Akwizycje - typyAkwizycje:- polega na nabywaniu przez przedsiębiorstwo innych firm lub osiągnięciu w nim przewagi decyzyjnej przez wykupienie ponad 50% udziałów. Jako podmiot funkcjonuje od tej pory nabywca. Może mieć charakter przymusowy. Różnica polega na odmiennych procedurach przygotowywania tych przedsięwzięć i ich realizacji. Typy fuzji (akwizycje): fuzje poziome (horyzontalne) polega na połączeniu przedsiębiorstw będących konkurentami, które mają podobne produkty i rynki ; cel- osiągnięcie korzyści skali i zwiększenie udziału w rynku fuzje pionowe (wertykalne) nabywanie przedsiębiorstw pokrewnych technologicznie lub rynkowo powiązanych fazami procesu technologicznego lub rynkowego fuzje dywersyfikacja powiązana (koncentryczne) gdy następuje połączenie przedsiębiorstw należących do różnych sektorów ale prowadzących działalność powiązaną w zakresie technicznym lub handlowym. Osiąganie korzyści jest rezultatem transferu wiedzy i umiejętności posiadanych w dotychczasowej dziedzinie do innych obszarów o dużym stopniu prawdopodobieństwa fuzje konglomeratowe polegają na przejmowaniu przedsiębiorstw i rozszerzaniu zakresu działania o niepokrewne i niepowiązane ze sobą obszary działalności. Brak więzi technologicznych co uniemożliwia zakwalifikowanie tych firm do konkretnej branży. Najważniejsza jest akwizycja horyzontalna gdyż stwarza korzyści z szybkiego wejścia na rynek zagraniczny, jest ona najkorzystniejsza. Mniejsze ryzyko i koszty- łączą się przedsiębiorstwa już istniejące. Najpopularniejsza forma inwestycji zagranicznych. Przedsiębiorstwa z gotowymi produktami i rynkami, występuje tu też ryzyko przejęcia słabej firmy. JOINT VENTURES: szersze znaczenie obejmuje każdą formę więzi między partnerami- węższe znaczenie oznacza współpracę partnerów z różnych państw w ramach przedsiębiorstwa (międzynarodowe joint ventures) JOINT VENTURES 1. udziałowepowstają w wyniku porozumienia partnerów z co najmniej 2 państw, którzy do realizacji wspólnych celów gospodarczych wnoszą nakłady kapitałowe i tworzą wyodrębnione organizacyjnie i prawnie przedsiębiorstwo 2. kontraktowe nie ma charakteru inwestycji bezpośrednich; współpraca między partnerami oparta na formie kontaktu bez łączenia kapitału i tworzenia jednego przedsiębiorstwa (koprodukcja, przedsięwzięcie licencyjne i inne formy kooperacji) Wady JOINT VENTURES: Możliwość powstawania konfliktów:-kwestie dotyczące zarządzania wspólnym przedsiębiorstwem-kwestie z udostępnianiem i przenikaniem wiedzy i tajemnic-kwestie podziału dochodów

Akwizycje - typy

Materiały

Warunki płatności w handlu zagranicznym WARUNKI PŁATNOŚCI W HANDLU ZAGRANICZNYM: mówimy o: a) nieuwarunkowanych formach zapłaty- świadczenie nie jest uzależnione od spełnienia przez beneficjenta (remitenta) określonych warunków: czeki, polecenie wypłaty, przekazy bankowe. b) uwarunkowanych formach zapłaty – występuje wtedy gdy świadczenie jest uzależnione od spełnienia przez ...

Antenor - wzór patrioty Antenor jako wzór patrioty. 1. był przeciwny zatrzymaniu Heleny 2. człowiek prawy i wysoko ceniący zasady ogólno przyjęte 3. patryjota- mimo, że był przyjacielem Parysa dobro państwa uznawał za ważniejsze 4. cenił strach, który dodaje bojażni 5. akceptuje decyzję rady (patryjota) przez co staje się bohaterem tragicznym

Bohaterowie "Pamiętnika w powstania warszawskiego" Bohaterowie W Pamiętniku z powstania warszawskiego autor ukazał bohaterów określonych w sposób jednostkowy, indywidualny oraz postaci zbiorowe: walczących powstańców, ludność cywilną Warszawy, Niemców, przedstawionych we wspomnieniach z czasów getta Żydów. Wśród tych zbiorowości na plan pierwszy wysuwają się cywilni mieszkańcy stolicy, któ...

Czasy saskie w Polsce w okresie baroku 1. CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ 1. Dwa nurty kultury • szlachecki - rodzinność • magnacki - wzorowany na dworach zachodniej Europy 1. Cechy kultury dworskiej (magnackiej) • umowność, konwenans życia towarzyskiego • hedonizm pod przykrywką etykiety dworskiej 1. Sytuacja kościoła • triumf kontrreform...

Klasycyzm i komedia klasycystyczna Klasycyzm to ogólnoeuropejska formacja kulturowo - literacka, której geneza wiązała się z poznaniem i upowszechnieniem starożytnych poezji w okresie renesansu. Rozkwit klasycyzmu nastąpił we Francji w drugiej połowie XVII w.. W innych krajach, także w Polsce, klasycyzm kształtował się dopiero w XVIII stuleciu. Molier stworzył wyrazisty typ ko...

Wprowadzenie do baroku Samo pojęcie \"baroku\" wywodzi się prawdopodobnie z języka portugalskiego lub hiszpańskiego, gdzie słowo baruecco oznaczało w języku jubilerów rzadką perłę o nieregularnym kształcie lub w ogóle jakiś nieprawidłowy, kapryśny wytwór sztuki. Są też i inne domniemania na temat pochodzenia jej określenia. Jednakże niezależnie od ich wyników przyjąć ...

Kasjer z "Omyłki" a Zołzikiewicz ze "Szkiców węglem" - porównanie postawy Porównanie postaw Kasjera z “Omyłki” i Zołzikiewicza ze “Szkiców węglem”. Obydwaj bohaterowie są obłudnymi tchórzami i kombinują jak przeważyć szalę na swoją stronę i się przy tym nie nadźwigać. Kasjer chce odnieść jak największe korzyści z wojny, nie biorąc w niej udziału, Zołzikiewicz natomiast chce pozbyć się męża Rze...

Idealizm młodzieńczy a koszmar wojny w wierszach Baczyńskiego Idealizm młodzieńczy a koszmar wojny na podstawie poznanych wierszy K. K. Baczyńskiego. Przeżycia okupacyjne, wyrażane w liryce literatury wojennej, są niezwykle różnorodne. Najsilniej doznania tego czasu wyraziła ta generacja twórców, dla których początek dojrzałości zbiegł się z wkroczeniem w mroczny świat okupacji. To bolesne doznanie, prowa...