Analiza przepływów pieniężnych Cash FlowANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH CASH FLOW. W każdym przedsiębiorstwie w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej notuje się wypływy gotówki z przedsiębiorstwa i wpływy gotówki do przedsiębiorstwa. Cash flow jest rozrachunkiem tych przepływów pieniężnych. Rachunek ten jest więc zestawieniem wpływów i wypływów gotówkowych w firmie. Na podstawie tego rozrachunku możemy obliczyć nadwyżkę wpływów nad wypływami czyli nadwyżkę gotówki w przedsiębiorstwie za badany okres. Działalność przedsiębiorstwa dzieli się na 3 dziedziny: 1) Operacyjną. 2) Inwestycyjną. 3) Finansową. Rachunek przepływów pieniężnych jest sumą przepływów w obrębie tych dziedzin. Działalność operacyjna w przedsiębiorstwie ma największy zakres. Odnosi się do działalności do której przedsiębiorstwo zostało powołane. Polega więc na zakupie czynników produkcji oraz sprzedaży wyrobów, usług i innych składników majątku. Działania te wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie zapasów, należności, zobowiązań oraz na osiąganie zysku i ponoszenie kosztu amortyzacji. Działalność inwestycyjna polega na zakupie i sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowych składników majątku trwałego. Działalność finansowa przedsiębiorstwa związana jest ze zmianami kapitału akcyjnego lub zapasowego, z rozliczeniem osiągniętego zysku, np. wypłata dywidendy oraz pozostawienie zysków w przedsiębiorstwie, a także zaciąganiem i spłatą kredytów lub pożyczek. Rozliczenie przepływów pieniężnych cashflow można przeprowadzić metodą bezpośrednią lub pośrednią. Odmienność tych metod ma jedynie odniesienie do toku ustaleń przepływów w działalności operacyjnej. W Polsce stosuje się przede wszystkim metodę pośrednią która ma większe walory informacyjno-analityczne. Metoda pośrednia jest w pewnym stopniu uproszczeniem metody bezpośredniej. Wychodzi się z niej od syntetycznej wielkości zysku i amortyzacji roku bieżącego. W dalszej części przepływów ustala się salda, zwiększenia lub zmniejszenia zasobów pieniężnych w każdym z 3 rodzajów działalności przedsiębiorstwa. Podsumowując saldo ogólne, jest ono saldem z tych 3 rodzajem działalności przedsiębiorstwem saldo ogólne następnie korygowane jest o środki pieniężne na początek roku obrotowego. Wskaźniki siły finansowej przedsiębiorstwa. Wskaźnik przepływów pieniężnych do obrotu Cash flow x 100% --------------------------------- Przychód ze sprzedaży Określa jaki procent przychodów ze sprzedaży pozostaje do swobodnej dyspozycji przedsiębiorstwa. Przyjmuje się, że wartość tego wskaźnika powinna oscylować w przedziale od 5 do 13%. Stopień finansowania wewnętrznego inwestycji Cash flow x 100% ------------------------------------------------- Środki przeznaczone na inwestycję Poziom tego wskaźnika wynoszący 100% oznacza, że nadwyżka środków finansowych wystarcza na zewnętrzne sfinansowanie inwestycji. Jego wartość powyżej 100% wskazuje, że nadwyżka środków finansowych przewyższa potrzeby finansowania inwestycji a poniżej 100% świadczy, że do finansowania inwestycji konieczny jest udział środków pochodzących z zewnątrz. Stopa zwrotu kapitału Cash flow x 100% -------------------------------- Kapitały własne Określa w jakim procencie zwraca się w ciągu roku kapitał własny w postaci nadwyżki środków pieniężnych. Dynamiczny stopień płynności Cash flow x 100% ------------------------------------------------ Zobowiązania krótkoterminowe Informuje w jakim procencie zobowiązania krótkoterminowe mogą zostać pokryte przez nadwyżkę finansową. Wskaźniki wystarczalności gotówki. Wskaźnik ogólny wystarczający gotówki Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ------------------------------------------------------------------------- Spłata zobowiązań + inwestycje + wypłata dywidend Rosnący poziom wskaźnika świadczy o możliwościach pokrycia potrzeb finansowych przedsiębiorstwa z wygospodarowanych środków pieniężnych. Wskaźnik udziału amortyzacji w przyroście środków pieniężnych z działalności operacyjnej Amortyzacja ------------------------------------------------------------------ Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Wysoki udział wskaźnika oznacza, że amortyzacja odgrywa dużą rolę w osiągniętej nadwyżce środków pieniężnych powinno zachęcać przedsiębiorstwo do działań inwestycyjnych. Wskaźniki wydajności gotówkowej: Sprzedaży Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ---------------------------------------------------------------------- Przychody ze sprzedaży Majątku Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej ---------------------------------------------------------------------- Majątek ogółem Na pozytywną ocenę zasługuje wysoki poziom tych wskaźników i rosnąca ich tendencja. Przepływy pieniężne można rozpatrywać za okresy przeszłe czyli retrospektywnie (ex post) lub za okresy przyszłe czyli prospektywnie (ex ante). Ujęcie retrospektywne daje obraz o środkach pieniężnych w przedsiębiorstwie na określony moment bilansowy a ujęcie prospektywne określa przewidywany ruch środków pieniężnych w okresach przyszłych. Ujęcie prospektywne jest więc podstawą gospodarowania płynnymi aktywami oraz planowania bilansowego zaś prospektywne przepływy wchodzą zazwyczaj w ramy biznes planów. Opracowane prognozy dają orientację o przewidywanych środkach pieniężnych w celu najkorzystniejszego ich zagospodarowania oraz o ewentualnie zagrażającym niedoborze środków.

