Biblia i mitologia w "Mistrz i Małgorzata"Biblia i mitologia pozwoliły Michałowi Bułhakowowi w "Mistrzu i Małgorzacie" na rozszerzenie wymowy utworu oraz na podjęcie wielu różnych tematów. a) Walka dobra i zła w wymiarze etycznym i filozoficznym. Terenem-sceną, która najbardziej eksponuje dyskusję na temat dobra i zła jest bal u szatana -niejako arena, na której przewiają się niezliczone wcielenia i odmiany zła. Dobra reprezentują "nosiciele" miłości - Ha-Nocri i Małgorzata, zło jest rozkruszone wśród ludzi egzystujących w machinie totalitaryzmu. Szatan, który jest odwiecznym uosobieniem zła, tutaj jest raczej wykonawcą wyroków, czyni dobro. b) Motyw szatana. Ten stary motyw literacki odnaleźć można u Jana Kasprowicza, w Baroku, oraz w "Fauście" Johana Wolfganga Goethego. Szatan -Woland jest postacią imponującą, właściwie nie czyni zła, lecz się nim zajmuje. Szykanuje Woland postacie negatywne, fałszywe, obłudne - pomaga Małgorzacie. Jest więc nie tyle sprawcą zła, co "wiecznie zła prognąc, wieczne czyni dobro". c) Motyw Chrystusa. Michał Bułhakow wplata w wydarzenia lat trzydziestych retrospekcję z czasów Chrystusa, dokładnie przywołuje moment procesu i skazania Jeszui Ha -Nocri. Równie eksponowaną sylwetką jest Poncjusz Piłat -prokurator, który musi wydać wyrok. Pisarz zarysowuje ten epizod w sposób szczególnie ciekawy -wnika w głąb psychiki postaci, stwarza ich portrety inne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Nie tylko inna interpretacja skazania Chrystusa, lecz sam temat sprzeczny z wykładnią ideologiczną ZSRR zasługuje na uwagę. d) Reinterpretacja mitu Syzyfa. Syzyf sprzeniewierzył się Bogom, zaś Piłat i Mistrz sprzeniewierzyli się sobie samym. Ulegli zewnętrznym naciskom, lecz mieli też argumenty na swoje usprawiedliwienie, w sumie obaj zostaną oczyszczeni. - Jesteśmy świadkami przesłuchania, które prowadzi Poncjusz Piłat, obserwujemy odmienny niż tradycyjny portret Chrystusa jako filozofa, skromnego, wręcz nieświadomego swej siły, pokornego człowieka o dziecięcej naiwności i prostocie. Widzimy jak Piłat pragnie ocalić Ha-Nocri, który potrafi uśmierzyć mu ból głowy. Zamiar oczywiście skazany jest na niepowodzenie. Piłat, który ma prawo ułaskawić jednego ze zbrodniarzy ogłasza tłumowi zwolnienie Barabasza.

Biblia i mitologia w "Mistrz i Małgorzata"

Materiały

Pouczający charakter literatury oświecenia Temat: Dydaktyczny charakter literatury oświecenia. Oświecenie – przesiąknięta utylitaryzmem i zaangażowaniem ludzi w nauczanie niższych warstw społecznych epoka różni się wyraźnie od niedawno panującego baroku. Do głosu zaczyna dochodzić rozum i poznawanie świata . Panuje przekonanie , że wszystko można wyjaśnić w logiczny sposób . T...

Wielcy ludzie w poezji Norwida Wielcy ludzie w poezji Norwida Cyprian Kamil Norwid urodził się w 1821 roku. Znaczna czę¶ć jego twórczego życia przypadła na okres, gdy tworzyli już pisarze pozytywi¶ci. Historycy literatury zaliczaj± go jednak do romantyków. Jest on poet± w pełni oryginalnym, nie daj±cym się jednoznacznie sklasyfikować. Charakterysty...

Kryteria podziału kredytu Podziału kredytów można dokonać przy zastosowaniu różnych kryteriów, wśród których najważniejsze są: 1. okres kredytowania, 2. formy kredytu (metody udzielania), 3. przedmiot kredytu (cel), 4. sposoby zabezpieczenia spłaty kredytu, 5. waluta kredytu. Ad. 1 Charakterystyczną cechą kredytu jest jego zwrotność w określonym terminie, a term...

Co to jest symbolizm? Symbolizm - nazwa pojawiła się w tytule manifestu francuskich poetów, na łamach pisma \"Le Figaro\". Symbolizm cechowało przekonanie, że świat materialny jest jedynie zasłoną skrywającą niepoznawalny zmysłami byt idealny, wieczny, mistyczny. Głównym zadaniem poezji było przeniknięcie owego bytu. Literatura, starając się wyrazić \"stan duszy\", m...

Program polityczno-społeczny w "Powrocie posła" J. U. Niemcewicz proponuje: zniesienie liberum veto, zniesienie pańszczyzny (sugeruje idee wolności), nawiązać sojusze z sąsiednimi państwami, by Sejm był gotów do obrad w każdej chwili, rozdzielenie władzy na ustawodawczą i wykonawczą, konieczne zwiększenie ilości wojska, zniesienie wolnej elekcji, pogoń za dobrymi wzorcami innych państw, jedna...

Definicja rodziny, podział Rodzina Grupa prywatna. Typowa rodzina to grupa mała, przejściowa. Mogą wystąpić więzi: - małżeńskie - rodzicielskie - pokrewieństwa - powinowactwa (małżeństwa krewnych) - adopcji Małżeństwa mogą występować w formie monogamicznej lub poligamicznej (poligamia to jeden mężczyzna i wiele kobiet, a poliandria to jedna kobieta i wielu mężcz...

Wierność i zdrada w "Echa leśne" i "Wierna rzeka" TEMAT: Wierność i zdrada w twórczości S. Żeromskiego. „Echa leśne”. Występuje dwóch równorzędnych bohaterów. Postać pozytywna Jan Rozłucki oraz bohater negatywny gen. Rozłucki, stryj Jana. Została zastosowana retrospekcja, gdyż gen. po latach opowiada o Janie. Gen. Rozłudzki to zrusyfikowany Polak, który był pułkownikiem w wojsku...

Analiza "jak dobrze" Tadeusza Różewicza Jak dobrze Wiersz z tomu Czerwona rękawiczka (1948) jest poetycką refleksją o wojnie i rzeczywistości powojennej. Podmiot liryczny wypowiada się na przemian w czasie teraźniejszym i przeszłym, wspominając miniony okres jako nieprzychylny człowiekowi, uczuciom, zwyczajnym małym radościom. Liryk składa się z trzech strof pisanych wiersze...