Benchmarking - wyjaśnienieBenchmarking Metoda porównań własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich doskonalenie poprzez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczeń.; jest działaniem systematycznym, procesem porównywania swoich produktów, metod i procesów z ich odpowiednikami w firmach lepiej zarządzanych; proces ciągłego uczenia się. „lepiej uczyć się na cudzych sukcesach niż na własnych błędach”; w ramach Benchmarking można stosować wywiad gospodarczy (nie mylić ze szpiegostwem przemysłowym). Przedmiot Benchmarking – praktycznie każdy aspekt funkcjonowania firmy: 1. organizacja funkcjonowania firmy 2. procesy produkcyjne 3. sposoby projektowania 4. właściwości produktów 5. inne aspekty np. marketing Typy Benchmarking: 1. wewnętrzny 2. konkurencyjny – zewnętrzny 3. funkcjonalny 4. ogólny Benchmarking wewnętrzny – dotyczy przedsiębiorstw wielozakładowych; jedne zakłady korzystają z doświadczeń innych. Benchmarking konkurencyjny – porównanie z firmami konkurencyjnymi Benchmarking funkcjonalny – dotyczy analiz porównania funkcji; zwykle ten typ Benchmarking ma charakter pozabranżowy. Najczęściej przedmiotami Benchmarking są: procesy przetwarzania danych (banki); techniczna obsługa klienta (firmy serwisowe). Etapy i metody Benchmarking;  wybór przedmiot Benchmarking  wybór przedsiębiorstw do porównywania Faza przygotowawcza  wybór metod zbierania danych  określenie odchyleń w stosunku do wzorców  określenie przyczyn tych odchyleń faz analizy  określenie poziomów przyszłych wyników  wprowadzenie udoskonaleń  kontrola rezultatów Faz wdrożenia Źródła informacji o procesach realizowanych w innych przedsiębiorstwach:  Bezpośrednie: - własna baza danych - raporty wewnętrzne - publikacje wewnętrzne - prace badawczo rozwojowe - ogłoszenia prasowe - prospekty reklamowe - salony wystawowe - kontakty osobiste - biografie wybitnych menadżerów - dystrybutorzy sprzętu  Pośrednie - stowarzyszenia zawodowe - czasopisma profesjonalne - wyższe uczelnie - instytuty naukowo badawcze - badania opinii klientów - seminaria szkoleniowe - materiały z konferencji - izby przemysłowo-handlowe Zalet Benchmarking: • poprawa innowacyjności przez podpatrywanie, zmniejszanie kosztów • zwiększanie konkurencyjności • precyzyjne formułowanie celów • jest podstawą organizacji uczącej się Wady Benchmarking: • koszt dostępu do informacji, trudności w zdobywaniu informacji • żmudne i czasochłonne analizy • błędny wybór Benchmarka

Benchmarking - wyjaśnienie

Materiały

Temat wojny w polskich wierszach Temat wojny i różne jego ujęcia w wierszach polskich poetów Czesław Miłosz \"Campo di Fiori\" Piosenka o końcu świata - czytelnik obserwuje pogodzenie się podmiotu lirycznego z faktem, że oto koniec świata \"staje się już\", mimo że w wierszu pojawiają się sielankowe niemal obrazy. Oczekiwany kataklizm nie nadchodzi, oto kobiety spacerują ...

Skutki ciągłego stresu a) stres długotrwały – jeżeli człowiek znajduje się przez dłuższy czas w stanie napięcia emocjonalnego lub też sytuacji stresowej określonego rodzaju pojawiają się co pewien czas następstwa: - pozytywna adaptacja do stresorów - niekorzystny wpływ na społeczne i psychologiczne funkcjonowanie jednostki, prowadzące do pojawienia się rozmait...

Dystrybucja - pojęcie DYSTRYBUCJA Obejmuje wszystkie decyzje i czynności związane z dostarczeniem wytworzonych produktów finalnemu nabywcy (konsumentowi, użytkownikowi). Jej zadaniem jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiający nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych dla nich warunkach, odpowiadającym im miejscu i czasie oraz po możliwej do z...

Twórczość Adama Mickiewicza w życiu narodu polskiego Twórczość Adama Mickiewicza “chlebem powszednim” dla narodu. Twórczość Adama Mickiewicza w życiu narodu polskiego. W klasie ósmej na lekcji języka polskiego poznałem utwór współczesnego poety Tadeusza Różewicza “Chleb”. Chlebem, “który żywi i zachwyca” Różewicz nazywa poezję Mickiewicza. – Uważam, ...

Szarzyński o człowieku w swoich utworach - Szarzyński tworzył w materiale klasycznym - sonecie. Zachowało się niewiele jego liryki, ale to co możemy teraz czytać zajmuje się między innymi właśnie filozoficzną analizą człowieka. \"O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem\" - dla nas najważniejszy sonet. Ukazuje sytuację człowieka w świecie; dominującym motywem jest ...

Motyw cierpienia w Biblii i Mitologii Motyw cierpienia w Biblii i w Mitologii. Zarówno w Biblii, jak i w Mitologii Parandowskiego motyw cierpienia przewija się często. W Biblii cierpienie ma charakter religijny. Wiąże się z biblijna historią zbawienia. Jest czasem próby i udoskonalania duchowego. Jest to cierpienie najczęściej niezawinione. W słynnej Księdze Hioba, u...

Narodziny "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego Narodziny Przedwiośnia W takiej atmosferze obaw, niepokojów i rozczarowań rodził się pomysł napisania powieści, której zasadniczym celem było zobrazowanie problemów Polski w pierwszych latach niepodległości. Jednocześnie pisarz pragnął odnaleźć odpowiedź na palące pytania: jaki ma być kształt ustrojowy tego państwa, by zapewniał sprawiedli...

Tematyka polskiej poezji świeckiej 1. POLSKA POEZJA ŚWIECKA • pojawia się szereg utworów nie mających charakteru religijnego, utwory te spełniały funkcję dydaktyczną i pouczającą 1. Tematyka • obyczajowa “O zachowaniu się przy stole” Podmiot liryczny wskazuje dobre zasady zachowania się przy stole  funkcja wychowawcza i dydaktyczna. Utwór r...