Analiza wierszy TetmajeraKazimierz Przerwa- Tetmajer - piewca uczuć schyłkowych Kazimierz Przerwa- Tetmajer to jeden z najwybitniejszych poetów okresu modernizmu. Pisał wiele utworów o tematyce miłosnej, filozoficznej. Do jego utworów filozoficznych należą między innymi : “ Hymn do Nirwany ‘’ , “ Koniec wieku XIX ‘’. Pierwszy z tych wierszy “ Hymn do Nirwany” jest wzorowany na litanii. Każdy z wersów tego utworu jest zakończony słowem Nirwano. Autor ukazuje w nim ból i bezsens życia ludzkiego, narażonego na cierpienie i rozpacz. Przedstawiona jest tu niechęć do otaczającego świata i ludzi. Poeta mówi o ludziach że są podli i źli : “ Oto mi ludzka podłość kałem w źrenice bryzga, Nirwano ! Oto się w złości ludzkiej błocie ma stopa ślizga, Nirwano ! “ Utwór ten ma charakter błagalny. Uczucie zła i podłości są tak silne, że autor błaga Nirwanę aby zabrała go w stan nicości i nieświadomości : “ Żem żył, niech nie pamiętam, ani wiem, że żyć muszę, Nirwano ! Według Tetmajera jedyną drogą do ucieczki jest właśnie stan Nirwany, która według filozofii Dalekiego Wschodu jest stanem, w którym uczucia są nieważne, jest ona stanem nie świadomości, do którego dąży poeta. Kolejnym utworem o tematyce filozoficznej jest “ Koniec wieku XIX ‘’ Utwór ten jest typowym opisem nastrojów schyłkowych wieku XIX. Jest on przedstawiony w formie rozmowy lub raczej przemowy podmiotu lirycznego do człowieka końca wieku. Poeta wymienia różne rodzaje postaw i zachowań człowieka poprzedniego wieku. Chce przez to ukazać, że mają one jedynie na celu pomóc rzyć w świecie zła i nie zmieniają negatywnego nastawienia autora do rzeczywistości. W wierszu tym ukazany jest negatywny stosunek podmiotu lirycznego do religii, która nie przynosi oczekiwanej ulgi w świecie zła : “ ... żadna z dawnych wiar już nie wystarcza ‘’ W zamyśle autora nie chodziło wyłącznie o religię, również o wszelkie poglądy filozoficzne, oznacza to, że dla Tetmajera straciła sens również nauka. W utworach Kazimierza Przerwy- Tetmajera widzimy jakie uczucia panowały u schyłku wieku XIX. Tetmajer podobnie jak poeci wszystkich epok odzwierciedlał w swych utworach to co widział w około siebie i uczucia swoje i ludzi go otaczających. Według mnie można uznać tego poetę z piewcę uczuć schyłkowych, gdyż był człowiekiem, który żył i tworzył w tym okresie, co oznacza, że rozumiał i wiedział co czują ludzie żyjący obok niego. W utworach Tetmajera widać duży wpływ filozofii Artura Shopenhałera, który był jednym z największych filozofów tego okresu. Może nie wszyscy byli zwolennikami jago filozofii, jednakże była to duża część społeczeństwa. Wynika z tego, że skoro Tetmajer był zwolennikiem Shopenhauera i okazywał to w swojej poezji, to wielu ludzi podzielało również poglądy i uczucia tego poety. Można zatem uznać Kazimierza Przerwę- Tetmajera piewcą uczuć schyłkowych wieku XIX.

Analiza wierszy Tetmajera

Materiały

Technika drzwiami w twarz i stopy w drzwi Technika drzwiami-w-twarz to technika skłaniająca ludzi do ulegania prośbie, polegająca na tym, że ludzie najpierw są konfrontowani z wygórowaną prośbą, a następnie z mniejszą, bardziej rozsądną prośbą, co do której się sądzi, że zostanie zaakceptowana. Technika stopy-w-drzwi to technika skłaniająca do ulegania prośbie, a polegająca na konfron...

Patriotyczne utwory w renesansie Dla twórców epoki renesansu ojczyzna była sprawą bardzo ważną i wszyscy światli humaniści zabierali głos w jej sprawie. To właśnie oni najlepiej i najwyraźniej dostrzegali wszelkie zagrożenia, godzące w jej przyszłe losy. Jednym z twórców, dla którego ojczyzna była sprawą bardzo istotną, był Jan Kochanowski. Swój stosunek do ojczyzny wyrażał ...

"W Weronie" Cypriana Norwida W Weronie Wiersz Norwida W Weronie należy do najbardziej znanych liryków. Omawiany na lekcjach w szkole podstawowej i średniej sta¬lowi przykład a1uzji 1iterackiej do słynnej tragedii W. Szekspira Romeo i Julia. Zachowały się cztery różne autografy tego stworu. Jako ostateczną przyjmuje się wersję powstałą przed 1862 r., umieszczoną w...

Cechy poematy dygresyjnego Pierwowzór poematu dygresyjnego stworzył Byron w \"Don Juanie\", ale na powstanie tego gatunku wpłynęła też twórczość Laurence\'a Sterne\'a autora \"Podróży sentymentalnej\". Poemat dygresyjny jest ściśle związany z literaturą romantyczną. Poemat dygresyjny to utwór charakteryzujący się synkretyzmem gatunkowym, czyli łączeniem różnorod...

Sylwetki satyryczne w polskim oświeceniu Karykaturalne, satyryczne sylwetki prezentowane są w utworach oświeceniowych głównie w celach dydaktycznych, mają ośmieszyć i wytknąć wszelkie wady pewnych postaw, które uważano za staroświeckie, sarmackie, szkodliwe dla narodu i integralności Rzeczypospolitej; Typowym przykładem jest Starosta Gadulski z \"Powrotu posła\" Niemcewicza; jest to...

Autor i postacie w "Kamieniach na szaniec" Kamienie na szaniec Autor Aleksander Kamiński - urodził się 28 stycznia 1903 roku. Wychowawca społecz-nik, pracownik nauki, pisarz, działacz harcerski od 1922 roku. Od pierwszych dni okupacji związany z konspiracją, jeden ze współorganizatorów Szarych szeregów, twórca i komendant Organizacji Małego Sabotażu ,,Wawer”. W latach 1940 - ...

Sposoby opracowania strategii przez Mintzberga Mintzberg; trzy sposoby opracowania strategii: 1. Sposób przedsiębiorczy - silny przywódca podejmuje odważne, ryzykowne decyzje kierując się często intuicją i doświadczeniem. 2. Sposób dostosowawczy - reagowanie na poszczególne sytuacje w miarę ich pojawiania się, reakcje defensywne na zachowania konkurentów, dramatyczne skoki w warunkach niep...

Obozy pracy i wpływ łagrów w "Innym świecie" Cierpienie i śmierć w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Gustaw Herling-Grudziński został w 1940 roku aresztowany w Grodnie przez NKWD, oskarżony o działalność szpiegowską i skazany na pięć lat pobytu w obozach. Do 1942 roku przebywał w łagrze w Jarcewie, później, dzięki porozumieniom polsko-sowieckim, dostaje s...