Bajka - gatunekbajka: jest podstawowym gatunkiem literatury dydaktycznej; znana ju¿ w staro¿ytnoœci (Ezop); jest utworem z pogranicza epiki i liryki (wierszowana, ale zwykle zawiera narracjê); cechuje siê alegorycznoœci¹ (motyw o domyœlnych, ukrytych cechach), widaæ to na przyk³adzie bajek Krasickiego: bohaterami s¹ zwykle zwierzêta, o sta³ych i oczywistych cechach; s¹ dwa rodzaje bajek: epigramatyczna (charakteryzuj¹ca siê drastycznie skrócon¹ form¹, oszczêdnoœci¹ s³owa i dobitnoœci¹ przekazanych prawd, do minimum ograniczone s¹ opisy i prezentacje postaci (zwierzêta), absolutna koncentracja na zdarzeniu i konkluzji; specjalizowa³ siê Krasicki, osi¹gaj¹c wrêcz mistrzostwo) i narracyjna (zwykle du¿o d³u¿sza, bardziej artystyczna, opisowa, ale równie¿ koncentruj¹ca siê na zdarzeniu; wszystkie jako bohaterów posiadaj¹ zwierzêta, które jako ¿e maj¹ jasno okreœlone, niezmienne cechy charakteru, idealnie nadaj¹ siê do dydaktyki; czêsto pojawiaj¹ siê elementy humorystyczne); wa¿nymi cechami s¹: zwiêz³oœæ, prostota, równie¿ jêzyka, zawiera ³atwe do zapamiêtanie przes³anie, przedstawione wprost w morale, albo ukryte w treœci; bajka jest gatunkiem realistycznym, bez fantastyki i rzeczy nadprzyrodzonych; zawieraj¹ treœci uniwersalne, aktualne przez stulecia i zwykle dotycz¹ce spraw miêdzyludzkich - s¹ oparte na ogólnej filozofii oœwieceniowej, a wiêc tak¿e na idea³ach oœwieceniowej Polski n bajki opieraj¹ siê jednak g³ownie na niekonstruktywnej krytyce zachowañ, obyczajów, prawd - oczywiœcie najwa¿niejszym celem by³a dydaktyka, a nie efekt artystyczny, chocia¿ ten nie pozostawia³ wiele do ¿yczenia; bajki prezentowa³y pewne prawdy o ¿yciu („Malarze"), nie koniecznie pozytywne; zasady rz¹dz¹ce ¿yciem, krytykuj¹ pewne zachowania i postawy

Bajka - gatunek

Materiały

Streszczenie "Skąpca" Moliera OSOBY Harpagon - ojciec Kleanta i Elizy, zalotnik Marianny; człowiek chorobliwie skąpy, bezustannie trzęsący się o swój majątek, zarzucający wszystkim dokoła rozrzutność i celowe marnowanie jego pieniędzy. Z chciwości nie cofa się nawet przed lichwą; Kleant - syn Harpagona, zalotnik Marianny; Eliza - córka Harpagona; Walery - syn Anz...

Obrona młodości w Odzie Mickiewicza Apologia młodości w \"Odzie do młodości\" Adama Mickiewicza. Okoliczności powstania: W roku 1815 Adam Mickiewicz rozpoczyna studia na Uniwersytecie Wileńskim. W 1817 roku Mickiewicz wraz z kilkoma przyjaciółmi ( Tomaszem Zanem, Józefem Jeżewskim, Franciszkiem Malewskim i Onufrym Pietraszkiewiczem ) zakładają Towarzystwo Filomatów (miło...

Wielkość i tragizm powstań narodowych w literaturze polskiej Powstania – zrywy niepodległościowe Polaków są niezmiernie istotnym tematem naszej literatury. Nie można się temu dziwić, ponieważ zabory, okupacja – tragiczne dzieje narodu – zaowocowały takim właśnie biegiem wypadków, a wydarzenia takie, jak powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, warszawskie musiały znaleźć odbic...

Problemy społeczno-polityczne państwa w "Przedwiośniu" Sytuacja w Polsce z obrazu Żeromskiego jest tragiczna: nędza, bezrobocie, nieludzkie warunki bytowania rzeszy robotników i chłopów nie pasują do szumnych zapowiedzi poprawy bytu Polaków po odzyskaniu niepodległości. Przede wszystkim pisarz przestrzega przed rewolucją, je utopijną propagandą i złudnymi wizjami przyszłości. Tragiczny obraz Baku...

Marketing MIX - wyjaśnienie Marketing MIX - marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek Jednostka gospodarcza aby zrealizować swoje cele oddziałuje na rynek głównie przez zastosowanie określonej kompozycji narzędzi marketingowych (marketing - mix). Obejmują one: • produkt i jego bezpośrednie wyposażenie, • cenę produktu i warunki transakcji, • ...

"Boska komedia" Dante Alighieri DANTE ALIGHIERI (1265-1321) “Boska komedia” Obszerny poemat w stu pieśniach i podzielony na trzy części (Piekło, Czyściec, Raj). Dante podróżuje, a jego przewodnikiem jest Wergiliusz, potem przez raj prowadzi go Beatrycze czyli ziemska, doskonała kobieta uosabiająca piękno, dobroć, miłość, doskonała kobieta. Miłość do niej zbli...

Zwierzęta w Ameryce Płd Świat zwierzęcy Pod względem zoogeograficznym Ameryka Południowa i Ameryka Środkowa tworzą krainę neotropikalną. Fauna niezwykle bogata, zróżnicowana i swoista. Występują tu 32 rodziny ssaków (nie licząc nietoperzy), w tym aż 16 endemicznych (najwięcej ze wszystkich kontynentów): 2 rodziny małp szerokonosych — płaksowate (czepiaki, kapuc...

Analiza "Ars poetica?" Czesława Miłosza Ars poetica? (z tomu Miasto bez imienia 1969) Utwór ten można odczytywać jako wiersz programowy poety, taki kierunek interpretacji wyznacza bowiem sam tytuł, stanowiący aluzję do starożytnych rozpraw o poezji – Arystotelesa i Horacego. Utrwa¬lony w tradycji tytuł Miłosz opatruje jednak znakiem zapytania – jak gdyby kwestio...