Analiza wiersza "List do ludożerców" RóżewiczaANALIZA WIERSZA LIST DO LUDOŻERCÓW – Tadeusza Różewicza 1. Temat utworu Wiersz mówi o wzajemnym odnoszeniu się do siebie ludzi w naszym społeczeństwie. 2. Tytuł Tytuł wiersza sugeruje, iż jest to list otwarty (ogłoszony publicznie), a więc wypowiedź skierowana do szerokiego kręgu odbiorców. Listy otwarte odnoszą się zwykle do istotnych spraw publicznych, życia społecznego, kulturalnego, politycznego. List otwarty zwraca uwagę w trybie alarmującym na groźne, niepokojące sprawy, jest rodzajem apelu do słuchaczy, czytelników. Tytuł ma charakter komiczny – jest sformułowaniem groteskowym. Kontrastowe zestawienie epitetu „kochani” z rzeczownikiem „ludożercy” jest absurdalne, Nie można kochać ludożerców. 3. Podmiot liryczny Podmiotem lirycznym jest poeta, przyjmujący postawę moralisty świadomego zła i ułomności ludzkich. Adresatem lirycznym jest całe społeczeństwo. 4. Próba analizy znaczeniowo – stylistycznej W wierszu występują dwa motywy przeplatające się ze sobą. Na pierwszy składają się obrazy zachowań ludożerców, do których poeta zwraca się kilkakrotnie „Kochani ludożercy” (powtórzenie). Posługując się obiegowymi, potocznymi powiedzeniami, często w formie stałych związków frazeologicznych używanych w codziennym życiu, autor przedstawia wzajemne odnoszenie się ludzi: „Nie patrzcie wilkiem” – patrzeć wilkiem tzn. patrzeć wrogo, zazdrościć, czuć nienawiść, niechęć. „Nie depczcie słabszych” – tzn. być bezwzględnym, liczyć się tylko z silnymi, szanować tylko siłę, butę. „Nie mówcie odwróceni tyłem” – odwracać się tyłem, tzn. myśleć tylko za siebie, lekceważyć innych ludzi, nie uznawać ich potrzeb i problemów. „Nie zgrzytajcie zębami” – zgrzytać na kogoś zębami, tzn. traktować go ze złością, mieć do niego pretensje, nienawidzić go. Ludożercy w wierszu, to my wszyscy: egoiści, grubiańscy, pozbawieni wrażliwości na los słabszych, delikatnych, nie umiejących się rozpychać łokciami, co wyraźnie widać na przykładzie ANAFOR. Drugi motyw występuje w zwrotkach, w których bezpośrednio wyrażona jest postawa podmiotu lirycznego – poety. „Zrozumcie… poczekajcie… ustąpcie…” – zwraca się z apelem do czytelników. „Nie zjadajmy się”. W metaforycznym skrócie poeta uświadamia, że trzeba kontrolować swój stosunek do innych ludzi, uzmysławia, że każdy jest cząstką grupy ludzkiej i musi brać ciągle pod uwagę istnienie i potrzeby innych. Ostatnia zwrotka zawiera wyrażone w przenośni ostrzeżenie „bo nie zmartwychwstaniemy”. Odwołuje się do przepowiedni o zmartwychwstaniu w dniu Sądu Ostatecznego. Jeżeli społeczeństwo umrze moralnie, jeśli zginie wrażliwość, dobroć, życzliwość, zrozumienie – nie będzie w stanie już nigdy się odrodzić, zmartwychwstać moralnie. Chamstwo, prymitywizm, chciwość, bezwzględność zapanują na zawsze. 5. Rozwiązania artystyczne Wiersz stylizowany jest na list duszpasterski poprzez wielokrotne użycie zwrotu do słuchaczy „kochani”. Zaskakujący efekt wynika ze skojarzenia dwu wyrazów o przeciwnym zabarwieniu emocjonalnym. Kochany – to epitet o dodatnim zabarwieniu emocjonalnym, ludożerca – to rzeczownik silnie nacechowany ujemnie. Nagromadzenie zwrotów potocznych, np. „inni też mają nogi i siedzenie”, „posuńcie się, ustąpcie”, prozaizmów, np. „mój odcisk, moje spodnie”, charakteryzuje słownictwo wiersza, odwołuje się do codziennej, potocznej polszczyzny. Długość wersów zależy od sensu, od zawartości treściowej. Wyodrębnienie jednego słowa na osobny wers nadaje mu szczególne znaczenie: „zrozumcie”, wzmacnia siłę tego nakazu. Brak znaków przystankowych pozwala na indywidualną interpretację niektórych fragmentów. Wyrazy ważne są wyodrębnione przy pomocy dużej litery, raz na początku pierwszej zwrotki „Kochani”, trzykrotnie wewnątrz zwrotek. „Dobrze” w ostatniej zwrotce jest domaganiem się przez poetę akceptacji jego ostrzeżenia i zarazem pytaniem, czy został zrozumiały. W wierszu brak jest poetyckiej metaforyki, nie ma środków poetyckich mających służyć ozdobieniu wypowiedzi. 6. Myśl wiersza W walce o byt, o wydarcie innym jak najwięcej dla siebie, o zaspokojenie rosnących apetytów na dobra materialne upodabniamy się duchowo do pierwotnych plemion ludożerczych. Jeśli się nie opamiętamy, grozi nam zagłada wyższych wartości. Poeta, czuły na problemy moralne, ostrzega przed taki końcem.

