Akredytywa dokumentowa - wyjaśnienie, rodzajeAkredytywa dokumentowa Akredytywa dokumentowa jest zobowiązaniem banku, który działając z polecenia i zgodnie z instrukcjami swojego zleceniodawcy, we własnym imieniu, zobowiązuje się zapłacić beneficjentowi akredytywy należną kwotę. Akredytywa jest instrumentem finansowym, który stosowany jest, aby zabezpieczyć zapłatę za sprzedane towary i usługi. Należy zwrócić uwagę na następujące aspekty funkcjonowania akredytywy:  Aby nastąpiła zapłaty muszą zostać spełnione określone warunki (termin dostawy i jakość towaru) itp.,  Spełnienie określonych warunków oznacza, że bank bezwzględnie zapłaci dostawcy ustaloną kwotę,  Zapłata jest pewna. Za otwieranie akredytywy banki pobierają prowizje. W rozliczeniach z wykorzystaniem akredytywy bierze udział czterech uczestników:  kupujący (np. towar), zwany dalej zleceniodawcą,  sprzedający, zwany dalej beneficjentem,  bank zleceniodawcy,  bank pośredniczący. Przebieg transakcji z wykorzystaniem akredytywy jest następujący.  Kupujący (importer) zamawia towar u sprzedającego (eksporter). Strony zawierają kontrakt.  Eksporter chce mieć pewność, że uzyska zapłatę za sprzedany towar, wobec czego proponuje, aby zobowiązać bank importera do zapłaty za towar. Takie zobowiązanie banku to inaczej otwarcie akredytywy.  Importer zleca zatem swojemu bankowi (bank importera), aby ten otworzył akredytywę na rzecz eksportera (beneficjent akredytywy).  Bank importera otwiera taką akredytywę. Bank importera wykorzystuje w rozliczeniu z użyciem akredytywy bank pośredniczący. Jest to taki bank, którego oddział znajduje się w pobliżu eksportera bądź jest to bank, w którym eksporter prowadzi rachunek bankowy (w transakcjach zagranicznych jest to reguła, banki bowiem z danego kraju nie dysponują na ogół własnymi placówkami zagranicą dokładnie w miejscu działalności eksportera).  Bankowi pośredniczącemu bank zleceniodawcy zleca wykonanie akredytywy (poprzez: potwierdzenie zagranicznej akredytywy bądź rzadziej poprzez otwarcie własnej akredytywy). W takim przypadku wypłaty środków pieniężnych dokonuje bank pośrednik (rozlicza się następnie z bankiem zlecającym). Bank pośredniczący może też jedynie poinformować eksportera o otwarciu akredytywy w banku zleceniodawcy (awizowanie) i przesłaniu tam dokumentów w celu realizacji akredytywy.  Eksporter po otrzymaniu wiadomości o otwarciu akredytywy musi porównać, czy warunki jej są zgodne z warunkami kontraktu. Jeżeli są zgodne, wysyła towar. Jeżeli nie są zgodne, interweniuje u importera, aby wprowadził poprawki w akredytywie. Po otrzymaniu wiadomości od banku pośrednika, że zmiany wprowadzono – wysyła towar.  Wykonanie akredytywy (wypłata środków pieniężnych) następuje po przedstawieniu przez beneficjenta odpowiednich dokumentów w banku, który jest pośrednikiem. Dokumenty muszą być zgodne z warunkami określonymi w akredytywie. Typowymi dokumentami wymaganymi w akredytywie są:  faktura,  dokument przewozowy,  dokument ubezpieczeniowy. Występują poza tym różnego rodzaju inne dokumenty, zaświadczenia np. świadectwo pochodzenia towaru. Otwarcie akredytywy przez bank oznacza pełne zaangażowanie finansowe banku, który akredytywę otworzył. Bank ten ponosi ryzyko transakcji, zatem przed otwarciem akredytywy bank musi ocenić wiarygodność klienta i zabezpieczyć kwotę wymaganą w akredytywie. Wyróżnia się między innymi następujące rodzaje akredytyw:  importową i eksportową,  odwołalną i nieodwołalną,  przenośną i nieprzenośną,  potwierdzoną i niepotwierdzoną,  odnawialną i nieodnawialną. Importowa To akredytywa otwarta na zlecenie importera w banku importera na rzecz eksportera. Eksportowa Przez pojęcie realizacji czynności przy akredytywie eksportowej rozumie się na ogół w banku wykonywanie czynności zleconych przez bank zagraniczny, jakimi są: awizowanie akredytywy, potwierdzanie akredytywy bądź otwarcie własnej akredytywy. Odwołalna Może być zmieniona lub odwołana przez bank otwierający akredytywę bez zgody pozostałych uczestników rozliczeń. Nieodwołalna Nie może być zmieniona lub odwołana bez zgody uczestników rozliczeń. Przenośna Może być przeniesiona przez beneficjenta na inny podmiot, który nabywa przez to prawa beneficjenta (sytuacja taka może wystąpić wówczas, gdy beneficjent jest tylko pośrednikiem, a nie producentem eksportowanego towaru). Nieprzenośna Nie może być przeniesiona na inny podmiot. Potwierdzona Oznacza, że wypłatę środków gwarantuje beneficjentowi również bank pośredniczący. Niepotwierdzona Oznacza, że bank pośrednik pośredniczy pomiędzy beneficjentem a bankiem importera w przekazaniu dokumentów dostawy, a środki wypłaca bank importera. Odnawialna Może być stosowana przy wielokrotnych dostawach. Kwota akredytywy jest wówczas niższa niż wartość wszystkich dostaw. Nieodnawialna Jest akredytywą jednorazową dotyczącą jednej dostawy. Za najbezpieczniejszą akredytywę dla eksportera należy uznać akredytywę nieodwołalną i potwierdzoną. Będąc beneficjentem takiej akredytywy eksporter może być pewny zapłaty, jeżeli spełni warunki ustalone z importerem.

