Akredytywa dokumentowa - wyjaśnienie, rodzajeAkredytywa dokumentowa Akredytywa dokumentowa jest zobowiązaniem banku, który działając z polecenia i zgodnie z instrukcjami swojego zleceniodawcy, we własnym imieniu, zobowiązuje się zapłacić beneficjentowi akredytywy należną kwotę. Akredytywa jest instrumentem finansowym, który stosowany jest, aby zabezpieczyć zapłatę za sprzedane towary i usługi. Należy zwrócić uwagę na następujące aspekty funkcjonowania akredytywy:  Aby nastąpiła zapłaty muszą zostać spełnione określone warunki (termin dostawy i jakość towaru) itp.,  Spełnienie określonych warunków oznacza, że bank bezwzględnie zapłaci dostawcy ustaloną kwotę,  Zapłata jest pewna. Za otwieranie akredytywy banki pobierają prowizje. W rozliczeniach z wykorzystaniem akredytywy bierze udział czterech uczestników:  kupujący (np. towar), zwany dalej zleceniodawcą,  sprzedający, zwany dalej beneficjentem,  bank zleceniodawcy,  bank pośredniczący. Przebieg transakcji z wykorzystaniem akredytywy jest następujący.  Kupujący (importer) zamawia towar u sprzedającego (eksporter). Strony zawierają kontrakt.  Eksporter chce mieć pewność, że uzyska zapłatę za sprzedany towar, wobec czego proponuje, aby zobowiązać bank importera do zapłaty za towar. Takie zobowiązanie banku to inaczej otwarcie akredytywy.  Importer zleca zatem swojemu bankowi (bank importera), aby ten otworzył akredytywę na rzecz eksportera (beneficjent akredytywy).  Bank importera otwiera taką akredytywę. Bank importera wykorzystuje w rozliczeniu z użyciem akredytywy bank pośredniczący. Jest to taki bank, którego oddział znajduje się w pobliżu eksportera bądź jest to bank, w którym eksporter prowadzi rachunek bankowy (w transakcjach zagranicznych jest to reguła, banki bowiem z danego kraju nie dysponują na ogół własnymi placówkami zagranicą dokładnie w miejscu działalności eksportera).  Bankowi pośredniczącemu bank zleceniodawcy zleca wykonanie akredytywy (poprzez: potwierdzenie zagranicznej akredytywy bądź rzadziej poprzez otwarcie własnej akredytywy). W takim przypadku wypłaty środków pieniężnych dokonuje bank pośrednik (rozlicza się następnie z bankiem zlecającym). Bank pośredniczący może też jedynie poinformować eksportera o otwarciu akredytywy w banku zleceniodawcy (awizowanie) i przesłaniu tam dokumentów w celu realizacji akredytywy.  Eksporter po otrzymaniu wiadomości o otwarciu akredytywy musi porównać, czy warunki jej są zgodne z warunkami kontraktu. Jeżeli są zgodne, wysyła towar. Jeżeli nie są zgodne, interweniuje u importera, aby wprowadził poprawki w akredytywie. Po otrzymaniu wiadomości od banku pośrednika, że zmiany wprowadzono – wysyła towar.  Wykonanie akredytywy (wypłata środków pieniężnych) następuje po przedstawieniu przez beneficjenta odpowiednich dokumentów w banku, który jest pośrednikiem. Dokumenty muszą być zgodne z warunkami określonymi w akredytywie. Typowymi dokumentami wymaganymi w akredytywie są:  faktura,  dokument przewozowy,  dokument ubezpieczeniowy. Występują poza tym różnego rodzaju inne dokumenty, zaświadczenia np. świadectwo pochodzenia towaru. Otwarcie akredytywy przez bank oznacza pełne zaangażowanie finansowe banku, który akredytywę otworzył. Bank ten ponosi ryzyko transakcji, zatem przed otwarciem akredytywy bank musi ocenić wiarygodność klienta i zabezpieczyć kwotę wymaganą w akredytywie. Wyróżnia się między innymi następujące rodzaje akredytyw:  importową i eksportową,  odwołalną i nieodwołalną,  przenośną i nieprzenośną,  potwierdzoną i niepotwierdzoną,  odnawialną i nieodnawialną. Importowa To akredytywa otwarta na zlecenie importera w banku importera na rzecz eksportera. Eksportowa Przez pojęcie realizacji czynności przy akredytywie eksportowej rozumie się na ogół w banku wykonywanie czynności zleconych przez bank zagraniczny, jakimi są: awizowanie akredytywy, potwierdzanie akredytywy bądź otwarcie własnej akredytywy. Odwołalna Może być zmieniona lub odwołana przez bank otwierający akredytywę bez zgody pozostałych uczestników rozliczeń. Nieodwołalna Nie może być zmieniona lub odwołana bez zgody uczestników rozliczeń. Przenośna Może być przeniesiona przez beneficjenta na inny podmiot, który nabywa przez to prawa beneficjenta (sytuacja taka może wystąpić wówczas, gdy beneficjent jest tylko pośrednikiem, a nie producentem eksportowanego towaru). Nieprzenośna Nie może być przeniesiona na inny podmiot. Potwierdzona Oznacza, że wypłatę środków gwarantuje beneficjentowi również bank pośredniczący. Niepotwierdzona Oznacza, że bank pośrednik pośredniczy pomiędzy beneficjentem a bankiem importera w przekazaniu dokumentów dostawy, a środki wypłaca bank importera. Odnawialna Może być stosowana przy wielokrotnych dostawach. Kwota akredytywy jest wówczas niższa niż wartość wszystkich dostaw. Nieodnawialna Jest akredytywą jednorazową dotyczącą jednej dostawy. Za najbezpieczniejszą akredytywę dla eksportera należy uznać akredytywę nieodwołalną i potwierdzoną. Będąc beneficjentem takiej akredytywy eksporter może być pewny zapłaty, jeżeli spełni warunki ustalone z importerem.

