Bohater romantyczny w twórczości Adama Mickiewicza- postawy romantyczne u wszystkich autorów ulega³y transformacji; - romantyzm wykreowa³ now¹ postawê bohatera romantycznego, który posiada³ wielka indywidualnoœæ, bogat¹ psychikê, wszelkie uczucia (mi³oœæ, nienawiœæ, cierpienie, rozpacz) ulega³y drastycznemu zwielokrotnieniu, co czêsto prowadzi³o do samobójczej œmierci (Werter Goethego, Giaur Byrona, czy pocz¹tkowe losy Kordiana S³owackiego); Gustaw jest przyk³adem takiej postawy w twórczoœci Mickiewicza; o równie¿ pope³nia samobójstwo w wyniku zawodu mi³osnego; jest to pocz¹tkowy etap rozwoju twórczoœci Mickiewicza; - sytuacja Polski wymusi³a kreacje romantyka-wyzwoliciela narodu; u Mickiewicza to odby³o siê przez przemianê Gustawa-kochanka w Konrada-bojownika w III cz. „Dziadów"; w pocz¹tkowej fazie, walka odbywa siê jedynie w rzeczywistoœci; bohaterem jest tu Konrad Wallenrod; pokazuje on jednak walkê nie wprost, gdy¿ ta nie ma ju¿ racji bytu, ale walkê przez podstêp (inne orê¿e zosta³o wytr¹cone przez przeciwnika z rêki); to z kolei objawia rozterki wewnêtrzne z tym zwi¹zane (niemoralnoœæ, ale niby uzasadniona, ale dla niego nie do koñca uzasadniona); - potem walka przechodzi w strefê emocjonaln¹ i polega na wadzeniu siê z Bogiem; bohater ten chce poœwiêciæ siê (nieskutecznie jednak) za naród; obydwa modele walki polegaj¹ na samotnemu przeciwstawieniu siê rzeczywistoœci i wierze w mo¿liwoœæ zwyciêstwa w ten sposób; jednak doœwiadczenia powstania listopadowego obali³y ten nieco szalony pomys³; - ca³kiem nowa postawa pojawia siê w „Panu Tadeuszu" i jest ni¹ Jacek Soplica; typowo romantyczna jest jego m³odoœæ: nieszczêœliwa mi³oœæ; rozczarowanie i morderstwo tego, który uniemo¿liwia³ œlub; jednak powoduje to oskar¿enie o wspó³pracê z Moskalami, co ostatecznie powoduje przedzierzgniêcie siê w zagorza³ego patriotê; wraca jako ksi¹dz Robak w celu przygotowania powstania na Litwie; w wyniku dalszych dzia³añ (zajazd przeciwników Sopliców, interwencja Moskali, organizacja akcji odwetowej przez Robaka) powoduj¹ przedœmiertn¹ (zas³oni³ swoim cia³em swego przed chwil¹ jeszcze wroga - Gerwazego) pe³n¹ rehabilitacjê i przebaczenie win; - z tragicznego kochanka powstaje samotny, poœwiêcaj¹cy siê za naród bojownik, a z niego powstaje organizator zbiorowej walki przeciw wrogom; ten ostatnie posiada pierwsze cechy pozytywistyczne;

Bohater romantyczny w twórczości Adama Mickiewicza

Materiały

Skutki ocieplenia, ekorozwój SKUTKI OCIEPLENIA 1. topnienie górskich lodowców i lądolodów; 2. w konsekwencji podniesienie się poziomu mórz i oceanów o około 70cm; 3. nastąpi zalanie nisko położonych obszarów, ujść rzek, które są z kolei obszarami rolniczymi; 4. nastąpią bardzo wyraźne zmiany klimatyczne, przesuną się strefy upraw poszczególnych roślin. EKOROZWÓJ ...

Słynne "koncerty" w "Panu Tadeuszu" Słynne „koncerty” Pan Tadeusz to również dowód niezwykłej wrażliwości słuchowej autora. Nie tylko obrazy, ale i dźwięki natury stanowią interesujący przykład zmysłowego, poetyckiego obrazowania. Przykładem mogą być odgłosy puszczy nocą, koncert dwu stawów, groźna „muzyka” burzy. Do bardzo znanych opisów z Pana Tad...

Jak i gdzie powstała komedia? Komedia powstała w starożytnej Grecji. Wyrosła z dwojakiego źródła: attyckiego - obrzędy dionizyjskie, w ramach których śpiewane były swawolne i satyryczne piosenki towarzyszące wesołym pochodom ku czci Dionizosa, doryckiego - mimy ludowe, improwizowane scenki rodzajowe lub mitologiczne. W V w. p.n.e. powstała komedia staroattycka mająca ch...

"Medaliony" jako arcydzieło Medaliony\" Zofii Nałkowskiej jako arcydzieło pisarskiej powściągliwości. Zofia Nałkowska po zakończeniu wojny brała udział w pracach Międzynarodowej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich. Efektem pracy autorki w tej komisji był zbiór ośmiu krótkich opowiadań o tematyce obozowej. Niezwykłość doświadczeń okupacyjnych, przerażające rozmiary du...

"Krzyżacy" - kompozycja utworu Kompozycja utworu Akcja została rozpięta pomiędzy oczekiwaniem na potomka pary królewskiej (lato 1399) i nieoczekiwaną śmiercią królowej Jadwigi a zwycięską bitwą z Zakonem. Takie rozwiązanie sprawiło, że pisarz nie mógł równomiernie ukazać tak dużego przedziału czasowego (stąd zarzuty, że jest to utwór pisany całostkami kompozycyjnymi wyr...

Awans społeczny - motyw w "Lalce" Motyw awansu społecznego w “Lalce” “Lalka”, o której Prus pisał, że chce “przedstawić dzieje naszych polskich idealistów na tle społecznego rozkładu”, jest wielką powieścią o awansie społecznym. Nigdy jej w Polsce nie było. A przecież to najbardziej typowy, klasyczny niemal wzór angielskiej i francuskiej m...

"W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę" Camus Jakże wspaniałą istotą jest człowiek, rozumie ,czuje, myśli. Niejednokrotnie jednak wielu z nas tak naprawdę zapomina o tym wielkim darze od Boga. Widzimy tylko to, co złe jest w zachowaniu u bliźnich, nie zwracając tak naprawdę uwagi na rzeczy, które zasługują na podziw. Wielu także pisarzy doby współczesnej w swoich utworach wskazywało i ...

Moralność w literaturze 21. Temat: Cała wielka literatura opowiada o moralności- twierdzi angielski pisarz Dawid H. Lawrence. Czy zgadzasz się z tym twierdzeniem? Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych np. w epoc...