Akredytywa dokumentowa - wyjaśnienie, rodzaje

Materiały

Rada UE - charakterystyka RADA UNII EUROPEJSKIEJ - jest najważniejszym organem decyzyjnym i politycznym Unii, który tworzą przedstawiciele rządów państw członkowskich. Rada na mocy posiadanych uprawnień może wiążąco wypowiadać się na temat zwoływania konferencji przedstawicieli rządów państw członkowskich, aby dokonać zmian w Traktacie o Unii Europejskiej oraz w traktat...

Zasady działania sojuszu NATO Na podstawowe zasady działania Sojuszu składają się zarówno polityczne zobowiązania, jak i zobowiązania do praktycznej współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. Ich wspólne bezpieczeństwo jest niepodzielne. Oznacza to, że żadne z państw członkowskich nie musi polegać wyłącznie na własnych narodowych działaniach i zasobach ekonomicznych, ...

Wartość i moralność pracy WARTOŚĆ I MORALNOŚĆ PRACY. Praca ludzka jest podstawą życia gospodarczego oraz przedmiotem, do którego odnosi się moralność, a moralność społeczna w szczególności. Problematyka pracy ludzkiej jest ściśle powiązana z kwestiami sensu istnienia, szcz꬜cia, losu ludzkiego, a także postępu społecznego, sprawiedliwości. Toteż występuje ona w ...

Losy Wokulskiego jako pozytywisty Plan: 1.Wybuch w zamku. 2.Cudem ocalały. 3.Wybuch sposobem na rozpoczęcie nowego życia. 4.Osiedlenie się w niewielkim miasteczku. 5.Zakupienie budynku. 6.Stworzenie pensjonatu dla uczniów pobliskiej szkoły. 7.Pomoc lokatorom pensjonatu i mieszkańcom miasta. 8.Próby swatania Wokulskiego. 9.Opłacanie lekarza. 10.Historia sąsiadki. 11....

Zasady tragedii ZASADY TRAGEDII Tragedia antyczna czerpała tematykę z mitologii i była podporządkowana ścisłym regułom : - była podporządkowana zasadom targizmu (patrz wyżej). Sztuka dążyła więc do nieszczęśliwego zakończenia. - zasada decorum - zasada jedności treści, formy, jednorodności stylistycznej, zgodności gatunku ze stylem, językiem bohatera. - z...

Wieś i miasto jako struktury społeczne wieś tradycyjna: • rodzina wielka np. wieś składa się z kilku dużych rodzin - model rodziny producenckiej – rodzina jest w stanie zaspokoić większość swoich potrzeb - daleko posunięta osobowość kulturowa – zwyczaje obyczaje, przywiązanie do tradycji, specyficzne znaczenie przyrody ma wpływ na życie mieszkańców - zbiorowość...

NATO - początki sojuszu W latach 1945-1949, stojące przed potrzebą odbudowy gospodarczej, państwa zachodnioeuropejskie i ich północnoamerykańscy sojusznicy z niepokojem obserwowali ekspansjonistyczne działania ZSRR. Zachodnie rządy wprowadzając w życie podjęte zobowiązania dotyczące redukcji broni, jednocześnie obserwowały, że Związek Radziecki zamierza zachować p...

Światopogląd Krasickiego • światopogląd - cały czas w swych utworach starał się poprawiać świat, brzydził się prostactwem, wulgarnością i wszystkim tym, co nazywał dzikością - „dzikość to nie tylko ciemnota i niemoralność, ale także brak ogłady towarzyskiej, rubaszność, niechlujstwo i niedbałość w stroju, ale także w gospodarstwie, budowie domu itp.”...