Akredytywa dokumentowa - wyjaśnienie, rodzaje

Materiały

Kolory w reklamie - psychologia Kolor w reklamie Najistotniejszym czynnikiem kształtującym nastrój każdej reklamy są barwy, które ściśle się wiążą z cechami przedstawianego produktu i przywodzą na myśl konkretne skojarzenia i odczucia. Mogą również być wizytówką firmy, tak jak logo. Kolorem można wyrazić smak, zapach, temperament, emocje, opisać w zasadzie wszystkie cechy i s...

Analiza płynności finansowej firmy ANALIZA PŁYNNOŚCI FINASOWEJ FIRMY Jednym z najistotniejszych obszarów oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest ocena płynności przedsiębiorstwa. Wyjątkowe znaczenie informacyjne w tej ocenie ma sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Poziom gotówki operacyjnej służy bowiem do dynamicznej oceny płynności finansowej. Płynność finansowa t...

Ideały w epoce średniowiecza Wśród głównych propagowanych wzorców były: - ideał ascety (świętego) - ideał rycerza - ideał władcy - ideał kochanka Ideał ascety. Wzorce te powstawały w klimacie teocentryzmu. Człowiek wybierający drogę ascezy świadomie rezygnuje z uciech i wygód życia ziemskiego. Umartwia się, wszystkie cierpienia znosi w pokorze, czas spędza modląc ...

Badania marketingowe BADANIA PRODUKTU Obejmują: • Badania rozwoju nowego produktu, • konkurencyjności produktu, • testowanie produktu, • badania opakowań, • badania nad celowością świadczenia usług sprzedażowych i posprzedażowych i inne. BADANIE CEN Obejmuje głównie badania elastyczności popytu, podstaw kształtowania ce...

Przedstawiciele współczesności TWÓRCY EPOKI ALBERT CAMUS (1913-1960) Prozaik, dramaturg, filozof i egzystencjalista. Wychował się i wykształcił w Algierze (studiował filozofię). W 1935 r. założył grupę teatralną, był reżyserem i aktorem. Ze względu na radykalne poglądy musiał opuścić Algierię w 1940 r. Okupację przebywał we Francji, gdzie działał w Ruchu Oporu....

Od czego zależy motywacja do pracy a) motywacja występuje gdy zadanie warto wykonać, jest wykonalne i ja mogę go wykonać. Motywacja do zadania może być innowacyjna (wizja lepszego stanu rzeczy) lub zachowawcza (wizja gorszego stanu rzeczy) b) od czego zależy motywacja do pracy: - od cech jednostki: ludzie różnią się ogólną motywacją do działania, są tacy którzy w każdych warunk...

Średniowieczna literatura o śmierci i ascezie 5. Literatura wieków średnich o śmierci i ascezie. Tematyka śmierci przenikała twórczość pisarzy XIV i XV wieku. Hasło \"memento mori\" (pamiętaj o śmierci) było zawołaniem tych czasów. Już od wczesnego średniowiecza popularność zdobył motyw śmierci, ale pojmowana była ona jako oczekiwane z utęsknieniem wyzwolenie z doczesności lub chwalebn...

Na czym polega prawo do pracy? PRAWO DO PRACY Prawo do pracy reguluje Deklaracja Uniwersalna (art.23 pkt.1 ), Pakt Ekonomiczny (art.6), Karta Socjalna (art.1,9,10), Konstytucja RP (art.68). Deklaracja uniwersalna stanowi że każdy człowiek ma prawo do pracy oraz do swobodnego jej wyboru, jak również prawo do ochrony przed bezrobociem. Podobnie Pakt przewiduje, że prawo...