Bohaterowie "Cyda"Bohaterowie: Roderyk ; Diego - ojciec Roderyka ; Gomes - ojciec Chimery; Chimera - kochanka Roderyka ; Sankty - kochający Chimerę; Królewna Bohaterowie przeżywają trudne dylematy - Roderyk musi wybierać między obowiązkiem wobec ojca, honorem a uczuciem. Chimena także miota się między miłością do zabójcy ojca, a powinnościami córki. Nawet Królewna zakochana w Roderyku musi wybierać między dumą, obowiązkiem wobec rodu królewskiego, władzą - a miłością do Roderyka. Wszystko dobrze się kończy dzięki królowi. Przejawy walki miłości i obowiązku: Uczucia królewny do Roderyka hamowane przez rozum, nakazujący jej wiązać się z młodzieńcem z rodu Królewskiego. Rozterki Roderyka zobowiązanego do walki z Gomesem w obronie honoru rodowego; (Przypomina to dylemat Hamleta) Chimena mimo miłości do Roderyka po stracie ojca domaga się kary u króla dla jego zabójcy ( przeżywa wielki dramat, gdyż kocha Cyda i nienawidzi go ) Niemal do końca dramatu Chimena na przemian będzie ujawniać miłość do Roderyka i żądać ukarania go Tuż po pojedynku z Gomesem i jego śmierci, przybyłego do komnaty Chimeny Roderyka bohaterka powitała bardzo chłodno, choć nie taiła przy tym swoich uczuć. Omdlenie na wieść o śmierci Roderyka w walce z Maurami oraz radość po jego pojawieniu się przed nią dowodzą ustawicznej walki jej uczuć. Zaproponowany przez Chimenę pojedynek i szczęśliwe dla Roderyka jego zakończenie przesądza o zwycięstwie jej miłości nad obowiązkiem żądania kary dla kochanka. Roderyk po zabójstwie Gomesa, potępiony przez Chimenę i równocześnie dumny ze spełnionego obowiązku wobec ojca jedyne wyjście widział w śmierci, toteż z ochotą udał się na wojnę z Maurami nie lękając się utraty życia. W dramacie triumfuje miłość Roderyka i Chimery. Jednak są bohaterowie, którzy cenią honor, do których należą Królewna i Diego.

Bohaterowie "Cyda"

Materiały

"Onufer" - krótki opis utworu “Onufer” (1)Utwór rozpoczyna relacja z dziwacznej sceny w kancelarii więziennej. Jeden z wezwanych do naczelnika więźniów, recydywista Osmólec, usprawiedliwia wszczętą bójkę prowokującym zachowaniem współwięźnia, Onufrego Sęka. Potężny, ale dziwnie przerażony parobek, którego naczelnik skazuje go na dobę pobytu w ciemnicy, błaga o d...

"Odyseja" - opis wędrówki Odysa (Wędrówka) Homer „Odyseja” Motyw długiej wędrówki, pełnej trudów i niebezpiecznych przygód, nieodłącznie kojarzy się z Odyseuszem, królem Itaki, który po zakończeniu wojny trojańskiej powracał do domu. O jego dziesięcioletniej tułaczce opowiadają mity, lecz najpiękniej przedstawił ją Homer w 24 księgach swojej epopei, zatytułow...

Bohater romantyczny w twórczości Adama Mickiewicza - postawy romantyczne u wszystkich autorów ulega³y transformacji; - romantyzm wykreowa³ now¹ postawê bohatera romantycznego, który posiada³ wielka indywidualnoœæ, bogat¹ psychikê, wszelkie uczucia (mi³oœæ, nienawiœæ, cierpienie, rozpacz) ulega³y drastycznemu zwielokrotni...

Wymiana walutowa, wymienialność walut POZYCJA WYMIANY WALUTOWEJ- służy do pomiaru ryzyka walutowego. Ze względu na dokonywanie przeliczenia wartości wszystkich kontraktów walutowych na ich równowartość w walucie krajowej ryzyko pozycji wymiany (ryzyko pozycji otwartej) często jest nazywane ryzykiem przeliczenia. Obserwacja zarówno pozycji globalnej jak i maksymalnej daje prawidłowy...

Portret kobiet w "Noce i dnie" oraz "Granicy" KOBIETY Z NOCY I DNIE ORAZ GRANIA \"Noce i dnie\" Marii Dąbrowskiej najpełniej ze wszystkich dzieł dwudziestolecia międzywojennego ukazują specyfikę kobiecej psychiki. Barbara jest najciekawszą postacią polskiej literatury początku dwudziestego wieku. Skomplikowana i skryta natura Barbary nie pozwalała jej być szczęśliwą. Wszystkie uczucia bo...

Opis postaci św. Piotra apostoła \"A Jezus wejrzawszy na Niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, Ty będziesz się nazywał Piotr\". Tymi słowami Jezus Chrystus wybiera dla jednego ze swych uczniów nowe imię. Wyznaczając tym samym rybaka z Kafarnaum na bezpośredniego kontynuatora Swego dzieła, skałę, na której staną fundamenty nowej społeczności. Kim był ów Szymon, nazwany przez...

Obraz Boga w literaturze renesansu i baroku Wizerunek najwyższego w obu tych epokach jest zupełnie odmienny. Moim zdaniem taki stan rzeczy wynika głównie z różnic panującej wtedy sytuacji politycznej . Barok będzie okresem sporów religijno-wyznaniowych , natomiast romantyzm zajmie się czymś zupełnie odmiennym. Mianowicie będzie to problem przetrwania i uwolnienia się z jarzma niewoli - wy...

Co to jest "trudny kredyt" ? Zjawisko „trudnych kredytów” i ich restrukturyzacja. Trudnym kredytem nazywamy kredyt, który nie jest obsługiwany w terminie. Jedną z metod zarządzania ryzykiem jest tworzenie rezerw cenowych odpowiednich dla równoważenia ryzyka. W tym celu bank dzieli portfel kredytowy na 4 klasy jakości: 1. kredyt normalne - obsługiwane w te...