Analiza "Schyłek wieku" Wisławy SzymborskiejSchyłek wieku Utwór został opublikowany w tomie Ludzie na moście wydanym w 1986 r. Zazwyczaj pod koniec wieku dokonuje się podsumowań i ocen, weryfikuje realizację podjętych planów, szuka ostatecznych i jednoznacznych odpowiedzi na podstawowe pytania, postawione niegdyś. Zwykle programy i zamiary są ambitne i zakrojone na szeroką skalę, jednak efekty starań często nie są zadowalające. Poetka zmierza do podstawowych ustaleń, których należy dokonać przed zakończe¬niem stulecia. Tytuł wiersza przywołuje na myśl charakterystyczny dla schyłku XIX wieku dekadentyzm, pesymizm, sceptycyzm, poczucie głębokie¬go kryzysu wszelkich wartości i odrzucenie religii. W znanym wierszu K. Przerwy-Tetmajera (Koniec wieku XIX) człowiek nie znajduje żad¬nej „tarczy” przeciwko złu. Poetycka refleksja W. Szymborkiej ma in¬ny charakter. Chociaż poetka wyraźnie sytuuje się na pozycji agnostycyzmu, pokazuje powtarzalność planów działania i słabą ich realizację oraz odwieczny brak odpowiedzi na zasadnicze pytania dręczące człowieka, stwierdza, że stale są one stawiane, odnawiane, ciągle istotne i prowokujące do poszukiwań. Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek. Forma stwierdzenia za¬wartego w pierwszym wersie utworu od razu sugeruje tezę, że nie oka¬zał się on lepszy. Dalej czytamy, że nie zdąży już tego naprawić ani do¬wieść, że jest inaczej – bowiem niedługo się skończy. Wbrew przestro¬gom i zdrowemu rozsądkowi zbyt wiele się stało, // co się stać nie mia¬ło. Nie nadeszło oczekiwane szczęście i prawda, nie przepędzono stra¬chu i kłamstwa. Nie zlikwidowano na ziemskim globie wojen ani gło¬du – najbardziej palących problemów współczesności. Nie uszanowa¬no słabości bezbronnych. Głupota nie jest śmieszna – pewnie dlatego, że spowszedniała i nie zwraca już niczyjej uwagi. Mądrość nie jest wesoła – prowadzi prze¬cież nieuchronnie do przykrej prawdy o człowieku i jego kondycji mo¬ralnej. Nadzieja nie tchnie już niewinnością i świeżością. Nawet Bóg został narażony na rozczarowanie – człowiek bowiem nie sprostał Je¬go wyobrażeniom: dobry i silny // to ciągle jeszcze dwóch ludzi – Dale¬ko do heroizmu i wielkości jednostkom tak rozdwojonym, niespój¬nym, niepełnowartościowym. Pytanie o to, jak żyć, krąży pomiędzy ludźmi, ciągle pozostając bez odpowiedzi i należy do najpilniejszych i zarazem naiwnych. Wiek wspaniałych osiągnięć naukowych i technicznych nie potrafił ustalić zasadniczych norm. Człowiek nadal funkcjonuje jako istota rozdarta w swej egzystencjalnej niepewności. Wiersz w prostej stylistyce (często mowy potocznej) weryfikuje do¬konania XX wieku. Z pozycji podmiotu lirycznego nie był to okres w pełni i dobrze wykorzystany, stąd nadal pozostawia człowieka w po¬czuciu niepewności, w punkcie wyjścia. Podmiot liryczny nie znajdu¬je także oparcia w religii ani w systemach etycznych lub filozoficz¬nych. Nadal tak naprawdę nie wiadomo, jak żyć. Słabość człowieka nie przeciwstawiła się złu, nie pozwoliła mu stać się bytem scalonym przez dobroć i siłę. System wiersza wolnego o dużym zróżnicowaniu długości wersów potęguje dramatyzm ludzi schyłku XX wieku – tak samo doskwierający jak we wcześniejszych stuleciach.

Analiza "Schyłek wieku" Wisławy Szymborskiej

Materiały

Cele i grupy Miedzynarodowego Funduszu Walutowego Cele MFW: - stworzenie form konsultacji negocjacji oraz badań w dziedzinie finansów międzynarodowych - utrzymywanie stabilności kursów walut oraz zasad polityki finansowej - podtrzymywanie i dążenie do stworzenia wielostronnego systemu płatności i rozliczeń bieżących - eliminowanie ograniczeń wymiany walutowej - dostarczanie odpowiednich śr...

Leasing finansowy a operacyjny W warunkach polskich najczęściej zawierane są dwa rodzaje umów leasingu tj. operacyjny i finansowy (zwany też finansowanym lub kapitałowym). Ze względu na odmienne sposoby rozliczania leasingu operacyjnego i finansowego podział ten jest podstawowym i najważniejszym podziałem dla przedsiębiorstwa szukającego sposobu na finansowanie inwe...

Standard kontraktu podany przez KDPW Nazwa skrócona kontraktu: FW20kr Gdzie: F - rodzaj instrumentu W20 - skrót nazwy instrumentu bazowego k - kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określony ...

Podsumowanie "Zdążyć przed Panem Bogiem" Przeczytać do końca Podsumowaniem tych wszystkich problemów i refleksji wynikających z książki niech będzie wypowiedź rosyjskiego krytyka literackiego, Jewgienija Jewtuszenki. „Zdążyć przed Panem Bogiem” drukowane było w Związku Radzieckim w odcinkach. Już po ukazaniu się ostatniej części w taki oto sposób skomentował temat Jew...

Historia wojny trojańskiej 1. Wesele Tetydy i Peleusa. przybycie niepożądanego gościa - Eris, kłótnia bogiń o jabłko, przyznanie jabłka Afrodycie. 2. Igrzyska w Troi. zwycięstwo Parysa, powrót Parysa do rodziny królewskiej. 3. Porwanie Heleny. Postanowienie wojny. odprawa posłów greckich, Ifigenia uratowana przez Artemidę, konieczność udziału...

Know - how - wyjaśnienie Know – how jest to wiedza technologiczna, techniczna lub organizacyjna związana z wytwarzaniem danego produktu. W ramach tej umowy korzysta się tylko ze względnych praw ochrony wynikających z postanowień zawartej umowy.

Literatura oświeceniowa Literatura oświeceniowa w służbie wychowania nowego pokolenia polaków. Literatura oswieceniowa rozwijala sie w dramatycznym okresie dziejowym Polski . Trwajacy ponad osiemdziesiat lat okres przemian w literaturze doprowadzil do zasadniczych i trwalych przeobrazen swiadomosci Polakow . Rzeczpospolita stala sie krajem otwartum dla nowatorskij m...

Streszczenie "Lalki" Bolesława Prusa Rozdział pierwszy Jak wygląda firma J. Mincel i S. Wokulski przez szkło butelek? Jest rok 1878. W jednej z warszawskich jadłodajni toczy się rozmowa pomiędzy trzema mężczyznami: panem Deklewskim, radcą Węgrowiczem i Szprotem. Z rozmowy tej poznajemy dzieje Wokulskiego. Mając ponad dwadzieścia kilka lat był subiektem w lokalu Hopfera. W ty...