Analiza wiersza "List do ludożerców" RóżewiczaANALIZA WIERSZA LIST DO LUDOŻERCÓW – Tadeusza Różewicza 1. Temat utworu Wiersz mówi o wzajemnym odnoszeniu się do siebie ludzi w naszym społeczeństwie. 2. Tytuł Tytuł wiersza sugeruje, iż jest to list otwarty (ogłoszony publicznie), a więc wypowiedź skierowana do szerokiego kręgu odbiorców. Listy otwarte odnoszą się zwykle do istotnych spraw publicznych, życia społecznego, kulturalnego, politycznego. List otwarty zwraca uwagę w trybie alarmującym na groźne, niepokojące sprawy, jest rodzajem apelu do słuchaczy, czytelników. Tytuł ma charakter komiczny – jest sformułowaniem groteskowym. Kontrastowe zestawienie epitetu „kochani” z rzeczownikiem „ludożercy” jest absurdalne, Nie można kochać ludożerców. 3. Podmiot liryczny Podmiotem lirycznym jest poeta, przyjmujący postawę moralisty świadomego zła i ułomności ludzkich. Adresatem lirycznym jest całe społeczeństwo. 4. Próba analizy znaczeniowo – stylistycznej W wierszu występują dwa motywy przeplatające się ze sobą. Na pierwszy składają się obrazy zachowań ludożerców, do których poeta zwraca się kilkakrotnie „Kochani ludożercy” (powtórzenie). Posługując się obiegowymi, potocznymi powiedzeniami, często w formie stałych związków frazeologicznych używanych w codziennym życiu, autor przedstawia wzajemne odnoszenie się ludzi: „Nie patrzcie wilkiem” – patrzeć wilkiem tzn. patrzeć wrogo, zazdrościć, czuć nienawiść, niechęć. „Nie depczcie słabszych” – tzn. być bezwzględnym, liczyć się tylko z silnymi, szanować tylko siłę, butę. „Nie mówcie odwróceni tyłem” – odwracać się tyłem, tzn. myśleć tylko za siebie, lekceważyć innych ludzi, nie uznawać ich potrzeb i problemów. „Nie zgrzytajcie zębami” – zgrzytać na kogoś zębami, tzn. traktować go ze złością, mieć do niego pretensje, nienawidzić go. Ludożercy w wierszu, to my wszyscy: egoiści, grubiańscy, pozbawieni wrażliwości na los słabszych, delikatnych, nie umiejących się rozpychać łokciami, co wyraźnie widać na przykładzie ANAFOR. Drugi motyw występuje w zwrotkach, w których bezpośrednio wyrażona jest postawa podmiotu lirycznego – poety. „Zrozumcie… poczekajcie… ustąpcie…” – zwraca się z apelem do czytelników. „Nie zjadajmy się”. W metaforycznym skrócie poeta uświadamia, że trzeba kontrolować swój stosunek do innych ludzi, uzmysławia, że każdy jest cząstką grupy ludzkiej i musi brać ciągle pod uwagę istnienie i potrzeby innych. Ostatnia zwrotka zawiera wyrażone w przenośni ostrzeżenie „bo nie zmartwychwstaniemy”. Odwołuje się do przepowiedni o zmartwychwstaniu w dniu Sądu Ostatecznego. Jeżeli społeczeństwo umrze moralnie, jeśli zginie wrażliwość, dobroć, życzliwość, zrozumienie – nie będzie w stanie już nigdy się odrodzić, zmartwychwstać moralnie. Chamstwo, prymitywizm, chciwość, bezwzględność zapanują na zawsze. 5. Rozwiązania artystyczne Wiersz stylizowany jest na list duszpasterski poprzez wielokrotne użycie zwrotu do słuchaczy „kochani”. Zaskakujący efekt wynika ze skojarzenia dwu wyrazów o przeciwnym zabarwieniu emocjonalnym. Kochany – to epitet o dodatnim zabarwieniu emocjonalnym, ludożerca – to rzeczownik silnie nacechowany ujemnie. Nagromadzenie zwrotów potocznych, np. „inni też mają nogi i siedzenie”, „posuńcie się, ustąpcie”, prozaizmów, np. „mój odcisk, moje spodnie”, charakteryzuje słownictwo wiersza, odwołuje się do codziennej, potocznej polszczyzny. Długość wersów zależy od sensu, od zawartości treściowej. Wyodrębnienie jednego słowa na osobny wers nadaje mu szczególne znaczenie: „zrozumcie”, wzmacnia siłę tego nakazu. Brak znaków przystankowych pozwala na indywidualną interpretację niektórych fragmentów. Wyrazy ważne są wyodrębnione przy pomocy dużej litery, raz na początku pierwszej zwrotki „Kochani”, trzykrotnie wewnątrz zwrotek. „Dobrze” w ostatniej zwrotce jest domaganiem się przez poetę akceptacji jego ostrzeżenia i zarazem pytaniem, czy został zrozumiały. W wierszu brak jest poetyckiej metaforyki, nie ma środków poetyckich mających służyć ozdobieniu wypowiedzi. 6. Myśl wiersza W walce o byt, o wydarcie innym jak najwięcej dla siebie, o zaspokojenie rosnących apetytów na dobra materialne upodabniamy się duchowo do pierwotnych plemion ludożerczych. Jeśli się nie opamiętamy, grozi nam zagłada wyższych wartości. Poeta, czuły na problemy moralne, ostrzega przed taki końcem.

