Analiza przepływów pieniężnych Cash FlowANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH CASH FLOW. W każdym przedsiębiorstwie w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej notuje się wypływy gotówki z przedsiębiorstwa i wpływy gotówki do przedsiębiorstwa. Cash flow jest rozrachunkiem tych przepływów pieniężnych. Rachunek ten jest więc zestawieniem wpływów i wypływów gotówkowych w firmie. Na podstawie tego rozrachunku możemy obliczyć nadwyżkę wpływów nad wypływami czyli nadwyżkę gotówki w przedsiębiorstwie za badany okres. Działalność przedsiębiorstwa dzieli się na 3 dziedziny: 1) Operacyjną. 2) Inwestycyjną. 3) Finansową. Rachunek przepływów pieniężnych jest sumą przepływów w obrębie tych dziedzin. Działalność operacyjna w przedsiębiorstwie ma największy zakres. Odnosi się do działalności do której przedsiębiorstwo zostało powołane. Polega więc na zakupie czynników produkcji oraz sprzedaży wyrobów, usług i innych składników majątku. Działania te wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie zapasów, należności, zobowiązań oraz na osiąganie zysku i ponoszenie kosztu amortyzacji. Działalność inwestycyjna polega na zakupie i sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowych składników majątku trwałego. Działalność finansowa przedsiębiorstwa związana jest ze zmianami kapitału akcyjnego lub zapasowego, z rozliczeniem osiągniętego zysku, np. wypłata dywidendy oraz pozostawienie zysków w przedsiębiorstwie, a także zaciąganiem i spłatą kredytów lub pożyczek. Rozliczenie przepływów pieniężnych cashflow można przeprowadzić metodą bezpośrednią lub pośrednią. Odmienność tych metod ma jedynie odniesienie do toku ustaleń przepływów w działalności operacyjnej. W Polsce stosuje się przede wszystkim metodę pośrednią która ma większe walory informacyjno-analityczne. Metoda pośrednia jest w pewnym stopniu uproszczeniem metody bezpośredniej. Wychodzi się z niej od syntetycznej wielkości zysku i amortyzacji roku bieżącego. W dalszej części przepływów ustala się salda, zwiększenia lub zmniejszenia zasobów pieniężnych w każdym z 3 rodzajów działalności przedsiębiorstwa. Podsumowując saldo ogólne, jest ono saldem z tych 3 rodzajem działalności przedsiębiorstwem saldo ogólne następnie korygowane jest o środki pieniężne na początek roku obrotowego. Wskaźniki siły finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźnik przepływów pieniężnych do obrotu Cash flow x 100% --------------------------------- Przychód ze sprzedaży Określa jaki procent przychodów ze sprzedaży pozostaje do swobodnej dyspozycji przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika powinna oscylować w przedziale od 5 do 13%. Stopień finansowania wewnętrznego inwestycji Cash flow x 100% ------------------------------------------------- Środki przeznaczone na inwestycję Poziom tego wskaźnika wynoszący 100% oznacza, że nadwyżka środków finansowych wystarcza na zewnętrzne sfinansowanie inwestycji. Jego wartość powyżej 100% wskazuje, że nadwyżka środków finansowych przewyższa potrzeby finansowania inwestycji a poniżej 100% świadczy, że do finansowania inwestycji konieczny jest udział środków pochodzących z zewnątrz. Stopa zwrotu kapitału Cash flow x 100% -------------------------------- Kapitały własne Określa w jakim procencie zwraca się w ciągu roku kapitał własny w postaci nadwyżki środków pieniężnych. Dynamiczny stopień płynności Cash flow x 100% ------------------------------------------------ Zobowiązania krótkoterminowe Informuje w jakim procencie zobowiązania krótkoterminowe mogą zostać pokryte przez nadwyżkę finansową. Wskaźniki wystarczalności gotówki. Wskaźnik ogólny wystarczający gotówki Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ------------------------------------------------------------------------- Spłata zobowiązań + inwestycje + wypłata dywidend Rosnący poziom wskaźnika świadczy o możliwościach pokrycia potrzeb finansowych przedsiębiorstwa z wygospodarowanych środków pieniężnych. Wskaźnik udziału amortyzacji w przyroście środków pieniężnych z działalności operacyjnej Amortyzacja ------------------------------------------------------------------ Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Wysoki udział wskaźnika oznacza, że amortyzacja odgrywa dużą rolę w osiągniętej nadwyżce środków pieniężnych powinno zachęcać przedsiębiorstwo do działań inwestycyjnych. Wskaźniki wydajności gotówkowej: Sprzedaży Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ---------------------------------------------------------------------- Przychody ze sprzedaży Majątku Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ---------------------------------------------------------------------- Majątek ogółem Na pozytywną ocenę zasługuje wysoki poziom tych wskaźników i rosnąca ich tendencja. Przepływy pieniężne można rozpatrywać za okresy przeszłe czyli retrospektywnie (ex post) lub za okresy przyszłe czyli prospektywnie (ex ante). Ujęcie retrospektywne daje obraz o środkach pieniężnych w przedsiębiorstwie na określony moment bilansowy a ujęcie prospektywne określa przewidywany ruch środków pieniężnych w okresach przyszłych. Ujęcie prospektywne jest więc podstawą gospodarowania płynnymi aktywami oraz planowania bilansowego zaś prospektywne przepływy wchodzą zazwyczaj w ramy biznes planów. Opracowane prognozy dają orientację o przewidywanych środkach pieniężnych w celu najkorzystniejszego ich zagospodarowania oraz o ewentualnie zagrażającym niedoborze środków.

