Analiza sprawności działania przedsiębiorstwaANALIZA SPRAWNOŚCI DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA (OBROTOWOŚCI). Jest to umiejętność efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów w danych warunkach. Wskaźnik poziomu kosztów własnych (wskaźnik operacyjności). Koszt własny sprzedaży x 100% ---------------------------------------------- Przychód ze sprzedaży Jeżeli wartość wskaźnika wynosi 70%-90%, to jest to dowód wysokiej sprawności działania przedsiębiorstwa. Przy wzroście wskaźnika powyżej 90%, przedsiębiorstwo może mieć problemy z bieżącą płynnością finansową oraz brakuje mu środków na rozwój. Wskaźnik rotacji majątku Przychody ze sprzedaży ----------------------------------- Majątek ogółem Informuje, ile jednostek przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwo uzyskało w badanym okresie z jednej jednostki majątku. Zakładając jego wartość równą 6, można rozumieć, że przedsiębiorstwo w danym okresie dokonało sześciokrotnego obrotu majątkiem przedsiębiorstwa. Powinien w czasie rosnąć. Jeśli do kierowania przychodów ze sprzedaży w większym stopniu przyczynia się majątek trwały to liczymy wskaźnik rotacji majątku trwałego. Wskaźnik rotacji majątku trwałego Przychody ze sprzedaży ----------------------------------- Majątek trwały Wskaźnik rotacji majątku obrotowego Przychody za sprzedaży --------------------------------------- Majątek obrotowy Określa szybkość obrotu majątku obrotowego, czyli ile jednostek przychodów przedsiębiorstwo osiągnęło z jednostki majątku obrotowego. Im wyższa wartość wskaźnika, tym przedsiębiorstwo sprawniej działa. Wskaźnik rotacji zapasów w razach Przychody ze sprzedaży --------------------------------- Wartość zapasów Określa liczbę obrotów zapasów w ciągu badanego okresu. Jeśli liczba obrotów wzrasta, to zapasy podlegają szybszemu krążeniu. Sytuacja taka jest korzystna dla przedsiębiorstwa. Wskaźnik rotacji zapasów w dniach Wartość zapasów x 360 dni -------------------------------------------- Przychody ze sprzedaży Określa ile dni trwa jeden cykl obrotowy zapasami. Mała jego wartość, to szybszy obrót zapasami – przedsiębiorstwo sprawniej działa. Wskaźnik rotacji należności w dniach Średni stan należności x 360 dni ---------------------------------------------- Przychody ze sprzedaży Niska jego wartość oznacza krótki cykl inkasowania należności. Jego wzrost oznacza pogorszenie w ściąganiu należności. W różnych przedsiębiorstwach ma różną wartość. Średnio można przyjąć, że powinien wynosić 30 dni. Wskaźnik wydajności pracy jednego zatrudnionego Przychody ze sprzedaży ------------------------------------- Liczba pracowników Im wyższa wydajność pracy (wyższy przychód z jednego zatrudnionego pracownika), tym wyższa sprawność działania. Powinien więc rosnąć w czasie. Rentowność informuje o procentowych efektach uzyskanych z zaangażowanych w przedsiębiorstwie zasobów. Może przybierać formę zyskowności gdy przedsiębiorstwo osiągnie dodatni wynik finansowy lub deficytowości gdy przedsiębiorstwo osiągnie ujemny wynik finansowy. Analizę rentowności można przeprowadzić w wartościach bezwzględnych i względnych.

Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa

Materiały

Porównanie chłopów w powieści Reymonta "Chłopi" a Wyspiańskiego "Wesele" Porównania można dokonać poprzez analizę problematyki powieści Reymonta pt \"Chłopi\" i dramatu Wyspiańskiego pt. \"Wesele\". Obaj pisarze ukazali społeczność wiejską, ale sposób jej przedstawienia znacznie się różni. Utwór Reymonta to epopeja chłopska, za którą otrzymał nagrodę Nobla w 1924 roku. Powieść jest szerokim panoramicznym obrazem ż...

Dotowanie - darmowe finansowanie Dotowanie Dotowanie jako forma bezzwrotnego, darmowego finansowania z budżetu- jest obecnie totalnie krytykowane i w praktyce stopniowo eliminowane. Przedsiębiorstwa za korzystanie z dotacji nie ponoszą żadnych kosztów. Nie dbają więc o przyznanie dotacji. Dzięki dotacji utrzymuje się więc na koszt społeczeństwa nieefektywna działalność prz...

Kredyt dyskontowy i faktoring - wyjaśnienie Kredyt dyskontowy i faktoring Posiadają wspólną cechę - pozwalają zamienić wierzytelność. Kredyt dyskontowy - jest udzielany w operacji dyskontowania weksla. Operacja dyskontowa polega na zakupie weksla przed terminem jesgo płatności z potrąceniem przez bank oprocentowania (dyskonta). Operacja dyskonta polega na zakupie weksla przed ...

Rynek walutowy, funkcje rynku RYNEK WALUTOWY- zespół transakcji walutowych, które dotyczą instytucji finansowych o najwyższym stopniu płynności, denominowanych w jednostkach pieniężnych dwóch różnych krajów, zdominowany przez banki, niebankowe organizacje finansowe, korporacje. Jest rozproszony: geograficznie- jest zespołem narodowych rynków walut; funkcjonuje przez 24 h dz...

Cechy powieści poetyckiej na podstawie "Giaura" Cechy powieści poetyckiej (“Giaur”) utwór fabularny posiada akcję narracja w trzeciej osobie kilku narratorów (pierwszy to narrator wszechwiedzący, drugi narrator bohater) narratorzy są często subiektywni brak chronologicznego ułożenia wydarzeń narrator reguluje prezentowanie fabuły, tak aby ukaza...

Eurowalutowy rynek kredytów średnio i długoterminowych Eurowalutowy rynek kredytów średnio- i długoterminowych obejmuje bankowe pożyczki terminowe, denominowane w walutach, które nie są rodzimymi walutami banków udzielających tych pożyczek przedsiębiorstwom, innym bankom, a także rządom innych krajów. Rynek eurokredytowy jest rynkiem zorientowanym na większe firmy, banki i przedsięwzięcia inwest...

Geologia Azji Budowa geologiczna Azja ma b.zróżnicowaną budowę geol.; najstarszymi częściami Azji są platformy prekambryjskie: wschodniosyberyjska ztarczą ałdańską itarczą anabarską, północnochińsko-koreań. ztarczą szantuńsko-koreań., środk. ipołudniowochiń., dekańska, ztarczą otej samej nazwie. Podłoże tych platform jest zbud. zprekambryjskich skał metamorf...

Poglądy narodowe Sienkiewicza Kluczowym motywem do zrozumienia utworu jest motyw potopu. Zaczerpnięty ze Starego Testamentu potop niesie ze sobą zniszczenie, ale także i oczyszczenie. W tym motywie znajduje się osąd Rzeczpospolitej (upadek ducha rycerskiego, zdrada, słabość wewnętrzna są grzechami narodu). Potop staje się momentem moralnej i religijnej próby. Jeśli zbiorowoś...