Akwizycje - typyAkwizycje:- polega na nabywaniu przez przedsiębiorstwo innych firm lub osiągnięciu w nim przewagi decyzyjnej przez wykupienie ponad 50% udziałów. Jako podmiot funkcjonuje od tej pory nabywca. Może mieć charakter przymusowy. Różnica polega na odmiennych procedurach przygotowywania tych przedsięwzięć i ich realizacji. Typy fuzji (akwizycje): fuzje poziome (horyzontalne) polega na połączeniu przedsiębiorstw będących konkurentami, które mają podobne produkty i rynki ; cel- osiągnięcie korzyści skali i zwiększenie udziału w rynku fuzje pionowe (wertykalne) nabywanie przedsiębiorstw pokrewnych technologicznie lub rynkowo powiązanych fazami procesu technologicznego lub rynkowego fuzje dywersyfikacja powiązana (koncentryczne) gdy następuje połączenie przedsiębiorstw należących do różnych sektorów ale prowadzących działalność powiązaną w zakresie technicznym lub handlowym. Osiąganie korzyści jest rezultatem transferu wiedzy i umiejętności posiadanych w dotychczasowej dziedzinie do innych obszarów o dużym stopniu prawdopodobieństwa fuzje konglomeratowe polegają na przejmowaniu przedsiębiorstw i rozszerzaniu zakresu działania o niepokrewne i niepowiązane ze sobą obszary działalności. Brak więzi technologicznych co uniemożliwia zakwalifikowanie tych firm do konkretnej branży. Najważniejsza jest akwizycja horyzontalna gdyż stwarza korzyści z szybkiego wejścia na rynek zagraniczny, jest ona najkorzystniejsza. Mniejsze ryzyko i koszty- łączą się przedsiębiorstwa już istniejące. Najpopularniejsza forma inwestycji zagranicznych. Przedsiębiorstwa z gotowymi produktami i rynkami, występuje tu też ryzyko przejęcia słabej firmy. JOINT VENTURES: szersze znaczenie obejmuje każdą formę więzi między partnerami- węższe znaczenie oznacza współpracę partnerów z różnych państw w ramach przedsiębiorstwa (międzynarodowe joint ventures) JOINT VENTURES 1. udziałowepowstają w wyniku porozumienia partnerów z co najmniej 2 państw, którzy do realizacji wspólnych celów gospodarczych wnoszą nakłady kapitałowe i tworzą wyodrębnione organizacyjnie i prawnie przedsiębiorstwo 2. kontraktowe nie ma charakteru inwestycji bezpośrednich; współpraca między partnerami oparta na formie kontaktu bez łączenia kapitału i tworzenia jednego przedsiębiorstwa (koprodukcja, przedsięwzięcie licencyjne i inne formy kooperacji) Wady JOINT VENTURES: Możliwość powstawania konfliktów:-kwestie dotyczące zarządzania wspólnym przedsiębiorstwem-kwestie z udostępnianiem i przenikaniem wiedzy i tajemnic-kwestie podziału dochodów

Akwizycje - typy

Materiały

Poetyka wierszy żagarystów . POETYKA WIERSZY ŻAGARYSTÓW W liryce poetów Wileńskich (Żagarystów) dominowała problematyka katastroficzna, wyrażająca się przekonaniem o głębokim kryzysie kultury europejskiej, który nieuchronnie prowadzi do dzisiejszego dramatu: zarówno w wymiarze jednostkowym, egzystencjonalnym, jak i powszechnym-społecznym, narodowym. Tonacja wierszy Żaga...

Krótka charakterystyka "Ustępu" Dziadów Wiersze “Ustępu” jako reportaż z krainy despotyzmu “Droga do Rosji” Tereny puste, niezaludnione. Ukazana siła, ogrom przyrody. Kraj przykryty śniegiem, który często bywa niebezpieczny. Zbiorowisko wielu niedużych, takich samych chatek. Spotkani ludzie są potężni, zdrowi. Ich twarze są jednak bez wyrazu, w oczach nie...

Jak kształtuje się cenę? Najważniejszymi podstawami kształtowania cen są: • koszty produkcji • relacja popytu i podaży • cena zagraniczna towaru • cena substytutów • wartość dzieła artystycznego • wartość numizmatyczna • preferencje społeczne państwa Z założenia w gospodarce rynkowej jedyna podstawą kształtowania cen p...

Erotyczna przeszłość Justyny Orzelskiej i Zygmunta Korczyńskiego \"Materiał na powieść - erotyczna przeszłość Justyny Orzelskiej i Zygmunta Korczyńskiego\" Najbardziej przeszkadza mi ten nieznośny kurz. Unosi się niby bezwolnie, a jednak z premedytacją wwierca się do uszu, nosa, oblepia skórę. Za każdym krokiem, skrzypnięciem kolejnego, dębowego schodka, tabuny mgliście szarych drobin unoszą się, jakby n...

Wydarzenia historyczne w starożytnej Grecji 1 epoka minojska 0k. 1450 r. p.n.e. następuje koniec panowania Krety na morzu, gdyż najechali ich Grecy z lądu. Najważniejszym ośrodkiem kultury tej epoki było Knossos, ale ok.1380 r. p.n.e. pałac w Knossos ulega zniszczeniu. Brak zabytków z tego okresu. 2. epoka mykeńska 1700 - 1200 r. p.n.e. Głównym ośrodkiem kultury były ...

Człowiek człowiekowi wilkiem „ ... Człowiek człowiekowi wilkiem” Lecz ty nie daj się zwilczyć... Czasy w których obecnie żyjemy to dość dziwny, trudny i specyficzny okres - schyłek drugiego tysiąclecia. Szczególnie ostatnie kilkadziesiąt lat, ostatni wiek to czas zmian, przeobrażeń, wojen i rewolucji zarówno militarnych jak i umysłowych. Bogusław...

Biblia - Nowy Testament - wprowadzenie Wprowadzenie Pismo święte Starego i Nowego Testamentu to księga o podstawowym znaczeniu dla wyznawców judaizmu (pierwsza część) i chrześcijaństwa (całość). Stanowi także wielką skarbnicę gatunków, motywów, symboli, które odżywają ciągle na nowo jako inspiracja lub tworzywo literackie w dziełach pisanych na różnych kontynentach, w różnych j...

Co to jest system GATT W 1947 r. podpisany został Układ Ogólny w sprawie Taryf i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade). Jest to wielostronny traktat zawierający kodeks postępowania w światowej wymianie handlowej. Ponadto GATT stanowi międzynarodowe forum, na którym poszczególne kraje mogą rozwiązywać swoje problemy handlowe i negocjować obniżenie barier ...