Analiza przepływów pieniężnych Cash Flow

Materiały

Budowa geologiczna Afryki Budowa geologiczna Niemal w całości Afryka stanowi platformę prekambryjską, zw. platformą afryk., której podłoże jest zbud. z prekambryjskich skał metamorficznych i magmowych (głębinowych i wylewnych) sfałdowanych, a następnie zdenudowanych. Na podłożu spoczywa pokrywa platformowa składająca się z osadów kambryjsko-plejstoceńskich, o grub. od k...

Co to jest NATO? Podpisany w kwietniu 1949 roku w Waszyngtonie Traktat Północnoatlantycki stworzył Sojusz niepodległych państw podzielających wspólne zainteresowanie działalnością na rzecz utrzymania pokoju i obrony swojej wolności. Działania te byłyby prowadzone przy zachowaniu politycznej solidarności oraz przy wykorzystaniu sił wojskowych w celu powstrzymywan...

Poezja 'czasów niepoetyckich" - pozytywizm Poezja \"czasów niepoetyckich\" Poezja wykazuje zróżnicowanie tematyczne na wiersze programowe, społeczne, refleksyjne, miłosne i pejzaże. Twórcami byli Adam Asnyk, Maria Konopnicka, Felicjan Faleński. A. Asnyk w wierszu \"Daremne żale, próżny trud...\" twierdzi, że upadły wartości romantyczne. Czas zerwać z przeszłością - \"Trzeba z żyw...

Obraz upadku Rzymu i narodzin chrześcijaństwa w "Quo vadis" Obraz upadku Rzymu i narodzin chrześcijaństwa Powieść H. Sienkiewicza stała się dziełem o światowej sławie, bardzo popularnym, powszechnie znanym. Jej uniwersalizm wiąże się niewątpliwie z podjętą tu problematyką. Autor pokusił się o przedstawienie atrakcyjnego literacko momentu w dziejach Wiecznego Miasta: Zniszczenie potęgi starożytnego ...

Wewnętrzna struktura grupy- definicja Wewnętrzna struktura grupy – pozycje społeczne zajmowane przez członków grupy - status, miejsce i rola w grupie, uprawnienia i obowiązki – choć niekoniecznie w ujęciu formalnoprawnym, ale bardziej socjologicznym. Przez swoją rolę w grupie ludzie są zobowiązani do pewnego zachowania, a gdy tego nie robią, to mogą zostać ze swojego mie...

Które wartości proponowane przez literaturę polską należy przenieść w XXI wiek? 42. Które wartości proponowane przez literaturę polską należy przenieść w XXI wiek? Świat wartości ludzi i bohaterów poszczególnych epok literackich jest bardzo zróżnicowany. Dla ludzi średniowiecza najważniejszym dobrem i celem życia był Bóg. Osoby żyjące w tej epoce wszystkie swoje sprawy podporządkowywały Stwórcy, wierzyły w niezmienny, us...

Reformacja e renesansie Reformacja Był to ruch społeczno - religijny powstały w XVI wieku, zapoczątkowany przez Marcina Lutra w Niemczech, zmierzający do zreformowania Kościoła i ograniczenia jego pozycji politycznej i ekonomicznej. Ważniejsze postulaty i twierdzenia zwolenników Reformacji: zniesienie celibatu likwidacja handlu odpustami zakwestion...

Krótka analiza "Pokuta w Kwarantannie" Morsztyna „Pokuta w Kwarantannie” - komentarz do własnej postawy wobec życia, racjonalny rachunek sumienia - spowiedź człowieka jest pretekstem do rozważań o nicości ludzkiej natury - ton skruchy za grzechy przemienia się w ufność w miłosierdzie Boga, który będzie potrafił oddzielić zło natury człowieka od jego indywidualnych win - Bóg p...