala" Bolesława Prusa I Pastor Bohme, starszy, poczciwy człowiek, ojciec dwojga dzieci (jego syn Józef studiuje na politechnice w Rydze, zaś córka Aneta mieszka z ojcem), jedzie w odwiedziny do swojego przyjaciela, bogatego przemysłowca - Gotlieba Adlera. Adler ma jednego syna - Ferdynanda, który podróżuje po świecie. Pastor jedzie właśnie z wiadomością, że Ferdyn...