Analiza rynku reklamy w PolsceAnaliza ogólna rynku reklamy w Polsce Rozważania dotyczące jakiegokolwiek rynku zazwyczaj zaczyna się od oceny mobilności sektora konkurencyjnego. Mobilność sektora jest cechą obrazującą możliwości wejścia i wycofania się z rynku stanowiącego obiekt zainteresowania konkurujących firm. Możliwości te zależą od wysokości barier: z jednej strony broniących dostępu do danego rynku (bariery wejścia), z drugiej utrudniających opuszczenie go (bariery wyjścia). Mimo występowania barier wejścia, nie są to przeszkody bardzo utrudniające zaistnienie firmy na rynku agencji reklamowych. W przypadku rynku reklamowego w Polsce, głównymi przyczynami powodującymi pojawienie się barier wejścia są:  Lojalność firm w stosunku do sprawdzonych agencji reklamowych  Technologia, do której dostęp związany jest z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doświadczenia  Niewiedza o agencji W przypadku barier wyjścia, na rynku reklamy nie występują jakieś znaczące bariery. Ze względu na dużą mobilność sektora konkurencyjnego rynek reklamy w Polsce można nazwać "pchlim targiem". Jest to taki rynek, który cechuje się dużą mobilnością działających na nimfirm, a w ślad za tym niską przeciętną rentownością. Istotnym elementem oceny sytuacji konkurencyjnej jest rozpoznanie wewnętrznej struktury sektora, w ramach którego konkuruje lub zamierza konkurować analizowane przedsiębiorstwo. Rynek reklamy w Polsce można nazwać sektorem rozproszonym. Sektory rozproszone skupiają dużą liczbę przedsiębiorstw małej i średniej wielkości, z których żadne nie ma znaczącego udziału w rynku i nie może oddziaływać na wyniki całego sektora. Sprzyja to wyrównaniu sytuacji konkurencyjnej poszczególnych firm, zarazem jednak powoduje silne ich uzależnienie od mechanizmów regulacji rynkowej. Za główne przyczyny rozproszenia w analizowanym sektorze można uważać:  Niskie bariery wejścia  Rozproszenie odbiorców zmniejszające zależność pomiędzy wielkością dostawcy, a jego siłą przetargową  Dużą różnorodność asortymentu  Duży udział pracy twórczej  Osobistą obsługę  Lokalną reputację i miejscowe kontakty  Nowość sektora (jeszcze się nie skonsolidował)

Analiza rynku reklamy w Polsce

Materiały

Ocena twórczości Kasprowicza Dokonaj oceny twórczości Kasprowicza w świetle cytatu: \"Bom kochał najlichsze źdźbło trawy i człeka co z losem się zmaga\" Decydując się na ten temat podjąłem nie lada wyzwanie: dokonać oceny twórczości człowieka okrzykniętego mianem jednego z najwybitniejszych poetów Młodej Polski. Będę próbował jak najlepiej wykonać ...

Reformacja - główny prąd renesansu b.) Reformacja Drugi wielki prąd renesansowy. Był to ruch społeczno - polityczny wewnątrz Kościoła Katolickiego, który kwestionował nawet dogmaty religijne. Wywołał poważne rozruchy natury społecznej w Europie - np. wojny chłopskie w Niemczech i Czechach. Początek reformacji - to wystąpienie Marcina Lutra (doktora teologii) w 1517r. w Wirt...

Stasimony w "Antygonie" Ogólnoludzkie prawdy w stasimonach “Antygony” Stasimon pierwszy Pochwała rozumu ludzkiego i państwa. Ludzki rozum jest zdolny pokonywać trudy i czynić ziemię poddaną człowiekowi. Dzięki rozumowi człowiek stworzył państwo i musi przestrzegać jego praw. Stasimon drugi To pieśń o winie i karze. Chór wskazuje, że wina jest źród...

Co to jest grupa rówieśnicza Grupa rówieśnicza Zajmuje niezastąpione miejsce w życiu w pewnym wieku – okresie dziecięcym. Jest to grupa składająca się z rówieśników. Klasyfikacja według Z.Baumana: - dziecko – nie odpowiada ani za siebie ani za innych - młodzież – odpowiada za siebie ale nie za innych - dorosły – odpowiada za siebie i za innyc...

Etapy planowania Podstawowe etapy planowania: 1. Ustalenie celu lub zbioru celów umożliwiające skuteczną koncentrację zasobów organizacji. 2. Określenie istniejącej sytuacji - jak odległe są cele organizacji, jakie są zasoby do ich realizacji. 3. Ustalenie co sprzyja, a co przeszkadza w realizacji celów - przewidywanie przyszłych sytuacji, problemów i okazji....

Zróżnicowanie populacji pod względem płci najlepsza sytuacja jest wtedy gdy na 100 mężczyzn przypada 100 kobiet płeć – jest to zespół właściwości charakteryzujących organizmy osobników męskich i żeńskich i przeciwstawiających je sobie wzajemnie cechy: - fizyczne – kobiety bardziej odporne na ból, mężczyźni górują fizycznie - psychiczne – kobiety są bardzie w...

Kredyt, leasing, środki własne Kredyt, leasing, środki własne jako źródła finansowania Środki służące do finansowania działalności bieżącej i rozwojowej przedsiębiorstwa mogą pochodzić z różnych źródeł i dopływać w różnej formie. Z punktu widzenia źródła pochodzenia kapitału wyróżnić można finansowanie zewnętrzne i wewnętrzne. Są dwa podstawowe kierunki finansowania w przed...

Przesłanki i tendencje rozwojowe marketingu globalnego Przesłanki i tendencje rozwojowe marketingu globalnego Jeszcze 15 lat temu traktowanie marketingu globalnego odbywało się na zasadzie swoistego dodatku do marketingu uprawianego na rynku krajowym. Istniało wiele przedsiębiorstw o zasięgu globalnym lecz ich działania oparte były na rynku krajowym a rynek globalny traktowany był marginalnie. Obec...