Benchmarking - wyjaśnienieBenchmarking Metoda porównań własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich doskonalenie poprzez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczeń.; jest działaniem systematycznym, procesem porównywania swoich produktów, metod i procesów z ich odpowiednikami w firmach lepiej zarządzanych; proces ciągłego uczenia się. „lepiej uczyć się na cudzych sukcesach niż na własnych błędach”; w ramach Benchmarking można stosować wywiad gospodarczy (nie mylić ze szpiegostwem przemysłowym). Przedmiot Benchmarking – praktycznie każdy aspekt funkcjonowania firmy: 1. organizacja funkcjonowania firmy 2. procesy produkcyjne 3. sposoby projektowania 4. właściwości produktów 5. inne aspekty np. marketing Typy Benchmarking: 1. wewnętrzny 2. konkurencyjny – zewnętrzny 3. funkcjonalny 4. ogólny Benchmarking wewnętrzny – dotyczy przedsiębiorstw wielozakładowych; jedne zakłady korzystają z doświadczeń innych. Benchmarking konkurencyjny – porównanie z firmami konkurencyjnymi Benchmarking funkcjonalny – dotyczy analiz porównania funkcji; zwykle ten typ Benchmarking ma charakter pozabranżowy. Najczęściej przedmiotami Benchmarking są: procesy przetwarzania danych (banki); techniczna obsługa klienta (firmy serwisowe). Etapy i metody Benchmarking;  wybór przedmiot Benchmarking  wybór przedsiębiorstw do porównywania Faza przygotowawcza  wybór metod zbierania danych  określenie odchyleń w stosunku do wzorców  określenie przyczyn tych odchyleń faz analizy  określenie poziomów przyszłych wyników  wprowadzenie udoskonaleń  kontrola rezultatów Faz wdrożenia Źródła informacji o procesach realizowanych w innych przedsiębiorstwach:  Bezpośrednie: - własna baza danych - raporty wewnętrzne - publikacje wewnętrzne - prace badawczo rozwojowe - ogłoszenia prasowe - prospekty reklamowe - salony wystawowe - kontakty osobiste - biografie wybitnych menadżerów - dystrybutorzy sprzętu  Pośrednie - stowarzyszenia zawodowe - czasopisma profesjonalne - wyższe uczelnie - instytuty naukowo badawcze - badania opinii klientów - seminaria szkoleniowe - materiały z konferencji - izby przemysłowo-handlowe Zalet Benchmarking: • poprawa innowacyjności przez podpatrywanie, zmniejszanie kosztów • zwiększanie konkurencyjności • precyzyjne formułowanie celów • jest podstawą organizacji uczącej się Wady Benchmarking: • koszt dostępu do informacji, trudności w zdobywaniu informacji • żmudne i czasochłonne analizy • błędny wybór Benchmarka

Benchmarking - wyjaśnienie

Materiały

Określenia moralność i etyka Używanie określeń: \"moral¬ność\", \"problematyka moralna\", \"rzeczywistość moralna\", \"konflikt moralny\", \"war¬tości i zasady moralne\", \"kodeks moralny\" oraz \"etyka\", \"problematyka etyczna\", \"refleksja etyczna\", „poziom etyczny\", \"kodeks etyczny\" itp. - wywołuje wiele nie¬jasności i wymaga ustalenia znaczeń,...

"Błądzić jest rzeczą ludzką" Seneka Człowiek, istota nieprzeciętna, małość i wielkość jednocześnie, jawi się bardzo często jako coś niezwykłego. To on zdolny do budowania szczytnych celów, formowania ambitnych idei, zdolny jest do całkowitego poświęcenia bez względu na skutki. Bardzo często jego aktywne działanie obwarowane zostaje wieloma przeszkodami. Na zwykłych ścieżkach ży...

Marzenia i rozgoryczenie w powieści Żeromskiego "Przedwiośnie" Marzenia i rozgoryczenie Żeromskiego dotyczą sytuacji poltycznej i ekonomicznej Polski. Po I wojnie światowej Polska zyskała niepodległość po 123 latach niewoli, ale cóż to za niepodległość skoro w państwie nadal panuje głód, nędza i powszechny bałagan. Autor w trzech częściach powieści: \"Szklane domy\", \"Nawłoć\" i \"Wiatr od wschodu\" prz...

Arianie i Antytrynitarze Bracia polscy (arianie, antytrynitarze) Najbardziej radykalne i postępowe polskie skrzydło reformacji, zapisali w dziejach naszego kraju chlubną kartę. Ojczyzna odpłaciła im czarną niewdzięcznością i krzywdą wygnania (na mocy uchwały sejmowej z 1658 r. nakazującej zmianę wyznania bądź uchodźstwo z kraju). Bracia Polscy ukonstytuowali się w la...

Umiejętności i role kierownicze Umiejętności i role kierownicze. Robert Katz - umiejętności kierowników: 1. Techniczne - zdolność posługiwania się narzędziami, metodami i technologią w określonej specjalności. Wymagane szczególnie wobec niższego dozoru. 2. Społeczne - zdolność współpracowania z innymi ludźmi, rozumienie i motywowanie poszczególnych ludzi, jak i grup. Jedna...

Pozytywizm w Polsce TEMAT: Pozytywizm na ziemiach polskich. W II połowie XIX wieku Polska znajduje się pod zaborami. Królestwo Polskie (Królestwo Kongresowe). W zaborze rosyjskim 1864 uwłaszczenie chłopów; 1850 - zniesiona granica celna między Królestwem a Rosją, znaczny rozwój przemysłu, jednocześnie rusyfikacja; 1862 - powstała w W-wie Szkoła Główna przemian...

Autor i postacie w "Kamieniach na szaniec" Kamienie na szaniec Autor Aleksander Kamiński - urodził się 28 stycznia 1903 roku. Wychowawca społecz-nik, pracownik nauki, pisarz, działacz harcerski od 1922 roku. Od pierwszych dni okupacji związany z konspiracją, jeden ze współorganizatorów Szarych szeregów, twórca i komendant Organizacji Małego Sabotażu ,,Wawer”. W latach 1940 - ...

"Powrót posła" jako komedia polityczna Julian Ursyn Niemcewicz (1758-1841) ur. się w Skokach pod Brześciem Litewskim. Od roku 1770 uczył się w Szkole Rycerskiej. W 1777r Julian kończy szkołę i zostaje adiutantem K. Czartoryskiego. Funkcję tę pełnił przez 6 lat. Dużo przebywał za granicą. Po powrocie od 6 października 1788r zasiadał na ławach Sejmu (także Wielkiego). \"Powrót posła\" ...