Analiza majątku obrotowegoANALIZA MAJĄTKU OBROTOWEGO Przychody ze źródeł finsowania, w tym przede wszystkim ze wzrostu kapitału akcyjnego, wykorzystane zostały głównie na inwestycje odtworzeniowe i na poszerzenie majątku obrotowego ( który to w roku 1994 wzrasta o ok. 6% w stosunku do roku 1993). Zwiększenie majątku obrotowego jest ważnym elementem poprawy skuteczności akcji sprzedaży i poszerzania udziału w rynku. Bardzo duża procentowa wartość zapasów firmy (na mniej więcej stałym poziomie ok. 28% majątku obrotowego) może świadczyć o silnych wahaniach - nierównomierności popytowej na wyroby tej branży. Z kolei ostra konkurencja na rynku między producentami zmusza w istotnym stopniu do liberalizmu w ściąganiu należności, które stanowią ok. 21% majątku obrotowego i do wydłużania kredytu kupieckiego dla odbiorców handlowych, są oni głównymi partnerami spółki w poszerzaniu rynku. W bilansie nie ma osobno wyszczególnionej pozycji “gotówka”, co może oznaczać, że ilość gotówki w kasie jest bardzo znikoma - czyli firma posiada pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych ( co widać w roku 1993 ) . W roku 1994 więcej środków pieniężnych znajduje się w banku jako lokaty krótkoterminowe - jest to bardzo dobrym rozwiązaniem, bo przynosi mały zysk w formie procentu. W roku 1994 “powstaje” w bilansie nowa pozycja “lokaty krótkoterminowe”, która jednak spada dość znacznie w 1995 roku - z 5.657,5 zł.do 1.399,9 zł. przy równoczesnym wzroście gotówki w tymże roku o prawie 50% w stosunku do roku 1994. Może to oznaczać, że firma prawdopodobnie nie wykorzystała w całości zaplanowanych środków pieniężnych na daną inwestycję lub na regulację zobowiązań.Lokaty krótkoterminowe przejmują częściowo rolę środków pieniężnych. Reasumując kształtowanie się aktywów firmy, można delikatnie skłaniać się w kierunku pozytywnej oceny działalności na rynku. W każdym z analizowanych okresów ( bilanse roczne z lat 1993-1995 ) widoczny jest znaczny wzrost aktywów, co oznacza dobre rozdysponowanie funduszy przedsiębiorstwa; np. na zakup nowych maszyn, urządzeń, technologii itp.

Analiza majątku obrotowego

Materiały

Analiza "Raport z oblężonego Miasta" Zbigniewa Herberta Raport z oblężonego Miasta Wiersz powstał w 1982 r. i został zamieszczony w tomie Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, wydanym w 1983 r. Ta znamienna data i wyraźne sugestie w tekście pozwalają kojarzyć jego powstanie z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce w grudniu 1981 r. Decyzja gen. W. Jaruzelskiego była reakcją na sytuację w k...

Streszczenie "Konrada Wallenroda" Adama Mickiewicza Wstęp Krzyżacy po swych wieloletnich podbojach doszli do Niemna, który stał się granicą pomiędzy państwem krzyżackim a Litwą. Na obu brzegach rzeki ustawiono posterunki, które \"pilnują przeprawy\". Wraz z najazdem Krzyżaków na ziemie pruskie znikły więzi przyjaźni występując do tej pory pomiędzy Litwą i Prusami. Wkrótce dojść ma do wojny Krz...

Swoistość gatunkowa "Sklepów cynamonowych" Schulza Swoistość gatunkowa prozy Schulza Zetknięcie z prozą Schulza stanowi zaskoczenie. Czytelnik przyzwyczajony do określonych wyznaczników różnicowania epiki może mieć trudności z kwalifikacją gatunkową utworu. Rola fabuły w organizacji świata przedstawionego została zupełnie zminimalizowana, ciąg wydarzeń nie ma charakteru przyczynowo-skutkow...

Motywy malarskie i muzyczne w literaturze Motywy malarskie i muzyczne w literaturze Malarstwo i muzyka bardzo często występuję w literaturze w formie motywów literackich. Pełnią one w utworach rolę tła, dodają dziełu przestrzennego wyrazu poprzez wzbogacenie go o warstwę foniczną i wizualną. Pomagają oddać nastrój opisywanego miejsca, przybliżają odbiorcy klimat danej epoki poprzez pok...

Mickiewicz czy Słowacki wielkim poetą był? Kto większy? Zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki byli niedoścignionymi poetami, zajmując poczesne miejsce w polskiej kulturze; jest to twierdzenie nie podlegające dyskusji. Nie znaczy to jednak, że byli równej miary. Według mnie Mickiewicz przewyższał Słowackiego. Zdaję sobie sprawę, że wielu nie zgadza się z taką opinią, myślę jednak, że mam ...

Obraz klęski powstania styczniowego Stefan Żeromski w opowiadaniu \"Rozdzióbią nas kruki, wrony...\" ukazuje haniebną śmierć powstańca Andrzeja \"Winrycha\" Boryckiego z rąk Moskali. Bohater jest symbolem narodu, który broni się. Stado wron obsiada zwłoki, a jedna z nich przebija dziobem czaszkę i dostaje się do mózgu. Narrator nazywa mózg Winrycha \"ostatnią fortecą polskiego pow...

Zabezpieczenie banku w przypadku kredytu Celem zabezpieczeń jest zabezpieczenie interesu banku w przypadku wystąpienia zagrożeń np. losowych, niemożliwych do przewidzenia w momencie oceny zdolności, które utrudnią bądź uniemożliwią spłatę kredytu przez kredytobiorcę. Ustalając formę zabezpieczeń kredytu bank bierze pod uwagę: • rodzaj kredytu, • wysokość kredytu, ...

Dworek szlachecki i jego mieszkańcy w literaturze Dworek szlachecki i jego mieszkańcy w literaturze Właściwie kultura polska do końca II Wojny Światowej miała charakter ziemiańsko-dworkowy. Dopiero założenia ustroju realnego socjalizmu doprowadziły do przekształcenia Polski w kraj, którego siłą przewodnią miała był siła proletariatu. W literaturze polskiej dworek szlachecki i życie jego mies...