Analiza majątku obrotowegoANALIZA MAJĄTKU OBROTOWEGO Przychody ze źródeł finsowania, w tym przede wszystkim ze wzrostu kapitału akcyjnego, wykorzystane zostały głównie na inwestycje odtworzeniowe i na poszerzenie majątku obrotowego ( który to w roku 1994 wzrasta o ok. 6% w stosunku do roku 1993). Zwiększenie majątku obrotowego jest ważnym elementem poprawy skuteczności akcji sprzedaży i poszerzania udziału w rynku. Bardzo duża procentowa wartość zapasów firmy (na mniej więcej stałym poziomie ok. 28% majątku obrotowego) może świadczyć o silnych wahaniach - nierównomierności popytowej na wyroby tej branży. Z kolei ostra konkurencja na rynku między producentami zmusza w istotnym stopniu do liberalizmu w ściąganiu należności, które stanowią ok. 21% majątku obrotowego i do wydłużania kredytu kupieckiego dla odbiorców handlowych, są oni głównymi partnerami spółki w poszerzaniu rynku. W bilansie nie ma osobno wyszczególnionej pozycji “gotówka”, co może oznaczać, że ilość gotówki w kasie jest bardzo znikoma - czyli firma posiada pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych ( co widać w roku 1993 ) . W roku 1994 więcej środków pieniężnych znajduje się w banku jako lokaty krótkoterminowe - jest to bardzo dobrym rozwiązaniem, bo przynosi mały zysk w formie procentu. W roku 1994 “powstaje” w bilansie nowa pozycja “lokaty krótkoterminowe”, która jednak spada dość znacznie w 1995 roku - z 5.657,5 zł.do 1.399,9 zł. przy równoczesnym wzroście gotówki w tymże roku o prawie 50% w stosunku do roku 1994. Może to oznaczać, że firma prawdopodobnie nie wykorzystała w całości zaplanowanych środków pieniężnych na daną inwestycję lub na regulację zobowiązań.Lokaty krótkoterminowe przejmują częściowo rolę środków pieniężnych. Reasumując kształtowanie się aktywów firmy, można delikatnie skłaniać się w kierunku pozytywnej oceny działalności na rynku. W każdym z analizowanych okresów ( bilanse roczne z lat 1993-1995 ) widoczny jest znaczny wzrost aktywów, co oznacza dobre rozdysponowanie funduszy przedsiębiorstwa; np. na zakup nowych maszyn, urządzeń, technologii itp.

Analiza majątku obrotowego

Materiały

Cytaty z Dziadów \"Chytrość rozumem, a złość nazywacie mocą; Kto z was wiarę i wolność znajdzie i zagrzebie, Myśli Boga oszukać - oszuka sam siebie\". (A. Mickiewicz, Dziady cz.III) \"Kto nie był ni razu człowiekiem, Temu człowiek nic nie pomoże\". \"Kto nie dotkną ziemi ni razu, Ten nigdy nie może być w niebie\". \"Zbytkiem słodyczy na ziemi Jest...

Holocaust - wyjaśnienie pojęcia Holocaust w literaturze współczesnej. Holocaust - termin określający zagładę Żydów w okresie II wojny światowej. Zniszczenie ludności żydowskiej stanowiło jeden z głównych punktów programu partii hitlerowskiej. W wyniku holocaustu zginęło ponad 5 mln Żydów. Literatura współczesna bogata jest w utwory traktujące o holocauście. Pisarze, którzy ...

System totalitarny - refleksje i oskarżenia Jeśli dobrze rozumiemy pojęcie totalitaryzmu - od razu zauważymy, że stał się on tematem bardzo wielu utworów europejskich i polskich. Totalitaryzm to określenie systemów politycznych, które ingerują w osobiste życie człowieka i podporządkowują go odgórnym prawom, są oparte o rozbudowany system kontroli, oddziaływują poprzez strach i przemoc. Pr...

Prawdy zawarte w "Balladach i romansach" i "Dziadach" cz.II Jakie prawdy zawarte są w „Balladach i romansach” oraz w drugiej części „Dziadów” A. Mickiewicza? „Ballady i romanse” są praktyczną realizacją teoretycznych dotąd założeń romantyków, udowadniają piękno i wartość literatury romantycznej, swoim istnieniem zaprzeczają zarzutom klasyków. W romantycznym świecie...

Konformizm - definicja W tym rozdziale skupiliśmy się na konformizmie, czyli na tym jak3, ludzie zmieniają swoje zachowanie wskutek rzeczywistego (lub wyimaginowanego) wpływu innych osób. Stwierdziliśmy, że istnieją dwa główne po¬wody, dla których zachowują się konformistycznie: in¬formacyjny oraz normatywny wpływ społeczny. Infor¬macyjny wpływ społeczn...

Opracowanie "Kordiana" “Kordian” Juliusza Słowackiego Kiedy w 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe dwudziestojednoletni Juliusz Słowacki był jedynym spośród wielkich polskich romantyków obecnym w tych dniach w Warszawie. Zaznał wtedy po raz pierwszy sławy i sympatii czytelników, a przyniosły mu ją patriotyczne wiersze wzywające do walki. Przyjął w n...

Faktury - definicja, rodzaje, funkcje FAKTURY Faktury handlowe (invoice) jest to rachunek wystawiony przez sprzedającego na towary wydane lub wysłane kupującemu lub za wykonane usługi. Faktura handlowa spełnia następujące funkcje: • Stwierdza fakt wysłania towaru. • Jest podstawą żądania zapłaty. • Dla kupującego jest dowodem nabycia towaru. •...

Filozofia bajek oświeceniowych FILOZOFIA BAJEK: - połączenie ze sobą paradoksu, sceptyzmu i etyki zdrowego rozsądku - filozofia pesymistyczna - piętnacja natury ludzkiej, wyzyskiwania słabszych i okrucieñstwa - zachowanie umiaru, nieufnoœci i postawy asekuracyjnej - dydaktyczna rola bajek - autor wychowawcą - wskazywanie drogi medytacji nad życiem - Krasicki ...