Analiza konkurencjiAnaliza konkurencji Niniejszy paragraf zostanie poświęcony omówieniu w skrócie rynku reklamy w Polsce. Celem jest przybliżenie potencjału i możliwości rozwoju agencji reklamowych oraz przedstawienie specyfiki tej branży. Będzie to pomocne przy dalszych rozważaniach dotyczących funkcjonowania agencji i omawianiu poszczególnych stanowisk pracy. W 1996 roku o około 3 mld zł, które przepłynęły przez polski rynek reklamy, walczyło ponad sto pięćdziesiąt agencji reklamowych full service, kilkanaście domów mediowych, studiów filmowych oraz szereg firm wyspecjalizowanych w konkretnych usługach: grafice, public relations, marketingu bezpośrednim, reklamie zewnętrznej, postprodukcji, druku oraz działaniach BTL, wykorzystujących kanały promocji inne niż tradycyjne media. Liczba firm obsługujących rynek reklamy w wciąż się zwiększa. Postępuje ich specjalizacja, rośnie konkurencja. Agencje full service zapewniają pełną obsługę reklamową. Jest ich na naszym rynku najwięcej, grubo ponad sto. Do liderów, głównie tzw. “agencji sieciowych”, trafiają największe reklamowe budżety. Przedstawicielstwa i oddziały “agencji sieciowych” działają głównie w Warszawie, ale pracują również z klientami regionalnymi np. w Poznaniu, Krakowie czy we Wrocławiu. Są one zainteresowane jedynie współpracą, z dużymi firmami tj. takimi, które zamierzają przeznaczyć na reklamę powyżej miliona dolarów. Polskie “renomowane” agencje full service i ich założyciele oraz pracownicy coraz częściej wywodzą się z międzynarodowych firm reklamowych i jeśli chodzi o poziom i kompleksowość usług, nie ustępują największym. Niektóre osoby po latach przepracowanych w zachodnich agencjach podejmują pracę na własną rękę i w naturalny sposób przejmują budżety dla wielkich nieopłacalne. Wielu analityków przewiduje, że w najbliższych latach w Polsce należy się spodziewać ograniczenia wzrostu wydatków na reklamę, co bezpośrednio wpłynie na wzmożenie walki konkurencyjnej między agencjami reklamowymi. Ma się to wiązać z wejściem naszego kraju w nowy etap rozwoju. W pierwszej połowie lat 90 międzynarodowe koncerny wydawały w Polsce na reklamę kwoty absolutnie nieproporcjonalne do wielkości sprzedaży czy chłonności rynku. Traktowały je jako długofalową inwestycję. Kreowano popyt na poszczególne marki, na długie lata budując ich pozycję w świadomości przyszłych konsumentów. Teraz inwestycje te będą ograniczane. Wydatki na reklamę, stają się jednak obecnie elementem normalnego funkcjonowania przedsiębiorstw Polskich. Dlatego, coraz mniejszy wpływ na ogólne nakłady na reklamę będą miały firmy zagraniczne, a coraz więcej zaczną w tej dziedzinie inwestować przedsiębiorstwa polskie. Z makroekonomicznego punktu widzenia rynek reklamowy w Polsce jest nadal nieproporcjonalnie mały (pięciokrotnie) w porównaniu do swojej chłonności. Zwiększająca się konkurencja między producentami oraz obniżenie zdolności postrzegania konsumentów spowodowane przesytem i narastającą niechęcią do reklamy spowoduje, że budżety reklamowe będą musiały wzrastać do poziomu porównywalnego z innymi krajami europejskimi, czyli kilkakrotnie chłonności. Sytuacja ta rokuje duże możliwości w zwiększaniu się obrotów na rynku reklamy, a tym samym rozwoju i powodzenia agencji reklamowych.

Analiza konkurencji

Materiały

Poszukiwanie nowych form w sztuce XX wieku Poszukiwanie nowych form wyrazu w sztuce XX wieku. Sztuka powinna przenikać pod powierzchnię zjawisk, wkraczać poza rzeczywistość, stąd rozbicie formy. Świat przedstawiany jest jako zjawisko otwarte, czyli stające się. Artysta ma ambicje poszukiwać właściwości materii i ducha przyrody. Odchodzi się od realizmu, patrzy się na świat subiektywni...

"Wszyscy żyjemy na tym świecie, po którym ręka w rękę kro­czą: dobro i zło, grzech i niewinność. Zamknąć oczy na jedną jego połowę, by żyć w spokoju i bezpieczeństwie - to jakbyśmy chcieli dla wi Każdy z nas - młodych ludzi wkraczających za chwilę w Prawdziwe Życie, stawia sobie pytanie, które od zarania nurtuje ludzkość: Jak spra­wić, by nasze życie nie było jedynie marną egzystencją, by żyć dobrze i pięknie, by każdy dzień traktować jak bezcenny dar i zanim Bóg ostatecz­nie zdmuchnie świeczkę, poznać, co to znaczy istnieć naprawdę - dl...

Motyw danse macabre w średniowieczu - motyw tzw. danse macabre, jest bardzo popularny w średniowieczu; polegał on na zobrazowaniu upersonifikowanej śmierci, jako rozkładającego się ciała kobiety, która zapraszała do tańca po kolei każdego człowieka, nie zależnie od jego położenia w hierarchii i zamożności, który to taniec obrazował więc wszechpotęgę śmierci wobec ludzi, oraz r...

Poezja Sępa-Szarzyńskiego M. Sęp-Sarzyński to poeta tworzący w latach siedemdziesiątych XVI wieku. Zmarł mając 31 lat. Jego twórczość stoi na pograniczu renesansu i baroku. Renesansowe zainteresowanie się człowiekiem jest połączone z refleksjami filozoficzno- religijnymi. Wyrazem rozdarcia wewnętrznego człowieka baroku, są występujące w jego sonetach motywy zwątpienia, o...

Strategie finansowania majątku firmy STRATEGIE FINANSOWANIA MAJĄTKU FIRMY Na sfinansowanie majątku obrotowego uwzględnia się najczęściej następujące aspekty: a) związki zachodzące między stałymi i zmiennymi składnikami majątku, b) stopień realności przychodów ze sprzedaży oraz ich regularność, c) koszty wykorzystywania kapitałów. Strategia agresywna polega na finansowaniu mają...

Żeromski wobec romantyzmu i pozytywizmu Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeromski konsekwentnie sięgał wprawdzie po ówczesne techniki artystyczne (symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm), ale daleki był od akceptacji formuły \"sztuki dla sztuki\". Jego utwory z uporem poszuki...

Motywy patriotyczne w literaturze polskiej Patriotyzm to wielkie słowo, wielkie a zarazem bliskie sercu każdego człowieka i obywatela. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, rodzinnej ziemi, a także gotowość poświęcenia się dla własnego narodu. Prawdziwą szkołą patriotycznych uczuć jest literatura polska, która niemal od samego początku wyrażała głęboką troskę o losy ojczyzny, :worzyła ...

Korupcja - wyjaśnienie PRAKTYKI KORUPCYJNE. Korupcja należy do zjawisk powszechnych nie tylko w świecie biznesu, ale w całym społeczeństwie. Do zjawisk moralnie ne¬gatywnych oraz szkodliwych, na które wszyscy narzekają, wielu jest w nie uwikła¬nych - i wobec których wszyscy czują się bezradni. Działalność gospodarcza, zwłaszcza w warunkach transformacji, j...