Analiza przepływów pieniężnych Cash FlowANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH CASH FLOW. W każdym przedsiębiorstwie w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej notuje się wypływy gotówki z przedsiębiorstwa i wpływy gotówki do przedsiębiorstwa. Cash flow jest rozrachunkiem tych przepływów pieniężnych. Rachunek ten jest więc zestawieniem wpływów i wypływów gotówkowych w firmie. Na podstawie tego rozrachunku możemy obliczyć nadwyżkę wpływów nad wypływami czyli nadwyżkę gotówki w przedsiębiorstwie za badany okres. Działalność przedsiębiorstwa dzieli się na 3 dziedziny: 1) Operacyjną. 2) Inwestycyjną. 3) Finansową. Rachunek przepływów pieniężnych jest sumą przepływów w obrębie tych dziedzin. Działalność operacyjna w przedsiębiorstwie ma największy zakres. Odnosi się do działalności do której przedsiębiorstwo zostało powołane. Polega więc na zakupie czynników produkcji oraz sprzedaży wyrobów, usług i innych składników majątku. Działania te wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie zapasów, należności, zobowiązań oraz na osiąganie zysku i ponoszenie kosztu amortyzacji. Działalność inwestycyjna polega na zakupie i sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowych składników majątku trwałego. Działalność finansowa przedsiębiorstwa związana jest ze zmianami kapitału akcyjnego lub zapasowego, z rozliczeniem osiągniętego zysku, np. wypłata dywidendy oraz pozostawienie zysków w przedsiębiorstwie, a także zaciąganiem i spłatą kredytów lub pożyczek. Rozliczenie przepływów pieniężnych cashflow można przeprowadzić metodą bezpośrednią lub pośrednią. Odmienność tych metod ma jedynie odniesienie do toku ustaleń przepływów w działalności operacyjnej. W Polsce stosuje się przede wszystkim metodę pośrednią która ma większe walory informacyjno-analityczne. Metoda pośrednia jest w pewnym stopniu uproszczeniem metody bezpośredniej. Wychodzi się z niej od syntetycznej wielkości zysku i amortyzacji roku bieżącego. W dalszej części przepływów ustala się salda, zwiększenia lub zmniejszenia zasobów pieniężnych w każdym z 3 rodzajów działalności przedsiębiorstwa. Podsumowując saldo ogólne, jest ono saldem z tych 3 rodzajem działalności przedsiębiorstwem saldo ogólne następnie korygowane jest o środki pieniężne na początek roku obrotowego. Wskaźniki siły finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźnik przepływów pieniężnych do obrotu Cash flow x 100% --------------------------------- Przychód ze sprzedaży Określa jaki procent przychodów ze sprzedaży pozostaje do swobodnej dyspozycji przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika powinna oscylować w przedziale od 5 do 13%. Stopień finansowania wewnętrznego inwestycji Cash flow x 100% ------------------------------------------------- Środki przeznaczone na inwestycję Poziom tego wskaźnika wynoszący 100% oznacza, że nadwyżka środków finansowych wystarcza na zewnętrzne sfinansowanie inwestycji. Jego wartość powyżej 100% wskazuje, że nadwyżka środków finansowych przewyższa potrzeby finansowania inwestycji a poniżej 100% świadczy, że do finansowania inwestycji konieczny jest udział środków pochodzących z zewnątrz. Stopa zwrotu kapitału Cash flow x 100% -------------------------------- Kapitały własne Określa w jakim procencie zwraca się w ciągu roku kapitał własny w postaci nadwyżki środków pieniężnych. Dynamiczny stopień płynności Cash flow x 100% ------------------------------------------------ Zobowiązania krótkoterminowe Informuje w jakim procencie zobowiązania krótkoterminowe mogą zostać pokryte przez nadwyżkę finansową. Wskaźniki wystarczalności gotówki. Wskaźnik ogólny wystarczający gotówki Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ------------------------------------------------------------------------- Spłata zobowiązań + inwestycje + wypłata dywidend Rosnący poziom wskaźnika świadczy o możliwościach pokrycia potrzeb finansowych przedsiębiorstwa z wygospodarowanych środków pieniężnych. Wskaźnik udziału amortyzacji w przyroście środków pieniężnych z działalności operacyjnej Amortyzacja ------------------------------------------------------------------ Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Wysoki udział wskaźnika oznacza, że amortyzacja odgrywa dużą rolę w osiągniętej nadwyżce środków pieniężnych powinno zachęcać przedsiębiorstwo do działań inwestycyjnych. Wskaźniki wydajności gotówkowej: Sprzedaży Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ---------------------------------------------------------------------- Przychody ze sprzedaży Majątku Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ---------------------------------------------------------------------- Majątek ogółem Na pozytywną ocenę zasługuje wysoki poziom tych wskaźników i rosnąca ich tendencja. Przepływy pieniężne można rozpatrywać za okresy przeszłe czyli retrospektywnie (ex post) lub za okresy przyszłe czyli prospektywnie (ex ante). Ujęcie retrospektywne daje obraz o środkach pieniężnych w przedsiębiorstwie na określony moment bilansowy a ujęcie prospektywne określa przewidywany ruch środków pieniężnych w okresach przyszłych. Ujęcie prospektywne jest więc podstawą gospodarowania płynnymi aktywami oraz planowania bilansowego zaś prospektywne przepływy wchodzą zazwyczaj w ramy biznes planów. Opracowane prognozy dają orientację o przewidywanych środkach pieniężnych w celu najkorzystniejszego ich zagospodarowania oraz o ewentualnie zagrażającym niedoborze środków.

