Badania statystyczne - dobór próbyProcedury dobru próby W badaniach statystycznych w praktyce posługujemy się próbą . Próba mała gdy , gdy n>30 to mamy do czynienia z próbą dużą . Od próby wymaga się , aby była reprezentatywna. Na reprezentatywność próby mają wpływ dwa czynniki : 1. Sposób doboru próby 2. Liczebność próby Wyróżnia się dwie procedury doboru próby : 1. Dobór celowy ( sprowadza się do tego , że o wyborze jednostek decyduje badacz, opierając się na merytorycznej znajomości problematyki badawczej, próba ta nie podlega prawu wielkich liczb ) 2. Dobór losowy ( zgodny jest z zasadami doboru według metody reprezentacyjnej, umożliwia zastosowanie metod statystyki matematycznej do wnioskowania, próba ma charakter losowy, gdy każda jednostka populacji z jednakowym prawdopodobieństwem różnym od zera może się w niej znaleźć. Wyodrębniona próba podlega działaniu prawa wielkich liczb, co oznacza że wraz ze wzrostem liczebności próby losowej (n) rośnie stopień jej reprezentatywności ) Przed pobraniem próby ważne jest określenie jednostki losowania Indywidualna jednostka losowania pokrywa się z jednostką badania, a zespołową jednostką losowania , gdy nie pokrywa się z jednostką badania ( np. losuje się mieszkania a bada się ich osoby w nich zameldowane ). Losowanie próby określa się jako operat losowania , przez który rozumie się wykaz jednostek uwzględnionych przy losowaniu z możliwością ich identyfikacji Na przykład , takim operatem losowania dla populacji mieszkańców Rzeszowa jest spis ( ponumerowany) wszystkich mieszkańców tego miasta. Sposób postępowania przy doborze próby losowej określa się mianem schematu losowania. Podstawowe schematy losowania to: 1. losowanie indywidualne 2. losowanie nieograniczone ze zwracaniem ( zwane inaczej niezależnym lub zwrotnym ) 3. losowanie nieograniczone bez zwracania ( inaczej określane jako zależne ) 4. losowanie warstwowe 5. losowanie systematyczne 6. losowanie grupowe

Badania statystyczne - dobór próby

Materiały

Panaceum - pojęcie Panaceum jest tzw sytuacyjny styl kierowania. Jest to styl, który modyfikuje się w trakcie realizacji stosownie do warunków, ludzi ) sytuacji ekonomicznej, a nawet cech podwładnych. Proces decyzyjny jest wypadkową sytuacji (dziś tak, jutro inaczej). Jest to bardzo trudne, wymaga olbrzymich predyspozycji ze strony kierownika. Wymaga się od niego...

Co to jest ironia tragiczna? Ironia tragiczna - tzw. “nieszczęśliwe zbłądzenie”, sytuacja, w której bohater nieświadomie popełniał zbrodnię lub czyn niegodny. Fatum (przeznaczenie, los) - starożytni Grecy byli przekonani, że los każdego człowieka jest z góry określony, a on sam nie ma żadnego wpływu na bieg wypadków. Nad ich biegiem czuwają bowiem Mojry - bogin...

Główne prądy filozoficzne starożytności Główne prądy, szkoły filozoficzne i filozofowie starożytności. Filozofia - znaczy dosłownie \"miłość mądrości\". Pierwotnie w Grecji filozofia tak właśnie była rozumiana - jako mądrość w ogóle, wiedza, wykształcenie. Pierwsi filozofowie byli najczęściej nauczycielami. Główne prądy filozoficzne starożytności. Cynizm - szkoła filozoficzna (V/...

"Dziady" - okoliczności powstania Okoliczności powstania Dziadów Dziady to tytuł cyklu dramatycznego, na który składają się części zwane Dziadami kowieńsko-wileńskimi (II i IV) oraz drezdeńskimi (III). Określenia te wskazują miejsce powstania poszczególnych tekstów. II i IV część powstały w Kownie i Wilnie w latach 1820-1823 (pierwodruk w t. 2. Poezji, Wilno 1823). W t...

Hugo Kołątaj - reformy Hugo Kołłątaj: ksiądz, wybitny pisarz polityczny. Początki jego twórczości literackiej wiążą się z działalnością Komisji Edukacji Narodowej, na której polecenie podjął się m. in. reformy Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie Sejmu Czteroletniego należał Kołłątaj do najbardziej aktywnych przedstawicieli stronnictwa patriotycznego. Wokół niego ...

Cechy powieści młodopolskiej Powieść kontynuowała nurt realistyczny i czerpała inspiracje z naturalizmu i impresjonizmu. Element naturalistyczny stanowi pesymistyczna wizja determinizmu - bohater podporządko-wany jest instynktom (miłości, agresji, strachu, nienawiści), a jego wolę więzi rytm biologicz-ny. Człowieka cechuje walka o byt, w której wygrywa jednostka bezwzglę...

Świat zwierzęcy Afryki Świat zwierzęcy Obszar Afryki na pd. od Sahary należy pod względem zoogeogr. do krainy etiopskiej, na pn. od Sahary — do obszaru śródziemnomor. krainy palearktycznej (Palearktyka). Swoiste piętno nadaje faunie Afryki pierwsza z tych krain; cechuje ją najbardziej urozmaicona fauna kręgowców ze wszystkich krain i obfitość rodzin endemiczny...

Szczegółowa interpretacja i analiza wiersza "Deszcz jesienny" \"Deszcz jesienny\". Wiersz nietypowo rozpoczyna się od refrenu, który powtarza się ponadto po każdej z trzech zwrotek. Refren jest tak skonstruowany od strony artystycznej by maksymalnie wywołać wrażenie monotonii i przygnębienia. Służą temu głównie wrażenia słuchowe: deszcz dzwoni, pluszcze, tłucze o szyby, jęczy, płacze (onomatopeja). Celowo...