Analiza majątku obrotowegoANALIZA MAJĄTKU OBROTOWEGO Przychody ze źródeł finsowania, w tym przede wszystkim ze wzrostu kapitału akcyjnego, wykorzystane zostały głównie na inwestycje odtworzeniowe i na poszerzenie majątku obrotowego ( który to w roku 1994 wzrasta o ok. 6% w stosunku do roku 1993). Zwiększenie majątku obrotowego jest ważnym elementem poprawy skuteczności akcji sprzedaży i poszerzania udziału w rynku. Bardzo duża procentowa wartość zapasów firmy (na mniej więcej stałym poziomie ok. 28% majątku obrotowego) może świadczyć o silnych wahaniach - nierównomierności popytowej na wyroby tej branży. Z kolei ostra konkurencja na rynku między producentami zmusza w istotnym stopniu do liberalizmu w ściąganiu należności, które stanowią ok. 21% majątku obrotowego i do wydłużania kredytu kupieckiego dla odbiorców handlowych, są oni głównymi partnerami spółki w poszerzaniu rynku. W bilansie nie ma osobno wyszczególnionej pozycji “gotówka”, co może oznaczać, że ilość gotówki w kasie jest bardzo znikoma - czyli firma posiada pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych ( co widać w roku 1993 ) . W roku 1994 więcej środków pieniężnych znajduje się w banku jako lokaty krótkoterminowe - jest to bardzo dobrym rozwiązaniem, bo przynosi mały zysk w formie procentu. W roku 1994 “powstaje” w bilansie nowa pozycja “lokaty krótkoterminowe”, która jednak spada dość znacznie w 1995 roku - z 5.657,5 zł.do 1.399,9 zł. przy równoczesnym wzroście gotówki w tymże roku o prawie 50% w stosunku do roku 1994. Może to oznaczać, że firma prawdopodobnie nie wykorzystała w całości zaplanowanych środków pieniężnych na daną inwestycję lub na regulację zobowiązań.Lokaty krótkoterminowe przejmują częściowo rolę środków pieniężnych. Reasumując kształtowanie się aktywów firmy, można delikatnie skłaniać się w kierunku pozytywnej oceny działalności na rynku. W każdym z analizowanych okresów ( bilanse roczne z lat 1993-1995 ) widoczny jest znaczny wzrost aktywów, co oznacza dobre rozdysponowanie funduszy przedsiębiorstwa; np. na zakup nowych maszyn, urządzeń, technologii itp.

Analiza majątku obrotowego

Materiały

Identyfikacja ryzyka Identyfikacja ryzyka polega na określeniu pewnych możliwych zdarzeń, które mogą okazać się zagrożeniami dla realizacji celów organizacji. Identyfikacja jest czynnością poznawczą i sama w sobie nie ma na celu ustalenia wielkości ryzyka, służą do tego celu jego ocena i pomiar. Celem identyfikacji jest natomiast odszukanie potencjalnych czynnik...

Podział kupców Kupiec jt. Osoba fizyczna lub prawna dokonująca kupna – sprzedaży, zajmująca się tym zawodowo w celu osiągnięcia zysku Kupców dzielimy: A) ze względu na ryzyko 1. własny rachunek – sami ponoszą ryzyko 2. cudzy rachunek - otrzymują od zleceniodawcy wynagrodzenie a. komisant b. konsygnatariusz c. agent d. przedstawiciel e. ...

Poezja liryczna - "Do matki polki", "Liryki lozańskie" ARCYDZIEŁA POEZJI LIRYCZNEJ “Liryki lozańskie” Od 1839r. Mickiewicz przebywał w Lozannie. Powstał wówczas szereg drobnych wierszy, odzwierciedlających uczucia i emocje poety. Na smutek, nostalgię, przygnębienie wpływają: sytuacja polityczna we współczesnej Europie brak jednomyślności emigracji ciągła tęsknota z...

Dlaczego warto dbać o swoją markę Jeżeli nie wypracujemy sobie marek, to w momencie integracji z Unią Europejską polskie firmy będą stały na bardzo słabej pozycji. Oczywiście należy mieć produkt wysokiej jakości, nowoczesny i poszukiwany na rynku, ale nawet mając taki produkt, a nie mając wypracowanej jego marki, można nie przebić się wśród dziesiątek innych produktów konku...

System ELIXIR - wyjaśnienie System ELIXIR do rozliczeń pieniężnych wykorzystuje elektronikę, co powoduje, że zbędne staje się przesyłanie dokumentów papierowych, komunikacja między bankami a KIR może być realizowana przy użyciu łączy telekomunikacyjnych. Zbiory z danymi mogą być również przekazywane na nośnikach magnetycznych (dyskietkach), dostarczonych do BRIR tran...

Mass media w życiu społecznym Mass media i opinia publiczna. Artykuł 5 Ustawy Zasadniczej gwarantuje prawo do wolności słowa, wolność prasy oraz prawo do informowania się ze źródeł powszechnie dostępnych. Cenzura nie istnieje. RFN jest jednym z nielicznych krajów, w których państwo respektuje silną pozycję wolnościowej prasy. Obywatel może dokonać wyboru spośród wi...

Krótka recenzja Dziadów wileńsko - kowieńskich \"Dziady wileńsko - kowieńskie\" to piękny, wzruszający utwór. Powstały w latach 1820 - 1823. Opublikowane zostały w drugim tomie poezji Adama Mickiewicza, który ukazał się w Wilnie w 1823 roku. Koncepcja i osnowa dramatu ma charakter obrzędowy - dziady to obrzęd na pamiątkę zmarłych, odprawiany na obszarach Białorusi, Litwy i Ukrainy cztery raz...

Znaczenie depozytu banku Polityka depozytowa banku. Znaczenie depozytu, źródła pozyskiwania. Nominalna i efektywna stopa procentowa. W większości banków zdecydowanie najważniejszą pozycją pasywów są depozyty, czyli lokaty klientów. Wielkość depozytów jest olbrzymia, banki bezustannie przyciągają większość pieniądza znajdującego się w obiegu. Wskazują na to bilanse ...