Analiza przepływów pieniężnych Cash Flow

Materiały

Bunt i pokora jako dominujące postawy człowieka wobec Boga POKORA I BUNT JAKO DOMINUJĄCE POSTAWY CZŁOWIEKA WOBEC BOGA W POZNANYCH UTWORACH M I T O L O G I A I B I B L I A Literatura mitologiczna prezentuje bogów greckich, którzy są ogromnie podobni do ludzi, mają te same pragnienia, namiętności, rywalizują o względy Zeusa, zazdroszczą sobie, snują intrygi, dokonują zemsty, kochają i nienawid...

Funkcja literatury średniowiecznej 7. Parenetyczna funkcja literatury średniowiecznej. Literatura parenetyczna obejmuje utwory kształtujące i propagujące wzory postępowania związane z odgrywaniem określonych ról społecznych. Każda epoka tworzy własne, zgodne ze swą ideologią, wzory zachowań ludzkich i stara się je upowszechniać. Mogą mieć one charakter ogólny lub elitarny cz...

"Praca miernikiem wartości człowieka" „Praca miernikiem wartości człowieka” – czy słusznie? Przedstaw swoje refleksje na ten temat w oparciu o przykłady literackie z różnych epok. Polscy pozytywiści nadali pracy rangę czynnika odradzającego i umoralniającego jednostkę i społeczeństwo. Filozofia pozytywistyczna traktowała bowiem człowieka jako cząstkę ogółu i prz...

Stanisław Wokulski - przyczyny klęski bohatera 77. Stanisław Wokulski - romantyk czy pozytywista? Przyczyny klęski bohatera. Postać Stanisława Wokulskiego jest bardzo złożona, co podkreślał sam autor w swych komentarzach do powieści. W chwili, gdy poznajemy go z kart \"Lalki\", bohater liczy sobie 45 lat, a więc urodził się w 1833 roku, miał 11 lat, gdy zaczęła się w Polsce epoka romant...

Tytułowi bohaterowie "Mistrz i Małgorzata" Mistrz i Małgorzata Para tytułowych bohaterów kojarzy się z postaciami z Fausta Goethego (imiona, konszachty z diabłem). Mistrz – uzdolniony pisarz fascynuje się osobą Jezusa. Jako autor książki o tym niezwykłym Człowieku i wielkim nieszczęściu tchórzącego wobec systemu Piłata wystąpił przeciwko obowiązującemu światopoglądowi ateisty...

Polska moich marzeń Polska moich marzeń i moich możliwości. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dalsze losy Polski. Każdy, kto poczuwa się do tego obowiązku, pragnie, aby w Polsce było lepiej, zarówno pod względem gospodarczym, jak i kulturalno – oświatowym. Ostanie lata dla naszego kraju były bardzo ciężkie. Nie zatraciliśmy jednak ducha wiary i nadziei. Wie...

Dokładna analiza "Świętoszka" Moliera Moliere „Świętoszek” - utwór powstał w 1664 r., ponad 300 lat temu - wydarzenia dzielące nas od momentu powstania dzieła: - 4 epoki kulturalne (ujmując ogólnie): oświecenie, romantyzm, naturalizm, wiek XX, a każda stanowi zmianę w kulturze, literaturze, każda związana jest z buntem - 3 rewolucje przemysłowe: związana z parą, z el...

Podaż - zależność od ceny PODAŻĄ nazywamy ilość dóbr i usług oferowaną przez sprzedawców w danym miejscu, czasie i po określonej cenie. Podaż jest kształtowana przez: popyt na dobra i usługi (popyt obecny, a zwłaszcza przyszły daje potencjalnemu producentowi sygnał o celowości i opłacalności przedsięwzię- cia), cenę dóbr i usług (dla sprzedających cena stanowi infor...