Budżet Phare dla PolskiPodstawę prawną dla bezzwrotnej pomocy finansowej, jaką Polska otrzymuje z Unii Europejskiej w ramach programu Phare, stanowi Umowa Ramowa podpisana 31.5.1990 r. przez Rząd Polski i Komisję Europejską. W Układzie Stowarzyszeniowym między Polską a Wspólnotą Europejską z 16.12.1991r., kwestie dotyczące środków pomocowych są regulowane w artykułach 96-101, w rozdziale dotyczącym współpracy finansowej. W grupie państw Europy Środkowej i Wschodniej Polska jest największym beneficjentem pomocy finansowej Phare. W latach 1990-2000, w ramach programów Phare, Unia Europejska przyznała Polsce około 2,5 miliarda euro. Wykorzystanie przyznanych środków można oceniać w przypadku programów dla których okres kontraktowania został już zamknięty. I tak z ogólnej sumy przyznanej w latach 1990 - 1997 (oprócz programu dotyczącego infrastruktury transportowej - którego okres kontraktowania upływa pod koniec 2001 roku) wykorzystano 99 środków. W przypadku programów Phare 1998 -2000, kontraktowanie przebiega tak jak wskazano w poniższej tabeli. Poniższa tabela przedstawia wartość przyznanych środków pomocowych Phare w Polsce i ich wykorzystanie w latach 1990-2000 Ewolucja programu Phare w Polsce Od 1990 roku wielokrotnie zmieniały się priorytety programu Phare, doskonalono formy dokonywania płatności oraz wymogi dotyczące monitoringu i kontroli. Z programu, skonstruowanego początkowo na zasadzie pomocy finansowej dla transformacji gospodarczej i politycznej, Phare stawał się coraz bardziej programem wspierającym przygotowania Polski do przyszłego członkostwa. W funkcjonowaniu programu Phare w Polsce można wyróżnić cztery etapy: I. Pomoc humanitarna /1990/ W swoim początkowym okresie program miał przede wszystkim na celu wzmocnienie transformacji ustrojowej i ekonomicznej w Polsce. Finansowane z funduszu Phare dostawy żywności, leków, pasz, pestycydów oraz pomoc rzeczowa dla rolnictwa, miały przede wszystkim zapobiec sytuacjom kryzysowym w państwie. II. Pomoc dla gospodarki rynkowej /1990 - 1994/ Umocnienie gospodarki rynkowej i udzielenie odpowiedniego wsparcia technicznego stanowiło w powyższym okresie najważniejsze zadanie programu. Większość środków była kierowana na rzecz restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz pomoc dla prywatnego sektora gospodarki: przekazywanie know how z zakresu prowadzenia analiz rynkowych, formułowania business planów, rozwoju centrów szkoleniowych dla przedsiębiorców. III. Pierwsze przymiarki do przyszłego członkostwa /1994 - 1997/ W wyniku postanowień szczytu UE w Kopenhadze, w czerwcu 1993 roku, nastąpiła istotna zmiana założeń programu Phare. Rada Unii Europejskiej po raz pierwszy, oficjalnie potwierdziła wówczas możliwość przyjęcia państw stowarzyszonych do Unii Europejskiej. Strategia przedczłonkowska, przyjęta w grudniu 1994 roku, podczas szczytu w Essen, wprowadziła istotne zmiany w zasadach udzielania pomocy w ramach Phare, podporządkowując ją przygotowaniom do przyszłego członkostwa. Priorytetowym zadaniem stały się inwestycje infrastrukturalne w dziedzinie transportu i ochrony środowiska. Zasadniczym zmianom uległy zasady programowania pomocy i uruchamiania funduszy Phare w Polsce. Podczas gdy w latach 1990-1994 fundusze Phare były uruchamiane w cyklu rocznym, od roku 1995 operacje finansowe są oparte na Wieloletnim Planie Indykatywnym. Warunkiem uruchomienia środków dla kraju-beneficjenta jest przedstawienie Krajowego Programu Operacyjnego na dany rok i jego uzgodnienie z Komisją Europejską w ramach Memorandum Finansowego. IV. Pomoc UE elementem strategii przedczłonkowskiej /1997 - 1999/ Nowa Orientacja Phare W tym okresie pomoc UE została skoncentrowana na projektach jednoznacznie służących przyspieszeniu integracji Polski z Unią Europejską. Do priorytetowych celów programu należy dostosowanie polskiego prawodawstwa do wymogów prawa wspólnotowego oraz rozbudowa infrastruktury i transeuropejskich sieci transportowej. Według wytycznych Nowej Orientacji Phare, środki finansowe mogą być wykorzystane tylko w ściśle określonych dziedzinach: 30% funduszy musi zostać przeznaczonych na wsparcie i budowę instytucji zapewniających sprawne wdrażanie unijnego dorobku prawnego oraz funkcjonowanie administracji publicznej /na przykład wzmocnienie systemu kontroli skarbowej i administracji podatkowej, podniesienie skuteczności kontroli celnej/. Natomiast 70% funduszy ma służyć dofinansowaniu inwestycji w dziedzinie infrastruktury /na przykład modernizacja linii kolejowych, budowa autostrad, budowa mostów granicznych, skuteczna gospodarka odpadami, poprawa jakości wody pitnej.