Analiza wiersza "List do ludożerców" Różewicza

Materiały

Miłosz, Różewicz i Herbert o roli poezji CZESŁAW MIŁOSZ: - poezja jest szansą i ma nieść ocalenie (\"Campo di Fiori\"), zaangażowanie, moralizatorstwo (\"W mojej ojczyźnie\"), optymizm, - poetyka prosta, migawki, plastyka, impresja, - \"Walc\" - pisze nie dla współczesnych, bo oni nie umieją wyjść z koła (nic nie rozumieją, myślą schematami). Poezja musi być zaangażowana, -...

Wykorzystanie rachunku korelacji i regresji Praktyczne wykorzystanie rachunku korelacji i regresji W analizie korelacji najczęściej wykorzystywany jest współczynnik korelacji liniowej mierzący stopień ścisłości związku między dwiema zmiennymi, mówiącymi o kierunku korelacji i jej rozmiarze (natężeniu). Wykorzystanie korelacji wiąże się z następującymi problemami: - określenie celu i za...

Problem społeczny w nowelach pozytywizmu 3. Problem nierówności społecznej, wyzysku robotników, biedy miast i nędzy bezrobotnych: - Bolesław Prus \"Kamizelka\" - dramat miłości małżeńskiej urzędnika i nauczycielki, \"Katarynka\" - nieszczęście żyjącej w kamienicy niewidomej dziewczynki wyzwala odruch dobroci u egoistycznie dotąd postępującego pana Tomasza. Te dwie nowele ukazują ubo...

Prawo do zabezpieczenia społecznego - wyjaśnienie PRAWO DO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Deklaracja Uniwersalna (art.25), Pakt Ekonomiczny (art. 9), Karta Socjalna (art. 12). Deklaracja Uniwersalna formułuje prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób niezależny od jednostki. Pakt Ekonomiczny ...

Płynnośc finansowa - pojęcie, problemy PROBLEMY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ POJĘCIE PŁYNNOŚCI • PŁYNNOŚĆ JAKO POZYTYWNY STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH • PŁYNNOŚĆ W ROZUMIENIU WŁAŚCIWOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKU DO POWROTNEJ PRZEMIANY W PIENIĄDZ • PŁYNNOŚĆ JAKO STOSUNEK POKRYCIA ZOBOWIĄZAŃ SKŁADNIKAMI MAJĄTKU • PŁYNNOŚĆ JAKO MOŻLIWOŚĆ POKRYCIA W KAZDYM MOMENCIE ZOBOWIĄZ...

Wiadomości wstępne "Mitologii" Wiadomości wstępne Tak zatytułowana pierwsza część książki wyjaśnia podstawowe pojęcia: mit, kult, fetyszyzm, wyrocznia itp., przedstawia różne typy bóstw wraz z odpowiednimi przykładami, informuje o zmianie wyobrażeń poszczególnych bogów pod wpływem literatury i filozofii oraz ewoluowaniu wierzeń religijnych starożytnego człowieka w ki...

"Kartoteka" - cechy utworu antydramatu Cechy utworu jako antydramatu : - niezdefiniowany bohater: ma wiele imion, jest dla różnych ludzi w różnym wieku (rodzice, nauczyciel, sekretarka, młoda Niemka), - bohater istnieje na scenie poza akcją : jest bierny, nie uczestniczy w wydarzeniach, - dowolność miejsca akcji, dekoracji, postaci, - rozbicie akcji sztuki na około 30 wąt...

Fabuła "Chłopów" Fabuła Wydarzenia w powieści daje się ułożyć w trzy ciągi. 1.Pierwszy to losy głównych bohaterów i całej społeczności wsi. Ukazane są tu zróżnicowane typy ludzkie. Łącznie w \"Chłopach\" pojawia się około dziewięćdziesięciu postaci. Mamy więc do czynienia z panoramicznym obrazem środowiska wiejskiego. W tej warstwie przedstawiono: Dzieje Maci...