Badania statystyczne - dobór próbyProcedury dobru próby W badaniach statystycznych w praktyce posługujemy się próbą . Próba mała gdy , gdy n>30 to mamy do czynienia z próbą dużą . Od próby wymaga się , aby była reprezentatywna. Na reprezentatywność próby mają wpływ dwa czynniki : 1. Sposób doboru próby 2. Liczebność próby Wyróżnia się dwie procedury doboru próby : 1. Dobór celowy ( sprowadza się do tego , że o wyborze jednostek decyduje badacz, opierając się na merytorycznej znajomości problematyki badawczej, próba ta nie podlega prawu wielkich liczb ) 2. Dobór losowy ( zgodny jest z zasadami doboru według metody reprezentacyjnej, umożliwia zastosowanie metod statystyki matematycznej do wnioskowania, próba ma charakter losowy, gdy każda jednostka populacji z jednakowym prawdopodobieństwem różnym od zera może się w niej znaleźć. Wyodrębniona próba podlega działaniu prawa wielkich liczb, co oznacza że wraz ze wzrostem liczebności próby losowej (n) rośnie stopień jej reprezentatywności ) Przed pobraniem próby ważne jest określenie jednostki losowania Indywidualna jednostka losowania pokrywa się z jednostką badania, a zespołową jednostką losowania , gdy nie pokrywa się z jednostką badania ( np. losuje się mieszkania a bada się ich osoby w nich zameldowane ). Losowanie próby określa się jako operat losowania , przez który rozumie się wykaz jednostek uwzględnionych przy losowaniu z możliwością ich identyfikacji Na przykład , takim operatem losowania dla populacji mieszkańców Rzeszowa jest spis ( ponumerowany) wszystkich mieszkańców tego miasta. Sposób postępowania przy doborze próby losowej określa się mianem schematu losowania. Podstawowe schematy losowania to: 1. losowanie indywidualne 2. losowanie nieograniczone ze zwracaniem ( zwane inaczej niezależnym lub zwrotnym ) 3. losowanie nieograniczone bez zwracania ( inaczej określane jako zależne ) 4. losowanie warstwowe 5. losowanie systematyczne 6. losowanie grupowe

Badania statystyczne - dobór próby

Materiały

Analiza "Niektórzy lubią poezję" Wisławy Szymborskiej Niektórzy lubią poezję Wiersz zamieszczony w tomie Koniec i początek z 1993 r. już w ty¬tule ujawnia powszechnie znaną prawdę – poezja jest obiektem zainte¬resowania niewielu ludzi. Tylko niektórzy, nie wszyscy, mniejszość lu¬bi poezję. Wśród nich jest spora grupa takich, którzy deklarują swoją sympatię dla tej dziedzi...

Rodzina jako grupa społeczna Rodzina jako główna grupa społeczna Rodzina to grupa społeczna połączona więzami krwi, pokrewieństwa bądź adopcji Typy rodzin w historii: 1. rodzina patryjarchalna: - uprzywilejowana sytuacja mężczyzny, - wyłączna jego odpowiedzialność za byt i standard życia rodziny, - wyłączne prawo do podejmowania strategicznych decyzji - podział zad...

Problem wyzysku bezrolnych chłopów w "Zmierzchu" Problem wyzysku bezrolnych chłopów w Zmierzchu Pod względem tematycznym Zmierzch jest utworem podobnym do Zapomnienia. Ukazuje skrajnie złą sytuację materialną chłopów po uwłaszczeniu. Bezrolni komornicy byli zmuszeni podejmować każdą pracę, nawet za najbardziej skromne wynagrodzenie, ponieważ była to ich jedyna szansa na przetrwanie. Robo...

"Mistrz i Małgorzata" jako dzieło uniwersalne Mistrz i Małgorzata – dzieło uniwersalne Podsumowując uwagi o najwybitniejszym dziele Bułhakowa, zastanówmy się jeszcze raz nad jego ponadczasową wymową. Wspominaliśmy już o uniwersalizujących zabiegach łączenia różnych planów, kojarzenia przestrzeni i czasu poprzez sposób ich przedstawienia, o parabolicznej, uogólnionej strukturze d...

Problematyka utworu "Lalka" “Lalka” Problematyka utworu Tematem “Lalki” jest klęska dwóch ideologii: pozytywizmu i romantyzmu, ukazane na tle przemian dziejowych: wygasania walk narodowowyzwoleńczych i rodzenia się kapitalizmu. Uwaga autora koncentruje się wokół zagadnień politycznych, społeczno-ekonomicznych i kulturalnych. Im też podporządko...

Rozwój geografii, rozmieszczenie ludności Kierunki rozwoju geografii: - regionalny – wydzielenie jednostek terytorialnych o jednorodnym charakterze i zwartych przestrzennie, - ekologiczny – badanie wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa, - przestrzenny – przestrzenne struktury i procesy oraz ich współzależności. Geografia – nau...

Renesans i barok - optymizm i niepokój Renesans to optymizm i proporcje, barok to niepokój i nadmiar. \" Serce roście patrząc na te czasy ! \" – ta głośna formuła poetycka rozpoczynająca pieśń drugą z \"Ksiąg pierwszych\" Pieśni Jana Kochanowskiego uważana jest za manifestację renesansowego optymizmu. Odnosi się ona do przyrody, radość jaką wywołują zmiany i nadzieje, jakie...

Cechy epopei na podstawie "Iliady" i "Odyseji" - epos jest praktycznie pierwszym gatunkiem, jaki się pojawia w Grecji w starożytności powstały dwa wielkie eposy Homera, zwane również epopejami: \"Iliada\" i powiązana z nią \"Odyseja\"; pierwsza opisuje historię wojny Trojańskiej, do niedawna uważanej za całkiem mityczną sprawę, a teraz już, po odkryciach Schliemana, patrzy się na to nieco in...