Budżet Phare dla Polski

Materiały

Zbrodniarz jako ofiara własnej zbrodni 47. Zbrodniarz ofiara wlasnej zbrodni. Powolaj sie na wlasciwe utwory literackie. Za pierwsza literacka ofiare wlasnej zbrodni nalezy uznac Kreona, króla Teb z \"Antygony\". Zbrodnia bylo wydanie nakazu sprzecznego z wielowiekowa tradycja religijna, do której zalecen i tak beda stosowac sie jednostki, bynajmniej nie majace na celu obalenia pan...

Cechy dramamaturgii Szekspira Cechy dramaturgii Szekspira: mistrzostwo w kreśleniu charakteru człowieka (dramat psychologiczny) i miotających nim sprzecznych uczuć (dramat ludzkich namiętności). nastrój grozy i niesamowitości (sceny wizyjne i fantastyczne). zerwanie z trzema jednościami rezygnacja z chóru sceny zbiorowe w tle akcji przyroda (z...

Wskaźniki aktywności gospodarczej Wskaźniki aktywności gospodarczej Wskaźniki aktywności gospodarczej stanowią odzwierciedlenie relacji między osiągniętymi przychodami a stanem posiadanego majątku zarówno całkowitego, jak i trwałego. Służą one ocenie intensywności wykorzystania majątku, pośrednio zaś ocenie tendencji rozwojowych przedsiębiorstwa. Wskaźnik szybkości obrotu, mó...

Autobiografizm 4. \"o sobie samych do potomności\". Autobiografizm w literaturze i sztuce. albo: Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze. Jan Parandowski w \"Alchemii słowa\" pisząc o podstawowych elementach dzieła literackiego, stwierd...

Mity w prozie Schulza Bruno Schulz urodził się w niewielkim miasteczku Drohobycz na wschodnich kresach Rzeczpospolitej. Ukończył we Lwowie architekturę, potem zaczął uczyć rysunku w gimnazjum w Drohobyczu. Pisać zaczął około roku 1925, był jednak zbyt nieśmiały, by liczyć na wydanie swych dzieł, dlatego też tworzył \"do szuflady\". Jego talent odkryła Zofia Nałkowska...

Co to jest bilans? BILANS Majątek przedsiębiorstwa to ogół środków posiadanych przez przedsiębiorstwo. Występuje w różnych postaciach dlatego jego grupowanie powinno odbywać się wg zbliżonego charakteru. Podstawowym kryterium grupowania składników majątku jest jego płynność – łatwość zamiany na gotówkę. Wg tego kryterium majątek dzieli się na: - Majątek ...

Pouczenie w kwestiach społecznych w twórczości Potockiego Pouczenia w kwestiach społecznych: \"Nierządem Polska stoi\" - realny obraz ówczesnej Polski, prawa państwowe zmieniają się nieustannie, co godzi najbardziej w najbiedniejszą cześć społeczeństwa, która płaci podatki, ubożejąc coraz bardziej, ludzie nie myślą o przyszłości. Wacław Potocki okazuje duża troskę o dobro ojczyzny: ...

Literatura religijna i świecka w średniowieczu Literatura średniowieczna dzieliła się na literaturę religijną i świecką. Literatura religijna obejmowała, rzecz jasna znacznie większy zakres gatunków od literatury świeckiej. W skład tej pierwszej wchodziły: - Hagiografia - żywoty świętych - Liryka religijno - kościelna - pieśni maryjne, pasyjne, oraz wszelkie utwory okolicznościowe ...