Analiza przepływów pieniężnych Cash Flow

Materiały

Plan wydarzeń w "Antygonie" Bohaterowie i wydarzenia 1. Rozmowa Antygony z Ismen¹ o rozkazach Kreona. 2. Przedstawienie przez chór okolicznoœci bratobójczej walki. 3. Przybycie stra¿nika z wieœci¹ o pochówku Polinejkesa. 4. Pieœñ stoj¹ca chóru - pochwa³a rodzaju ludzkiego. 5. Pojmana Antygona przyznaje siê z dum¹ ...

Człowiek nie może żyć bez miłości „Człowiek nie może żyć bez miłości” – rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń. Cóż to jest miłość? Definicji może być wiele i każdy to uczucie rozumie inaczej. Jest to coś więcej niż szacunek, podziw czy namiętność, coś, co pozwala dzielić uczucia drugiej osoby – jej radość, smutek, rozk...

Co to jest międzynarodowy fundusz walutowy MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY (IMF) Organizacja finansowa, najbardziej typową funkcją to działalność operacyjna związana z kredytowaniem. W latach trzydziestych powstała potrzeba organizacji zajmującej się uregulowaniem rynku finansowego i walutowego. Keyns - propozycja unii płatniczej i w przyszłości posługiwanie się wspólną jednostką płat...

Różnice między liryką Kochanowskiego a Morsztyna 30. W oparciu o wybrane przykłady wskaż różnice między liryką Jana Kochanowskiego i Jana Andrzeja Morsztyna. Jan Kochanowski był najwybitniejszym poetą odrodzeniowym. Uzyskał staranne wykształcenie najpierw na Akademii Krakowskiej, potem na uniwersytetach w Królewcu i Padwie. Wiele też podróżował: Niemcy, Włochy, Francja. Po powrocie do kra...

Pojęcie i rrodzaje grup etnicznych grupa etniczna – zbiorowość najczęściej zamieszkująca wspólne terytorium, postrzegana zarówno przez siebie jak i innych, jako różna od innych. Związek rodowy (klan) – to taka zbiorowość u podstaw której leżą cechy biologiczne. Oparta na więziach krwi, ale nie rodzina, i związana wspólną kulturą, mają wspólne symbole, mówią tym samy...

Autobiografizm 4. \"o sobie samych do potomności\". Autobiografizm w literaturze i sztuce. albo: Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze. Jan Parandowski w \"Alchemii słowa\" pisząc o podstawowych elementach dzieła literackiego, stwierd...

Metoda doskonalenia organizacji Metoda doskonalenia organizacji (OD) (rozwoju organizacji)  nastawienie się na zmianę kultury organizacyjnej  poparcie naczelnego kierownictwa  zmierzanie do polepszenia sposobów rozwiązywania problemów, odnowy organizacji  nastawienie na skuteczniejszą i opartą na współpracy diagnozę oraz na kierowanie kultu...

Jak wyglądał świat w średniowieczu ŚWIAT ŚREDNIOWIECZNY Jacy byli ludzie w średniowieczu? Jakie mieli wzorce osobowe? Co było dla nich najważniejsze? W tamtych, tak odległych od nas czasach, ludzie mieli całkiem inne poglądy na życie po śmierci i warunki, które należy spełnić aby dostać się do królestwa niebieskiego. Inaczej także czczono Boga i z innym zapałem wykonywan...