Analiza wiersza "List do ludożerców" Różewicza

Materiały

"Grób Tamerlana" - krótka interpretacja WŁADYSŁAW BRONIEWSKI „Grób Tamerlana” Poeta porównuje najazd Niemców i Sowietów na Polskę do władcy mongolskiego Tamerlana, zdobywcy połowy Azji. Autor niesie nadzieję, że nic nie trwa wiecznie i okupacja także przeminie „Walą się w gruzy pałac i meczet”. Historia jest surowa i ludzie nie będą pamiętać o zdobytych ziemi...

Porównanie grup literackich XX-lecia 19. „Grupy literackie okresu XX — lecia międzywojennego (próba porównania).” Nowe oblicze poezji oraz jej radosną atmosferę łatwo zrozumieć, gdy uświadomimy sobie, że jest to poezja kraju, który po ponad 100 latach niewoli odzyskał niepodległość. Realia historyczne po 1918 r. zadecydowały o odmienności nowej poezji. Drugim c...

Wynik finansowy, rachunkowość finansowa i płynność finansowa - wyjaśnienie pojęć Wynik finansowy, nadwyżka księgowa działalności przedsiębiorstwa w określonym okresie. Różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a kosztami ich uzyskania. Dodatni wynik finansowy określany jest mianem zysku, ujemny - mianem straty. Rachunkowość finansowa zajmuje się pomiarem i ewidencją majątku przedsiębiorstwa, operacji gospodarczych oraz przy...

Opowiadania biblijne Zapoczątkowanie wojny Czwartego roku panowania króla Ramzesa w Sarajewie , przybył do niego admirał wojska Feliksa M. , i tak do niego przemówił. „Witaj Panie , potężnego Sarajewa. Przybywam ze słowami pana mego , Feliksa M. Które mówią co następuje”: „WITAJ RAMZESIE. MÓJ NARÓD , KTÓRY WIDZI DOBROBYT TWEGO LUDU PRZYSŁAŁ D...

"Inny Świat" - geneza utworu Geneza i pierwsze publikacje utworu Inny Świat to utwór, którego źródeł należy szukać w autobiografii au¬tora. Przeżycia i obserwacje obozowe nie mogły pozostać bez wpływu na sposób myślenia i odczuwania byłego więźnia. Literackie ujęcie tych doświadczeń mogło być zarazem formą „oczyszczenia”, próbą analizy niecodzienneg...

Kilka interpretacji tytułu "Granica" Powieść ukazuje nam rozgraniczenie polskiego społeczeństwa na bogatych i biednych, lepszych i gorszych. Ta granica to jeszcze spuścizna feudalizmu, trzymającego się dobrze w polskich realiach. To rozgraniczenie mentalności, sposobu życia i zapatrywania się na sens własnej egzystencji na tym świecie - dla jednych pełnej przyjemności i możliwości ...

Internet w Polsce W grudniu 1989 roku rozpoczęły się intensywne starania polskich środowisk naukowych o włączenie Polski do europejskiej naukowej sieci komputerowej EARN. Profesor uniwersytetu Warszawskiego, Tomasz Hofmokl, 21 marca 1990 roku został pełnomocnikiem ds. podłączenia naszego kraju do EARN; 17 sierpnia 1990 roku pomiędzy Warszawą a Kopenhagą ruszyła p...

Literatura parenetyczna w epoce renesansu W dobie renesansu literatura parenetyczna nadal pozostawała modna. Nowa optymistyczna epoka propagowała nowe wzorce osobowe, ideały godne naśladowania. Nie są to już średniowieczne posągi rycerza, władcy i świętego. Wzorce parenetyczne renesansu to: - Wzorowy ziemianin, przedstawiany głównie u Reja, choć także w \"Pieśni świętojańskiej o Sobó...